K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 19-01-2022, 20:18   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.134
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ældresagen indeholder stor viden med dokumentation

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-...lbagetraekning

Kære Læser

Ældre Sagen arbejder for, at flest muligt skal kunne leve et godt liv - hele livet. Det formål forfølger vi ved at støtte og styrke tilværelsen for den ældre medborger.

Det gør vi på mange forskellige måder, hvor en af dem er den årlige udgivelse af håndbogen Værd at vide, der bidrager med nødvendig viden om de rettigheder, muligheder og pligter, man har i forskellige faser i livet.

Bogen udkom første gang i 1998 og er udgivet hvert år siden. Gennem årene er bogen blevet mere og mere omfangsrig, da den løbende opdateres i forhold til den stadige strøm af ny lovgivning, nye satser, nye bekendtgørelser og cirkulærer.

Ældre Sagens Rådgivning har tilrettelagt bogen ud fra de erfaringer, rådgiverne har fået gennem mange menneskers henvendelser, hvor der i 2021 er ydet over 42.000 rådgivninger.

Rådgivernes erfaringer kommer læserne til gode som relevant og let tilgængelig information om en lang række emner om økonomi, jura og social lovgivning.

Jeg håber, at læseren bliver godt hjulpet med denne vejviser, og inspireres til at skaffe sig overblik og får vist vejen til at planlægge tilværelsen.

God fornøjelse med læsningen!

Bjarne Hastrup
Adm. Direktør i Ældre Sagen

Alder for tilbagetrækning

Arbejdsløshedsforsikring

Satser

Medlemskab af en a-kasse

Indkomst og beskæftigelseskrav

Fuldtids- eller deltidsforsikring

Arbejdsløshedsdagpenge

Feriedagpenge

Generelle betingelser

Klagemuligheder

Begravelseshjælp og begravelsesopsparing

Offentlig begravelseshjælp

Privat begravelseshjælp

Begravelsesopsparing

Bilstøtte

Betingelser for bilstøtte

Bilstøttens omfang og vilkår

Tilskud til kørekort

Anke af afgørelse

Handicapparkeringskort

Bolig

Andelsboliger

Bofællesskaber

Boligskift

Boligstøtte

Boligindretning og visiteret boligskift

Ejerboliger

Lejebolig

Naboforhold

Post - Levering

Ældreboliger

Dagcentre og daghjem

Dagcentre

Daghjem

Betaling

Klage

Databeskyttelse

Delpension

Betingelser

Beregning

Digitalisering

MitID/NemID

Digital Post

Obligatorisk selvbetjening

Digitale fuldmagter

Diskrimination

Generelt om diskrimination

Diskrimination på grund af alder

Diskrimination på grund af handicap

Efterløn

Satser

Udbetaling af bidrag

Fleksibel efterløn og tilbagetrækningsreformen

På efterløn i 2022

Efterlønsbevis

Udbetaling af efterløn

Fordele ved at udsætte efterlønnen

Skattefri præmie

Arbejde i efterlønsperioden

Indtægter, der fradrages i efterlønnen

Indtægter, der ikke fradrages i efterlønnen

Fradrag for pensioner

Medlemsperiode og efterlønsbidrag

Bopæl og ophold i udlandet

Selvstændig virksomhed

Fortrydelsesordning

Erstatning

Skadesansvar/erstatning

Tingsskade

Personskade

Årsagssammenhæng

Arbejdsskade

Ulykke

Ferieloven

Fleksjob og andre job på særlige vilkår

Fleksjob

Ledighedsydelse

Løntilskud til førtidspensionister

Job og handicap

Seniorjob

Fleksydelse

Folkepension og førtidspension

Social pension og Udbetaling Danmark

Folkepension

Fælles bestemmelser for folkepension og førtidspension

Førtidspension

Seniorpension

Tidlig pension

Førtidspension - Tilkendt før 01.01.2003 (gamle regler)

Forbered overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv

Forbrugerkøb

Fortrydelsesret

Reklamationsret

Tilsendte varer

Handel via Internettet

Fravalg af henvendelser

Formue, arv, testamente og gaver

Tag stilling i tide

Arveloven

Formueforhold mellem ægtefæller og papirløst samlevende

Opret et testamente

Hvad sker der, når en person dør

Boafgift

Gaver

Forsikring

Generelt om forsikringer

Inden man vælger forsikring

Er man ajour med sine forsikringer

Sådan dækker egne forsikringer

Klage

Mere viden om forsikring

Fratrædelsesgodtgørelse

Frivilligt arbejde - og ydelser fra a-kassen

Fradrag i ydelser fra a-kasse

Aktiviteter

Frivilligt ulønnet arbejde

Frivilligt ulønnet arbejde ved "primær drift"

Kontakt a-kassen

Gæld

Gældens opståen

Gæld til det offentlige

Rykkergebyrer

Inkasso og småsagsbehandling

Gældsrådgivning

Gældssanering

Forældelse

Hjemmebesøg - forebyggende

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp og visitation

Hverdagsrehabilitering

Kvalitetsstandarder og kommunal tilsynspolitik

Frit valg af leverandør

Klippekort til ekstra hjælp

Fleksibel hjemmehjælp

Personligt udvalgt hjælper

Kontant tilskud til hjemmehjælp

Aflastningsophold og afløsning

Midlertidigt ophold udenfor bopælskommunen

Klage

Værdighedspolitik

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Hvad er hjælpemidler og forbrugsgoder

Bevilling

Hvordan ydes hjælpemidlet

Drift og udskiftning af hjælpemidler

Synshjælpemidler

Høreapparater

Nødkald mv. via telefonfastnettet

Hjælpemiddelbasen

Klageadgang

Håndværkerfradrag

Konfliktløsning

Konflikter

Mediation

Retsmægling og konfliktråd

Konfliktmægling

Egnede områder til konfliktløsning

Kontanthjælp

Satser

Betingelser

Ansøgning

Beregning

Indtægter og formue

Tilbagebetalingspligt

Hjælp i særlige tilfælde

Klagevejledning

Kørekort

Fornyelse af kørekort

Hvad siger lægen og familien?

Rutinen ruster

Frakendelse og inddragelse af kørekort

Kørselsordninger

Rabat- og ledsagerordninger

Handicapservice

Handicapkørsel til fritidsformål

Tilskud til individuel kørsel

Personlige tillæg til pensionister

Kørsel til læge, sygehus mv.

Flextur

Ledsageordning

Målgruppe

Omfang og indhold

Udgifter

Frit valg af ledsager

Klageadgang

Licens

Omsorgsorlov

Generelt om omsorgsorlov

Nærtstående med plejebehov

Betingelser

Selve ansættelsen

Klageadgang

Ophold i udlandet

Offentlige ydelser

Skatteforhold

Sygesikring

Sådan dækker egne forsikringer

Arv og skifte ved bopæl i udlandet

Praktiske forhold

Pasning af døende - plejevederlag

Hvem kan få plejevederlag?

Betingelser

Plejevederlagets størrelse

Anden hjælp

Klageadgang

Patienters retsstilling

Informeret samtykke

Manglende evne til samtykke

Tvangsbehandling

Alarm- og pejlesystemer (GPS) på hospital

Behandlings- og livstestamenter

Tavshedspligt og aktindsigt

Pensioner - Private

Forskellige oplysninger om pension

Opsparingsformer

Klagemuligheder

ATP

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Tjenestemandspension

Privatøkonomi

Overblik og tilrettelæggelse

Valg af produkter

Bankkonto

NemKonto

Misbrug af betalingskort mm

Værdipapirer

Obligationer og investeringsbeviser

Aktier og puljeinvestering mv.

Lån og kredit

Bankens rådgivning

Middel og ikke mål

Rådgivnings- og Klagenøgle

Advokatvagten

Private retshjælpsinstitutioner

Offentlig retshjælp

Fri proces

Retshjælpsforsikring

Borger.dk

Offentlig sagsbehandling

Familieretshuset

Klager på det sociale område

Klager på sundhedsområdet

Det offentlige forbrugerklagesystem samt private klage- og ankenævn

Øvrige klagemuligheder

Forsikringsoplysningen

Skat

Ejendomsskat

Ejendomsværdiskat

Personskat

Skat ved dødsfald

Sundhedsområdet

Akupunkturbehandling

Alternativ behandling og naturmedicin

Epidemiloven

Ernæringspræparater

EU-/EØS-land, sygehjælp og andre ydelser

Fodbehandling

Fysioterapeutbehandling

Genoptræning mv.

Handicapkompenserende ydelser

Hjemmesygepleje

Hospice

Influenza og Pneumokok vaccination

Kiropraktisk behandling

Klageadgang

Lægebehandling

Medicintilskud

Privat sygeforsikring

Psykologbehandling

Sundhed.dk

Sundhedskortet

Sundhedsplaner og sundhedsaftaler

Sygehusbehandling

Tandbehandling

Transport

Zoneterapeutbehandling

Økonomi/yderligere tilskud

Sygdom og jobfastholdelse

Satser 2022

Betingelser for sygedagpenge

Arbejdsgiverperiode

Uarbejdsdygtighed

Læge- og mulighedserklæring

Visitation og opfølgning

Forlængelse af sygedagpenge

Partshøring

Ophør af sygedagpenge

Hyppige sygefravær - §56-aftale

Klage

Revalidering

Værgemål og Fuldmagt mv.

Hvis sygdom rammer

Værgemål

Fuldmagter

Pensionsadministration

Betalingsservice

Ægteskab

Ægteskab, registreret partnerskab og ugifte samlevende

Indgåelse

Samlivsophævelse

Separation og skilsmisse

Ægtefællebidrag

Deling af formuen

Ældreråd


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-02-2022, 00:18   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.134
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Patientguidens huskelister

https://www.regionh.dk/Sundhed/Patie...HGPgFk7gVvOrmk

Her kan du se alle Patientguidens huskelister

I denne video "Huskelister til dine lægesamtaler" får du indblik i Patientguidens mange huskelister, som kan sikre, at du altid får den information med hjem, som du har brug for. Varighed: 1.18.

I forbindelse med dit undersøgelsesforløb:

Huskeliste - undersøgelsesforløb

I forbindelse med dit behandlingsforløb:

Huskeliste - behandlingsforløb

Huskeliste – når du skal indlægges på hospital

I forbindelse med din udskrivelse fra hospital:

Huske​liste - udskrivelse​

I forbindelse med pleje, behandlings- og genoptræningstilbud i din kommune Huskeli​ste - genoptræning

Huskeliste - kommunalt akutteam

Huskeliste - midlertidigt døgnophold

Huskeliste - kommunal akutplads


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 22:10   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.134
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:03.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension