K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 29-06-2020, 14:52   #61
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Københavns Kommune genoptager sager om forsørgelsespligt

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ergelsespligt/

Københavns Kommune måtte for nylig anerkende, at den ikke kunne kræve en udbetalt kontanthjælp på cirka 320.000 kroner dækket af en kvinde, der havde garanteret sin svigermors forsørgelse i forbindelse med familiesammenføring. Det fastslog Højesteret i dommen.

Ankestyrelsen har samtidig bedt alle landets kommuner overveje, om den hidtidige praksis i de enkelte kommuner har været i overensstemmelse med Højesterets dom. Ankestyrelsen skriver til kommunerne, at de som udgangspunkt har pligt til selv at genoptage og omgøre afgørelser, hvis deres praksis viser sig at have være forkert.


http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...havns_kommune/

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...havns_kommune/

Dommen.
https://domstol.dk/media/f4kfoe5m/25937-anonym.pdf

THI KENDES FOR RET:
Københavns Kommune skal anerkende, at der ikke på grundlag af garan‐ tierklæringer af 26. november 1999 og 14. marts 2003 kan ske inddrivelse hos A for hjælp til forsørgelse udbetalt til B i perioden fra den 1. september 2013 til 31. august 2016.

I sagsomkostninger for byret og landsret skal Københavns Kommune betale 80.000 kr. til A og 8.000 kr. til statskassen.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Københavns Kommune betale 46.000 kr., som indbetales til Højesteret.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne høje‐ steretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-08-2020, 14:44   #62
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen ændrer bevisvurderingen i forhold til opholdskravet i uddannelses- og k

Ankestyrelsen ændrer bevisvurderingen i forhold til opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...g_opholdskrav/

En række borgere, der har fået afslag på kontanthjælp, fordi de efter Ankestyrelsens opfattelse ikke kunne dokumentere, at de har været i Danmark i en tilstrækkelig lang periode, får nu genoptaget deres sager. Det sker efter, at Ankestyrelsen på baggrund af en ombudsmandsudtalelse har besluttet at ændre praksis på området.

For at få uddannelses- eller kontanthjælp skal man kunne dokumentere, at man lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 9 ud af 10 år (tidligere 7 ud af 8 år). Kan en person ikke dokumentere, at opholdskravet er opfyldt, vil personen modtage den lavere selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (tidligere integrationsydelse).

Ankestyrelsen vil fremover – og i overensstemmelse med udtalelsen fra ombudsmanden – lægge større vægt på en samlet vurdering i forhold til, om der er reel grund til at tro, at en borger har været udrejst af landet. Ankestyrelsen vil i den forbindelse ikke lægge samme afgørende vægt som tidligere på, om en borger kan fremvise konkret dokumentation for ophold i Danmark i de enkelte kalendermåneder i hele den relevante periode.

Det er i mine øjne meget positivt, at Ankestyrelsen ændrer sin praksis, så styrelsen anlægger en helhedsvurdering på baggrund af sagens samlede oplysninger. Borgere, der har en livsførelse og livssituation med en skrøbelig social tilknytning til samfundet, kan i sagens natur have meget svært ved at dokumentere ti år tilbage måned for måned, at de har været her i landet,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.


http://www.ombudsmanden.dk/find/udta...bsager/2020-7/

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-09-2020, 14:41   #63
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mangelfuld selvbetjeningsløsning i Familieretshuset

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...ningsloesning/

Hvis man som forældre er uenige om eksempelvis forældremyndighed og vil starte en sag i Familieretshuset, er det obligatorisk at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning giver imidlertid ikke mulighed for, at en partsrepræsentant kan starte en sag op, hvilket er i strid med forvaltningslovens regler.

Derfor vil myndighederne nu hurtigst muligt løse problemet, så det også er muligt for en forælder at lade sig repræsentere f.eks. af en advokat ved brug af selvbetjeningsløsningen. Det sker, efter at ombudsmanden – på baggrund af en henvendelse fra en advokat – rejste spørgsmålet over for Social- og Indenrigsministeriet.

Ombudsmanden har meddelt myndighederne, at han går ud fra, at Familieretshuset – indtil der foreligger en løsning – vil sikre, at borgere, som ønsker at lade en partsrepræsentant indlede en sag, får mulighed herfor på en anden måde end via Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning.

Tænk forvaltningsret ind fra starten, når man udvikler digitale løsninger

Partsrettigheder og offentlige IT-systemer

https://www.ombudsmanden.dk/myndighe..._it-systemer_/

Officialprincippet

Officialprincippet kaldes også undersøgelsesprincippet og indebærer, at en offentlig myndighed er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før myndigheden træffer afgørelse. Det påhviler altså den enkelte forvaltningsmyndighed selv – eventuelt i samarbejde med andre myndigheder – at sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag, før en sag afgøres. Myndigheden kan i den forbindelse også bede om, at private, herunder navnlig parterne, medvirker til at oplyse sagen.


phhmw

Hvilket vil sige at alle væsentlige oplysninger skal kommunens ansatte (sagsbehandlere, socialrådgivere) indhente inden for den politisk vedtagne sagsbehandlingsfrist iht RSL § 3 stk.2 som skal findes på kommunens hjemmeside, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

.......... og mange andre vigtige oplysninger.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-11-2020, 19:20   #64
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Flere borgere blev fejlagtigt afvist af nævn

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...vist_af_naevn/

18. november 2020 | Nyhed
I tre sager har Miljø- og Fødevareklagenævnet afvist klager, fordi borgerne ifølge nævnet ikke kunne fremvise en afgørelse fra en førsteinstans. Det viser sig imidlertid, at der reelt var truffet afgørelser i sagerne. Nævnet burde derfor have behandlet klagerne.

Ombudsmanden konstaterer i en undersøgelse, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i de pågældende sager på visse punkter har haft en forkert forståelse af, hvad der efter forvaltningsretten er en afgørelse.

”Flere borgere har ikke kunnet få behandlet deres klage. Derfor er disse sager gode eksempler på, at det er vigtigt, at myndighederne forstår afgørelsesbegrebet rigtigt,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i forbindelse med ombudsmandens undersøgelser genoptaget to af klagesagerne, og ombudsmanden har nu henstillet, at nævnet også genoptager den tredje klagesag. Nævnet oplyser, at det fremadrettet vil gøre en særlig indsats for at være mere præcis, når det anvender afgørelsesbegrebet.

Kommunens afvisning er også en afgørelse
I en af de tre sager klagede nogle sommerhusejere på Djursland til kommunen over, at de skulle betale for en reparation af en beskadiget drænledning, og bad gentagne gange kommunen om at udstede et påbud efter vandløbsloven. Det afviste kommunen, og derfor henvendte sommerhusejerne sig til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sommerhusejerne blev også afvist her, fordi nævnet ikke mente, at kommunen havde truffet en afgørelse. Og dermed kunne nævnet ikke behandle sagen.

Ombudsmanden har netop udtalt, at kommunens afvisning af at indlede en sag efter vandløbsloven er en afgørelse. Han kommer samtidig med en række bemærkninger til nævnets synspunkter om, hvornår der er tale om en afgørelse. Bl.a. fastslår han, at et svar på en borgerhenvendelse utvivlsomt kan være en afgørelse, ligesom der – hvilket nævnet også er enig i – kan være tale om en afgørelse, selv om der ikke er givet en klagevejledning. Det afgørende for, om der er tale om en afgørelse, er indholdet af en udtalelse, ikke hvordan den betegnes eller formidles til borgeren.

Læs ombudsmandens undersøgelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets anvendelse af afgørelsesbegrebet.

Læs ombudsmandens afsluttende brev til sommerhusejerne.Flere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn inden for natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet.

Nævnet er øverste klagemyndighed for afgørelser truffet af eksempelvis Landbrugsstyrelsen og kommunerne.

Afgørelsesbegrebet i de klagesager, som nævnet behandler, er det samme som forvaltningslovens afgørelsesbegreb.

En afgørelse i forvaltningslovens forstand karakteriseres almindeligvis ved, at der er tale om en udtalelse fra en offentlig myndighed, som udstedes på et offentligretligt grundlag (i modsætning til privatretligt grundlag, f.eks. en aftale),
som går ud på ensidigt at bestemme, hvad der er eller skal være gældende ret, og som retter sig mod eksterne modtagere (i modsætning til internt mod myndigheden selv).
Læs mere om afgørelsesbegrebet i overblik #4 i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-01-2021, 10:54   #65
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmandens Børnekontor fokuserer i 2021 på børn og unge i sikrede døgninstitutione

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...tor_tema_2021/

Børn og unge i sikrede døgninstitutioner er underlagt et strengt regime. Derfor har ombudsmanden valgt at fokusere på disse børn og unge på sine tilsynsbesøg i 2021.

Efter lovgivningen kan der anvendes vidtgående indgreb over for børn og unge på sikrede døgninstitutioner og særlig sikrede afdelinger end over for børn og unge anbragt på andre typer af døgninstitutioner og opholdssteder.

Yderdøre og vinduer er normalt låst, og børnene og de unge kan f.eks. blive anbragt i isolation, blive kropsvisiteret før og efter besøg, og deres adgang til ekstern kommunikation er begrænset.

”Ved ophold på sikrede døgninstitutioner er der mulighed for indgribende foranstaltninger over for børnene og de unge. Derfor har vi valgt at se nærmere på disse institutioner i år”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, om baggrunden for valget af tema for børnekontorets tilsynsbesøg i 2021.

Det overordnede formål med tilsynsbesøgene er at kontrollere, om børnene og de unge bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne, og om deres retssikkerhed bliver respekteret


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-01-2021, 10:40   #66
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden ser på tvang og ulovbestemte indgreb i psykiatrien i 2021

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...i_psykiatrien/

I år vil ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet have særligt fokus på tvang over for psykiatriske patienter. Ombudsmanden vil også se på såkaldte ulovbestemte foranstaltninger og indgreb.

”Psykiatriske patienter befinder sig ofte i en sårbar situation, og de kan blive udsat for meget indgribende foranstaltninger. Og det er derfor vigtigt, at der også er fokus på at overholde deres rettigheder,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Som baggrund for at vælge årets tema henviser ombudsmanden bl.a. til, at Danmark i 2020 blev dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi en patient var blevet bæltefikseret i længere tid end nødvendigt.

Ombudsmanden har senest i 2020 afdækket en række indgreb over for psykiatriske patienter, der manglede hjemmel. F.eks. begrænsning af patienternes adgang til mobiltelefoner. Desuden har ombudsmanden understreget, at psykiatriske afdelingers frivillige aftaler med psykiatriske patienter skal være reelt frivillige. Det gælder for eksempel aftaler om, at patienterne skal opholde sig på egen stue eller et andet afgrænset sted.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-01-2021, 10:47   #67
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden om aktindsigt

Folketinget har vedtaget ved lov, at aktindsigt skal borgeren have modtaget den inden 10 kalenderdage.

Jul, ferie, dødsfald kan ikke bruges som undskyldning for ikke at overholde fristen på 10 kalenderdage, hvor borgeren skal have modtaget Journallisten og aktindsigten..

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...kke_udsaettes/

Journalister og andre har krav på hurtige svar på aktindsigtsanmodninger. Det følger af offentlighedsloven, og det gælder som udgangspunkt også, selv om en myndighed holder lukket i en periode. En aktindsigtsanmodning kunne derfor ikke udsættes i 3 uger med henvisning til sommerferielukning. Det konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse.

”Et hurtigt svar på en aktindsigtsanmodning er en grundlæggende forudsætning for, at medierne kan orientere befolkningen om aktuelle sager. Lovgiver har afspejlet dette ved at fastsætte håndfaste frister for behandlingen af aktindsigtssager. En myndighed kan derfor heller ikke lukke ned for behandlingen af aktindsigtsanmodninger i f.eks. sommerferieperioden,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Myndigheder skal sikre bemanding

Offentlighedsloven åbner mulighed for, at svarfristen på 7 arbejdsdage for behandlingen af aktindsigtsanmodninger i nogle tilfælde vil kunne udsættes på grund af en myndigheds lukning i en sammenhængende periode, f.eks. omkring jul og nytår, hvis lukningen betyder, at anmodningen om aktindsigt ikke (med rimelighed) kan forventes færdigbehandlet inden for fristen.

Ombudsmanden mener dog ikke, at denne undtagelsesmulighed betyder, at behandlingen af en aktindsigtsanmodning kunne udsættes henover sommeren på grund af ferielukning.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 02-03-2021, 11:44   #68
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden har fokus på Kommunernes Sygedagpengesystem

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...agpengesystem/

2. marts 2021 | Nyhed

Mod slutningen af 2020 kom det frem, at kommunernes nye IT-system på sygedagpengeområdet *– KSD – var ramt af en række fejl. Efter at have modtaget oplysninger fra tre kommuner, har ombudsmanden nu besluttet at følge udbedringen af systemet på et mere generelt niveau, men afslutter samtidig sagen over for de tre kommuner. Ombudsmanden vil derudover ved sin behandling af konkrete sygedagpengesager være særligt opmærksom på, om eventuelle fejl kan henføres til KSD.

”Hvis der er fejl i et IT-system som KSD, kan det medføre et stort antal fejl i de konkrete sager over for borgerne, fordi fejl hele tiden bliver gentaget i systemet. Derfor er det afgørende, at fejl i et IT-system som dette bliver fundet og løst så hurtigt som muligt,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden sendte i efteråret 2020 en række spørgsmål vedrørende KSD til tre udvalgte kommuner. Kommunernes svar viser bl.a., at der fortsat er konkrete udfordringer med systemet, men at der er iværksat tiltag for at afhjælpe problemerne. Det er desuden oplyst, at der ikke ses at være systematiske fejl vedrørende overholdelsen af lovgivningen. Samtidig har Beskæftigelsesministeriet taget flere initiativer i forhold til KSD.

Ombudsmanden vurderer, at en fortsat undersøgelse fra hans side næppe kan fremskynde udbedringen af fejl og mangler – derfor fortsætter han ikke undersøgelsen over for de tre kommuner. Men han har bedt Beskæftigelsesministeriet om at blive orienteret om de initiativer, som ministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har iværksat, og om hvad sagen videre giver ministeriet (og STAR) anledning til at foretage sig.

Læs ombudsmandens brev til Herning Kommune (Holstebro og Viborg Kommune har modtaget tilsvarende breve) her. https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...v_til_herning/

Læs ombudsmandens brev til Beskæftigelsesministeriet her. https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...l_ministeriet/For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91.

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12.

FAKTA

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD):

KSD er et IT-system, der automatiserer dele af kommunernes sagsbehandling og udbetaling på sygedagpengeområdet
KSD er udviklet og leveret af KMD og indkøbt af KOMBIT på vegne af landets 98 kommuner
KSD blev sat i drift i alle landets kommuner i juni 2020
KSD behandler et meget stort antal sager om sygedagpenge og sygedagpengerefusion – sager, som har væsentlig betydning for de involverede borgere og virksomheder


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-04-2021, 12:11   #69
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmandens beretning for 2020 offentliggjort

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...ntliggjort/pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-06-2021, 17:10   #70
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ny temarapport om institutioner for børn og unge med handicap

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...oerneomraadet/

I forbindelse med besøgene indhentede ombudsmanden et antal indberetninger om fysisk magtanvendelse. Ingen af stederne overholdt fuldt ud fristerne for at registrere og indberette anvendelsen af fysisk magt. Samtidig indeholdt flere indberetninger ikke en fyldestgørende beskrivelse af selve magtanvendelsen eller en begrundelse for, hvorfor indgrebet var nødvendigt.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 18:37.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension