K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Principielle afgørelser fra Ankestyrelsen > Nyt om loven > Nyt fra Ankestyrelsen

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 06-11-2020, 10:34   #1
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens Principafgørelser, som alle skal følge

Hvordan finder jeg en Principafgørelse?

https://ast.dk

Hvor du går nederst:


Ankeskema
Underretninger
Nyhedsbrev
At skrive en afgørelse
Søg principmeddelelse

https://ast.dk/afgorelser/principafg...incipafgorelse

Hvis du kender nummeret på den du søger, er det let.

Men ellers forsøger du med søgefunktionen


Søg efter principmeddelelser

Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principmeddelelser. En principiel afgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mv. skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager.


Held og lykke med din søgning.

Falder du over en vigtig Principafgørelse, så før den ind i denne tråd.

Bemærk at en Principafgørelse kan være "Gældende" eller "Historisk"= ugyldig


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-11-2020, 10:42   #2
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens principmeddelelse 29-20 om klagefrist - digital klage - ubetydelig fri

Ankestyrelsens principmeddelelse 29-20 om klagefrist - digital klage - ubetydelig fristoverskridelse.

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200967225

Principmeddelelsen fastslår

Fristoverskridelsens længde kan ikke i sig selv føre til, at en klagefrist kan fraviges.

Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, at en klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat, det vil sige senest 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Dette indebærer, at en klage, der er modtaget hos myndigheden klokken 00:00 og derefter først kan anses for at være kommet frem efter døgnets udløb.

En klage kan først anses for at være modtaget hos myndigheden, når den er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse. Det er ikke tilstrækkeligt, at klagen er overgivet til digital forsendelse.

Udgangspunktet er, at det er afsenderen, der bærer risikoen for en forsendelse, herunder den tid der går, indtil forsendelsen er tilgængelig i myndighedens postkasse. En part kan ikke gå ud fra, at en klage afsendt fra en digital postkasse er leveret i myndighedens digitale postkasse straks.

Klagefristen kan dog fraviges, hvis der er særlige grunde til det. Det gælder blandt andet hvis der er uforudsete årsager til en forsinkelse i forsendelsen, som afsenderen ikke kan bære ansvaret for. Det kan for eksempel være systemnedbrud hos myndigheden.

I den konkrete sag sendte partsrepræsentanten to digitale klager på klagefristens sidste dag kort før midnat. Klagerne var først tilgængelige i myndighedens postkasse efter døgnets udløb, og Ankestyrelsen lagde derfor til grund, at begge klager var modtaget for sent.

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke forelå særlige grunde i sagen, som gjorde, at der kunne ses bort fra klagefristen.


DUKH

https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-300042&id=384&pageid=13

Når klagefristen er overskredet

Som ligger på DUKH`s nye hjemmeside her, som du skal kende til::


https://www.dukh.dk/Publikationer

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-11-2020, 10:52   #3
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens principmeddelelse 30-20 om særlig støtte - nettoboligudgift - ejer- og

Ankestyrelsens principmeddelelse 30-20 om særlig støtte - nettoboligudgift - ejer- og andelsbolig - udgift til lån, rente og bidrag

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200969425

Principmeddelelsen fastslår

Reglerne om særlig støtte til lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig er fastsat i bekendtgørelsen om særlig støtte.

Der er ikke i bekendtgørelsen om særlig støtte hjemmel til at udelade udgiften til lån, rente og bidrag til ejer- og andelsbolig i beregning af nettoboligudgiften.
Ved ansøgninger om særlig støtte til ejer- og andelsbolig skal kommunen derfor indhente oplysninger om ansøgerens faktiske udgift til lån vedrørende ejer- eller andelsboligen.

Udgifter til lån ved særlig støtte til ejer- og andelsbolig

Der kan ydes særlig støtte til høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde til personer, der opfylder betingelserne om social begivenhed i aktivloven.
For at en person kan være berettiget til særlig støtte, skal dennes nettoboligudgift overstige et grænsebeløb, der fastsættes efter reglerne i bekendtgørelsen om særlig støtte.

Grænsebeløbet angiver den udgift, som den pågældende selv antages at kunne afholde til bolig.

Den særlige støtte ydes som et skattefrit beløb, der som udgangspunkt svarer til det beløb, som nettoboligudgifterne overstiger grænsebeløbet med.
Nettoboligudgiften beregnes på grundlag af de faktiske boligudgifter, som borgeren har til boligen.

For ejer- og andelsboliger indgår udgift til lån i beregningen af nettoboligudgiften.
Nettoudgifterne i forbindelse med lån opgøres som afdrag, renter og bidrag fratrukket værdien af skattefradraget for renter og bidrag.

Den særlige støtte, som er beregnet på grundlag af udgift til lån, rente og bidrag til ejer- og andelsbolig, er tilbagebetalingspligtig.

Hvis de månedlige nettoudgifter i forbindelse med lån overstiger den særlige støtte, er den særlige støtte fuldt ud tilbagebetalingspligtig. Overstiger den særlige støtte de månedlige nettoudgifter til lån, er det kun et beløb svarende til disse udgifter, der er tilbagebetalingspligtigt.

I den konkrete sag konstaterede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at der ikke i bekendtgørelsen om særlig støtte er hjemmel til at undlade udgifter til lån til ejer- eller andelsbolig i beregningen af den nettoboligudgift, der danner grundlag for beregningen af borgers ret til særlig støtte.

DUKH

https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-300042&id=371&pageid=13

Kan en borger modtage kontanthjælp, hvis pågældende ejer et hus eller en andelsbolig?
- Og kan evt. friværdi kræves belånt?


https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-3000...1767&pageid=13

Kan en borger modtage kontanthjælp, hvis pågældende ejer et hus eller en andelsbolig? Kan evt. friværdi kræves belånt?

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-11-2020, 10:59   #4
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens principmeddelelse 31-20 om personlig assistance - udmåling - timer - a

Ankestyrelsens principmeddelelse 31-20 om personlig assistance - udmåling - timer - arbejdstid - flere ansættelsesforhold - ventetid

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200969525

Principmeddelelsen samler og fastslår praksis om udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv

Der er en række krav, der skal være opfyldt, for at en borger med handicap er berettiget til personlig assistance, herunder kravet om, at erhvervet ikke må være uforeneligt med funktionsnedsættelsen (se principmeddelelse 28-19). Hvis borgeren opfylder alle betingelserne, skal omfanget af borgerens ret til personlig assistance udmåles.

Behovet for personlig assistance til handicappede i erhverv skal vurderes ud fra tidsforbruget til de opgaver, der er behov for personlig assistance til. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance i ventetiden mellem de opgaver, som borgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for bistand til.
I principmeddelelse 28-19 har Ankestyrelsen også fastslået, at der heller ikke kan ydes tilskud til personlig assistance til opgaver, som en borger med handicap selv kan udføre.

Der kan som udgangspunkt ydes tilskud til personlig assistance til en borger med handicap i op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal, når borgeren arbejder 37 timer om ugen. Arbejder borgeren under 37 timer om ugen, beregnes timetallet forholdsmæssigt, så der højst vil kunne gives personlig assistance i 20/37 af arbejdstiden.

Arbejder en borger med handicap mere end 37 timer om ugen, kan borgeren få personlig assistance i op til 20 timer om ugen, svarende til det konkrete behov.

Det er muligt at få personlig assistance, selvom en borger med handicap både har et hovederhverv og et/flere bierhverv. Den personlige assistance kan således bevilliges i et eller flere erhverv, når hvert erhverv ikke er uforeneligt med funktionsnedsættelsen, dog samlet op til 20 timer, hvis man samlet arbejder minimum 37 timer om ugen. Arbejder borgeren samlet under 37 timer om ugen, kan der gives personlig assistance i op til 20/37 af arbejdstiden i hvert erhverv, hvis hvert erhverv er foreneligt med funktionsnedsættelsen.

Personer, der har en meget betydelig funktionsnedsættelse eller flere funktionsnedsættelser, kan efter en konkret vurdering få op til 37 timers personlig assistance om ugen – i særlige tilfælde kan der til disse personer gives mere end 37 timer om ugen.

Praksisændring

Denne principmeddelelse ændrer Ankestyrelsens praksis i forhold til beregning af personlig assistance, når en borger med handicap arbejder mere end 37 timer om ugen.

Ankestyrelsens praksis blev udmeldt ved principmeddelelse 29-19. Ankestyrelsen har genovervejet denne praksis og har vurderet, at vores praksis for udmåling af personlig assistance, når borgeren arbejder mere end 37 timer, ikke er i overensstemmelse med lovens udgangspunkt
.
Som konsekvens af praksisændringen skal Ankestyrelsen og kommunerne tage stilling til genoptagelse af sager, som er truffet i overensstemmelse med den tidligere praksis.

Afgørelse om genoptagelse skal træffes af den myndighed, der senest har realitetsbehandlet sagen.

Genoptagelse

Genoptagelse af sager på baggrund af denne principmeddelelse skal ske på myndighedens eget initiativ, hvis det vurderes ikke at være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne. Ellers skal myndigheden informere offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinjerne herfor.

Ankestyrelsen vil genoptage de sager, som Ankestyrelsen kan identificere ved en søgning i journalsystemet. Da vi ikke er sikre på, at alle relevante sager kan fremfindes på denne måde, vil vi offentligt informere om muligheden for, at borgerne kan få genoptaget de sager, der er afgjort af styrelsen.

Ankestyrelsen orienterer kommunerne. De enkelte kommuner skal herefter vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge genoptagelse.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage en sag om bevilling af personlig assistance:

1. borger har haft en ugentlig arbejdstid på mere end 37 timer,
2. Ankestyrelsen eller kommunen har fastsat borgers bevilling af tilskud til personlig assistance til mindre end 20 timer på grund af, at borgers ugentlige arbejdstid har været mere end 37 timer, og
3. bevillingen har været gældende på et tidspunkt inden for de seneste 3 år fra offentliggørelsen af denne principmeddelelse (der henvises nærmere til afsnittet om forældelse).

Bevillingen udstedes til borger, men det er virksomheden, som borger er eller har været ansat i, der vil kunne have ret til yderligere tilskud til personlig assistance (op til 20 timer). Når en bevilling er genoptaget, vil der eventuelt skulle ske yderligere sagsoplysning, da der kun skal ydes yderligere tilskud til personlig assistance, hvis følgende betingelse opfyldes:

1. virksomheden kan godtgøre (eller har godtgjort) at have afholdt udgift til personlig assistance for de timer, som der ikke er givet tilskud til som følge af den forkerte praksis.

Forældelse

Der skal ved behandling af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). I nogle af de sager, som eventuelt skal genoptages, vil kravet på yderligere tilskud til personlig assistance kunne være helt eller delvist forældet. Udgangspunktet er, at et krav på yderligere tilskud til personlig assistance er forældet, hvis virksomheden kunne have krævet beløbet betalt på et tidspunkt, der ligger mere end 3 år forud for datoen for offentliggørelse af denne principmeddelelse.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde kommunen nedsat omfanget af den ugentlige personlige assistance fra 20 timer til 10,5 timer, henset til at borgerens arbejdstid var 70 timer om ugen. Kommunen havde henvist til Ankestyrelsens principmeddelelse 29-19. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede afgørelsen og fastslog, at en borger, der arbejder minimum 37 timer, har ret til personlig assistance i op til 20 timer om ugen.


DUKH

https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-300042&id=357&pageid=13

Opsplitning af BPA-ordninger i små bidder og hjælp døgnet rundt

https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-300042&id=369&pageid=13

Kan en borger med en BPA-ordning efter servicelovens § 96 få en ekstra hjælper med under ferie i udlandet og dækket de ekstra omkostninger?

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 06-11-2020 kl. 11:01.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-11-2020, 15:15   #5
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skal legater modregnes i kontanthjælp?

https://www.ulykkespatient.dk/hjaelp...JFZOkvHc3p5dYU

12. november 2020
Spørgsmål:

Jeg har været udsat for en trafikulykke og er desværre kommet på bistandshjælp. Da det er svært at få økonomien til at hænge sammen, har jeg søgt om et legat hos jer og hos nogle andre foreninger.

Men kan det overhovedet betale sig for mig, for bliver det ikke modregnet i min bistandshjælp? Skal man betale skat af jeres legat?


Svar:

Kære medlem

Nej, et legat fra UlykkesPatientForeningen eller en anden social, godgørende forening skal som udgangspunkt ikke modregnes i din kontanthjælp.

Man skal som hovedregel betale skat af legater, men sociale legater, dvs. legater, der uddeles fra foreninger og fonde, der er godkendt af Skattestyrelsen til at uddele midler til sociale formål (fx UlykkesPatientForeningen), er inden for det samme skatteår skattefri op til 10.000 kr. Maksimumgrænsen på 10.000 kr. gælder pr. legat.

Modtager man således sociale legater fra flere godgørende foreninger, er de ligeledes både skattefri og fritaget for modregning i kontanthjælp, hvis legatet fra den enkelte forening højst er på 10.000 kr.

Det derfor min vurdering, at du kan modtage legater fra en eller flere foreninger, hvis de enkelte legater højst er på 10.000 kr. inden for samme indkomstår, uden at disse er skattepligtige eller skal modregnes i din kontanthjælp. Sådanne sociale legater betragtes i øvrigt heller ikke som formue set i forhold til kontanthjælp.

UlykkesPatientforeningen/de sociale foreninger indberetter det tildelte legat til Skattestyrelsen. Man skal imidlertid selv kontrollere, at beløbet er korrekt. Hvis beløbet er forkert, skal man rette henvendelse til den pågældende forening, som så skal lave en ny indberetning.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist


Bilag

https://www.ulykkespatient.dk/hjaelp...ing/brevkasse/

Brevkasse


Brevkassen besvarer spørgsmål fra medlemmer og andre, der har spørgsmål om at leve med en ulykkesskade.

Skriv til brevkassen

Spørgsmål og svar
Jura

Skal legater modregnes i kontanthjælp?
Går det ud over min erstatning, at jeg lider af en kronisk sygdom?
Hvordan står jeg ved skift af forsikringsselskab?
Må erstatning modregnes i pensionen?
Kan jeg få erstatning efter skift af forsikringsselskab?
Skal jeg tilbagebetale erstatningen?
Kan jeg nægtes NemID?
Hvem har krav på erstatning?
Kan jeg som folkepensionist få erstatning for svie og smerte?
Mister jeg ferie med den nye ferielov?
Kan jeg få udbetalt erstatning fra flere forsikringer?
Skal jeg betale skat af personskade-erstatning?
Må jeg tage min førtidspension med til udlandet?
Kan forkerte oplysninger slettes?
Kan banken kræve min pensionsopsparing?
Hvem skal betale fysioterapi
Kan jeg få erstatning for erhvervsevnetab, når jeg har en § 56-aftale?
Kan jeg få erstatning, når skyldsspørgsmålet deles?
Skal jeg kontakte mit gamle eller nuværende forsikringsselskab?
Hvad sker der hvis forsikringsselskabet går konkurs?
Hvem skal betale genoptræningen?
Hvornår forældes min sag?
Forsvinder kreditorbeskyttelsen ved investeringer?
Skal jeg tilbagebetale erstatning?
Kan jeg få godtgørelse for svie og smerte?
Kan jeg klage over Arbejdsskadestyrelsens udtalelse?
Hvor må jeg køre med min el-kørestol?
Må jeg låne min invalidebil til andre?
Risikerer jeg at mit faste erhvervsevnetab nedsættes?
Kan jeg få folkepension med tilbagevirkende kraft?
Hvad sker der når, klagefristen er overskredet?
Hvordan er reglerne for tilkendelse af godtgørelse for svie og smerte?
Hvordan er betingelserne for børnepension?
Er min parkeringsbøde rimelig?
Kan jeg få noget for tab af erhvervsevne?
Er fyringen uberettiget?
Kan jeg få tilskud til en advokat?
Kan jeg få erstatning ved selvforskyldt ulykke?

Læge

Kan jeg få gratis influenzavaccine som rygmarvsskadet?
Mister Tradolan sin smertestillende effekt efter lang tids brug?

Socialrådgivning

Er der forskel på bevillinger til bil?
Hvilke konsekvenser har det at flytte sammen som førtidspensionist?
Kan jeg få genbevilling af trivselsbil på tro og loveerklæring?
Hvordan klager jeg over frataget hjælp?
Kan en bofælle pålægges praktiske opgaver?
Hvordan oplister jeg kørselsbehov?
Kan man få tilskud til en el-cykel hos kommunen?
Hvordan skal jeg forholde mig til kommunens afslag om hjælpemiddel?
Må jeg tage på ferie, når jeg er i ressourceforløb?
Hvordan får man højeste førtidspension?
Må jeg få genoptræning og vederlagsfri fysioterapi?
Er afslag på SU-handicaptillæg berettiget?
Må jeg have familie og venner med i min invalidebil?
Kan jeg få vederlagsfri fysioterapi?
Har jeg ret til dækning af merudgifter?
Muligheder for at få hjælp i hverdagen efter min mands ulykkesskade?
Kan jeg være fraværende fra mit arbejde som pårørende?
Genoptræningsforløb og vederlagsfri fysioterapi på samme tid?
Er der sammenhæng mellem kæbesmerter og piskesmæld? Og hvor kan jeg få hjælp?
Hvordan får jeg adgang til seværdigheders elevatorer, når mit handicap ikke er synligt?
Kan jeg komme foran i køen til en lejebolig i stueplan eller i en opgang med elevator?
Hvordan klager jeg over kommunens afgørelse?
Invaliditetsydelse eller invaliditetsbeløb?
Hvordan er mine muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet?
Hvad er et ledsagekort?

Arbejdsmarked på ordinære vilkår

Handicapbiler

Er der forskel på bevillinger til bil?
Hvad gør jeg med parkeringskortet?
Kan kommunen fratage os handicapbil, når det er en trivselsbil?
Må jeg køre en almindelig bil?
Kan jeg købe en afgiftsfri handicapbil?
Kan man leje handicapbil i udlandet?
Hvordan får jeg en påtegning i kørekortet?
Skal jeg søge om fornyelse af bil nu?
Hvornår kan jeg søge om udskiftning af bil?
Skal jeg betale partikeludledningstillæg for min handicapbil?
Må vi bruge parkeringskortet i udlandet?
Må mine børn bruge min bil?
Hvordan oplister jeg kørselsbehov?
Kan jeg vente med at forny mit kørekort?
Må jeg have venner med i min handicapbil?
Kan man fjerne krav i kørekort?
Kan man få hjælp til kørekort?
Kan jeg få parkeringskort?
Kan min invalidebil skifte status?
Hvordan fornyer jeg mit kørekort?
Taber jeg mine penge?
Kan jeg teste mine kørefærdigheder hos HandicapBilistCentret?
Må andre køre min handicapbil?

k10`s videnbank om invalidebil, læses bagfra.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=4...ktofte&page=45

K10`s videnbank om Gen - og vedligeholdstræning love, regler Principafgørelser. etc
https://www.k10.dk/showthread.php?t=15813

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 17-11-2020 kl. 15:24.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-05-2021, 15:50   #6
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tabt arbejdsfortjeneste -løbende udbetaling- stop af...

Principafgørelse C-24-08 "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20081092125

Resume:
Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, som ikke er tidsbegrænset med mindre, der er truffet en aftale herom med modtageren af ydelsen. Der var i sagen ikke truffet nogen aftale herom.


phhmw

Et Resume, som vel ikke kræver videre fortolkning.

Hilsen Peter

Bilag

https://sn.dk/Helsingoer/-Hvis-du-i-...sWO8_59KoRRKwk

- Hvis du i forvejen har en stram økonomi, er det ikke så sjovt
Autismeforeningen langer ud efter Helsingør Kommune, da flere medlemmer har oplevet at miste deres lovmæssige ydelse uden varsel. Gør som i Hillerød Kommune, lyder opfordringen

Bliver usikre og bange
Ifølge Elizabeth Christensen og Landsforeningen Autisme Nordsjælland er problemet tilbagevendende. Foreningen har også fået henvendelser fra medlemmer i andre kommuner, men på det seneste har det særligt været i Helsingør. Det er »frustrerende«, lyder det fra Elizabeth Christensen, da familiernes livsgrundlag slår revner, når ydelsen uventet udebliver.


phhmw

Så tager vi violinerne frem og spiller en lille hymne.....som hedder "Går den, så går den"

Svar fra kommunen

Peter Arhnung er centerchef for Børn, Unge og Familier i Helsingør Kommune, og han kan ikke afvise, at Helsingør Kommune ved en fejl har standset udbetalingen af ydelserne. I så fald skyldes det menneskelige fejl, lyder det, og centerchef Peter Arhnung mener ikke, Helsingør Kommunes praksis på området i sig selv er forkert.
- Vi har nogle opfølgningsdatoer, hvor vi beslutter om en ydelse skal trappes ned eller fortsætte, og vil vil gerne have en åben dialog om de gange, hvor vi dummer os. Der sker fejl, når mennesker gør ting, men jeg tror også, det handler om kommunikation. Vi skal være skarpe og dygtige på, hvad afgørelserne går ud på, og det kan være noget, vi misser i kommunikationen, siger Peter Arhnung.
Han opfordrer de berørte familier og Landsforeningen Autisme Nordsjælland til at tage direkte kontakt til ham, så der i fællesskab kan blive fundet en løsning på udfordringerne på området
.

Sidst redigeret af phhmw; 28-05-2021 kl. 15:57.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-06-2021, 17:32   #7
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen i 2021

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...yrelsen-i-2021

Syge, arbedsløse og handicappede, fysisk som psykisk, bør kende til sit områdes Principafgørelser.

Som er øverste myndighed, som alle skal følge.

Kun Folketinget`s lovændringer og stævninger ved de civilretslige domstole kan dømme imod en Principafgørelse.

Derfor bør du kende til Principafgørelser

Søg efter principmeddelelser
Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principmeddelelser. En principiel afgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mv. skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager.


https://ast.dk/afgorelser/principafg...incipafgorelse

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-10-2021, 18:44   #8
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Søge efter Principafgørelser

Søgning efter Principafgørelser på Ankestyrelsens hjemmesider er ændret.

Du skal kende til ændringerne, fordi det er vigtigt, at borgerne hurtigt kan finde en Principafgørelse, som er øverste myndighed, som alle skal rette sig efter

https://ast.dk/afgorelser/principafg...ze=15&offset=0

God fornøjelse.


Med venlig hilsen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-04-2022, 13:58   #9
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nye Principafgørelser april 2022

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...nkestyrelsen-1

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Principmeddelelse 1-22 om arbejdsskade, arbejdets forhold, befordring til og fra kursussted, arbejdsgivers interesse, samkørsel og økonomisk fordel

Principmeddelelsen fastslår, at en skade, som sker på vej til og fra et kursus, som udgangspunkt ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det skyldes, at arbejdsgiveren ikke har nogen indflydelse på forholdene under de ansattes færden til og fra kurset, hvorfor en sådan skade ikke skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår.

I visse situationer er en befordring mellem den ansattes hjem og et kursus imidlertid overvejende i arbejdsgiverens interesse, og den tilskadekomne kan efter en konkret vurdering være omfattet af loven under denne befordring. Det var tilfældet i den konkrete sag.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 2-22 om arbejdsskade, afledte følger, og årsagssammenhæng

Principmeddelelsen fastslår, at tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, med mindre overvejende sandsynlighed taler imod. Denne formodningsregel gælder også i forhold til afledte følger.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 3-22 om klageadgang, kompetence, kvindekrisecenter, forsorgshjem og serviceloven

Principmeddelelsen fastslår, at hvis lederen af en boform omfattet af servicelovens § 109 (kvindekrisecentre) eller en boform omfattet af servicelovens § 110 (forsorgshjem, herberger mv.) træffer afgørelse om bortvisning af en borger begrundet i borgerens adfærd, kan der ikke klages over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 4-22 om socialtilsyn, institution, magtanvendelse, kompetence, serviceloven og databeskyttelsesloven

Principmeddelelsen fastslår, at tv-overvågning på de tilbud, som socialtilsynene fører tilsyn med, ikke er reguleret af serviceloven eller af voksenansvarsloven, bortset fra den pligtmæssige tv-overvågning efter voksenansvarsloven. Tv-overvågningen er derimod reguleret af de generelle databeskyttelsesretlige regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt i et vist omfang af reglerne i tv-overvågningsloven.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 5-22 om merudgiftsgodtgørelse, målgrupper, fastsættelse af retningslinjer, offentliggørelse af retningslinjer, klageadgang og kompetence

Principmeddelelsen fastslår, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven. Retningslinjerne skal være lovlige og saglige. Retningslinjerne skal indeholde kriterierne for tildeling og må ikke udelukke nogen, der er omfattet af loven, fra på forhånd at kunne opnå merudgiftsgodtgørelse.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 6-22 om sygedagpenge, mindst 4 timers fravær og flere ansættelsesforhold

Principmeddelelsen fastslår, at når en lønmodtager har flere ansættelsesforhold, skal der ved vurderingen af, om lønmodtageren har et fravær på mindst fire timer ugentligt, tages udgangspunkt i det samlede fravær fra arbejdsmarkedet. Retten til sygedagpenge er betinget af, at den sygemeldte er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når det vurderes, at lønmodtageren kun kan udføre sit arbejde delvis, eller når to eller flere behandlinger foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvist fravær fra arbejdet. Det er en betingelse, at lønmodtagerens fravær udgør mindst fire timer ugentligt.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 7-22 om arbejdsskade, tilbagebetaling og oplysningspligt

Principmeddelelsen fastslår, at der efter arbejdsskadesikringsloven er tre situationer, hvor tilskadekomne kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som han/hun har modtaget uberettiget og mod bedre vidende. I de to første situationer har tilskadekomne mod bedre vidende enten undladt at give oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, og undladelsen/de forkerte oplysninger har ført til en forkert afgørelse. Den tredje situation er, når tilskadekomne i øvrigt uberettiget og mod bedre vidende har modtaget ydelser. Principmeddelelsen handler om tilbagebetaling som følge af, at tilskadekomne har undladt at give oplysninger om ændringer i de erhvervsmæssige forhold, og denne undladelse har ført til, at arbejdsskademyndigheden har truffet en forkert afgørelse.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 8-22 om arbejdsskade, arbejdets forhold og hjemmearbejde

Principmeddelelsen fastslår, at skader, der er sket under færden i forbindelse med arbejde, der udføres hjemmefra, kan være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Det kan enten være færden, som har en direkte forbindelse til arbejdet, eller færden der har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet. Sådanne skader kan efter en samlet bevisvurdering være omfattet af loven.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 9-22 om arbejdsskade, ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget

Principmeddelelsen fastslår, at COVID-19 efter omstændighederne kan anerkendes som en arbejdsskade, enten som en ulykke eller som en erhvervssygdom. COVID-19 kan anerkendes som en ulykke, når der er dokumenteret en hændelse eller påvirkning indenfor 5 dage som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Herudover skal der være godtgjort en personskade i form af COVID-19 og sandsynliggjort en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og sygdommen. Desuden skal der være tilstrækkelige oplysninger om sygdommen, herunder symptomdebut, eventuelle testtider og testresultater, hændelsen/påvirkningen på arbejdet og årsagssammenhængen mellem hændelsen/påvirkningen og sygdommen, herunder eventuelle konkurrerende årsager til sygdommen.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 10-22 om arbejdsskade, vaccination, COVID-19, arbejdets forhold og årsagssammenhæng

Principmeddelelsen fastslår, at en vaccinationsskade som følge af en COVID-19-vaccination under visse betingelser kan være en arbejdsskade. For at en personskade efter en COVID-19-vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade, skal vaccinationen være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Vaccinationsskader behandles efter reglerne om ulykker, da en vaccination sidestilles med en hændelse. Herudover skal vaccinationsskaden opfylde kravene til en personskade efter arbejdsskadeloven, og der skal være årsagssammenhæng mellem vaccinationen og personskaden.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 11-22 om forhold under anbringelsen, behandling, vaccination og COVID-19

Principmeddelelsen fastslår, at kommunen kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, skal vaccineres, selvom forældremyndighedsindehaverne ikke ønsker, at barnet eller den unge bliver vaccineret.

Læs hele principmeddelelsenHusk, at du kan nemt kan søge efter principmeddelelser i vores database

Tilmeld dig nyhedsbrevet ”Nye principmeddelelser” her


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-05-2022, 19:31   #10
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nye Principafgørelser maj 2022

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...nkestyrelsen-2

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen
Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Principmeddelelse 12-22 om ressourceforløbsydelse

Principmeddelelsen fastslår, at udbetaling for feriedage og søgnehelligdage skal fradrages i ressourceforløbsydelsen, hvis personen er i et ansættelsesforhold ved overgangen til et jobafklaringsforløb. Udbetaling for feriedage og søgnehelligdage fradrages altid efter den lempeligere fradragsregel om lønindtægt. Fradraget kan kun ske i udbetalingsmåneden.

Fratrædelsesgodtgørelse er formue, hvis der er tale om kompensation eller godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Formue skal ikke fradrages i ressourceforløbsydelsen.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 13-22 om aktivitetsparat - sanktioner - kontanthjælp - uddannelseshjælp - overgangsydelse - andre forhold - rådighed - rimelig grund

Principmeddelelsen fastslår, at det er en forudsætning for at kommunen kan give borgere, der modtager hjælp til forsørgelse, en sanktion i form af fradrag i hjælpen, at borger ikke har en rimelig grund til at tilsidesætte sin rådighedsforpligtelse.

Kommunen skal foretage en udvidet vurdering, før den kan give en aktivitetsparat borger en sanktion. I den vurdering skal kommunen forholde sig til, om der er andre forhold end rimelige grunde, der kan føre til, at den aktivitetsparate borger alligevel ikke skal have en sanktion.

Kommunen skal også konkret vurdere, om sanktionen vil fremme den aktivitetsparate borgers rådighed. Kommunens vurdering skal klart fremgå af begrundelsen i afgørelsen.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 14-22 om fleksløntilskud

Principmeddelelsen fastslår, at udbetalinger fra fritvalgsordninger og søgnehelligdagskonti, samt udbetaling af ferietillæg og feriedifference er lønindtægter, der skal indgå i beregningen af fleksløntilskuddet i forbindelse med udbetalingen.

Lønloftet skal hæves, når der udbetales opsparede midler fra en fritvalgskonto og/eller en søgnehelligdagskonto, samt når der udbetaltes ferietillæg og feriedifference.

Når en fleksjobansat holder ferie med feriegodtgørelse, skal lønloftet svare til det, en fuldtidsansat på ordinære vilkår ville få udbetalt i løn og feriegodtgørelse.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 15-22 om forældrebegrebet – personkreds – mor - far - medmor – alvorligt syge børn

Ankestyrelsen ophæver principmeddelelse 100-13 og ændrer praksis i forhold til, hvem der anses for forældre til et barn og dermed kan få udbetalt dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn efter barselslovens bestemmelser.

Forældre til et barn er enten far, mor eller medmor. Personkredsen kan ikke udvides, og det betyder fx, at hverken stedforældre eller bedsteforældre har ret til dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 16-22 om børnefaglig undersøgelse - forældrekompetenceundersøgelse - autoriseret psykolog

Principmeddelelsen fastslår, at en forældrekompetenceundersøgelse skal foretages af en autoriseret psykolog, og at det er den autoriserede psykolog, der skal udføre alle dele af undersøgelsen.

Hvis undersøgelsen ikke er foretaget af en autoriseret psykolog, kan undersøgelsen ikke anvendes til at vurdere forældremyndighedsindehaverens forældrekompetencer.

Myndighederne skal herefter vurdere, om der skal foretages en ny forældrekompetenceundersøgelse eller, om der er tilstrækkelige oplysninger til at behandle og træffe afgørelse i sagen.

Læs hele principmeddelelsen


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 07:16.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension