K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 12-06-2014, 18:59   #31
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH´s erfaringer om børnefaglig undersøgelser juni 2014

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...juni-2014/view

Grafen herover viser de 10 områder, hvor DUKH i 2013 registrerede flest af vores såkaldte P ́er. I DUKH registrerer vi et P, når vi vurderer, der er problemer med retssikkerheden. Forklaringerne på, at vi vælger at registrere et p, kan være mange. Det kan f.eks. være manglende udmelding af sagsbehandlingstid, eller fordi borgeren ikke er blevet inddraget i sagen, mangler i oplysningsgrundlaget eller en udmåling, som, vi vurderer, er på kanten med intentionen i loven.

§ 50 = Børnefaglig undersøgelse § 42 = Tabt arbejdsfortjeneste
§ 85 = Socialpædagogisk støtte § 41 = Merudgifter til børn
§ 52 = Anbringelse, aflastning mm § 32 = Særlige dagtilbud
§ 83 = Praktisk/Personlig hjælp
§ 140 = Handleplaner børn
§ 100 = Merudgifter til voksne § 141 = Handleplaner voksne

Hvad var det vi lovede hinanden efter Esbjerg, Rebild etc?

Børnefaglig undersøgelse
Hvis vi kikker nærmere på § 50 i serviceloven børnefaglig undersøgelse, så er der flere ting, som springer i øjnene. Generelt er det således, at DUKH i mange sager ser problemer i forbindelse med den måde, som sagen bliver behandlet på – eller det som man også kan kalde den processuelle retssikkerhed. Det er spørgsmål som f.eks.:
 Partshøring (Forvaltningsloven § 19, 20) - hvis en myndighed har oplysninger om dig i en sag, som er til ugunst for dig, så skal du høres om oplysningerne, før der træffes afgørelse
 Vejledning (Forvaltningslovens § 7) – om du som borger er blevet tilstrækkeligt vejledt
 Begrundelse (Forvaltningslovens § 22 og 24) – om du har fået en fyldestgørende begrundelse
 Sagsbehandlingstiden (Retssikkerhedsloven § 3) – kommunen skal behandle sagen hurtigst muligt,
oplyse om sagsbehandlingsfrister samt oplyse om forventede frister ved overskridelse/forsinkelse
 Borgerinddragelse (Retssikkerhedsloven § 4) – om du er blevet inddraget i din sag
 Helhedsvurdering (Retssikkerhedsloven § 5) – om kommunen ser på alle aspekter af sagen og
behandler en evt. ansøgning efter alle bestemmelser
 Undersøgelsesprincippet – (Retssikkerhedsloven § 10) at kommunen sikrer, at sagen er
tilstrækkeligt oplyst.

Trist læsning!

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-07-2014, 16:59   #32
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sygedagpenge Ny reform 1.juli 2014 DUKH oplyser

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...e/sygedagpenge

På denne side kan du læse nærmere om reglerne for sygedagpenge. Siden her indeholder en grundig information om de forskellige regler i lovgivningen. Vær opmærksom på vores spørgsmål-svar, hvor vi har svaret på helt konkrete spørgsmål om sygedagpenge. Du finder link i bunden af denne side.

Krav om uarbejdsdygtighed
Beskæftigelseskravet for lønmodtagere og selvstændige
Oplysningsskema
Visitation / kategorisering af sygedagpengemodtagere
Opfølgning
Rehabiliteringsplan / rehabiliteringsteam
Fastholdelsesplan
Koordinerende sagsbehandler
Pligten til at medvirke
Ophør af sygedagpenge
Forlængelsesbestemmelser
Udsættelse af afgørelse
Jobafklaringsforløb
§ 56 aftale
Ferie
Fritidsundervisning og uddannelse
Klagemuligheder

Spørgsmål og svar sygedagpenge

Sygedagpenge og deltagelse i tilbud
Sygedagpenge på nedsat tid og kørsel
Se flere


Sidst opdateret 01/07 2014.

https://www.facebook.com/uvildig

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-08-2014, 23:13   #33
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rehabiliteringsplan & Rehabiliteringsteam Værd at vide om: august 2014

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...gsplan-og-team

Skal kunnes af alle k10èr.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-08-2014, 10:49   #34
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Når klagefristen er overskredet

PraksisNyt # 39

I DUKH får vi jævnligt henvendelse fra borgere, der ønsker hjælp til at få udformet en klage over en kommunal afgørelse, som de har modtaget. I nogle tilfælde har sagen ligget så længe hos borgeren, at klagefristen er overskredet. Spørgsmålet er så, om klagen alligevel kan realitetsbehandles, når fristen er overskredet, herunder om klagefristen kan afbrydes eller suspenderes, og om der er andre handlemuligheder. Læs mere i Praksisnyt fra DUKH.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...lagefrist/view

Udsættelse (suspension) eller afbrydelse af klagefrist

I nogle tilfælde er der mulighed for at få klage- fristen afbrudt eller suspenderet, dvs. forlænget. F.eks. i disse tilfælde:

Manglende begrundelse: Folketingets Ombudsmand har i udtalelse FOU 1989.171 tilkendegivet, at klagefristen i sagen burde suspenderes, da borgeren ikke havde modtaget en begrundelse for en afgørelse. Borgeren havde efterspurgt en sådan begrundelse til brug ved indgivelse af klage. Utilstrækkelig begrundelse: Ankestyrelsen fandt i principafgørelse O-76-97, at en utilstrækkelig begrundelse medførte en forlængelse af klagefristen.

Anmodning om aktindsigt: En anmodning om aktindsigt inden klagefristens udløb kan bevirke en afbrydelse af klagefristen jf. retssikkerhedsvejled- ningens pkt. 211.

Manglende klagevejledning: I principafgørelse R-10-03 fandt Ankestyrelsen i overensstemmelse med teori og praksis, at den manglende klagevej- ledning skulle medføre suspension af klagefristen. Fra afgørelsen: ”Ankestyrelsen lagde vægt på, at i tilfælde, hvor der ikke er givet klagevejledning, antages retsvirkningen ifølge den forvaltningsret- lige litteratur og domspraksis normalt at være, at
klagefristen suspenderes, indtil klagevejledning er givet, med mindre klageren kan anses for at have udvist ugrundet passivitet.”

Hvis klagefristen er overskredet
Efter retssikkerhedslovens § 67, stk. 2 kan Anke- styrelsens styrelseschef se bort fra, at klagefristen ikke er overholdt, når der er særlig grund hertil. I retssikkerhedsvejledningens pkt. 213 er det anført, at der kan foreligge en særlig grund,
• hvis klageren er bortrejst eller indlagt på
sygehus, når afgørelsen kommer frem (efter Ankestyrelsens praksis er det dog en betingel- se for at dispensere fra klagefristen, at klagen indgives straks efter, at klager kommer hjem), eller
• hvis klageren har vanskeligt ved at læse en afgørelse og formulere en klage på grund af sproglige vanskeligheder eller psykisk funktionsnedsættelse, og myndigheden har forsømt sin forpligtelse til at vejlede klageren.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-08-2014, 15:47   #35
Bodrum
Lever på K10
 
Bodrums avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-09 2012
Lokation: Aarhus
Indlæg: 1.457
Styrke: 13
Bodrum er ny på vejen
I forlængelse af #34

Det bør tillige nævnes at når der er tale om en forvaltningsfejl eks. når en sag hjemsendes tilbage til kommunen pga en sagsbehandlingsfejl, og der så foreligger en ny afgørelse. Så er det stadig borgerens opgave at påklage den nye afgørelse igen indenfor de 28 kalenderdage.Den fejl begår man kun én gang!
Bodrum er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-08-2014, 14:16   #36
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH´s erfaringer om Socialpædagogisk bistand

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...k-bistand/view

DUKH ́s erfaringer med sagsbehandlingen på handicapområdet - Retssikkerhedsmæssige problemer i sager om
socialpædagogisk bistand


I det efterfølgende sætter vi fokus på nogle af de retssikkerhedsmæssige problemstillinger, som vi i DUKH ser, når det gælder servicelovens § 85 – socialpædagogisk bistand. Herunder kan du se oversigt over vores såkaldte rådgivningsforløb1. Af den fremgår det, at § 85 i serviceloven om socialpædagogisk bistand er det område, som vi opretter flest rådgivningsforløb på. Det er ret interessant, da § 85 langt fra er den paragraf, som vi samlet set giver flest rådgivninger om. Der er med andre ord en tendens til, at vi oftere går dybere ind i en sag om § 85 – fordi der er problemer med retssikkerheden eller forhold, som vi skal undersøge nærmere.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-09-2014, 12:08   #37
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud

Praksis nr 40.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-botilbud/view

"Der er som hovedregel meget strenge betingelser knyttet til optagelse af borgere i særlige botilbud uden borgerens samtykke. Dette beskyttelseshensyn medfø- rer, at personlige værger til borgere, der ikke er i stand til at afgive et informeret samtykke, kun kan gøre brug af det frie valg, hvis de strenge betingelser i § 129, stk. 1 er opfyldt, hvilket de kun helt undtagelsesvist vil være. I DUKH vurderer vi, at disse strenge betingelser stavnsbinder borgere til det først visiterede botilbud. Eller sagt med andre ord er der tale om, at hensyn, der skal beskytte en borger, får den modsatte effekt."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-10-2014, 09:58   #38
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Praksisnyt nr. 41: Socialpædagogisk ledsagelse

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...edsagelse/view

"Som det fremgår af ovenstående, er der lovgivningsmæssigt gode muligheder for at bevilge støtte til ledsagelse både med og uden socialpædagogisk bistand og både til selvvalgte og ikke-selvvalgte aktiviteter. Kommunen har mulighed for at fastlægge et service- niveau - også når det drejer sig om socialpædagogisk ledsagelse. Men kommunen skal ved enhver ansøgning om ledsagelse dels foretage en helhedsvurdering jf. retssikkerhedslovens § 5, dels foretage en konkret og individuel vurdering, herunder fravige det generelle serviceniveau, hvis der er behov for det"

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-11-2014, 18:14   #39
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
"KAN" - "SKAL" Praksisnyt # 42

OBS! Dette skal alle k10èr have viden om!


http://www.dukh.dk/@@search?Subject%3Alist=praksisnyt

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...temmelser/view


”Kan” og ”skal” bestemmelser – er der nogen reel forskel?


I nogle af servicelovens bestemmelser står der, at kommunen kan yde hjælp, og i andre bestemmelser står der, at kommunen skal yde hjælp, når bestem- te betingelser er opfyldte. I DUKH oplever vi fra tid til anden, at en borger får afslag på en ydelse efter en kan-bestemmelse bl.a. med den begrundelse, at når det er en kan-bestemmelse, er kommunen ikke forpligtet til at bevilge det ansøgte, uanset at lovbestemmelsens betingelser er opfyldte. Spørgsmålet er dog, om der reelt er nogen forskel på kan og skal-bestemmelser i forhold til konkrete ydelses- §§’er. Det handler denne udgave af Praksisnyt om.

I principafgørelse 5-13 er omtalt en sag, hvor en kommune fandt, at ”§ 102 ikke er obligatorisk, selvom betingelserne er opfyldte. Bestemmelsen var udtryk for en ”kan” mulighed.” Her fandt Ankestyrelsen, at kommunen skal behandle en ansøgning efter § 102 og tage stilling til, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter bestemmelsen. Hvis borgeren opfylder lovens betingelser, er han berettiget til hjælpen – også selv om der er tale om en kan-bestemmelse.
Reelt er der således her ikke forskel på, om der havde stået skal i stedet for kan i § 102. Der er på sædvanlig vis klageadgang ved afslag på hjælp efter § 102, og Ankestyrelsen skal forholde sig til, om lovens betingelser er opfyldte.


Hilsen Peter

Venligst ingen debat.

Sidst redigeret af phhmw; 19-11-2014 kl. 18:26.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-11-2014, 12:25   #40
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.891
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH skal have hjælp fra bla k10

Har du som borger erfaringer fra mødet med et rehabiliteringsteam, hører vi gerne om dem

DUKH gennemfører for tiden undersøgelse af borgerens oplevelse af mødet med et rehabiliteringsteam.


Jeg sender dig denne mail, fordi jeg vil høre, om du vil deltage i DUKH´s undersøgelse af borgernes opfattelse af mødet med et rehabiliteringsteam i sager på arbejdsmarkedsområdet. Vi søger borgere, som har erfaringer fra deres eget mødet med et rehabiliteringsteam.

Undersøgelsen består af ca. 20 spørgsmål, som kan besvares i løbet af 10 minutter. Resultaterne af undersøgelsen skal bruges som baggrund for en række artikler, som vi planlægger at udgive i løbet af 2015. Artiklerne vil med udgangspunkt i besvarelserne søge af belyse, hvordan borgerne opfatter mødet med rehabiliteringsteamet. Din besvarelse er naturligvis fuldstændig anonym.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen eller tekniske problemer, kan du kontakte mig på [email protected]

Jeg håber meget, at du har lyst til at hjælpe os.

Link til undersøgelsen:

https://da.surveymonkey.com/s/rehab-team

På forhånd tak for hjælpen

Mvh Thomas Holberg


Yderligere oplysninger

Kender du en, der har haft sin sag i rehabiliteringsteam?

Hvis du kender en, der har haft sin sag behandlet i et rehabiliteringsteam, så er du naturligvis velkommen til at videresende denne mail.

Om rehabiliteringsteam

Fra den 1. januar 2013 har sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skulle behandles i rehabiliteringsteam. Teamet skal sikre, at alle borgere får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet. Læs mere om teamet i vores guide om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Sagsbehandlerens opfattelse af rehabiliteringsteam

Udover denne undersøgelse af borgerens oplevelse er det planen, at DUKH i 2015 gennemfører en undersøgelse af sagsbehandlerens opfattelse af effekten af et rehabiliteringsteam.

DUKHs samarbejdsundersøgelse

Tidligere på året udsendte vi en mail vedrørende vores undersøgelse af det generelle samarbejde mellem borger og myndighed. Undersøgelsen er nu afsluttet, og vi er i fuld gang med at behandle de mere end 1300 besvarelser, som vi fik. Det er planen, at vi i første kvartal 2015 udgiver en rapport med resultaterne.

Hilsen Peter TAK til DUKH
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Praksisnyt fra DUKH phhmw Alt det andet 0 14-10-2011 10:11
Dukh Oplevelse ?? dobar Spørgsmål ang fleksjob 8 18-06-2011 10:12
Sygedagpenge fra DUKH phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 4 13-09-2010 07:59
Har i hørt om DUKH? Louise Den nyttige viden vi alle har 4 12-06-2009 16:19
DUKH Retssikkerhed phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 0 31-01-2009 20:45
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 18:41.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension