K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

 
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 24-11-2021, 19:47   #11
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Konstitueringsaftale i en tilfældig kommune

Dragør kommune.

Konstitueringsaftale

Der er den 22. november 2021 indgået aftale om konstituering mellem Konservative, Socialdemokratiet og Venstre i Dragør kommune.
Der er mellem parterne enighed om, at fordele følgende poster: Borgmester: Kenneth Gøtterup

1. viceborgmester: Nicolaj Bertel Riber
2. viceborgmester: Helle Barth
Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget: Helle Barth
Formand for Skole-, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget: Lisbeth Dam Larsen
Formand for Social-, Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Nicolaj Bertel Riber
Formand for det lovpligtige Børn- og Ungeudvalg: Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen
Kommunalbestyrelsens repræsentant i HOFOR: Konservative
Kommunalbestyrelsens repræsentant i ARC: Konservative
Kommunalbestyrelsens repræsentant i et kommende paragraf 60 selskab for hjælpemidler: Socialdemokratiet
Parterne er enige om vedlagte politiske arbejdsgrundlag, som vil danne grundlag for det politiske arbejde i perioden 2022-2025.
1

Politisk arbejdsgrundlag
Der er mellem parterne enighed om nedenstående politiske arbejdsgrundlag for perioden 2022-2025. Arbejdsgrundlaget vil danne rammen for de politiske beslutninger mellem Konservative, Socialdemokratiet og Venstre.
Generelt vedr. kommunens drift

Det er afgørende for parterne, at der gives forvaltningen arbejdsro i de kommende fire år for at sikre, at de har fuldt fokus på den borgernære velfærd. Parterne er enige om, at påbegynde en proces i dialog med forvaltningen om, hvordan vi kan styrke samspillet mellem politikere og forvaltning om, hvordan vi bedst muligt kan sikre sammenhæng mellem politisk ambitionsniveau og forvaltningens ressourcer.

Samtidig ønsker parterne, at Dragør Kommune har et fokus på vores service og vores måde at møde borgerne på. Det skal være let at være i kontakt med den offentlige forvaltning i Dragør og opleve kommunen som samarbejdspartner. Derfor er nøgleordene i den fremtidige forvaltning service, imødekommenhed og den rette faglighed.

Parterne sætter en proces i gang med ledelse og medarbejdere om, hvordan vi gennemfører ovenstående ambition.

Økonomien

Der er mellem parterne enighed om;
 At det vedtagne budget for 2022 danner grundlaget for indsatserne i den kommunale service i 2022
 At den gennemsnitlige kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, med udgangen af valgperioden skal være på kr. 50 mio.
 At der ikke optages lån til drift og styrkelse af kassebeholdning. Såfremt der opstår helt ekstraordinære og uforudsete udefrakommende udfordringer, der påvirker Dragør Kommune, kan parterne optage forhandling om eventuel lånoptagning
 At der ikke i budgetperioderne gives tillægsbevillinger, uden der findes finansiering inden for kommunens samlede ramme
 At der sikres et overskud på den strukturelle balance der kan medvirke til, at vi får et øget anlægsbudget, så kommunale bygninger og veje kan vedligeholdes
 At skatterne holdes i ro
 At der i første halvår af 2022 fremlægges en sag om, hvorvidt der kan ske en ændret
budgetstyring med fokus på 2 årige budgetter til de kommunale tilbud og med et fokus på, ”hvad kan vi give af god service for de midler der er til rådighed”, i stedet for, at have et fortløbende fokus på besparelser. Formålet med dette er at skabe mere ro i budgetstyringen for de kommunale tilbud
 Der kan ske en omprioritering af omkostninger og ressourcer, således der kommer fokus på den borgernære velfærd. Der igangsættes i 2022 en analyse af, hvorledes vi kan effektivisere og justere, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Erfaringsindsamling skal ske gennem læring fra andre kommuner
2

Børn og ungeområdet

Der er mellem parterne enighed om;
 At den eksisterende børne og ungepolitik videreføres og danner grundlag for de kommende prioriteringer
 At den eksisterende skolepolitik videreføres og danner grundlag for de kommende prioriteringer
 At der i samarbejde med skolerne genetableres et ungeråd, der indgår i en tæt dialog med kommunalbestyrelsen om behov for tiltag, særligt for gruppen af unge mellem 14-20 år
 Nuværende psykologordning fastholdes
 For den nedlagte institution Høgevænget reserveres grunden som udgangspunkt til en
kommende ny institution, såfremt pladskapaciteten i de øvrige institutioner bliver presset.
Endelig stillingtagen til grundens fremtid vil ske i 2022
 Der bibeholdes et rådgivende skoleorgan med reference til det ansvarlige fagudvalg
 At ordblindeområdet skal analyseres med et fokus på at styrke samarbejdet mellem Dragørs
skoler, samt udarbejdelse af en fælles strategi for området
 At fordelingen 60/40 mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fastholdes, og der
iværksættes en fastholdelses- og rekrutteringsproces, blandt andet ved at undersøge muligheden for partnerskab mellem kommunen, faglige organisationer og andre interessenter.

Socialområdet

Det specialiserede socialområde skal analyseres med et fokus på, at der sikres en kompetent og rettidig sagsbehandling.

Det specialiserede børneområde er en vigtig prioritet for parterne. Samtidig er inklusionspolitikken fra 2016. Derfor vil fagudvalget, som noget af det første, tage en grundig drøftelse af de udfordringer der er på området, hvordan kvaliteten sikres, og om der er behov for justeringer af bl.a inklusionspolitikken. Parterne finder det vigtigt, at der er en inddragelse af skoler, daginstitutioner, klub Dragør og skolebestyrelser om den fremtidige prioritering af området, evt. i form af et §17, stk. 4 udvalg.


Ældreområdet

Parterne er enige om, at der sættes et nyt fokus på ældreområdet, og dette er delt i tre områder. Plejehjem, hjemmepleje og seniorlivet.
På plejehjemmet Enggården ønskes iværksat en proces mellem medarbejdere, ledelse, Ældrerådet og det nuværende beboer- og pårørenderåd, hvor man får beskrevet hvad det gode liv på et plejehjem er. Beskrivelsen danner grundlag for indsatsen i hverdagen, og skal være ledelsens kompas for Enggården. Politisk ønskes et fokus på tid til samvær, medmenneskelighed, omsorg og de rette faglige kompetencer.

Der forelægges en sag om mulighederne for etablering af en bestyrelse for

Enggården.

Endvidere skal der foretages en vurdering af, om vi har den rette organisering i forhold til fordeling af ressourcerne hen over et døgn, samt den generelle anvendelse af ressourcerne i forhold til fordelingen mellem faggrupper og kompetencer, set i relation til kravene i opgaverne.
3
På hjemmeplejeområdet arbejdes hen imod, at der sker visiteringer til en samlet pakke af timer, og at borgerne sammen med hjemmeplejen selv, er med til at tilrettelægge, hvilken indsats og omsorg der er nødvendig og hvordan den skal ydes.
Vi vil undersøge om det er muligt at indføre en kommunal klippekortsordning i hjemmeplejen, så man sparer tid sammen til noget ekstra, fx en gåtur eller en tur i biografen.
For begge områder skal der være fokus fra administrationens side på, at der skal være færrest mulige skift i antallet af kommunale medarbejdere hos ældre borgere. Det kræver at der skal arbejdes aktivt med fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedspersonale, blandt andet ved at undersøge muligheden for partnerskab mellem kommunen, faglige organisationer og andre interessenter. Der arbejdes videre med anbefalingerne fra det tidligere §17, stk.4 udvalg.

Samtidig ønsker vi at være en attraktiv uddannelseskommune for bl.a. elever på det sundhedsfaglige område. Endvidere skal det vurderes, om Dragør kommune kan oprette unge-job på ældreområdet i lighed med andre kommuner.
Dertil kommer, også for begge områder, at der arbejdes aktivt med en tidlig indsats, for at forebygge indlæggelser og særligt genindlæggelser.

Vi vil tage en fordomsfri debat om ældreområdet med alle interessenter, med henblik på at analysere sammenhængen mellem den afsatte tid til den konkrete opgave, og en hensigtsmæssig løsning af opgaven.

Med henvisning til aftalens afsnit om økonomi, er parterne bevidste om, at der fremadrettet vil være behov for en prioritering af indsatser, herunder at der bl.a. kan være behov for at ændre på visitationskriterier, så der sikres tilstrækkelig hjælp til de borgere der har størst behov.

For det tredje område, som er den voksende andel af seniorer i Dragør, understøttes fortsat det aktive foreningsliv, forankret i Wiedergården, ligesom det skal ses som en aktiv medspiller i det frivillige sociale arbejde i kommunen. Dette skal fylde mere i de politiske prioriteringer.

Handicapområdet

Parterne er enige om, at handicapområdet skal prioriteres i kommunen. Det sker først og fremmest ved at have et godt og stærkt samarbejde med Handicaprådet, fx via dialogmøder med brugere og pårørende på området.

Mødet med kommunen skal først og fremmest være præget af åbenhed og tolerance og ikke mindst respekt.

Vi vil arbejde på at forbedre handicappede borgeres muligheder for at deltage i et rigt og alsidigt foreningsliv i samspil med andre.

Parterne er indstillet på, at vi løbende arbejder for at forbedre tilgængeligheden i vores by.

På hjælpemiddelområdet vil vi arbejde for at få straks-udlevering af små hjælpemidler. Dertil kommer, at vi vil arbejde for at kunne tilbyde vores borgere de bedste og smarteste hjælpemidler, så hurtigt som muligt.


4
Foreningslivet i Dragør

Parterne er enige om, at foreningslivet er vigtigt i Dragør kommune. Både i dannelsen af børn og unge, for folkesundheden og for det sociale fællesskab i kommunen. Derfor ønsker parterne i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, at sætte fokus på at give foreningslivet de bedst mulige vilkår. Det betyder, at Folkeoplysningsudvalget anmodes om, at foretage en grundig vurdering af foreningernes vilkår i Dragør, set med traditionelle foreningsbriller, herunder vilkårene for den uorganiserede idræt.

Foreningerne skal – som tidligere i Dragør kommune – have en kontaktperson der kan bistå med eventuelle sager i den kommunale behandling, såfremt det er nødvendigt. Denne funktion genetableres dermed.
Da det endeligt er afgjort, at Tennisklubben ikke kan flyttes, er parterne enige om at forlænge lejeaftalen i en langsigtet periode der sikrer, at Tennisklubben kan lave langsigtede investeringer. I forbindelse med denne periodes politiske beslutning om arealdisponering af området ved Hollænderhallen, er der som konsekvens af, at Tennisklubben ikke flyttes, enighed om at der arealdisponeres et område til Dragør Boldklub. Dette område kan anvendes til etableringen af en kunstgræsbane, hvis de på et tidspunkt ønsker dette og kan finde finansiering. Boldklubben kommer med oplæg til etablering og med et fokus på, at andre idrætsgrene også kan anvende området og være medfinansierende.

Det tekniske område

Der er mellem parterne enighed om, at der skal vedtages en plan for genopretning af byggesagsområdet, herunder muligheden for at omfordele ressourcer og/eller kompetencer i administrationen, der kan understøtte en hurtigere sagsbehandling.
Det tekniske område i Dragør er generelt udfordret med et højt arbejdspres, hvorfor parterne vil foretage en vurdering af alle igangværende projekter, og foretage en prioritering af, om nogle skal stoppes eller udskydes.
Parterne ønsker at genoptage sagen om vandforsyning.

Kystsikring

Parterne er enige om – ligesom alle andre partier – at Dragør kommune skal sikres mod stigende vandstand. Parterne vil gerne tilkendegive, at det er en af de største og sværeste politiske beslutninger der skal træffes i Dragør kommune.
Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning af 28. oktober 2021, er parterne enige om følgende;

 Den samlede kommunalbestyrelse får nøje gennemgået hele kystsikringen
 Forvaltningen belyser alternative muligheder til den eksisterende plan, bl.a. på baggrund af indmeldte forslag. Der foretages en politisk drøftelse af disse. Parterne forpligter sig til, at afholde dialogmøder med interessenter om resultaterne af belysningen for at sikre, at parterne
indgår og høres i beslutningsprocessen
 Forvaltningen belyser om Dragør kan sikres mod stigende vandstand, med en hurtigere
etablering end de nuværende 30 år, samt muligheder for mindre omkostningskrævende tiltag 5
 Kommunalbestyrelsen vedtager i første halvår af 2022 en endelig beslutning om finansiering
 Parterne er enige om, at vi som landspolitiske partier indgår i en konstruktiv dialog – hver for
sig og fælles – med vores folketingsgrupper om at finde en landsdækkende finansiering
 Parterne er enige om en fortsat dialog om en samarbejdsmodel for regional kystbeskyttelse,
herunder en bidragsfordeling og proces for Natura 2000 mv.

Havnen

Parterne er enige om, at der forelægges en sag om ændret styreform for havnen, herunder mulighed for at brugerråd eller bestyrelse reetableres, med henblik på, sammen med havnefogeden, at sikre den daglige drift. Samtidig forelægges en sag med henblik på, at havnens økonomi udskilles fra øvrige kommunale budgetområder.
Etape 1 gennemføres som tidligere vedtaget.
Havneprojektets etape 2 og 3 indstilles til finansiering er tilstede, og under skyldig hensyntagen til, at det for begge etapers vedkommende er i tråd med kystsikringen.

Byudvikling

Der er aktuelt en drøftelse i Folketinget om mulighederne for ændring af støjkonsekvenszoner. Parterne ønsker derfor at være på forkant med udviklingen og at der allerede nu tages en drøftelse af kommunens perspektiver på erhvervs- og byudvikling, hvis der ændres på støjkonsekvenszoner. Herunder med et særligt fokus på, hvad kommunen kan være i stand til at gennemføre med opmærksomhed på de borgere, der bor i nærmiljøet i de muligt udpegede områder.
I kommuneplanen, som sendes i høring i første kvartal af 2022, er der aktuelt et arbejdsudkast om øget byfortætning ved at gøre grundstørrelser mindre. Parterne er enige om, at det er vigtigt, at der er en høringsproces og at høringssvarene vurderes i forhold til de politiske drøftelser om en langsigtet strategisk plan. Ingen af partierne er i forhold til udsendelse af høringsmaterialet i december 2021 forpligtet af hinanden.

Der er grundlæggende enighed mellem alle partier omkring et fokus på behovet for ungdomsboliger, almene boliger, ejerboliger og senior bofællesskaber. Parterne ønsker, også set i lyset af kommende mulige ændringer af støjkonsekvenszoner, at iværksætte en analyse og vurdering af, hvad behovet for de forskellige boliger reelt er i Dragør kommune. Denne viden skal danne grundlag for en grundig politisk drøftelse og prioritering af en langsigtet strategisk plan for vores boligmasse i Dragør.
Hvad angår Engvejsarealet stilles de respektive konstitueringsparter frit i den videre proces.

Unesco og turisme

Parterne noterer sig, at der i den nye kommunalbestyrelse er mindst 9 medlemmer, der ikke ønsker at gennemføre Unesco projektet, hvilket forventes at afspejle sig, når høringsmaterialet skal behandles.
Parterne er enige om, at vi i 2022 skal have vedtaget den endelige turismestrategi og at denne udarbejdes af kommunalbestyrelsen, forvaltningen og interessenter i kommunen, herunder erhvervslivet, foreningslivet og butiksejerne.

6
Erhvervslivet

Der er mellem parterne enighed om, at der i et tæt samarbejde med erhvervslivet udarbejdes en erhvervspolitik, der adresserer de særlige udfordringer der er i Dragør. Det er hensigten at erhvervspolitikken er gældende for fire år, men i forskudt periode af valgperioden, således at der altid er en eksisterende holdbar erhvervspolitik, i det første år af fremtidige valgperioder.
Der indledes drøftelser med erhvervslivet om, hvordan Dragør kommune kan blive mere erhvervsvenlig og forbedre vores placering i undersøgelser om erhvervsvenlighed.

Støjzonebekendtgørelsen forventes ændret og dermed udlægning af nye erhvervsområder ud mod lufthavnen. Derfor går parterne i gang med at vurdere, hvilke typer virksomheder der kan være relevante at få etableret, med henblik på, at der sikres et erhvervsliv, der tilpasses kommunens samlede struktur.
Der etableres en tovholderfunktion på rådhuset – inden for de eksisterende medarbejdere – der har til opgave, at håndholde eventuelle henvendelser fra erhvervslivet, så der sikres den gode dialog om løsninger.

Klima og miljø

Der er mellem parterne enighed om, at klima og miljø skal på den politiske dagsorden i Dragør.
I Dragør Kommune skal vi turde være ambitiøse på klimaets vegne, og vi skal ikke være bange for at sætte handling bag ord, for det er godt for både klimaet og økonomien. Desuden skal vi turde tage et lokalt ansvar i en global verden.
Derfor vil det også blive tydeliggjort i fagudvalgets ansvar for området. Der er mellem parterne enighed om;
 At By-, Erhvervs- og Planudvalget, skal skifte navn til Klima, By-, og Erhvervsudvalget
 At der fortsat arbejdes med energirenoveringer af kommunens bygningsmasse
 At der i 2022, forventeligt i andet kvartal, er truffet beslutning om at der enten
udarbejdes en grundig og ambitiøs klimahandlingsplan for 2020-2030 med målsætninger som sammentænkes med de temaer og målsætninger, der indgår i Folketingets nye Klima og Energiaftale fra juni 2020. Eller om Dragør kommune indtræder i klimapartnerskabet DK2020 såfremt det forsat er muligt
 At sikre, at klima bliver en central parameter i alle kommunens mange forskellige typer af indkøb, så vi derigennem bidrager til at nedbringe CO2 udledningen.
 At der skal etableres et lokalt klimanetværk med kommunens erhvervsvirksomheder
Samarbejde mellem konstitueringsparterne og øvrige partier i kommunalbestyrelsen
Parterne er enige om, at vi som konstitueringspartnere har ansvaret for den førte politik. Parterne ønsker, med udgangspunkt i ovenstående politiske aftale, at have et inddragende og godt samarbejde med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen.
7
Parterne er enige om, at holde et godt og konstruktivt samarbejde med de øvrige partier med fokus på dels at inddrage dem i konstitueringsgruppens overvejelser og dels sikre et højt informationsniveau.
Parterne er ligeledes enige om, at der holdes løbende gruppeformandsmøder mellem alle partier i kommunalbestyrelsen med henblik på at fremme enigheden om sager, men også fremme den saglige og konstruktive dialog om sager, hvor der ikke er enighed.
Ovenstående aftale er tiltrådt af:

phhmw

Socialområdet samt Handicapområdet ser vi tekster, som beviser at politikerne er sig bevidst om tonen og den manglende retssikkerhed skal der gøres noget ved.

Vi følger området med stor opmærksomhed.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
 

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 10:12.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension