K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Principielle afgørelser fra Ankestyrelsen > Nyt om loven

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Nyt om loven Her kan du skrive hvis du falder over noget relevant , det kan være sm-afgørelser som kan være nyttige eller andet som vedr fleks og førtidspension

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 10-10-2007, 19:16   #1
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 30
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Exclamation Jobplan - hvad er det???

Ny Chance til Alle, revurdering, osv. osv. En særlig indsats indtil medio 2008.

Målgruppen er næsten alle, bortset fra nuværende førtidspensionister og beskæftigede fleksjobbere.

Kort sagt: Planen skal være aftalt og underskrevet.
Et tilbud SKAL hænge sammen med PLANEN.
Planen SKAL være udfyldt, FØR man aktiveres osv. osv.

Kommune eller anden aktør kan ikke sende borgere i meningsløs aktivering osv.


Læs her, hvad en jobplan er:

Jobplaner - trin for trin

De overordnede regler for Arbejdsformidlingens og kommunernes udarbejdelse af jobplaner findes i kapitel 8 og 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i bemærkningerne til loven (se bilag 2).

Reglerne om udarbejdelse af jobplaner er præciseret i kapitel 8 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (se bilag 2).

I jobplanen fastsættes beskæftigelsesmålet og hvilke tilbud, der kan gives til personen. Jobplanen har derfor en central rolle i forhold til afgivelse af tilbud, uanset om jobplanen er udarbejdet af Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør.

Arbejdsformidlingen og kommunen kan give tilbud om følgende (§ 22, stk. 1, i ovennævnte lov):

Vejledning og opkvalificering
Virksomhedspraktik
Ansættelse med løntilskud
Bestemmelsen gælder også for andre aktører.

Jobplanen er i udgangspunktet en aftale mellem to parter. Det indebærer, at begge parter er bundet af aftalen, og at det kræver enighed fra begge parter at ophæve aftalen. Det indebærer endvidere, at udgangspunktet for jobplanen er, at begge parter er enige om indholdet. Arbejdsformidlingen og kommunen kan dog som offentlig myndighed pålægge den ledige at indgå en jobplan og at følge tilbud, der indgår heri.
Som det fremgår tidligere kan andre aktører udarbejde jobplaner, uden at Arbejdsformidlingen/kommunen skal godkende jobplanen. Der henvises til afsnit 6 for så vidt angår retsvirkningerne af, at jobplanen ikke er godkendt. Når anden aktør alene har fået udlagt forberedelsen af jobplanen (udkast til jobplan), anses anden aktør ikke som part i aftalen om jobplaner.

I det følgende gennemgås jobplansudarbejdelsen trin for trin. Der lægges vægt på de problemstillinger, der særligt gør sig gældende i forbindelse med, at andre aktører varetager indsatsen over for personen.

7.1 Forberedelse af jobplaner

I forbindelse med forberedelsesarbejdet med jobplaner er der særligt to punkter, Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør skal være opmærksom på:

Jobplanen skal være udarbejdet forud for afgivelse af tilbud

(7.1.1)
Senest samtidig med, at jobplanen udarbejdes, afholdes en samtale med personen

(7.1.2)
Udarbejdelse/revision af jobplan forud for afgivelse af tilbud
Der skal altid udarbejdes eller revideres en jobplan forud for afgivelse af et tilbud, jf. § 29 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en betingelse for afgivelse af et konkret tilbud, at der forud herfor er udarbejdet en jobplan, og at tilbuddet indgår i jobplanen. Det gælder også, når indsatsen foregår hos anden aktør.

Formålet er at sikre, at der tages stilling til den enkeltes beskæftigelsesmål, og hvordan tilbuddet fremmer, at dette mål nås, før tilbuddet påbegyndes.

Formålet er desuden at skabe et retsligt grundlag for at afgive tilbud til personen.

Formålet er endvidere at sikre, at Arbejdsformidlingen/kommunen eller aktøren og den ledige er enige om indsatsen.

Der er først tale om en jobplan, når denne er underskrevet af den ledige og Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør.

Et konkret tilbud anses for afgivet ved, at personen f.eks. henvises til en konkret samtale om ansættelse med løntilskud hos en arbejdsgiver eller henvises til et konkret uddannelsesforløb.

Da betingelsen om, at jobplanen skal udarbejdes forud for afgivelsen af tilbud, fremgår af loven, kan bestemmelsen ikke fraviges.
Det bemærkes, at Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør vil kunne blive gjort erstatningsansvarlige over for personen i de tilfælde, hvor personen er blevet påført tab som følge af, at der ikke er udarbejdet en jobplan forud for afgivelse af tilbud. Ligeledes vil Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør kunne blive gjort erstatningsansvarlige over for et uddannelsessted eller en virksomhed.
Hvis anden aktør udarbejder udkast til (forbereder) en jobplan, og det er aftalt, at Arbejdsformidlingen/kommunen skal godkende jobplanen, skal jobplansudkastet udarbejdes i så god tid (f.eks. 14 dage), at godkendelsen fra Arbejdsformidlingen/kommunen også kan ske forud for påbegyndelse af tilbuddet. Den aktør skal derfor have henvist den ledige i så god tid, at der er mulighed for at afklare den lediges behov for en indsats.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at der ikke skal udarbejdes en jobplan forud for tilbud om vejledning og opkvalificering, hvis tilbuddet har en varighed på op til 2 uger. (§ 54 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats)


7.1.2 Samtale med personen

Arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen udarbejder jobplanen sammen med personen. Senest samtidig med, at jobplanen udarbejdes, afholdes en samtale med personen (§ 64 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Forud for revision af jobplanen skal der også afholdes en samtale med personen. Arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen kan dog under hensyn til personens mulighed for at kunne påbegynde tilbuddet rettidigt fremsende den reviderede jobplan til personen uden forudgående samtale. Arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen skal forinden have forsøgt telefonisk at orientere personen om tilbuddet og om fremsendelsen af jobplanen (§ 65 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Ovennævnte bestemmelser gælder også for jobplaner udarbejdet eller forberedt af andre aktører.

Formålet med samtalen er bl.a. at afdække personens ønsker og forudsætninger set i forhold til arbejdsmarkedets behov.

7.2 Udarbejdelse af jobplaner
Ifølge § 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan dagpengemodtagere, kontant- og startshjælpsmodtagere samt revalidender få udarbejdet en jobplan for, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres. I jobplanen beskrives personens beskæftigelsesmål. Med udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger og under hensyn til arbejdsmarkedets behov angiver planen tillige, hvilke tilbud der kan bidrage til at opfylde målet.

Formålet med jobplanen er at præcisere målet med tilbuddet. Indholdet og detaljeringsgraden i jobplanen afhænger af den enkelte ledige og af, hvilket formål der er med at igangsætte tilbuddet, herunder om der er tale om et afklaringsforløb, et mere sammensat forløb eller et kort forløb målrettet et helt konkret job.

Reglerne om jobplaner er udformet således, at jobplaner kan laves af såvel myndigheder som andre aktører.

Det følger af § 64 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at jobplanen skal indeholde oplysninger om:

Personens beskæftigelsesmål og planer for tilbud,
Eventuelt aftalte tilbud,
Ansvar for tilmelding til tilbud,
Tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud og
Ansvar og dato for opfølgning.


(Se under pkt. 7.2.1-3)

Tilbud, hvor forsørgelsesgrundlaget er aktiveringsydelse, gives med forbehold for, at betingelserne for at modtage ydelsen i øvrigt er opfyldt. (Se under pkt. 7.2.4) Dette gælder også for jobplaner, der er udarbejdet af anden aktør.

Den udarbejdede jobplan skal underskrives af personen og Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør. (Se under pkt. 7.2.5)

Når der er udarbejdet eller revideret en jobplan, skal Arbejdsformidlingen/ kommunen/anden aktør give personen en kopi af den aftalte jobplan. For forsikrede ledige, skal arbejdsløshedskassen tillige have en kopi. (Se under pkt. 7.2.6-7)

I øvrigt skal det nævnes, at jobplanens formål er at skitsere mulighederne for personen og ikke f.eks. begrænsninger i personens rådighed.

7.2.1 Beskæftigelsesmål og tilbud
Beskæftigelsesmålet skal helst være beskrevet så præcist som muligt og bør som udgangspunkt være en beskrivelse af hvilket fag, personen skal søge at opnå beskæftigelse inden for, feks. en fagbetegnelse.

I jobplanen beskrives, hvad der konkret er aftalt, herunder hvilke eventuelle aktiviteter/tilbud, der er aftalt og en kort beskrivelse af deres indhold.

Indholdet i jobplanen vil bl.a. afhænge af, hvorvidt personen er relativt tæt på arbejdsmarkedet og alene har behov for et konkret målrettet tilbud eller er relativt langt fra arbejdsmarkedet og derfor har brug for et mere sammensat forløb. Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at udarbejde en kort og overordnet jobplan, mens det i andre tilfælde vil være nødvendigt og hensigtsmæssigt at udarbejde længere og mere detaljerede jobplaner.

Eksempel: Se bilag 4 med vedlagte eksempler på jobplaner.

Det fremgår af § 28 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at for dagpengemodtagere og kontant- og startshjælpsmodtagere, kan jobplanens tilbud, fastsættes af Arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet.

For kontant- og startshjælpsmodtagere, der modtager hjælpen på grund af problemer ud over ledighed, kan planen tillige indeholde aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i tilbud.
For revalidender, kan planen tillige indeholde en beskrivelse af personens mulighed for optagelse på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering. Hvis jobplanen indeholder et tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, skal planen tillige angive, hvordan virksomheden deltager i forløbet, samt kommunens bistand til virksomheden.

Det skal i øvrigt bemærkes, at indholdet og kvaliteten af tilbuddet er af stor betydning for personens muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse. Det bør derfor sikres, at tilbuddene lever op til de formål, der er beskrevet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vejledning og opkvalificering: Tilbuddet skal udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering på arbejdsmarkedet (§ 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Virksomhedspraktik: Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål (§ 42 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Ansættelse med løntilskud: Gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer (§ 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

7.2.2 Ansvaret for tilmelding af tilbud
Hvis der skal ske tilmelding i forbindelse med f.eks. tilbud om vejledning og opkvalificering på et uddannelsessted, skal det fremgå af jobplanen, hvem der har ansvaret for tilmeldingen (§ 64 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats). Det sikrer, at der ikke senere kan opstå tvister om ansvaret for tilmeldingen.

7.2.3 Ansvar og dato for opfølgning
Det skal fremgå af jobplanen, om det er Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør, der har ansvaret for opfølgningen (§ 64 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats). Det kan ikke påhvile personen selv, at have ansvaret for opfølgningen.

7.2.4 Forbehold for at betingelserne for at modtage aktiveringsydelse er opfyldt
Det skal fremgå af jobplanen, at tilbud, hvor forsørgelsesgrundlaget er aktiveringsydelse (dvs. i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik), gives med forbehold for, at betingelserne for at modtage ydelsen i øvrigt er opfyldt (§ 64 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats). Bestemmelsen skal sikre, at en forsikret ledig ikke kan modtage eller fortsætte i et tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, hvis den ledige ikke er berettiget hertil.

Eksempel: En forsikret ledig, som deltager i et uddannelsesforløb med aktiveringsydelse og som kommer i kontingentrestance som følge af, at vedkommende ikke har betalt kontingentet til sin arbejdsløshedskasse, kan derfor ikke fortsætte tilbuddet. Arbejdsløshedskassen vil i dette tilfælde skulle standse udbetalingen af aktiveringsydelsen.

Forbeholdet skal indskrives i jobplanen, for at sikre, at personen er vidende om, at betingelserne for at modtage aktiveringsydelse skal være opfyldt, og derfor ikke kan have en forventning om at kunne modtage/fortsætte tilbuddet.

Det skal bemærkes, at der ikke i jobplanen kan indsættes et lignende forbehold i forhold til udbetaling af løntilskud. Baggrunden herfor er, at løntilskud udbetales til en arbejdsgiver og ikke til personen, og at jobplanen alene er en aftale mellem personen og henholdsvis Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør.

7.2.5 Underskrift
I og med at jobplanen er en aftale mellem to (eller flere parter, jf. afsnittet om godkendelse), skal jobplanen underskrives af parterne (§ 64 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis personen ikke ønsker at underskrive jobplanen, vil dette kunne få konsekvenser for personens ydelser, hvis jobplanen er udarbejdet af Arbejdsformidlingen eller kommunen. Hvis det er anden aktør, der har udarbejdet jobplanen, vil Arbejdsformidlingen eller kommunen skulle inddrages, da manglende underskrift må sidestilles med, at der ikke er opnået enighed mellem aktøren og personen.
Det skal endvidere bemærkes, at jobplanen ikke skal underskrives af anden aktør, hvis den anden aktør alene skal forestå jobplansforberedelsen (udkast til jobplan), og jobplanen derfor skal godkendes af Arbejdsformidlingen/kommunen. Her skal Arbejdsformidlingen/kommunen og personen underskrive jobplanen.

7.2.6 Kopi af jobplanen til personen
Personen har krav på at få en kopi af jobplanen, uanset om det er Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør, der har udarbejdet jobplanen (§ 64 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats).

7.2.7 Kopi af jobplanen til a-kassen
Arbejdsløshedskassen skal have en kopi af jobplanen vedrørende forsikrede ledige (§ 64 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Som udgangspunkt er det Arbejdsformidlingen, der skal give en kopi af jobplanen til a-kassen, uanset om det er anden aktør, der har udarbejdet jobplanen. Det vil dog kunne aftales, at dette påhviler den anden aktør. Arbejdsformidlingen (eller kommunen) skal dog altid have en kopi af jobplaner udarbejdet af anden aktør.

Kopien til arbejdsløshedskassen skal sikre, at arbejdsløshedskassen kan opfylde sin vejledningsforpligtelse overfor den ledige, og at arbejdsløshedskassen kan vurdere, om den ledige får udbetalt den korrekte ydelse. Kopien af jobplanen bør derfor hurtigst muligt fremsendes til arbejdsløshedskassen.

Af hensynet til en lettere sagsgang anbefales det, at det aftales med den anden aktør, at anden aktør selv fremsender kopi af jobplaner, udarbejdet af anden aktør, til arbejdsløshedskassen. Dog anbefales det, at godkendte jobplaner altid fremsendes af den myndighed, der har godkendt jobplanen, dvs. Arbejdsformidlingen eller kommunen.

7.3 Udbetaling/finansiering i forbindelse med tilbud
7.3.1 Ansættelse med løntilskud

Arbejdsformidlingen/kommunen udbetaler løntilskuddet til arbejdsgivere ved ansættelse i løntilskud, uanset om det er anden aktør, der har udarbejdet jobplanen, jf. § 110 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Personen modtager løn fra arbejdsgiveren under tilbuddet.

7.3.2 Udbetaling af ydelser under tilbud om vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik
Forsikrede ledige: Under tilbud om vejleding og opkvalificering og virksomhedspraktik i henhold til en jobplan udbetaler arbejdsløshedskassen aktiveringsydelse. (jf. § 38 og § 45 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.)

Kontant- starthjælpsmodtagere og revalidender: Kommunen udbetaler under tilbuddet den ydelse, som personen er berettiget til henhold til lov om aktiv social politik eller lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel eller for revalidender efter anden lovgivning. (jf. § 38 og § 45 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). I forbindelse med virksomhedspraktik modtager personen tillige et beskæftigelsestillæg.

Arbejdsformidlingen skal oplyse arbejdsløshedskassen om, at personen påbegynder tilbud med akteringsydelse (ved tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik i henhold til en jobplan). Derfor bør anden aktør orientere Arbejdsformidlingen herom i god tid, inden tilbuddet påbegynder, f.eks. inden en 1 uge.

7.3.3 Køb af tilbud (vejledning og opkvalificering)
Køb af tilbud kan foretages af Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør, alt efter hvem der varetager indsatsen, og hvad der aftalt i kontrakten/aftalen med anden aktør.

7.4 Hvornår er en jobplan godkendt
Hvis personen og anden aktør er enige om jobplanen, kan anden aktør udarbejde jobplanen, uden at jobplanen skal godkendes af Arbejdsformidlingen/kommunen. Dette gælder dog kun i de situationer, hvor anden aktør varetager indsatsen vedrørende jobplansudarbejdelsen (sammenhængende forløb) i henhold til en kontrakt/aftale.

En jobplan, der er udarbejdet af anden aktør, er som udgangspunkt ikke godkendt af Arbejdsformidlingen/kommunen.

En godkendelse kræver en handling fra Arbejdsformidlingen eller kommunen
.

Det skal være åbenbart for alle parter, særligt for personen, hvornår jobplanen er godkendt af Arbejdsformidlingen/kommune. Dette sikres bedst ved, at Arbejdsformidlingen/kommunen underskriver jobplanen på tidspunktet for godkendelse, og at det samtidig noteres, at jobplanen nu er godkendt af den offentlige myndighed, hvilket personen samtidig orienteres om.

Når jobplanen udarbejdes hos anden aktør, bør det fremgår af aftalen/kontrakten, hvornår jobplanen skal/ikke skal godkendes af Arbejdsformidlingen/kommunen, udover de tilfælde, hvor jobplanen skal godkendes af Arbejdsformidlingen/kommunen, når den lediges skal pålægges af følge et konkret tilbud.

Når anden aktør alene har fået udlagt forberedelsen af jobplanen (udkast til jobplan), bør det stå klart for personen, at jobplanen skal underskrives af Arbejdsformidlingen/kommunen for at have nogen retsvirkning.

7.5 Opfølgning på jobplanen (kontaktforløbet)
Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør skal som led i kontaktforløbet senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlig forsørgelse eller deltaget i tilbud afholde samtale med personen. Samtalen kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen er i tilbud, jf. §§ 44-46 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. (se bilag 2) .

7.6 Revision af jobplan
Det følger af § 29 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at hvis der er udarbejdet en jobplan og personen skal have et tilbud, som ikke indgår heri, skal jobplanen revideres.
Det fremgår af § 65 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at jobplanen kan revideres på personens initiativ og skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.
Bestemmelsen indebærer følgende:

Som udgangspunkt revideres jobplanen af den som har udarbejdet jobplanen, dvs. Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør.

7.6.1 Skal revideres
Jobplanen skal revideres, når

Personen skal have et tilbud, som ikke indgår jobplanen
Hvis dette er begrundet i personens situation
Der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, der gør en revision hensigtsmæssig

Har personen en jobplan og skal have et nyt tilbud, som ikke indgår i jobplanen skal jobplanen revideres.

Hvis der sker ændring i personens situation, f.eks. at personen har mulighed for ordinær beskæftigelse inden for et andet fag, hvis denne først ansættes i ansættelse med løntilskud, skal jobplanen revideres.

Der kan være væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, f.eks. større flaskehalsproblemer inden for nye områder, der kan nødvendiggøre, at jobplanen revideres.

7.6.2 Kan revideres
Jobplanen kan revideres, når personen anmoder herom eller hvis personen og Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør er enige herom (se dog under pkt. 7.6.3). Jobplanen kan endvidere revideres for forsikrede ledige, hvis den ledige flytter til en anden AF-region (§ 66 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Hvis personen anmoder om en revision af jobplanen (f.eks. fordi at personen ikke er tilfreds med tilbuddet), skal Arbejdsformidlingen/kommunen eller anden aktør tage stilling til, om ønsket kan imødekommes. Hvis Arbejdsformidlingen eller kommunen herefter træffer afgørelse om, at jobplanen ikke skal revideres, skal personen kunne klage over afgørelsen.
Hvis det er anden aktør, der har udarbejdet jobplanen og anden aktør ikke er enig med personen i, at jobplanen skal revideres, skal anden aktør informere personen om, at vedkommende kan gå til Arbejdsformidlingen eller kommunen med henblik på at myndigheden træffer afgørelse i sagen.

Muligheden for, at personen kan anmode om en revision af jobplanen, sikrer, at personen efter klagefristens udløb, kan få prøvet om tilbuddet er rimeligt.

7.6.3 Kan ikke revideres
Hvis Arbejdsformidlingen/kommunen har udarbejdet en jobplan med personen, kan personen og anden aktør ikke efterfølgende blive enige om at revidere jobplanen uden Arbejdsformidlingens eller kommunens accept. Det er som udgangspunkt alene de to parter, der har indgået aftalen om jobplan, der kan blive enige om revisionen af jobplanen.

Som udgangspunkt kan Arbejdsformidlingen/kommunen heller ikke revidere en jobplan, der er indgået mellem en anden aktør og personen uden personens og den anden aktørs accept. Konkret kan dette dog fraviges, hvis det har en beskæftigelsespolitisk begrundelse eller er begrundet i den lediges situation, f.eks., at det vurderes at det igangværende tilbud ikke fører til beskæftigelse. Derimod vil Arbejdsformidlingen/kommunen ikke kunne revidere jobplanen for at personen kan deltage i f.eks. et uddannelsesprojekt eller lignende.

I de situationer, hvor anden aktør alene har fået udlagt forberedelsen af jobplanen (udkast til jobplan), og hvor Arbejdsformidlingen skal godkende jobplanen, svarer det til, at Arbejdsformidlingen har udarbejdet jobplanen. Revision af jobplanen kan ske på tilsvarende vis, som hvis Arbejdsformidlingen selv havde udarbejdet jobplanen (uden anden aktørs accept). Det anbefales, at anden aktør orienteres om revisionen af jobplanen og baggrunden herfor af Arbejdsformidlingen/kommunen.

7.7 Afbrydelse af tilbud
Der henvises til afsnit 6 om jobplan udarbejdet/godkendt af Arbejdsformidlingen/kommunen contra jobplan udarbejdet af anden aktør.

7.8 Opfølgning på indsatsen hos andre aktør af Arbejdsformidlingen/kommunen
Som det fremgår af afsnit 3 har de ansvarlige myndigheder en forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan opgaven løses. Arbejdsformidlingen og kommunen skal derfor påse, at den anden aktør efterlever de betingelser, der er fastsat i kontrakten.
Særligt i en opstartfase ved inddragelse af nye aktører i indsatsen omkring udarbejdelse af jobplaner er det vigtigt, at Arbejdsformidlingen/kommunen kvalitetssikrer de jobplaner, herunder tilbud, som den anden aktør udarbejder, f.eks. ved at tage stikprøver af jobplanerne. I den forbindelse bør Arbejdsformidlingen/kommunerne give en tilbagemelding til anden aktør, om hvorvidt kvaliteten lever op til de forventede krav.


http://www.ams.dk/sw5507.asp

Mere om ledige fleksjobbere, folk med nedsat arbejdsevne osv. her... samt lovstof.

http://www.ams.dk/sw5475.asp
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-10-2007, 17:29   #2
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 30
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Citat:
Målgruppen er næsten alle, bortset fra nuværende førtidspensionister og beskæftigede fleksjobbere.
Vi har nu set mere på målgruppen, og jeg vil derfor lige skrive, hvad vi har fundet ud af.

Hvis man får ledighedsydelse, er man IKKE omfattet af loven om jobplan.

Der er dog EEN UNDTAGELSE, og det er, som følger:

Hvis man er på ledighedsydelse og bevilges REVALIDERING, så SKAL der laves en jobplan. Man fortsætter med ledighedsydelse, mens man følger denne jobplan - revalidering. (Ressourceprofilen skal også opdateres.)


Til jer på ledighedsydelse:
Dette får mig dog til at råde jer til at tjekke, at der i ressourceprofilen NØJE er beskrevet, HVORDAN vejen til fleksjob skal foregå.

Dette for at forebygge meningsløse arbejdsprøvninger, aktiveringer osv.

Ressourceprofilen bør - efter min mening - også sikre en vis rimelighed i sagsbehandlingen som for andre ledige, som har ret til at klage over et tilbud i jobplanen.

__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-04-2012, 14:18   #3
MarkMyWords
På vej til at lære K10
 
Tilmeldingsdato: 09-04 2012
Indlæg: 1
Styrke: 0
MarkMyWords er ny på vejen
Jobplan sprogkundskaber

Hvis du er i 2. ledighedsperiode kan du tale med dit jobcenter om en jobplan, hvis du har behov for at forbedre dine sprogkundskaber i forbindelse med jobsøgning.

Du kan også snakke med dit jobcenter om en jobplan, hvis du har fået et job, hvor det er nødvendigt, at du forbedrer dine sprogkundskaber.
MarkMyWords er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-04-2012, 15:12   #4
Ninja
Jeg bor her på K10
 
Ninjas avatar
 
Tilmeldingsdato: 10-01 2008
Indlæg: 13.652
Styrke: 32
Ninja er ny på vejenNinja er ny på vejenNinja er ny på vejenNinja er ny på vejen
BEMÆRK, at tråden er 5 år gammel!!!!
Ninja er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
vedrørende jobplan pruttenQ34 Spørgsmål ang fleksjob 5 09-10-2012 00:29
§17 og jobplan. Maj-Britt Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 30 03-06-2012 12:11
Jobplan... Multe Spørgsmål ang fleksjob 6 26-11-2009 22:21
Hvad er en jobplan pinballs Dit og Dat 2 15-06-2009 20:50
Jobplan ? skal man det emks Spørgsmål ang fleksjob 43 29-01-2009 23:38
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 05:35.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension