K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Lægekonsulenternes Rolle

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Lægekonsulenternes Rolle Her vil vi sætte fokus på lægekonsulenters rolle i de kommunale sager.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 15-05-2014, 20:39   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
K10 skal være opdateret om kommunale lægekonsulenter maj 2014

Kære venner.

I denne periode, har vi haft 2 tilfældige "kollegaer" hvis sager har været alvorlige, interessante og dybt irriterende.

Jojan`s sag: Morbus Meniere og piskesmæld
http://www.k10.dk/showthread.php?t=30016

Hvor også Lgkh62 har erfaring og viden, som skal kendes i samme tråd #20:

"Du har evt. mulighed for at få sagen forelagt ny Lægekonsulent, hvilket jeg gjorde, hvis du kan få dokumenteret fejl i Lægekonsulentens erklæring.

Lægekonsulenten gav mig en anden diagnose og tilsidesatte en Overlæges erklæring.

Jeg sendte Lægekonsulentens vurdering/udtalelse til Overlægen, som modsagde Lægekonsulentens vurdering som komplet uforståelig og fejlagtig.
Han beskrev hvorfor.

Brevet fra Overlægen blev tilføjet min sag som "partsindlæg" og afstedkom at min sag blev forelagt anden lægekonsulent
."


Frk F`s sag: Parkinson

http://www.k10.dk/showthread.php?t=29955

Irriterende sager, fordi det ser ud til, at vores viden omkring de kommunal lægekonsulenter ikke er opdateret, således at vores svar ikke er 100% sikker, således at "spørgere" kan få det korrekte svar og dermed muligheden for at kunne, dels klage, dels forstå hvad lovgivningen siger præcis om hvilke beføjelser lægekonsulenten har ifølge LOVGIVNINGEN.

Jeg fornemmer, at udviklingen er gået modsat af, hvad der tidligere er blevet sat befolkningen i udsigt, om at kommunale lægekonsulenters indflydelse skulle reduceres og den praktiserende læges beføjelser styrkes.

Nu oplever vi også at klinisk funktion Rehabiliteringsteam, fra Regionerne, er begyndt at ringe til praktiserende læger, for derigennem at få borgeren til at ændre indstilling.

Derfor denne tråd, hvor vi i fællesskab hjælpes ad for at få indsigt i præcis, hvilke beføjelser en kommunal lægekonsulent har ifølge lovgivningen og ikke Vejledninger, som kommunerne ikke er pligtige til at følge.

Jeg begynder med dette "Forslag til folketingsbeslutning"

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=140921

Hvordan gik det med det, mon?

"Her erkendte ministeren mundtligt og skriftligt, at der faktisk aldrig har været lovhjemmel for de vejledninger, som skiftende ministre har sendt ud."

Som viser, at selv ministre udsender Vejledninger , som der ikke er grundlag for. Så tror da Fanden, at borgerne er så lette at blive kørt rundt i manegen.

"Vi har dermed en uholdbar retstilstand, hvor Folketinget er fuldt ud klar over, at regeringen udsender vejledninger på et meget omdiskuteret område, som kommunerne ikke behøver at følge.

Formålet med beslutningsforslaget er derfor at gøre en ende på denne uholdbare situation ved at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag, der bemyndiger ministeren til at fastsætte bindende retningslinjer for lægekonsulenternes arbejde på baggrund af de hidtidige vejledninger.

Retningslinjerne for lægekonsulenternes arbejde findes i følgende skrivelser og vejledninger
:"

Håber, at mange kompetente k10èr vil hjælpe til med at få den faktuelle viden om præcis, hvilke beføjelser en kommunal lægekonsulent har, ifølge LOVGIVNINGEN

Eksempel:

Vi har tilfælde, hvor en borger gennem lang tid, 1 - 2 og flere år, gennemgår arbejdsprøvninger, sygemeldinger etc, hvor speciallæger skriver til journalen, at en specifik diagnoser er udredt og stationær. Hvorefter, efter års sagsbehandling, finder lægekonsulenten på at nu skal vi til psykolog, tabe sig eller til udredning for funktionel lidelse. ALTID på et sent tidspunk med billigelse af sagsbehandleren. HVORFOR igangsætter man ikke det tidligere i forløbet, som befolkningen og Folketinget mener? Det er da ikke rimeligt, derfor skal vi have den fulde viden, så vi kan hjælpe bedre imod disse urimligheder.

Derfor undgå almindelig debat, men kom med dokumenterbar viden, som vi kan videregive i fremtiden.

Bedste hilsner

Peter

Sidst redigeret af phhmw; 15-05-2014 kl. 23:24.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 21:16   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden, Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde 2012

http://www.ombudsmanden.dk/find/udta...er/2012-7/pdf/

"Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke – uden udtrykkelig lovhjemmel – kunne fastsætte retligt bindende retningslinjer for, hvilke arbejdsopgaver kommunale lægekonsulenter måtte beskæftige sig med. Det var kommunalbestyrelserne, der bestemte arbejdsopgaverne og havde instruktionsbeføjelse over for lægekonsulenterne på samme måde som for andet kommunalt ansat administrativt personale."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 21:28   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skrivelse med orientering om lægers rolle i sager om førtidspension

https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=19809

"Som bekendt er førtidspensionsreformen trådt i kraft den 1. januar 2003 og dermed arbejdsevnekriteriet for tilkendelse af førtidspension. I anledning af førtidspensionsreformen udsendes hermed en orientering om lægers rolle i sager om førtidspension.

Efter reformen skal kommunen benytte arbejdsevnemetoden til udvikling og vurdering af borgerens arbejdsevne i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. Kernen i arbejdsevnemetoden er borgerens ressourceprofil, som består af 12 elementer, hvoraf helbred er et element. Kommunen skal gå i dialog med borgeren om pågældendes ressourcer, barrierer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet.

Retningslinjerne om lægekonsulenter og lægers rolle i sociale sager er ikke ændret med førtidspensionsreformen. Retningslinjerne fremgår af følgende tekster, som kan findes på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk
"

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 21:40   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fælleserklæringen mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Socialministeriet om

http://www.socialjura.dk/content-sto...-af-2311-1998/

"Af fælleserklæringen fremgår således tydeligt, at kommunen har ansvaret for sagen, at lægen skal give oplysninger, og at de lægelige oplysninger udgør en delmængde af de oplysninger, der skal træffes afgørelse på baggrund af. Bemærk at lægen ikke skal udtale sig om, hvorvidt borgeren er berettiget til pension og ej heller om borgerens eventuelle erhvervsevnenedsættelse (men gerne om borgerens funktionsniveau i forhold til eventuelle sygdomme), da dette er kommunens ansvar på baggrund af sagens samlede informationsgrundlag."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 21:55   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Førtidspensionsvejledningen nr. 54 af 31. august 2007 pkt 202 206

http://www.sm.dk/data/Dokumentertill...31-08-2007.pdf

punkt 202-206

Læs side 60 - 61.

"Lægekonsulenten er en administrativ medar-
bejder ansat af kommunen og er hermed under-
lagt borgmesterens øverste ledelsesansvar. Læ-
gekonsulenten har bl.a. til opgave at bistå myn-
digheden med at klarlægge indholdet af andre
lægers udtalelser. Lægekonsulenten kan desuden
pege på, hvilke helbredsmæssige oplysninger
der mangler. Lægekonsulenten må ikke efterprø-
ve andre lægers oplysninger ved at undersøge
borgeren selv. Lægekonsulenten kan også bistå
kommunen med at afdække eventuelle skånebe-
hov, der skal tages hensyn til ved borgerens
eventuelle tilbagevenden til arbejdsmarkedet
."


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 22:04   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skrivelse med orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension

http://www.laeger.dk/portal/pls/port...me=8450870.PDF

"På baggrund af den seneste tids fokus på lægers og lægekonsulenters rolle i sager om tilkendelse af bl.a. førtidspension er der konstateret et behov for at præcisere rollefordelingen mellem borgerens egenlæge/speciallæge, lægekonsulenten og de kommunale sagsbehandlere.

Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der skal iværksættes fire initiativer med henblik på at skabe klarhed over lægekonsulenternes rolle og arbejde samt kommunernes brug af lægekonsulenter
."

De fire initiativer er:
1)
Udsendelse af (denne) orienteringsskrivelse med præcisering af lægekonsulenternes rolle i sager om førtidspension,hvor formålet er at tydeliggøre selve rollefordelingen.
2)
Iværksættelse af en undersøgelse af kommunernes brug
af lægekonsulenter, hvor Ankestyrelsen skal undersøge brugen af lægekonsulenter og samarbejdet med kommunernes sagsbehandlere, herunder om der er nedskrevet retningslinjer for samarbejdet. Undersøgelsen skal være færdig i efteråret 2011.
3)
Iværksættelse af undersøgelse af lægekonsulenternes arbejde, hvor Ankestyrelsen skal undersøge konkrete kommunale sager for at beskrive best practise for lægekonsulenternes arbejde i den kommunale sagsbehandling. Undersøgelsen forventes færdig i starten af 2012.
4)
Styrket samarbejde med lægerne, hvor beskæftigelsesministeren vil kontakte Lægeforeningen med henblik på at styrke samarbejdet med lægerne og skabe klarhed over lægernes rolle i sociale sager på beskæftigelsesområdet

"Disse skrivelser og vejledninger indeholder de samme retningslinjer, som er blevet gentaget, hver gang der er udsendt en ny skrivelse. Der er således ikke noget nyt i den seneste skrivelse fra 4. juli 2011. Indholdet i retningslinjerne er"


Jeg eller andre må finde resultatet af disse undersøgelser!

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 15-05-2014 kl. 22:07.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 22:14   #7
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Alt hvad der er nævnt i ovenstående er fornuftige, men...

"Disse retningslinjer er fornuftige og udmærkede, hvilket alle partier i Folketinget er enige om, men problemet er, at reglerne ikke er retligt bindene, og at ikke alle kommuner og lægekonsulenter overholder dem. Derfor foreslår Enhedslisten, at det skrives ind i lov om social pension, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og anden relevant lovgivning, at ministeren fastsætter nærmere regler om lægekonsulenternes virksomhed."

Men, hvad findes der af nyt i lovgivningen, som er bindende for kommunerne og lægekonsulenterne?

Det er hvad denne tråd handler om. Vi skal finde al den nye viden, hvis den findes.

Det må ikke være embedsmænd/SB eller lægekonsulenter der skal bestemme, men folketingspolitikerne med deres Love & Bekendtgørelser og IKKE Vejledningen som ikke er juridisk bindende.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 22:16   #8
Risa
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 16-02 2007
Indlæg: 1.216
Styrke: 17
Risa er rigtig godt på vej
@ #6: Kunne det være følgende:

1) Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes brug af lægekonsulenter, oktober 2011
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j...66917471,d.bGE

2) Ankestyrelsens undersøgelse af lægekonsulenernes arbejde, april 2012
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&...66917471,d.bGE

...?

Tager endnu engang hatten af for din kampgejst, Peter!


Sidst redigeret af Risa; 15-05-2014 kl. 22:18.
Risa er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 22:34   #9
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lige præcis kære Risa. Tak, for det.

I den første undersøgelse nævnes i forordet følgende:

"Undersøgelsen viser, at sagerne ikke indeholder eksempler, hvor lægekonsulenten klart har overtrådt sine beføjelser i forhold til de vejledende retningslinjer og Ankestyrelsens praksis på området" SKAKMAT, tilbage til start.

Begge undersøgelser bør læses.

Næste spørgsmål: Hvad har Folketinget efterfølgende besluttet?

Det er vigtigt for os at forstå forskellen på de forskellige betegnelser:

Anordninger, bekendtgørelser og lovbekendtgørelser.

Bekendtgørelser kaldes også ministerielle anordninger, og er en tekst, der beskriver de enkelte regler i loven mere detaljeret. De regler, der beskrives i bekendtgørelsen, er lige så BINDENDE for borgerne som teksten i en lov. En bekendtgørelse skal laves med udgangspunkt i en lov og kan altså ikke stå alene.

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af en oprindelig lov og de ændringer, der sidenhen er blevet vedtaget. Formålet med en lovbekendtgørelse er altså at samle forskellige lovtekster og gøre det nemmere at overskue indholdet i en lov.

Cirkulærer og Vejledninger.

Cirkulærer og Vejledninger er ligesom bekendtgørelser en præcisering af loven, men disse retter sig ikke mod borgerne, men mod andre myndigheder.
Cirkulæret indeholder regler, der er bindende for myndigheder, mens Vejledningen ledsager cirkulæret for at råde myndigheden til, hvordan reglerne skal fortolkes.
Citat slut.

Findes her:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=15990

En god ting at forstå når man ikke kan forstå og gerne vil sætte sig ind i en social sag.

http://www.google.dk/#hl=da&biw=1024...86528f7db85a36


Bedste hilsner

Peter

Sidst redigeret af phhmw; 15-05-2014 kl. 23:22.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 23:11   #10
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.001
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt til/fra SB/lægekonsulent vs Borgeren

I undersøgelsen okt 2011 side 13

nævnes der følgende:

"Aktindsigt i lægekonsulentens udtalelser

Både i undersøgelsen fra 2006 og i undersøgelsen fra 2011 er det godt 15 procent af kommunerne, der har nedskrevne retningslinjer for aktindsigt i lægekonsulentens udtalelser i de tre sagstyper, jf. tabel 4.4.
Tabel 4.4 Kommuner med egne retningslinjer for aktindsigt i lægekonsulentens udtalelser. Procentandel af kommuner. 2006 og 2011"

Når en SB anmoder om svar på et velbeskrevet problem og skriver til lægekonsulenten, har borgeren ret til at se disse bilag, i en aktindsigts ansøgning?

Eller bliver de betragtet, som interne arbejdsdokumenter, som der IKKE gives aktindsigt?

Et ganske interessant spørgsmål, da der nævnes at nogle kommuner har interne retningslinier for aktindsigt?????

Enten har vi aktindsigt eller også har vi ikke. Så må det være i alle 98 kommuner.

Hvem kan svare på det? Gerne med henvisninger.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 23:22.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension