K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 22-12-2015, 21:08   #31
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommunernes mangelfulde vejledning kan få betydning for Udbetaling Danmarks afgørelse

http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhede...bec34-83690617

Opstår der spørgsmål, om en borger har fået tilstrækkelig vejledning eller bistand i kommunen om kontante ydelser og økonomiske tilskud på Udbetaling Danmarks sagsområde, skal Udbetaling Danmark tage stilling til betydningen heraf i forbindelse med sagens afgørelse. Dette gælder alle spørgsmål om mangelfuld vejledning eller bistand, dvs. også fra tiden før ydelsesområderne overgik til Udbetaling Danmark.

Principafgørelsen beskriver kommunens vejledningspligt og mulige konsekvenser af manglende vejledning. Endvidere beskrives kommunens udvidede vejledningspligt i forhold til borgere, der har særligt brug for hjælp.

Principafgørelse 95-15

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=176759Resumé:

Kommunernes mangelfulde vejledning eller bistand kan få betydning for Udbetaling Danmarks afgørelser

Opstår der spørgsmål, om en borger har fået tilstrækkelig vejledning eller bistand i kommunen om kontante ydelser og økonomiske tilskud på Udbetaling Danmarks sagsområde, skal Udbetaling Danmark tage stilling til betydningen heraf i forbindelse med sagens afgørelse. Dette gælder alle spørgsmål om mangelfuld vejledning eller bistand, dvs. også fra tiden før ydelsesområderne overgik til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark skal efter omstændighederne indhente oplysninger fra kommunen og partshøre over oplysningerne for at belyse spørgsmålet.

En borger, der ikke har fået den fornødne vejledning eller bistand i kommunen, skal efter omstændighederne stilles, som om han/hun fra begyndelsen havde modtaget korrekt vejledning og bistand i kommunen, for eksempel ved at modtage hjælp med tilbagevirkende kraft. I sager om tilbagebetaling af ydelser skal det vurderes, om kommunens manglende eller mangelfulde vejledning kan få den betydning, at borgeren ikke skal tilbagebetale ydelserne.

Sager om ret til ydelser

Kommunens manglende eller mangelfulde vejledning og bistand kan efter omstændighederne føre til, at den berørte borger skal stilles, som om kommunen havde ydet en korrekt og fyldestgørende vejledning eller bistand, som borgeren havde handlet i overensstemmelse med.

Sager om tilbagebetaling

Kommunens manglende eller mangelfulde vejledning eller bistand kan også få betydning for vurderingen af, om en borger, der uberettiget har modtaget ydelser, også har modtaget ydelserne mod bedre vidende. Hvis der er sket myndighedsfejl ved manglende eller mangelfuld vejledning eller bistand, skal det vurderes, om den uretmæssige udbetaling hovedsagligt må tilskrives myndighedsfejlen, eller om borgeren til trods for den manglende eller mangelfulde vejledning eller bistand burde have vidst, at han/hun ikke var berettiget til ydelsen.

Kommunens generelle vejledningsforpligtelse på Udbetaling Danmarks ydelsesområder

Kommunen er forpligtet til at vejlede generelt om mulighederne for at modtage kontante ydelser og økonomiske tilskud, der administreres af Udbetaling Danmark.

Kommunens generelle vejledning skal svare til den vejledning, der findes på borger.dk, hvor de generelle tilkendelseskriterier i de enkelte love bl.a. fremgår. Hvis borgeren har behov for detaljeret vejledning, skal kommunen henvise til Udbetaling Danmark.

Kommunen skal vejlede borgere, som henvender sig ved personligt fremmøde, skriftligt eller telefonisk mv.

En ansøgning til kommunen om en ydelse på det kommunale område, kan efter omstændighederne betyde, at kommunen skal vejlede ansøgeren om mulighederne for at modtage kontante ydelser og økonomiske tilskud på Udbetaling Danmarks område.

En borger, der søger om økonomisk fripladstilskud og i ansøgningen angiver at være enlig, skal eksempelvis vejledes om muligheden for at søge om ordinært og ekstra børnetilskud. Hvis kommunen også er bekendt med ansøgerens boligforhold, skal kommunen efter omstændighederne også vejlede om muligheden for at søge om boligstøtte.

Kommunens udvidede forpligtelse til at yde bistand

Kommunen skal sikre, at ikke-digitalt parate borgere og borgere med andre særlige behov får den fornødne hjælp og bistand i kontakten til det offentlige.

Kommunen skal hjælpe ikke-digitalt parate borgere.

Det vil sige borgere, der har vanskeligt ved at anvende digitale selvbetjeningsløsninger, for eksempel digitale ansøgningsblanketter mv.

Kommunen skal bl.a. hjælpe med at anvende de digitale løsninger, der stilles til rådighed, når borgeren henvender sig ved fremmøde i kommunen.

Hvis kommunen vurderer, at borgeren må forventes ikke at kunne anvende digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder, skal kommunen tilbyde, at en konkret ansøgning eller meddelelse mv. kan indgives på en anden måde end ved digital selvbetjening.

Kommunen kan også træffe afgørelse om, at alle fremtidige ansøgninger og meddelelser m.v. omfattet af samme ydelsesgruppe kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening.

Borgere, som skal undtages fra kravet om digital selvbetjening, kan eksempelvis være borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse, borgere, der mangler digitale kompetencer, borgere med sprogvanskeligheder, visse socialt udsatte borgere, herunder borgere med psykiske lidelser og hjemløse m.v., hvor hjælp eller medbetjening fra kommunens side konkret vurderes ikke at være en egnet løsning.

Der kan også være tale om borgere, som er fysisk forhindret i at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, for eksempel en indsat i fængsel eller institutionsanbragt, som af den grund ikke har adgang til en computer eller lignende digital platform.

Kommunen har herudover pligt til at hjælpe borgere med særlige behov. Kommunen skal hjælpe med at vurdere, hvilke kontante ydelser og økonomiske tilskud borgeren bør søge om i Udbetaling Danmark og hjælpe med at udfylde og indgive ansøgninger til Udbetaling Danmark.

Kommunen skal desuden hjælpe borgeren, mens Udbetaling Danmark behandler sagen og ved efterfølgende spørgsmål. Kommunen skal for eksempel hjælpe med at forklare indholdet i breve fra Udbetaling Danmark og hjælpe med at forstå en partshøring. Kommunen skal også varetage kontakten til Udbetaling Danmark for eksempel i forbindelse med breve, der sendes med årlige efterreguleringer af ydelsen, sager om tilbagebetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud mv.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, hvilken hjælp borgeren kan have brug for fra sag til sag. Borgerens egen beskrivelse af behovet for at modtage hjælp skal tillægges en betydelig vægt, når kommunen vurderer, hvilken hjælp borgeren skal modtage.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2017, 13:01   #32
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH udtaler sig om Udbetaling Danmark

DUKH

Udbetaling Danmark for længe om at genvurdere klagesager om boligstøtte
Efter retssikkerhedsbekendtgørelsens § 12 skal kommunalbestyrelsen og Udbetaling Danmark genvurdere en afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget. Hvis myndigheden ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for fristen på 4 uger, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, skal klageren have besked herom, og om hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet.

Disse regler skal overholdes, men det har det knebet med hos Udbetaling
Danmark. Folketingets Ombudsmand har været involveret i sagen. Fra udtalelsen:
"Alt for mange borgere, der i 2016 klagede til Udbetaling Danmark over afgørelser om boligstøtte, måtte vente mere end 4 uger på at komme videre med deres klagesag. Det er kommet frem i en sag, som Folketingets Ombudsmand har rejst, og det udløser nu kritik.

Fristen på de 4 uger er fastsat i en bekendtgørelse, som social- og indenrigsministeren har udstedt.

”Udbetaling Danmark har i disse sager allerede truffet en afgørelse om boligstøtte. Borgeren kan ikke få sin sag videre til Ankestyrelsen, før Udbetaling Danmark har set på sagen igen, og derfor siger reglerne, at det skal ske hurtigt”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
Ombudsmanden kritiserer samtidig, at Udbetaling Danmark først for nylig fik en fast praksis om at underrette borgerne korrekt, når Udbetaling Danmark ikke kan overholde fristen.

Ombudsmanden konstaterer, at Udbetaling Danmark har gjort meget for at rette op på forholdene på boligstøtteområdet, og at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tilkendegivet, at styrelsen følger op på sagen over for Udbetaling Danmark – også i forhold til Udbetaling Danmarks øvrige sagsområder. Derfor gør ombudsmanden ikke mere i sagen."

Ombudsmanden:

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...aling_danmark/

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-02-2022, 23:18   #33
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen afgjorde cirka 4.500 klager over Udbetaling Danmark i 2020

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...danmark-i-2020

Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 84 procent af klagerne. Udbetaling Danmark lever dog stadig ikke i alle sager op til forvaltningslovens krav til begrundelse af en afgørelse, men der sker løbende fremskridt.
Ankestyrelsen afgjorde 4.500 klager over Udbetaling Danmarks afgørelser i 2020. Det viser styrelsens redegørelse for sagsbehandlingen på området i 2020.

Ankestyrelsen fik i 2020 cirka 4.000 klager fra Udbetaling Danmark. De fleste klager handler om boligstøtte, som står for 39 procent af sagerne.

Ankestyrelsen har i 2020 stadfæstet 84 procent af klagerne fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har altså afgjort sagerne korrekt i 84 procent af de sager, der er klaget over. Selvom Ankestyrelsen har stadfæstet en afgørelse, kan styrelsen godt have haft kritik af sagsbehandlingsfejl, som Udbetaling Danmark har begået i forbindelse med behandlingen af sagen. Når Ankestyrelsen har stadfæstet Udbetaling Danmarks afgørelser trods kritik af sagsbehandlingen, skyldes det, at Udbetaling Danmark har rettet op på fx en mangelfuld begrundelse i genvurderingen af deres afgørelse i forbindelse med klagen, eller at Ankestyrelsen har rettet op på den mangelfulde begrundelse. Syv procent af sagerne blev hjemvist, og ni procent blev ændret. I 2019 stadfæstede Ankestyrelsen 85 procent af sagerne og i 2018 81 procent af sagerne.

Problemer

Redegørelsen viser, at Udbetaling Danmark stadig har problemer med at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det gælder især, når Udbetaling Danmark skal begrunde afgørelserne, men der er løbende sket fremskridt. Ankestyrelsen har i 13 procent af samtlige sager kritiseret, at begrundelsen er mangelfuld. Det drejer sig på barselsområdet, boligstøtteområdet og pensionsområdet særligt om begrundelser for beregninger af ydelser og opgørelser af krav.

Til sammenligning påtalte Ankestyrelsen i 2019, at begrundelsen var mangelfuld i 16 procent af sagerne, og i 2018 skete det i 26 procent af sagerne.

Der er stor forskel på, hvor tit Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen på de enkelte sagsområder. I sager efter barselsdagpengeloven er der udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl i 38 procent af sagerne, og i sager efter boligstøtteloven er der udtalt kritik i 36 procent. På området familieydelser har vi påtalt sagsbehandlingsfejl i 30 procent af sagerne. I sager om national pension er der udtalt kritik i 17 procent af sagerne og om international pension i ni procent af sagerne.

Redegørelser om Udbetaling Danmark

Ankestyrelsen skal hvert år lave en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark, og hvilke tendenser vi ser i sagsbehandlingen.


Redegørelsen
https://ast.dk/publikationer/redegor...g-danmark-2020

phhmw

Bemærk at Udbetaling Danmark har pligt til at vedtage sagsbehandlingsfrister, som kommunerne, iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-12-2022, 23:19   #34
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rådgivningsydelser efter serviceloven – hvad er kommunens forpligtelse?

Udbetaling Danmark

Efter serviceloven har kommunerne en forpligtelse til at yde rådgivning til borgere i en række situationer.

Vi oplever i DUKH, at borgere jævnligt giver udtryk for, at nogle kommuner er tilbageholdende med at yde rådgivning.

Enkelte borgere fortæller, at kommunerne i stedet for har henvist til DUKH. Det er en forudsætning for rådgivning i DUKH, at borgerne har søgt rådgivning i kommunerne først.

Dette praksisnyt fokuserer på servicelovens regler om rådgivning.

https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...-og-vejledning

Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark har efter Lov om udbetaling Danmark fået tillagt en række opgaver. Det er således Udbetaling Danmark (UD), der tilkender og udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte.

Bemærk:

UD er ikke omfattet af retssikkerhedsloven § 5.

UD skal henvise borgere, som skønnes at have behov for helhedsorienteret vejledning, til kommunen.

Endvidere skal UD henvise borgere, som skønnes at have behov for personlig bistand til kommunen.

UD skal efter en konkret vurdering formidle den indledende kontakt til kommunen, hvis UD skønner, at borgere har brug for bistand.

Kommunens opgaver:

Efter UD-loven § 3 skal kommunen yde generel vejledning om alle de muligheder, der findes for at modtage kontante ydelser og økonomiske tilskud på UD’s sagsområde. Kommunen skal som hovedregel henvise borgere, der har behov for yderligere, detaljeret vejledning om kontante ydelser og økonomiske tilskud på Udbetaling Danmarks sagsområde, til Udbetaling Danmark.

Personlig bistand:

Efter UD-loven § 3, stk. 3 skal kommunen i fornødent omfang yde bistand til borgere, som vurderes at have særlige behov, og som ønsker at søge om, eller som modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud på Udbetaling Danmarks sagsområde, ved at
hjælpe med at udfylde og indgive ansøgninger til Udbetaling Danmark,
sørge for, at borgeren kan medvirke ved behandlingen af sin sag hos Udbetaling Danmark, og varetage kontakten til Udbetaling Danmark på borgerens vegne.

Afrunding
Kommunerne har en omfattende forpligtelse til at yde borgerne rådgivning, når borgerne anmoder herom. Desværre oplever nogle borgere, at det kan være svært at få denne ydelse i landets kommuner. Lovgivningen er klar - borgerne har ret til at få rådgivning omkring sociale problemer m.v.

Hvis du er interesseret i at læse mere omkring lovgrundlaget og Ankestyrelsens principafgørelser, kan du læse mere på Retsinformation.dk

I dette Praksisnyt er henvist til:
Lov om social service (serviceloven) (nyt vindue)
Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) (nyt vindue)
Retssikkerhedsloven (nyt vindue)
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsvejledningen) (nyt vindue)
Bkg. om familievejlederordningen efter lov om social service § 11 (nyt vindue)
Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark (nyt vindue)
Praksisnyt 21 (nyt vindue)
Praksisnyt 55 (nyt vindue)

Andre henvisninger:
VISO (nyt vindue)
Udbetaling Danmark (nyt vindue)
Ombudsmandsudtalelse FOU nr. 2015.17 (nyt vindue)

Download Praksisnyt 66 som pdf:
Praksisnyt 66 - Rådgivning og vejledning.pdf


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 07:38.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension