K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 13-01-2016, 12:33   #91
Reno
Moderator
 
Renos avatar
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2014
Lokation: København
Indlæg: 635
Styrke: 10
Reno er ny på vejen
Dom: Kommuner kan ikke ignorere lægerne

Se her:

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/fb...kkende-foelger

Reno er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-01-2016, 20:23   #92
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Erhvervssygdomsudvalget vs depression

http://www.ask.dk/da/Om%20Arbejdsska...sudvalget.aspx

Erhvervssygdomsudvalget har to hovedfunktioner:

1) Udvalget vurderer konkrete arbejdsskadesager, hvor en sygdom ikke er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, men hvor der er en sandsynlighed for, at sygdommen skyldes arbejdet.
Erhvervssygdomsudvalget indstiller til Arbejdsskadestyrelsen, om den konkrete sag kan anerkendes som en arbejdsskade.
Formålet et at sikre, at sager om sygdomme der skyldes arbejdet, bliver anerkendt, selvom de ikke står på listen.
I sager om erhvervssygdomme, hvor der er risiko for, at den tilskadekomne dør indenfor meget kort tid, kan udvalgets formand alene vurdere den konkrete sag uden at indkalde hele udvalget til møde.

2) Erhvervssygdomsudvalget skal løbende forhandle med Arbejdsskadestyrelsen om revision af fortegnelsen over erhvervssygdomme.
Det skal sikre, at Erhvervssygdomsfortegnelsen altid tager udgangspunkt i den nyeste forskning.
For at en sygdom kommer på listen over erhvervssygdomme, skal der være medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet.

http://www.elmer-adv.dk/depression/

Det er senest fastslået i en dom fra Vestre Landsret og i en dom fra Retten i Viborg. Begge sager er ført af Elmer & Partnere og handler om anerkendelse af depression som følge af stressbelastninger på arbejdet.

Temaet i sagerne var, om Arbejdsskadestyrelsen burde have forelagt sagen for Erhvervssygdomsudvalget, inden der blev truffet afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet – og dermed om Ankestyrelsen burde have hjemvist sagen til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.


PH Når du tænker arbejdsskade ser vi igen og igen, at du skal ikke tro men vide og søge dokumentation. En arbejdsskade er et forløb, en kamp om dit fremtidige sociale og økonomiske liv.

https://www.facebook.com/ElmerOgPartnere/

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 18-01-2016 kl. 20:30.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-01-2016, 20:56   #93
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fortolkning af Højesterets dom om sygedagpengeNy byrets dom og Ankestyrelsens praksis

http://www.elmer-adv.dk/sygedagpengeophor/

Højesteret fastslog ved dom af 10. september 2015 (U2016.140H), at afgørelser om sygedagpengeophør ikke kan træffes med tilbagevirkende kraft – blandt andet under henvisning til at der gælder krav om, at sygedagpenge ikke kan ophøre på grund af varighedsbegrænsningen før der er foretaget en helhedsvurdering af behovet for iværksættelse af yderligere foranstaltninger.

Efterfølgende har Ankestyrelsen udsendt to principafgørelser og Københavns Byret har afsagt en dom.

Ankestyrelsens praksis
Ankestyrelsen har som følge af Højesteres dom truffet to principafgørelser(75-15 og 102-15). Disse afgørelser har ændret styrelsens praksis for afgørelser om sygedagpenge og samtidig præciseret, at sygedagpenge som hovedregel skal forlænges, som konsekvens af manglende gyldig afgørelse.

Principafgørelse 75-15
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=175230

Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 om sygedagpenge - Højesteretsdom - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - modregning

Principafgørelse 102-15
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=176828

Ankestyrelsens principafgørelse 102-15 om sygedagpenge - Højesteretsdom - forlængelse - afklaring af arbejdsevnen - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft

Dette følger af retssikkerhedslovens § 7a og de nævnte principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Sygedagpengestop
http://www.k10.dk/index.php?pageid=sygedagpengestop

§7a Senest 2 uger før en erhvervsrettet foranstaltning hører op, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Ved vurderingen skal borgeren, egen læge, den faglige organisation, virksomheder m.fl. inddrages.

Stk. 2 Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om yderligere foranstaltninger, skal disse sættes i værk i umiddelbar tilknytning til ophøret af den nuværende foranstaltning.


Den konktete dom fra Københavns Byret
Elmer & Partnere har på vegne et medlem af Uddannelsesforbundet for nylig ført en retssag om sygedagpengeophør. Sagen omhandlede blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt en kommune ikke blot har krav på at angive iværksættelse af yderligere tiltag, men krav på at angive hvilke og sikre, at tiltagene rent faktisk iværksættes.

Medlemmet havde efter en arbejdsulykke slået hovedet voldsomt, hvorfor hun ikke var i stand til at arbejde mere end få timer dagligt. Her var indlagte pauser nødvendigt og fuldstændig ro påkrævet. Hun blev sat i arbejdsprøvning med et beskedent timetal ugentligt. Da timetallet kunne øges en smule, tolkede kommunen det som et udtryk for, at hun på sigt kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Kommunen traf herefter afgørelse om ophør om sygedagpenge. Kommunen anførte i begrundelsen:

Vi vurderer, at der er behov for at iværksætte yderligere erhvervsrettede aktiviteter for at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Dette vurderes at må finde sted i andet regi, da der ikke er mulighed for atter at forlænge din sygedagpengeperiode …

Københavns Byret fandt, at Ankestyrelsen var forpligtet til at påse om kommunen overholdt sine forpligtelser med hensyn til iværksættelse af yderligere erhvervsrettede aktiviteter. Da Ankestyrelsen efter eget udsagn forudsatte, at kommunen havde overholdt sine forpligtelser, havde de i deres vurdering af sagen ikke taget stilling til konsekvenserne af, at dette ikke var tilfældet.

Retten hjemviste derfor sagen med henblik på, hvorvidt udbetalingen af sygedagpenge skulle forlænges under hensyntagen til, at kommunens afgørelse var ugyldig.

Ankestyrelsen har endnu ikke truffet afgørelse om, hvor længe sygedagpenge skal forlænges som følge af hjemvisningen.

Dommen er anket med henblik på at afvente Ankestyrelsens afgørelse. Vi vil følge op på sagen, når Ankestyrelsens afgørelse foreligger.

Hilsen Peter

Bilag

Højestretsdom

http://www.hoejesteret.dk/hoejestere...endekraft.aspx

Landsrettens dom.
http://www.hoejesteret.dk/hoejestere.../205-14-OL.pdf

Sidst redigeret af phhmw; 25-01-2016 kl. 21:17.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 31-01-2016, 11:30   #94
Gana
Klart Afhængig af K10
 
Tilmeldingsdato: 27-01 2015
Indlæg: 408
Styrke: 10
Gana er ny på vejen
Ny afgørelse?

Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
http://www.elmer-adv.dk/socialretlige-sager/

Afslag på fleksjob omgjort

Sagen omhandlede hvorvidt et medlem af Socialpædagogernes Landsforbund var berettiget til fleksjob. Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om at medlemmets arbejdsevne ikke var nedsat i væsentlig grad, og at alle relevante tilbud eller foranstaltninger endnu ikke var afprøvet, hvorefter medlemmet ikke var berettiget til et fleksjob.

Igen ser vi Ankestyrelsen som svigter. Der er stærkt bekymrende!

Retten i Hillerød tilsidesatte ved dom af 6. oktober 2015 Ankestyrelsens afgørelse og lagde vægt på, at det allerede for tidspunktet for kommunens afgørelse var dokumenteret, at hun havde væsentlige og varige begrænsninger i sin arbejdsevne og tilkendte medlemmet fleksjob og efterbetaling af ledighedsydelse.

Sagen er ført på vegne af Socialpædagogernes Landsforbund. Det vides endnu ikke om dommen ankes.


Hilsen Peter
Nogen der ved hvor langt denne er kommet i systemet? jeg ved at ankestyrelsen ankede den...
Gana er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-02-2016, 21:45   #95
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Spisning på en tjenesterejse er omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Østre Landsret har ved dom af 18. januar 2016 underkendt Ankestyrelsens mangeårige praksis i en principiel sag

http://www.elmer-adv.dk/tjenesterejse/

Sagen handlede om afgrænsning af arbejdsskadesikringslovens dækning, lovens § 5, hvorefter en ulykke eller erhvervssygdom skal være opstået ”som følge af arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under”

Østre Landsret gav politiassistenten medhold heri og stadfæstede den underliggende dom af 20. januar 2015 fra Retten i Glostrup.

Kommentarer

Sagen har principiel betydning for alle, der er på tjenesterejste, hvad enten det er her i landet eller i udlandet.

Det vides ikke, om dommen søges indbragt for Højesteret.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-02-2016, 21:54   #96
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen dømt til at forlænge sygedagpenge – ikke tilstrækkelig afklaring inden

Ankestyrelsen dømt til at forlænge sygedagpenge – ikke tilstrækkelig afklaring inden raskmelding

http://www.elmer-adv.dk/sygedagpenge-afklaring/

Vores klient påklagede denne afgørelse til Ankestyrelsen med henvisning til, at arbejdsulykken der havde forværret hans tilstand ikke var blevet inddraget i kommunens afgørelse. I stedet havde kommunen i deres afgørelse lagt afgørende vægt på et praktikforløb, der lå forud for arbejdsulykken.

I forbindelse med klagen til Ankestyrelsen medsendte BUPL en række helbredsoplysninger samt oplysninger om resultatet af en efterfølgende praktik, der viste at vores klient havde en særdeles begrænset arbejdsevne.

Ankestyrelsen traf på trods af den manglende afklaring af vores klients arbejdsevne afgørelse i 2014, hvor de stadfæstede kommunens afgørelse om ophør af sygedagpenge.

Dommen i denne sag viser, at også oplysninger om resultatet af arbejdsprøvninger, der er iværksat efter sygedagpenge ophør, skal inddrages i de situationer, hvor sygedagpenge er bragt til ophør på baggrund af en mangelfuld afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne. Det vil sige i de situationer, hvor kommunen har været for hurtig til at raskmelde og hvor borgeren klager over, at der ikke er iværksat arbejdsprøvning.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-02-2016, 18:20   #97
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen har i årevis afvist at genåbne arbejdsskadesager. Det er ikke lovligt

https://www.lfs.dk/4495

Ankestyrelsen har i årevis afvist at genåbne arbejdsskadesager. Men det er ikke lovligt, viser en historisk dom, som Højesteret afsagde for ganske nylig. Dommen giver FOA medhold i en principiel sag.

Højesterets dom er banebrydende, og den må betyde at mange sager nu kan genåbnes.

Inger Bolwinkel, forbundssekretær i FOA, er meget glad for Højesterets afgørelse, som hun ser som en stor sejr.

”Den vil få betydning ikke blot for FOAs medlemmer men for alle lønmodtagere. Dommen sikrer alle lønmodtagere en bedre retssikkerhed, når man altid vil kunne få genoptaget sin sag.”

Ifølge dommen fra Højesteret skal arbejdsskadesager altid genoptages, hvis den skadeslidte har oplevet en forværring af sin tilstand. Først når sagen er genoptaget, må Ankestyrelsen se på, om der er en sammenhæng mellem forværringen og arbejdsskaden
.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-02-2016, 18:14   #98
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen dømt i tre sager om midlertidigt erhvervsevnetab – flere sager forvente

http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelse...ger-forventes/

Ankestyrelsen dømt i tre sager om midlertidigt erhvervsevnetab – flere sager forventes

Elmer og Partnere har den 9. og 10. februar 2016 fået medhold i 3 sager mod Ankestyrelsen, som alle handler om størrelsen af midlertidig erhvervsevnetabserstatning. Alle 3 sager er i øvrigt ført for FOA.

Kort om sagerne:
Retten i Randers har ved dom af 9. februar 2016 hjemvist Ankestyrelsens afgørelse om, at en Social- og Sundhedsassistent efter en arbejdsskade i ryggen var påført et midlertidigt erhvervsevnetab på 50 %. Vi nedlagde påstand om 75 % midlertidigt erhvervsevnetab. Oprindeligt havde Ankestyrelsen fastsat erhvervsevnetabet til 30 %, med virkning fra lønophør, men efter stævning var indgivet traf man ny afgørelse og tilkendte 50 %. Vi fandt at også den nye afgørelse var for lavt sat, bl.a. fordi det af afgørelsen fremgik, at der var lagt vægt på skadelidtes mulighed for omskoling. Rettens 3 dommere fandt, at det var forkert at lægge vægt på mulighederne for optræning og omskoling og hjemviste derfor sagen.

Retten i Hillerød har i dom af også 9. februar 2016 fundet, at en Social- og Sundhedshjælper efter en arbejdsskade i skulderen var påført et midlertidigt erhvervsevnetab på 70 % med virkning tilbage fra 2. maj 2012, hvor skadelidte var på sygedagpengeforsørgelse. Dommen tilsidesætter dermed Ankestyrelsens afgørelse om, at hun kun var berettiget til 35 % midlertidigt erhvervsevnetab. Skadelidte oppebar inden skaden en væsentlig høj indtægt. Ankestyrelsens vurdering af et tab på kun 35 % forudsatte derfor, at hun med sin skade stadig forventedes at oppebære mere end 600.000 kr. årligt i et ufaglært arbejde med skånehensyn. Det gjorde vi gældende var helt urealistisk. Vi gjorde også gældende, at Ankestyrelsen ikke kunne tillægge psykiske gener betydning i form af et fradrag i erstatningen, medmindre de førte bevis for, at de var uden sammenhæng med skaden.

Østre Landsret har ved dom af 10. februar 2016 fundet, at en rengøringsassistent efter en arbejdsskade i skulderen var påført et midlertidigt erhvervsevnetab på 75 % med virkning tilbage fra 28. februar 2012, hvor sagen var søgt genoptaget. Landsretten tilsidesætter dermed Ankestyrelsens afgørelse, hvor styrelsen afviste at tilkende hende midlertidigt erhvervsevnetab med henvisning til, at tabet ikke oversteg lovens bagatelgrænse på 15 %, fordi hendes erhvervsmæssige og helbredsmæssige situation ikke var tilstrækkeligt afklaret. Byretten havde frifundet Ankestyrelsen.

PH.: Hvad der foregår for tiden, med så mange tabte sager, ved de civilretslige domstole er uacceptable.

Folketinget må snart kræve lovgyldige afgørelser første gang så alle borgerne kan være sikre på en uvildig afgørelse.


Hilsen Peter

Bilag.

http://www.ask.dk/da/Presse-og-nyhed...20-%20KA2.aspx

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling er markant forbedret, viser ny undersøgelse fra Kammeradvokaten PH.: ?????????

Sidst redigeret af phhmw; 11-02-2016 kl. 18:16.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-02-2016, 19:27   #99
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.808
Blog Indlæg: 3
Styrke: 67
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Jamen det er jo ren semantik @Peter

Har man i en styrelse fejl i 90 % af sagerne og man efterfølgende retter op på det, sådan at man "kun" har fejl i 50 % af sagerne...

Ja så er det jo markant forbedret

Deja vu...

Arbejdsskadestyrelsen taler om sig selv som nogen vi har set før....nemlig Ankestyrelsen...

Uanset hvor elendigt det går for dem...ja så bliver det fremstillet således at den gængse borger vil tro at det går helt fantastisk for dem

Læren bør være...Undlad at lytte/se/læse om myndigheder der udtaler sig om sig selv..

Samtidig bør ingen udlede at bare fordi de har fået en afgørelse igennem en af disse myndigheder, at de nødvendigvis har fået den rigtige afgørelse..
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-02-2016, 09:20   #100
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.893
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hjernerystelse vs haleben vs Arbejdsskadestyrelsen vs forsikringer

Hjernerystelse

http://www.hjernerystelse.dk/vejledning.htm

http://www.familieadvokaten.dk/Breve-900/b900-24.html

I sagen U 1989.860 VLD var situationen den, at en lærer, der ved et fald havde beskadiget halebenet og pådraget sig hjernerystelse, genoptog sit undervisningsarbejde efter 2 dages forløb. Under hensyn til de betydelige helbredsmæssige gener, også arbejdsmæssigt, der havde været forbundet med uheldet, tilkendtes der hende i medfør af erstatningsansvarslovens § 3, 2. pkt., godtgørelse for svie og smerte i 139 dage.

Jeg vil tro, at du under henvisning til bl.a. denne dom også kan kræve godtgørelse for svie og smerte i mere end 6 uger - du bør kræve for alle 9 måneder, hvor du gik med krykker.

Du kan kræve godtgørelsesbeløbet forrentet fra skadestidspunktet med 5% over diskontoen.

Hilsen Peter

PS

Ja Web, det er noget amatøragtig adfærd der udvises af professionelle, Men vi selv har desværre først nu opdaget sammenhængen med de mange rapporter og analyser de forskellige styrelser imellem.

Ført nu har vi opdaget, at de bevidst informerer offentligheden med positive overskrifter og når man så gennemlæser hvad der skrives, ser billedet helt anderledes ud.

Det er en sygdom af værste slags, inden for det offentlige, som vi kun kan bekæmpe med oplysning og dokumentation.

Vi skal lære dem, skal vi. Amatører, hængehoveder.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 16:14.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension