K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

 
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 22-03-2022, 18:42   #1
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.203
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger

Syge og handicappede samt vi på k10, havde ret.

Der foregår for mange kommunale ulovligheder, med manglende tilsyn.

Mange har i årevis råbt højt og har kunne dokumenterer vores påstande.

Kedelig dokumentation, som kan harme os. Men nu er de øverste lag i samfundet tvunget til at tage del i debatten på handicapområdet


Marts 2022 — 13/2021
Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger

Forvaltningen af handicapområdet

https://rigsrevisionen.dk/Media/6378...T-LF6zXdq2I6lQ

Beretning om forvaltningen af handicapområdet

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde denne un- dersøgelse af kommunernes forvaltning af handicapområdet og Social- og Ældreministeriets opfølgning på og tilsyn med området.

Børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal efter lov om social service (serviceloven) tilbydes støtte gennem sociale indsat- ser og tilbud.

Loven indeholder bestemmelser om personlig hjælp, omsorg og pleje, genoptræning, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud, botilbud mv. Social- og Ældreministeriet har det overordnede ressortansvar for handicapområdet og serviceloven, men med kommunal- reformen i 2007 fik kommunerne det samlede myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar for det sociale område.

Statsrevisorerne finder, at Social- og Ældreministeriet har ført et util- fredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det util- fredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end 1⁄3 af de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen i perioden 2013-2021, fordi kommunerne ikke har over- holdt gældende regler og love på området.

Statsrevisorerne finder dette særligt bekymrende, da det øger risikoen for, at udsatte borgere med psykiske eller fysiske handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til.

Statsrevisorerne beklager, at Social- og Ældreministeriet i adskillige år ikke har fulgt op på sin viden om problemer og uhensigtsmæssigheder i kommunernes forvaltning af handicapområdet, og at overvågningen af kommunernes forvaltning af området er sket på baggrund af et ufuldstændigt og mangelfuldt datagrundlag.

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra under- søgelsen:

• Ankestyrelsens statistik og undersøgelsen viser, at der er mange fejl i kommunernes afgørelser på handicapområdet. Ankestyrelsens omgø- relser af kommunale afgørelser på handicapområdet – som er steget lø- bende siden 2014 – skyldes fortrinsvist utilstrækkelig sagsoplysning, el- ler at kommunernes afgørelser ikke er inden for lovens rammer.

• Der er særligt mange fejl i sager vedrørende hjælp til forældre til børn med handicap, i sager vedrørende visitation af borgere til tilbud og i sa- ger vedrørende brug af magtanvendelse. Rigsrevisionens gennemgang af 50 sager viser desuden, at der er formelle og indholdsmæssige mang- ler i mere end halvdelen af sagerne.

• Kommunernes systemunderstøttelse og registreringer på handicapom- rådet er mangelfulde, og kommunerne er ikke i stand til at levere data med tilstrækkelig validitet.

• Socialstyrelsens auditfunktions initiativer har ikke været tilstrækkelige til at rette op på, at der i en længere årrække har været en uensartet praksis, fejl og uhensigtsmæssigheder i de 5 socialtilsyn, som skal føre tilsyn med de sociale tilbud.

Statsrevisorerne opfordrer på baggrund af beretningen Folketinget til at overveje, om der er strukturelle problemer bag de åbenbart tilbagevendende problemer på handicapområdet, trods mange års indsats for at rette op.

I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre:

Eva Kjer Hansen: august 2004 - september 2007

Karen Jespersen: september 2007 - april 2009

Karen Ellemann: april 2009 - februar 2010 Benedikte Kiær: februar 2010 - oktober 2011

Karen Hækkerup: oktober 2011 - august 2013 Annette Vilhelmsen: august 2013 - februar 2014 Manu Sareen: februar 2014 - juni 2015

Karen Ellemann: juni 2015 - november 2016

Mai Mercado: november 2016 - juni 2019

Astrid Krag: juni 2019 -

Beretningen har i udkast været forelagt Social- og Ældreministe- riet, hvis bemærkninger er afspejlet i beretningen.

Hovedkonklusion

Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handi- capområdet har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er en øget risiko for, at borgere med handicap ikke modtager de ydelser, som de er be- rettigede til efter serviceloven.

Social- og Ældreministeriets analyser viser, at der er mange fejl i kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet
Der er mange fejl i kommunernes afgørelser på handicapområdet i de sager, der er på- klaget til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end 1⁄3 af sagerne i perioden 3. kvartal 2013 - 2. kvartal 2021. Der er ikke en entydig tendens i udviklingen i antallet af klager, men omgørelsesprocenten har været stigende. Selv om kommunerne har haft mulighed for at oplyse sagerne ad flere omgange, har omfanget af sager, der hjemvises på grund af bl.a. utilstrækkelig sagsoplysning, al- ligevel været stigende.

Social- og Ældreministeriets analyser viser mange tilfælde af sager om ydelser til borgere med fysiske eller psykiske handicap, hvor kommunerne ikke har overholdt gæl- dende love og regler på området. Ankestyrelsens praksisundersøgelser viste mange fejl i forvaltningen i de kommuner, der indgik i undersøgelserne.

Der er særligt mange fejl i sager vedrørende hjælp til forældre til børn med handicap, i sager vedrørende vi- sitation af borgere til tilbud, herunder botilbud, og i sager vedrørende brug af magtan- vendelse. De kommuner, der indgår i Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser, giver udtryk for, at der generelt er mangel på botilbudspladser til borgere med komplekse problemstillinger, og at borgere derfor visiteres til mindre egnede botilbud. Data fra Socialstyrelsen indikerer samme tendens.

Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne har vist, at flere kommuner ikke har handlet i overensstemmelse med servicelovens regler.

Billedet bekræftes af Rigsrevisionens gennemgang af 50 borgersager med statsrefusion, der viser, at der er indholdsmæssige og formelle mangler i mere end halvdelen af sagerne.

Social- og Ældreministeriets overvågning af og opfølgning på kommunernes for- valtning af handicapområdet har været utilfredsstillende

Social- og Ældreministeriet har ikke sikret tilstrækkelig viden til at kunne foretage en systematisk overvågning af handicapområdet, og ministeriet har ikke i tilstrækkeligt omfang fulgt op på sin viden om konkrete problemer i kommunernes forvaltning.

Det har i en længere periode været et kendt problem, at data om kommunernes forvaltning af handicapområdet er mangelfulde.

Ministeriet har i flere år sammen med Danmarks Statistik arbejdet med at indhente og forbedre aktivitetsdata for udvalgte bestemmelser af serviceloven, men datagrundlaget er fortsat ikke fuldstændigt. Ministeriet har vurderet, at en ensartet indberetning af sagsbehandlingsdata vil kræve større praksis- og registreringsændringer i kommunerne og en udbygning af it-systemerne. Ministe- riet har besluttet ikke at arbejde videre med nationale krav om kommunernes indberetninger af sagsbehandlingsdata, men har henvist til et pilotprojekt om standardisering af kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde. Pilotprojektet er påbegyndt i 2021 og er forankret i KL.

phhmw

KL Kommunernes Landsforening privat interesseforening, som ikke har nævnt denne beretning på deres hjemmeside.

Undersøgelsen viser, at Social- og Ældreministeriet i adskillige år har været vidende om uhensigtsmæssigheder på flere områder af kommunernes forvaltning af handicap- området.

Opgavevaretagelsen i Socialstyrelsens auditfunktion i forhold til de 5 social- tilsyn har ikke været tilfredsstillende.

Auditfunktionen har endvidere ikke haft retlig kompetence til at pålægge socialtilsynene at opnå en større ensartethed på en række områder og til at etablere en hensigtsmæssig samarbejdsstruktur.

Folketinget har i december 2021 vedtaget en ændring til lov om socialtilsyn, der skal give auditfunktionen flere bemyndigelser, men Rigsrevisionen kan ikke vurdere, om auditfunktionens nye beføjelser er tilstrækkelige til at nå målene om en ensartet praksis og en hensigtsmæssig samarbejdsstruktur.

Social- og Ældreministeriet har på 3 snævre områder fulgt op på de resultater, der er opnået på handicapområdet siden kommunalreformen. Opfølgningen blev fulgt op af politiske initiativer, herunder etableringen af en national koordinationsstruktur.

Delkonklusion

Social- og Ældreministeriets analyser viser, at der er mange fejl i kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet.

Ankestyrelsens statistik viser, at der er mange fejl i kommunernes afgørelser på handicapområdet.

Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end 1⁄3 af de sager på handicapområdet, der er påklaget til Ankestyrelsen i perioden 3. kvartal 2013 - 2. kvartal 2021. Der er ikke en entydig tendens i udviklingen i antallet af klager, men omgørelsesprocenten har været stigende.

Størstedelen af Ankestyrelsens omgørelser er HJEMVISNINGER af sager, som er steget siden 2014.


phhmw

HJEMISNINGER læs her: https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...---Hjemvisning

CITAT""Fra 1.7.2018 er der vedtaget en ændring, som betyder at de fastsatte frister også gælder for hjemviste afgørelser.

”Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.”
CITAT slut

MEN, det bliver nærmest umuligt at overholde, fordi mange kommunalbestyrelser vedtager ikke sagsbehandlingstider inden for ALLE lov§§, hvor der falder en kommunal afgørelse, trods Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 vedtog Folketinget i 1998Ankestyrelsens omgørelser af kommunale afgørelser på handicapområdet skyldes fortrinsvist utilstrækkelig sagsoplysning , eller at kommunernes afgørelser ikke er inden for lovens rammer. Selv om kommuner- ne har haft mulighed for at oplyse sagerne ad flere omgange, har omfanget af sager, der hjemvises på grund af bl.a. utilstrækkelig sagsoplysning, alligevel været stigende.

Social- og Ældreministeriets analyser viser mange tilfælde, hvor kommunerne ikke har overholdt gældende love og regler på området i sager om ydelser til borgere med fysisk eller psykisk handicap.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser viste mange fejl i forvaltningen i de kommuner, der indgik i undersøgelserne.

Der er særligt mange fejl i sager vedrørende hjælp til forældre til børn med handicap, i sager vedrørende visitation af borgere til tilbud, herunder botilbud, og i sager vedrørende brug af magtanvendelse.

I Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser giver kommunerne udtryk for, at der generelt er mangel på botilbudspladser til borgere med komplekse problemstillinger, og at bor- gere derfor visiteres til mindre egnede botilbud.

Dette understøttes af tal fra Socialstyrelsen, der ligeledes indikerer, at borgere med komplekse problemstillinger visiteres til ikke-egnede tilbud.

Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne har vist, at flere kommuner ikke har handlet i overensstemmelse med servicelovens regler.

Ankestyrelsens gennemgang af udvalgte sager i forbindelse med taskforceforløb viser også, at selv om forløbene har reduceret antallet af fejl, er der både før og efter forløbene mange fejl.

Rigsrevisionens gennemgang af 50 borgersager viser, at der er formelle og indholds- mæssige mangler i mere end halvdelen af sagerne.

phhmw

Alt i alt, nævnes der ikke noget i beretningen, som syge og handicappede ikke, enten har kendskab til eller selv afprøvet på egen krop og sjæl.

Danmark på dette området er tiden inde til at skamme sig.


Hilsen Peter

Bilag
.
Bag om Statsrevisorernes kritik: Ankestyrelsens sager ligger stille i over ni uger


https://www.berlingske.dk/samfund/ba...GBj_q9zQ-yQxwE

Ankestyrelsen og Tilsynet.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=38000
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
 

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 05:38.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension