PDA

Se fuld version : Nyt fra Ankestyrelsen


Sider : [1] 2

 1. Principafgørelse om: kontanthjælp - revalideringsydelse - standsning - jobplan - mang
 2. Principafgørelse om: kontanthjælp - sygemelding - fleksjob - særlig ydelse
 3. Principafgørelse om: fleksjob - arbejdsprøvning - ledighedsydelse - praktikforløb - a
 4. Principafgørelse om: revalideringsydelse - fleksjob - revalideringsforløb - ledigheds
 5. Principafgørelse om: partshøring - speciallægeerklæring - identifikation - flere sage
 6. Principafgørelse om: fleksjob - krav om arbejdsprøvning - åbenbart formålsløst
 7. Fratagelse af ledighedsydelse
 8. fratagelse af ledighesydelse (jobsamtale)
 9. karantæne - ledighedsydelse
 10. Man kan ikke stoppe sygedagpenge hvis ikke der er lavet ressourceprofil
 11. dagpenge - forlængelse - retlig mangel - ressourceprofil - konkret væsentlighed
 12. fleksjob - krav om arbejdsprøvning - åbenbart formålsløst
 13. Højesterets dom om efterregulering af barseldagpenge
 14. Kontanthjælpsmodtagere får ikke hjælp til job
 15. Ændringer i søgninger efter Principafgørelser
 16. Principafgørelser fra Ankestyrelsen februar 2008
 17. Domstolene ændrer få sager mod Ankestyrelsen
 18. Ankestyrelsens virksomhed og nøgletal for 2007
 19. Principafgørelser fra Ankestyrelsen marts 2008
 20. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 - marts 2008
 21. Højesteretsdom om, at der ikke var grundlag for dispensation fra anmeldelsesfristen
 22. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juni måned 2008
 23. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 - juni 2008
 24. Tendenser for førtidspensioner 2008:1
 25. Principafgørelser fra Ankestyrelsen maj måned 2008
 26. Velkommen til nyt Ligebehandlingsnævn
 27. Halvdelen af nye førtidspensionister har psykiske lidelser
 28. Principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2008
 29. Resultatkontrakt 2008
 30. Højesteretsdom om, at godtgørelse for varigt mén ikke kan arves
 31. Højesteretsdom om beregning af årsløn og erhvervsevnetab når en arbejdsskade er sket
 32. Højsteretsdom om ulykkestilfælde og ændret forklaring
 33. Højesteret afgør, at kådhed under fodboldkamp ved firmafest ikke er dækket som arbejd
 34. Tendenser for førtidspensioner 2008:2
 35. Nytilkendelser på baggrund af psykiske lidelser og alder
 36. Nytilkendelser på baggrund af psykiske lidelser
 37. Forelæggelse af arbejdsskadesager for Retslægerådet
 38. Principafgørelser fra Ankestyrelsen august måned 2008
 39. Arbejdsmarkedets Ankenævns årsberetning 2007
 40. Arbejdsmarkedets Ankenævns årsberetning 2007
 41. Ny database med Principafgørelser
 42. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 - September 2008
 43. Ny database med Principafgørelser i luften
 44. Al begyndelsen er svær.. også med databaser
 45. Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2007
 46. Finanslovforlig ændre ankesystemet
 47. Tilfredsstillende sagsbehandling i sager om hjælp til forældre med handicappede eller
 48. Finanslovforlig ændrer ankesystemet
 49. Hjælp til forældre med handicappede eller alvorligt syge børn
 50. Mere borgerne IKKE må vide
 51. Tendenser for førtidspensioner 2008:3
 52. Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober og november 2008
 53. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juni måned 2008
 54. Hjælp til forældre med handicappede eller alvorligt syge børn
 55. Førtidspensionister har tidligere fået sygedagpenge
 56. Dommer Tuk Bagger bliver formand for det nye Ligebehandlingsnævn
 57. Højesterets dom om erstatning for tab af erhvevsevne
 58. Mange fejl i sager om fleksjob
 59. Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager
 60. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 - december 2008
 61. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 - September 2008
 62. Flest klager ved skader i bevægeapparatet
 63. Ankestatistik for beskæftigelsesankenævn og sociale nævn 2007
 64. Nye klagefrister pr. 1. januar 2009
 65. Nu kan der klages til Ligebehandlingsnævnet
 66. Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober og november 2008
 67. Principafgørelser fra Ankestyrelsen december 2008
 68. Højesteretsdom om varigt mén og tab af erhvervsevne som følge af lydoverfølsomhed
 69. Principafgørelser fra Ankestyrelsen januar 2009
 70. Første afgørelser fra det nye Ligebehandlingsnævn
 71. Tendenser for førtidspensioner 2008:4
 72. Principafgørelser fra Ankestyrelsen februar 2009
 73. Principafgørelser fra Ankestyrelsen - Ekstra udsendelse
 74. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 - Marts 2009
 75. Principafgørelser fra Ankestyrelsen marts måned
 76. Lovforslag om sammenlægning af klageinstanser på beskæftigelsesområdet
 77. Støtte til køb af handicapbil: Årsstatistik 2007
 78. Højesteretsdom betyder, at mange arbejdsskadesager kan genoptages
 79. Principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2009
 80. Retssager mod Ankestyrelsen i 2008
 81. Korrekte afgørelser på klager over standsning af sygedagpenge
 82. Ankestyrelsens årsberetning 2008 - Balance
 83. Én samlet klageinstans på beskæftigelsesområdet
 84. Principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2009
 85. Tendenser for førtidspensioner 2008:4
 86. Førtidspensioner - årsstatistik for 2008
 87. Førtidspensioner - årsstatistik for 2008
 88. Psykiske lidelser er årsag til 22 nye førtidspensionister hver dag
 89. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2009
 90. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 - juni 2009
 91. Tendenser for førtidspensioner 2009:1
 92. Flere afsluttede sager i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn
 93. Kortere sagsbehandlingstid ved ansøgning om handicapbil
 94. Én klageinstans på beskæftigelsesområdet
 95. Principafgørelser fra Ankestyrelsen august 2009
 96. Principafgørelser fra Ankestyrelsen september 2009
 97. Sagsgangen i Ankestyrelsen i arbejdsskadesager
 98. Sagsgangen i Ankestyrelsen i øvrige sager
 99. Sagsgangen i Ankestyrelsen i principielle sager
 100. Underretninger til Ankestyrelsen er steget jævnt
 101. Nyhedsbreve fra AMK 2009
 102. Ankestyrelsen afgør flest sager om arbejdsulykker
 103. Retslægerådets praksisændring
 104. Kasserede Principafgørelser
 105. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 - september 2009
 106. Tendenser for førtidspensioner 2009:2
 107. Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
 108. Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2009
 109. Kommunerne har godt styr på førtidspension efter arbejdsevnemetoden
 110. Ny afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet
 111. Principafgørelser fra Ankestyrelsen november 2009
 112. Ingen erstatning i de første klagesager fra ansatte på Grindstedværket
 113. Nye principafgørelser efter de nye regler om merudgifter
 114. Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne for person i fleksjob
 115. Kommunerne tildeler førtidspension forskelligt
 116. Højesteretsdom om krav på midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne
 117. Principafgørelser fra Ankelstyrelsen december 2009
 118. Kommunerne har godt styr på loven, når de bevilger boligindretninger til borgere med
 119. Faglige artikler
 120. Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2008
 121. Tendenser for førtidspensioner 2009:3
 122. Ankestyrelsen efterlever selvfølgelig Højesteretsdom
 123. Ny redegørelse om det frivillige sociale arbejde
 124. Borgere får korrekt sagsbehandling, når de søger om revalidering
 125. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 - december 2009
 126. Brugere opholder sig længere tid på forsorgshjem og herberger
 127. Ligebehandlingsnævnet får deres egen hjemmeside
 128. Principafgørelser fra Ankestyrelsen januar 2010
 129. Ankestyrelsen afsluttede flere arbejdsskadesager i 2009
 130. Ny vejledning om Ankestyrelsens mulighed for at tage stilling til spørgsmål, der ikke
 131. Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
 132. Højesteretsdom om beregning af folkepensionens grundbeløb
 133. Principafgørelser fra Ankestyrelsen februar 2010
 134. Principafgørelser fra Ankestyrelsen marts 2010
 135. Principafgørelser fra Ankestyrelsen marts 2010 - ekstraudsendelse
 136. Principafgørelser fra Ankestyrelsen februar 2010
 137. Tendenser for førtidspensioner 2009 - Ankestyrelsen.
 138. Tendenser for førtidspensioner 2009:4
 139. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 - december 2009
 140. Nyt fra Ankestyrelsen - nr. 1 marts 2010
 141. Principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2010
 142. Sygedagpengesager afgjort uden for kommunen er ulovlig
 143. Ændret praksis hos Retslægerådet får begrænset betydning for arbejdsskadesager
 144. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2010
 145. Afslag på jobansøgning med henvisning til alder var ulovligt – godtgørelse på 25.000
 146. Principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2010
 147. Arbejdsgiver dømt for at fyre gravid medarbejder
 148. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2010
 149. Afgørelser om tandklinikassistenter og kviksølv
 150. Nye beskikkede medlemmer
 151. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2010
 152. Tendenser for førtidspensioner 2010:1
 153. Ankestyrelsens årsberetning 2009
 154. De sociale nævn og beskæftigelsesnævnene afgør flere sager nu end før kommunalreforme
 155. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2010
 156. Kommunerne er blevet bedre til at vurdere, hvornår et fleksjob er berettiget
 157. Færre fik støtte til køb af handicapbil i 2009
 158. Psykiske lidelser årsag til 8.700 nye førtidspensionister i 2009
 159. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juli 2010
 160. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juli 2010
 161. Principafgørelser fra Ankestyrelsen september 2010
 162. Principafgørelser fra Ankestyrelsen september 2010
 163. Tendenser for førtidspensioner 2010:2
 164. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 september 2010
 165. Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2010
 166. Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2010
 167. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 oktober 2010
 168. Ankestyrelsen afgjorde flere sager om arbejdsskade i 2009
 169. Første afgørelse om chikane fra Ligebehandlingsnævnet som medfører godtgørelse
 170. Søg samtidigt på P-afgørelser og principafgørelser
 171. Principafgørelser fra Ankestyrelsen november 2010
 172. Søg samtidigt på P-afgørelser og principafgørelser
 173. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 november 2010
 174. Principafgørelser fra Ankestyrelsen december 2010
 175. Tendenser for førtidspensioner 2010:3
 176. Højesteretsdom om beregning af folkepensionens grundbeløb
 177. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 8 december 2010
 178. Ankestyrelsen er lukket mellem jul og nytår
 179. Principafgørelser fra Ankestyrelsen januar 2011
 180. Sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager
 181. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 januar 2011
 182. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 januar 2011
 183. Principafgørelser fra Ankestyrelsen februar 2011
 184. Sagsbehandlingstider for 2010 afspejler et stigende antal sager
 185. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 februar 2011
 186. Principafgørelser fra Ankestyrelsen marts 2011
 187. Tendenser for førtidspensioner 2010:4
 188. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 marts 2011
 189. Ankestyrelsen afgør flere sager
 190. Kvinde vinder vigtig barselssag i Højesteret!
 191. Principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2011
 192. Højesteretsdom om anerkendelse af en skulder-nakkelidelse som en erhvervssygdom
 193. Principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2011
 194. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 maj 2011
 195. Ankestyrelsen har afgjort, at Brønderslev Kommune kan kræve refusion af Lolland Kommu
 196. Ankestyrelsens årsberetning 2010
 197. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2011
 198. Bedre kommunikation til borgere, der klager til os
 199. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 juni 2011
 200. Højesteretsdom om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne
 201. De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afgør fortsat flere sager
 202. Flere søger om handicapbil, men samtidig får flere afslag
 203. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juli 2011
 204. Tendenser for førtidspensioner 2011:1
 205. Sagsgangen i Ankestyrelsen i sager om børn og unge
 206. Principafgørelser fra Ankestyrelsen september 2011
 207. Vikaraftale i Kolding kommune var en anden aktør aftale
 208. Tag af sted i god tid når du skal til møde i Ankestyrelsen den 16.-25. september
 209. Opdateret udgave af "At skrive en afgørelse"
 210. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 september 2011
 211. Principafgørelser fra Ankestyrelsen oktober 2011
 212. I 3 ud af 4 kommuner inddrages lægekonsulenten altid i sager om førtidspension
 213. Tendenser for førtidspensioner 2011:2
 214. Højesteretsdom om merudgifter til tandbehandling
 215. Ekstraordinært nyhedsbrev om nye Principafgørelser, oktober 2011
 216. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 oktober 2011
 217. Principafgørelser fra Ankestyrelsen november 2011
 218. Kommunale myndigheder har svært ved at vurdere, hvornår voksne med komplekse sygdomsb
 219. Opdateret forside på Ankestyrelsens hjemmeside
 220. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 8 november 2011
 221. Principafgørelser fra Ankestyrelsen december 2011
 222. Ankestyrelsen omgjorde færre arbejdsskadesager i 2010
 223. Beskæftigelsesankenævnene bevilliger fleksjob til for mange
 224. Tendenser for førtidspensioner 2011:3
 225. Principafgørelser fra Ankestyrelsen januar 2012
 226. Resultatkontrakt 2012
 227. Brugerundersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve
 228. Kommunerne tilkendegiver, at Ankestyrelsens praksisundersøgelser styrker sagsbehandli
 229. Landsretsdom om anerkendelse af erhvervssygdom hos en syerske
 230. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 januar 2012
 231. Syv nye pjecer til borgere med en sag i Ankestyrelsen
 232. Principafgørelser fra Ankestyrelsen februar 2012
 233. Kommunerne har godt styr på bevilling af praktisk hjælp
 234. Ingen Årsberetning for 2011
 235. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 februar 2012
 236. Principafgørelser fra Ankestyrelsen marts 2012
 237. Kommunen skal foretage en individuel vurdering, når de bevilger rengøring hver fjerde
 238. Ankestyrelsen opretter juridisk hotline til sagsbehandlere
 239. Tendenser for førtidspensioner 2011:4
 240. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 marts 2012
 241. Kommuner har fokus på samarbejdet med lægekonsulenter
 242. Sagsgangen i Ankestyrelsen i arbejdsskadesager
 243. Principafgørelser fra Ankestyrelsen april 2012
 244. Principafgørelser fra Ankestyrelsen maj 2012
 245. Højesteretsdom om anerkendelse af en knælidelse
 246. Ankestyrelsen får ny send sikker-mailadresse
 247. Principafgørelser fra Ankestyrelsen juni 2012
 248. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2012
 249. Kommunernes anvendelse af de ændrede handlekommuneregler
 250. Tendenser for førtidspensioner 2012:1