K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 24-11-2023, 13:56   #1
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Barnets lov 2024

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/721 "Gældende"

Barnets lov

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1
Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med denne lov er følgende:

1) At tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer.

2) At tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung.
Stk. 2. Hjælp og støtte efter denne lov bygger på forældres ansvar for deres børn.

Stk. 3. Hjælp og støtte efter denne lov tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens behov, forhold og forudsætninger.

§ 2. Hjælp og støtte efter denne lov skal iværksættes med henblik på at sikre, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Hjælp og støtte kan også iværksættes med henblik på at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge eller familien.

Stk. 2. Hjælp og støtte efter denne lov skal ydes med afsæt i barnets eller den unges perspektiv, ressourcer og behov med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste. Hjælp og støtte skal, i det omfang det er relevant for det enkelte barn eller den enkelte unge, tilrettelægges med henblik på følgende:

1) At sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer, herunder til at indgå i sociale relationer og netværk.

etc.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-12-2023, 15:57   #2
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Håndbog om barnets lov

https://sbst.dk/udgivelser/2023/haandbog-om-barnets-lov

Håndbog om barnets lov gennemgår lovens centrale bestemmelser og kan fungere som en guide for rådgivere og ledere på børne- og ungeområdet.

Barnets lov er en hovedlov, som samler alle reglerne for støtte til børn og unge, uanset om deres støttebehov har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Det overordnede formål med barnets lov er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv.

Håndbogen er et opslagsværk, der supplerer lovteksten og de tilhørende vejledninger. Håndbogen er målrettet rådgivere og ledere, der i det daglige arbejde skal anvende den nye lov til at støtte børn, unge og familier, men kan også anbefales til alle andre med interesse for barnets lov, herunder medarbejdere og ledere på udfører- og almenområdet, studerende m.v.

Kapitlerne gennemgår lovens centrale bestemmelser og beskriver, hvad de indebærer i den konkrete sagsbehandling og i samarbejdet med børnene, de unge og deres familier. Bestemmelserne præsenteres hovedsageligt i den rækkefølge, de optræder i loven, men der tages også højde for rækkefølgen af processer i sagsbehandlingen. Hensigten med håndbogen er at give et overblik, som afspejler kommunal praksis.

Håndbogen er skrevet før lovens ikrafttrædelse og dermed inden, der er udviklet en praksis efter de nye bestemmelser. Håndbogen er således guidende, og omsætningen af lovgivningen i praksis skal altid bero på en konkret faglig vurdering i den enkelte sag.

7 kommuner har deltaget i kvalificering af håndbogens indhold: Faaborg-Midtfyn, København, Middelfart, Rødovre, Slagelse, Thisted og Vesthimmerland. Derudover har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt juridisk konsulent Karen Elmegaard bidraget med kvalitetssikring af udvalgte kapitler. Og endelig har Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement og Ankestyrelsen bidraget med kvalitetssikring af håndbogens lovtekniske indhold.

Bestil Håndbog om barnets lov

Hent publikationen her
https://sbst.dk/Media/63835217860806...0lov_SBST_.pdf

Supplerende materialer

Sammen med håndbogen udgives to supplerende materialer i form af en poster, som giver et overblik over centrale bestemmelser i barnets lov, og en ”Vejviser”, som illustrerer udsnit af sagsforløb. Begge materialer er udarbejdet i samarbejde med Ankestyrelsen.

VEJVISER
https://sbst.dk/Media/63835213691090...rkort_sbst.pdf

Se POSTERS her Foto diagram BØR læses.
https://sbst.dk/Media/63835213668242...oster_sbst.pdf


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-01-2024, 22:17   #3
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
JURA: Nye rettigheder til børn og unge i Barnets Lov

https://socialraadgiverne.dk/faglig-...i-barnets-lov/

I slutningen af marts blev det længe ventede lovforslag til Barnets Lov genfremsat i Folketinget (L93). Et af de særlige og fremhævede elementer i loven er et ”nyt børnesyn” og flere rettigheder til barnet eller den unge. Spørgsmålet er, hvor mange nye rettigheder det reelt handler om, og hvori det nye består.

Det fremgår klart i forarbejderne og i aftalegrundlaget til Barnets Lov, at loven skal afspejle ”et tidssvarende børnesyn”. Barnets perspektiv skal altid være i fokus og være styrende for sagsbehandlingen, indsatserne og i opfølgningen. Alle børn med særlige behov skal ses ”i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme”. Hensyn, som umiddelbart forekommer bekendte fra tidligere reformer og lovændringer på området.

Det anføres, at børnenes retssikkerhed skal prioriteres, og at de skal opleve et ”børnevenligt system”, der møder dem med en målrettet og sammenhængende indsats, som afspejler børnenes eller de unges egne ønsker og behov. Som led i sikringen af dette skal børn og unge derfor have flere selvstændige rettigheder.

Mange af de rettigheder, vi kender fra serviceloven, er flyttet over i Barnets Lov. Det ”nye” består navnlig af en indledende bestemmelse § 3 om barnets alder og partsstatus, en generel bestemmelse § 5 om medvirken og inddragelse af børn og unge (i stedet for de mange nuværende specialbestemmelser om inddragelse) og en række nye regler med ret for barnet til at ”anmode” om bestemte afgørelser, herunder at blive anbragt uden for hjemmet og at få suspenderet samvær i en periode.

Ny bestemmelse om ”partsstatus”
I § 3 i Barnets Lov har man valgt at indføre en generel regel for, fra hvilken alder børn og unge kan udøve egne partsbeføjelser – det vil sige har partshabilitet. Serviceloven indeholder allerede nu en række specialbestemmelser om børns rettigheder, for eksempel klageret over afgørelser for børn, der er fyldt 12 år.

I § 3 oplistes de forskellige typer af sager, hvor børn har partsstatus, og samtidig har man valgt at nedsætte alderen fra 12 til 10 år. Hvad barnets ”partsstatus” betyder mere generelt, herunder i forhold til den almindelige forvaltningsret, kommer man kun sparsomt omkring i forarbejderne til loven. Det omtales heller ikke, i hvilket omfang børn under 10 år vil kunne udøve egne partsbeføjelser, hvor der måtte opstå et behov herfor.

Det anføres, at børn fra 10 år har ”partshabilitet” i de anførte sager om særlig støtte, og de kan dermed udøve egne rettigheder i sagerne. Det betyder blandt andet, at barnet vil kunne klage over afgørelser, anmode om partsaktindsigt m.v. Det drejer sig om de samme typer af sager, hvor børn på 12 år i dag har partsstatus og klageret efter servicelovens §§ 167-170 (§ 142, 143, 145, 146-148 i Barnets Lov). Der er dermed tale om en videreførelse af den eksisterende retstilstand, dog med en justering af aldersgrænsen ned til 10 år.

Forældremyndighedsindehavers partsbeføjelser består uafhængigt af og ved siden af barnets eller den unges selvstændige partsbeføjelser.

For så vidt angår retten til at lade sig repræsentere anføres det i bemærkningerne til § 3, at denne dog som nu vil blive udøvet af forældremyndighedsindehaveren efter forældreansvarslovens § 2, ”medmindre der er tale om en sag som nævnt i den foreslåede § 3”. Det har formentlig ikke været hensigten at udvide børns ret til at lade sig repræsentere ud over, hvad der følger af retten til gratis advokatbistand i tvangssager, selv om bemærkningerne kunne efterlade tvivl herom. Uanset alder vil børn stadig, som i dag, kunne påklage en afgørelse om bisidder. Det præciseres i loven, at kommunen skal informere barnet om retten til bisidder.

Loven indeholder ikke andre ændringer i aldersgrænser end, hvad der anføres i § 3. De mange øvrige gældende aldersgrænser fra serviceloven videreføres således uændret i Barnets Lov.

Trine Schultz
Professor (mso) i Socialret ved AAU, Social Law Research Centre
Forsker i social*forvaltningsret, med særlig fokus på børne- og ungeområdet

Nye regler om barnets anmodningsret
Et barn eller en ung får ret til at ”anmode” kommunen om at blive anbragt uden for hjemmet (§ 48), og er barnet 10 år, kan det tillige anmode om at blive permanent anbragt uden for hjemmet (§ 68).

Derudover kan barnet under anbringelsen anmode om, at samvær alene kan finde sted med tilstedeværelse af en støtteperson til barnet eller at få suspenderet samværet med forældre eller netværk i en periode på op til 8 uger (§ 103).

Bestemmelserne indebærer en pligt for kommunen til at vurdere anmodningen konkret, men ikke en ret for barnet til at der bliver truffet afgørelse. Vurderer kommunen, at der ikke er grundlag for at træffe afgørelse i sagen, vil der ikke være mulighed for at klage over dette.

Det forventes, at barnets lov vedtages inden sommerferien. Læs lovforslaget (L93) på ft.dk


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-02-2024, 11:52   #4
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Barnets Lov RSL § 3 stk.2 & § 3 a, som du skal kende.

.. og skal findes på din kommunes hjemmeside, på et tilgængeligt sted for dig at finde.


Barnets lov (retsinformation.dk) LOV nr 721 af 13/06/2023, ikrafttræden 1. januar 2024
Bekendtgørelse af barnets lov (retsinformation.dk) LBK nr 83 af 25/01/2024

§ 35 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren
Til fritidsaktiviteter
Når det er af væsentlig betydning af hensyn til barnet/den unge

§ 82 Særlige klub- og dagtilbud

§ 85, stk. 1 Hjemmetræning
§ 85, stk. 6 Træningsredskaber, hjælpemidler, kurser

§ 86 Merudgifter

§ 87 Tabt arbejdsfortjeneste

§ 89 Ledsagelse

Jf. § 90 Hjælp og støtte der træffes afgørelser om i

Lov om Social Service
§ 83 Praktisk hjælp
§ 84, stk. 1 Aflastning
§ 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning
§ 112 Hjælpemidler
§ 113 Forbrugsgoder
§ 113 b Midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder
§ 114 Støtte til bil
§ 116 Boligindretning
§ 117 Støtte til individuel befordring
§ 117 a Hjælp og støtte til borger med fremadskridende sygdom
§ 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
§ 119 Pasning af døende
§ 122 Sygeplejeartikler m.m.

§§ 114 og 116 Ungestøtte

§ 120 Ungestøtte - opretholdelse af døgnophold efter det 18. år (betydelig og varig funktionsevne)

§ 165 Henvisning til udredning hos VISO


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 18:00.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension