K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 08-07-2022, 10:36   #661
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mulig autorisation til social- og sundhedshjælpere på vej: Det skal du vide

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler...brev&utm_term=

At være autoriseret betyder, at du lever op til autorisationsloven. Den kræver, at du viser ”omhu og samvittighedsfuldhed” i dit arbejde. Det betyder, at du har et selvstændigt ansvar for at arbejde fagligt forsvarligt, og at du holder dig ajour med udviklingen inden for dit fagområde.

Hvad vil det egentlig sige at have en autorisation? Og hvad kan være fordele og ulemper ved det? Fagbladet FOA har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed.


Som en del af sundhedsreformen, der for nyligt er blevet vedtaget, blev der nedsat en kommission med direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i spidsen.

Kommissionen for Robusthed, som den hedder, skal blandt mange ting ”vurdere muligheden for at autorisere eller på anden vis registrere social- og sundhedshjælpere”, står der aftalen.

Krav om autorisation til et fag er anerkendelse af faget og dets særlige kompetencer. Men autorisationen indebærer også krav til fagets ansatte, og den kan mistes, hvis de ikke indfries.

Den risiko fylder en del blandt FOAs medlemmer med autorisation.

”De oplever en frygt for, hvad det kan betyde for deres arbejdsliv,” fortæller Amalie Dam-Hansen, der er konsulent i FOA. Hun vil derfor gerne understrege, at en autorisation kun meget sjældent mistes.

”Blandt FOAs medlemsgrupper har vi cirka 150 sager årligt om autorisation, hvoraf 25-35 fører til påbud af en eller andet art. De fleste af sagerne drejer sig om misbrugsproblemer,” siger Amalie Dam-Hansen.

Så hvad skal du som social- og sundhedshjælper vide om at være autoriseret? Vi har spurgt chefkonsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed Eva Bidstrup samt Amalie Dam-Hansen, konsulent i FOA til råds.

1Hvad er autorisation?

En autorisation er et bevis for retten til at virke som sundhedsperson. Autorisationen er en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og kompetencer.

Når du har gennemført din uddannelse, kan du søge om autorisation. Dermed bliver du omfattet af autorisationsloven, hvis formål er at styrke patientsikkerheden og sundhedsvæsnets ydelser.

Som autoriseret ansat i sundhedsvæsnet er din titel beskyttet. Hvis nogen uden autorisation bruger titlen, kan de straffes med bøde.

Som autoriseret sundhedsperson bliver du optaget i det offentlige autorisationsregister, hvor du får et autorisationsID.

2
Hvorfor skulle man ønske at blive autoriseret?
Titelbeskyttelse er oftest det, en faggruppe gerne vil have, når den søger om optagelse i autorisationsloven, fortæller Eva Bidstrup. Det vil sige, at kun fagfolk med den pågældende uddannelse – for eksempel sygeplejerske eller ambulancebehandler – må kalde sig sygeplejersker eller ambulancebehandler.

”Det betyder, at dine patienter ved, at du har en vis anerkendt uddannelse bag sig. Og det vil også sige, at hvis andre kalder sig det uden at være autoriserede, kan det blive retshåndhævet af politiet,” siger hun.

I øjeblikket er 19 faggrupper autoriseret. De seneste, der har fået en autorisation, er ambulancebehandlere, osteopater og behandlerfarmaceuter.

3
Hvad kan være konsekvensen?
Som autoriseret har du et større fagligt ansvar end uautoriserede, fordi du er underlagt autorisationsloven.

Autorisationsloven kræver, at du viser ”omhu og samvittighedsfuldhed” i dit arbejde. Det betyder, at du har et selvstændigt ansvar for at arbejde fagligt forsvarligt, og at du holder dig ajour med udviklingen inden for dit fagområde.

Du skal skrive patientjournaler i forbindelse med patientbehandling.

Du skal rapportere utilsigtede hændelser, både når du selv er involveret og oplever, at det sker for andre.

Du har pligt til at deltage i tilsyn, som foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Ifølge autorisationsloven skal du leve op til pligten om at handle med ’omhu og samvittighedsfuldhed’ i dit faglige virke, som det hedder. Du bliver omfattet af tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som ved mistanke om bekymring for dine patienters sikkerhed holder øje med, om du nu også lever op til din pligt om at udvise netop omhu og samvittighedsfuldhed,” fortæller Eva Bidstrup.

4
Tilsyn
Hvis der er konkret mistanke om, at du ikke lever op til kravene i autorisationsloven, kan Styrelsen for Patientsikkerhed oprette en tilsynssag.

Styrelsen skelner mellem to slags tilsynssager: Faglige sager, hvor der kan være tale om brud på anerkendte faglige normer. Og egnethedssager, hvor for eksempel misbrug eller sygdom kan betyde, at en ansat udgør en risiko for patientsikkerheden.

Mange tilsynssager bliver dog lukket igen, fordi en nærmere undersøgelse viser, at der ikke er grundlag for sanktioner over for den ansatte.

5
Sanktioner og påbud
Er du involveret i en faglig tilsynssag, kan Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte skærpet tilsyn med dig i en periode. Den kan også udstede påbud med retningslinjer for dit arbejde.

I egnethedssager kan styrelsen give påbud, der forpligter dig til at medvirke med oplysninger, for eksempel om misbrugsproblemer. Styrelsen kan også kræve, at du overholder bestemte vilkår, for eksempel kontrol og behandlingsforløb.

I begge sagstyper kan styrelsen beslutte, at du midlertidigt ikke må udføre bestemte opgaver, eller at du skal arbejde under supervision.

6
Hvordan er patienterne stillet, når de får behandling af en sundhedsperson med autorisation?
Når du er autoriseret, kan patienterne eller borgerne klage over den behandling, du som autoriseret udfører, og du kommer ind i erstatningssystemet. Du kan også få frataget din autorisation, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at du er til fare for patienterne eller borgerne.

”Patienterne har krav på, at du lever op til sundhedslovgivningens regler, og at det, du gør, er godt nok og ikke til fare for patientsikkerheden.”

”Når vi vurderer, om folk har levet op til omhu og samvittighedsfuldhed jævnfør autorisationsloven, er der selvfølgelig forskel på, hvad en læge og en social- og sundhedsassistent skal kunne observere og forebygge. Men det vil altid være op til en konkret vurdering, hvad vi forventer,” siger chefkonsulenten.

7
Kan uautoriserede ikke blive straffet?
Jo, straffeloven er alle underlagt.

”Men det er en helt anden lovgivning, som hører under en anden myndighed. Men hvis nogle behandlere benytter sig af titler, som de ikke er berettigede til, vil det i sidste ende kunne blive en sag for anklagemyndigheden.”

8
Kan man få sin autorisation igen, hvis man har fået den frataget?
Ja.

”Man sandsynliggør, at de omstændigheder, der betingede fratagelsen, ikke længere er til stede. Det vil altså sige, at hvis vi fratager en autorisation, er det ikke for at straffe folk, men fordi vi tænker, at der er en fare for patienterne, som vi skal have lukket ned for. Og hvis den fare forsvinder, kan man overveje at give autorisationen tilbage,” siger Eva Bidstrup.

9
Skal man aflægge løfte ligesom lægerne?
”Nej. Man skal opfylde uddannelseskravene. Vi får her hos Styrelsen for Patientsikkerhed at vide, hvem der har bestået uddannelsen til sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent eksempelvis, og så søger folk digitalt via hjemmesiden om autorisation,” siger Eva Bidstrup.

10
Hvad er udsigterne til at social- og sundhedshjælperne får en autorisation?
Det er en ren politisk beslutning og dermed et anliggende for Folketinget. Så hvis der bliver stillet forslag om, at social- og sundhedshjælpere skal autoriseres, skal det stemmes igennem som en lovændring.

”Det er altså ikke en beslutning, der bliver truffet fra den ene dag til den anden.”


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-07-2022, 11:35   #662
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.040
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vi fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner i Danmark.

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-sundhedspersoner/#

Vi fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner i Danmark. Vi kan stille krav om en sundhedsperson skal ændre praksis og vi kan fx indskrænke en sundhedspersons handlemuligheder. Vurderer vi, at en sundhedsperson er til overhængende fare for patienterne, tager vi midlertidigt autorisationen fra den pågældende sundhedsperson. Vi kan herefter anlægge sag ved domstolene om, at sundhedspersonen får frataget sin autorisation og dermed retten til at behandle patienter.

Tilsyn med sundhedsfaglig virksomhed
Vi fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet (§5 i Autorisationsloven).

Sundhedspersonerne, der er omfattet af tilsynet, er forpligtet til at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for tilsynet. Sundhedspersonerne er også forpligtet til at medvirke ved tilsyn efter vores nærmere anvisninger. Det betyder, at

hvis vi indkalder en sundhedsperson til et møde, er denne forpligtet til at møde op
sundhedspersonen skal afgive en udtalelse til os eller indsende f.eks. journalmateriale, hvis vi beder om det.
Hvis en sundhedsperson ikke medvirker ved tilsynet, kan vi fratage autorisationen, indtil man medvirker.

Indberetning
Vi reagerer, hvis vi får en indberetning om, at en sundhedsperson kan udgøre en risiko for patienternes sikkerhed. Vi påbegynder kun undersøgelser af individuelle sundhedspersoner, hvis vi får en konkret mistanke.

Vi bruger mange forskellige kilder til at holde os underrettede om mulige problemer med patientsikkerheden. Fx:

Bekymringshenvendelser fra fx arbejdsgivere, pårørende, kolleger, hospitaler, patienter, misbrugscentre, plejehjem og politi.
Overvågning af ordinationer: Alle apoteker sikrer, at læger, der udskriver afhængighedsskabende medicin, har fuld ordinationsret. Vi undersøger også om, der er læger, der udskriver ekstraordinært store mængder medicin. Læs mere om overvågning af ordinationer.
Ligsyn, foretaget af vores overlæger. Læs mere om ligsyn.
Omtale i medierne.
Sagsbehandlingen i tilsynssager
Konkret foregår arbejdet med en tilsynssag ved, at vi fx:

afholder en samtale
indhenter en udtalelse
vurderer patientjournaler
tager på varslede eller uvarslede tilsyn
inddrager arbejdsgiver
indhenter vurderinger fra sagkyndige inden for samme speciale
indhenter speciallægeerklæringer, hvis der er mistanke om, at personen er syg.

Vil du klage over en tilsynsafgørelse?
Du kan klage til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, hvis du er uenig i styrelsens afgørelse om:

midlertidigt at fratage dig din autorisation
midlertidigt at indskrænke dit virksomhedsområde
at forbyde dig midlertidigt at arbejde inden for dit autorisationsområde
at suspendere din autorisation
Afgørelsen skal være truffet efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) § 9, § 9 b, stk. 1, og § 10 c, stk. 1.

Sagsbehandling i ankenævnet
Ankenævnet skal modtage din klage, inden der er gået 4 uger, fra du har fået afgørelsen.

Klager til ankenævnet har ikke opsættende virkning, men ankenævnet skal træffe afgørelse inden tre måneder, efter at ankenævnet har modtaget klagen.

Ankenævnet kan enten

afvise at behandle din sag uden realitetsbehandling
tiltræde styrelsens afgørelse (det betyder at ankenævnet er enig i styrelsens afgørelse) eller
hjemvise sagen til styrelsen til fornyet behandling (det betyder at styrelsen skal behandle sagen igen).


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Har du fået genoptaget din ftp-sag, fordi du er 'i bedring'? L.S. Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 8 31-01-2014 17:26
Jeg elsker K10 fordi (hey det rimer ;-)) Enteneller Alt det andet 4 21-08-2012 11:03
i klemme fordi jeg fejler mere end én ting... frup Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 9 01-05-2012 19:23
Tak fordi I er her alle sammen empowerment Din historie 2 24-06-2010 22:23
Kasseret som socialrådgiver fordi han er handicappet Odenseaneren Politik og Samfund 2 09-01-2009 02:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 09:56.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension