Se enkelt indlæg
Gammel 23-08-2017, 09:40   #23
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.134
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler med videre

https://www.aes.dk/da/Arbejdsskader/...ige%20udgifter


Efter arbejdsskadeloven har tilskadekomne ret til at få betalt nødvendige udgifter til:

Behandling af arbejdsskaden og genoptræning (udgifter til behandling under sagen)

Medicin

Udgifter ved tandskader

Udgifter til hjælpemidler – for eksempel proteser, briller eller lignende hjælpemidler, tilskadekomne har brug for som følge af en anerkendte arbejdsskade

Erstatning for fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre

Udgifter i forbindelse med sagens behandling - for eksempel transport og måltider i forbindelse med lægeundersøgelser

Det er arbejdsgivers forsikringsselskab, som betaler de nødvendige udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler med videre.

Tilskadekomne skal derfor altid sende regningerne til forsikringsselskabet.

Forsikringsselskabet har ret til at tage stilling til regningen i første omgang. Derfor forsinker det udbetalingen, hvis regningerne sendes til os, da vi under alle omstændigheder skal sende dem videre til forsikringsselskabet.

Mens vi behandler en sag, dækker arbejdsgivers forsikringsselskab udgifterne til behandling efter regning.

Det er ikke muligt, at få dækket en behandling, der ikke står i rimeligt forhold til følgerne af en skade.
Det er normalt heller ikke muligt, at få betalt behandlingen, hvis den gives længe efter skaden, eller hvis der allerede er givet mange behandlinger.
Forsikringsselskabet dækker kun en del af udgifterne til behandling, hvis behovet for behandling skyldes andet end arbejdsskaden.

Det er en god ide at spørge forsikringsselskabet, om de betaler udgifterne, inden tilskadekomne starter en behandling eller køber et hjælpemiddel.
Hvis tilskadekomne og forsikringsselskabet ikke kan blive enige om, hvilke udgifter forsikringsselskabet skal betale, kan vi afgøre spørgsmålet.
Tilskadekomne eller fuldmagtshaver skal bede forsikringsselskabet om at sende sagen og regningerne til os, hvis man ønsker, at vi skal afgøre spørgsmålet.


Udgifter til behandling under sagen
Tilskadekomne kan kun få dækket udgifter til behandling og genoptræning, hvis en skade er anerkendt som en arbejdsskade, og behandlingen er godkendt af sygesikringen.

Derudover skal behandlingen:

Være nødvendig for den bedst mulige helbredelse

Hænge tidsmæssigt sammen med skaden

Ikke være dækket fuldt ud af andre, for eksempel den offentlige sygesikring

Eksempler på udgifter til behandling, der dækkes af arbejdsskadeloven
Efter arbejdsskadeloven dækkes udgifter til:

Fysioterapi

Psykologsamtaler

Kiropraktorbehandlinger hos en autoriseret kiropraktor

Akupunktur udført af en læge

Plastre og forbindinger, hvis de købes som en følge af arbejdsskaden

Eksempler på behandlinger, der normalt ikke dækkes af arbejdsskadeloven
Arbejdsskadeloven dækker normalt ikke udgifter til:

Afspænding (dækkes kun, hvis det er et led i en anden behandling, som tilskadekomne får dækket af forsikringsselskabet)

Gymnastik og styrketræning (dækkes kun, hvis det er et led i en anden behandling, som tilskadekomne får dækket af forsikringsselskabet)

Massage (dækkes kun, hvis det er led i øvrig behandling hos en fysioterapeut)

Svømning (dækkes kun, hvis det er svømning i særligt opvarmet vand, og svømningen er lægeligt ordineret som et nødvendigt led i en behandling)

Eksempler på behandling, der ikke dækkes af arbejdsskadeloven
Arbejdsskadeloven dækker ikke udgifter til:

Behandling på private hospitaler og klinikker

Behandling som kun har en midlertidig lindrende effekt på tilskadekomnes symptomer

Genoptræning af hjerneskade, da det ikke har en varig helbredende effekt

Såkaldt "alternativ behandling" i form af eksempelvis zoneterapi, kinesiologi, naturmedicin med videre


Udgifter til medicin
Tilskadekomne kan kun få dækket udgifter til medicin, hvis:

Medicinen sælges på landets apoteker

Medicinen er nødvendig for behandlingen af arbejdsskadens følger

Udgifterne til medicin ikke allerede er betalt af den offentlige sygesikring eller af andre

Mængden af medicin står i rimeligt forhold til arbejdsskadens følger

Tilskadekomne kan få dækket udgifterne til smertestillende medicin, da smerter kan vanskeliggøre en helbredelse. Tilskadekomne kan kun få dækket udgifterne til beroligende medicin, hvis medicinen samtidig er smertestillende. (Dette følger af en afgørelse fra Ankestyrelsen - se Principafgørelse U-3-94).

Undersøgelse af sagen
Tilskadekomne skal gemme kvitteringerne eller andet, der viser, hvad der er betalt for medicin.
Følgende skal kunne fremvises:

Hvilken medicin der er betalt for

Hvornår medicinen er købt

Hvor meget medicin, der er købt

Hvad medicinen har kostet

Hvilket tilskud der er givet til medicinen fra anden side

Kvitteringen sendes til arbejdsgivers forsikringsselskab, der i første omgang vurderer, om det vil dække udgiften.
Mens vi behandler en sag, får tilskadekomne dækket sine medicinudgifter efter regning. Når vi afgør, om en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, træffer vi også afgørelse om erstatning for fremtidige udgifter til medicin.


Skader på tænder
Hvis en arbejdsskade har givet skader på tænder, kan tilskadekomne få behandlingen dækket efter arbejdsskadeloven,
Hvis behandlingen skal dækkes, skal den godkendes af arbejdsgivers forsikringsselskab eller os.

Arbejdsgivers forsikringsselskab dækker udgifterne til behandling af tandskader på baggrund af et tilbud. Det vil sige, at tilskadekomne skal bede sin tandlæge om at komme med et tilbud, hvor han/hun oplyser, hvilken behandling der er nødvendig.

Ved arbejdsskader på raske tænder, bliver hele behandlingen betalt.
Hvis en tand fejlede noget før arbejdsskaden, kan tilskadekomne kun få dækket den del af tandbehandlingen, der skyldes skaden. Vi trækker for eksempel fra ved huller i tænderne, fyldninger, kroner eller paradentose.

Eksempler – dækning af tandskader
Eksempel på, at vi dækker tandlægebehandling fuldt ud
Christian var socialrådgiver. På arbejde fik han slået en tand ud af en voldelig klient. Christians tandlæge kom med et tilbud om at lave tanden for 11.000 kroner. Vi dækkede beløbet fuldt ud efter regning.

Eksempel på, at vi dækker tandlægeregningen delvist
Frederik faldt på arbejdet og slog en tand ud. Tanden, som Frederik slog ud, var ramt af paradentose. Derfor vurderede vi, at kun 2/3 af udgifterne skulle betales efter arbejdsskadeloven, da 1/3 af skaden skyldtes, at tanden var ramt af paradentose.
Frederiks tandlæge kom med tilbud om at lave tanden for 12.000 kroner. Forsikringsselskabet betalte 8.000 kroner. til tandlægen (2/3), og Frederik måtte selv betale de resterende 4000 kroner.

Undersøgelse af sagen
For at tilskadekomne kan få betalt behandlingen af en tandskade, skal vi først have oplysninger om:

Hvordan tænderne havde det før skaden

Hvordan tænderne har det efter skaden

For at få de oplysninger vi har brug for, indhenter vi normalt altid følgende hos tilskadekomnes tandlæge:

En tandlægeerklæring eller en anmeldelse og en kopi af tilskadekomnes tandlægejournal

Røntgenfotos af den beskadigede tand

Et prisoverslag for behandlingen af tandskaden


Udgifter til hjælpemidler
Mens vi behandler en sag, kan tilskadekomne få dækket udgifterne til et hjælpemiddel, for eksempel en kørestol, briller eller en protese.
Hvis vi skal dække et hjælpemiddel skal én af følgende betingelser være opfyldt:

Hjælpemidlet sikrer behandlingens eller genoptræningens resultat

Hjælpemidlet mindsker skadens følger

Hjælpemidlet gør det lettere at vurdere det varige mén og tab af erhvervsevne

Hjælpemiddelet skal normalt være specielt tilpasset tilskadekomne og erstatte tabet eller forbedre funktionen af for eksempel en arm eller et ben.

Udgifter til ødelagte hjælpemidler
Det er muligt at få dækket udgifterne til et hjælpemiddel, som bliver ødelagt under arbejde, selv om man ikke har været udsat for en arbejdsskade. Det kræver:

At hjælpemidlet er af en type, der bliver dækket efter de almindelige regler (briller, proteser og lignende)

At hjælpemidlet blev brugt under arbejde

At hjælpemidlet er beskadiget som følge af arbejdet

Brillestel bliver erstattet op til et maksimumbeløb, som reguleres årligt. I 2017 er beløbet 1.115 kroner. De ødelagte brilleglas dækkes fuldt ud.

Eksempler på ødelagte hjælpemidler, der erstattes efter arbejdsskadeloven
Fisker fik dækket tandprotese tabt i vandet
Bent, der var fisker, tabte en tandprotese i vandet, mens han befandt sig på sin fiskekutter. Bent mistede protesen på grund af arbejdsforholdene. Vi erstattede tandprotesen.

Gartner fik dækket briller, som blev ramt af et stykke træ og gik i stykker
Karsten var gartner og anvendte læsebriller til at læse ugesedler og arbejdsplaner. Han havde lagt sine briller i en taske. Tasken blev ramt af et stykke træ, mens Karsten stablede brænde. Brillerne blev erstattet.

Briller, der gik i stykker på grund af en løs skrue, blev ikke betalt
Mens Lise arbejdede, faldt hendes briller af og gik i stykker. Brillerne faldt af på grund af en løs skrue i brillestangen,. Lises briller blev ikke erstattet, da den løse skrue og beskadigelsen af brillerne ikke skyldtes arbejdet eller arbejdsforholdene.


Erstatning for fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre
Hvis vi afgør, at tilskadekomne i forbindelse med en arbejdsskade har fremtidige udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler eller andet, får tilskadekomne et engangsbeløb til dækning af udgifterne.
Herefter vil tilskadekomne ikke få dækket yderligere udgifter, medmindre sagen bliver genoptaget.

Vi beregner de fremtidige udgifter ud fra priserne på det tidspunkt, hvor vi træffer en afgørelse.
Loven dækker de fremtidige udgifter til behandling i en afgrænset periode eller permanent.

Når vi skal udregne erstatningen for permanente fremtidige udgifter, ganger vi den gennemsnitlige årlige udgift med et tal, vi kalder kapitaliseringsfaktoren.

Kapitaliseringsfaktoren afhænger af tilskadekomnes alder og hvornår skaden er sket. Det er den samme kapitaliseringsfaktor, vi bruger, når vi beregner engangserstatning i afgørelser om tab af erhvervsevne.

Se oversigt over kapitaliseringsfaktorer

Eksempler på dækning af fremtidige udgifter
Fremtidige behandlingsudgifter i en afgrænset periode Mens vi behandlede Lises sag, gik Lise til fysioterapi. Vi havde givet tilsagn om, at Lise kunne få 10 behandlinger. Lise havde fået disse 10 behandlinger, da vi traf en afgørelse i sagen. Vi traf afgørelse om, at Lise havde ret til dækning af yderligere 10 behandlinger efter sagens afslutning. Lises arbejdsgivers forsikringsselskab udbetalte et beløb, der dækkede de 10 behandlinger.

Permanente fremtidige medicinudgifter
Ole mistede en del af sit ene ben i en arbejdsulykke. Han var 47 år og 3 måneder gammel, da vi traf en afgørelse. Under sagens behandling havde Oles arbejdsgivers forsikringsselskab dækket udgifterne til en underbensprotese til 50.000 kroner. Levetiden for en underbensprotese er cirka 3 år. Vi beregnede Oles årlige gennemsnitlige udgift til en underbensprotese til 16.667 kroner per år (50.000 kroner/3 år). Det beløb gangede vi med kapitaliseringsfaktoren 10,638 (per 1. marts 2015) for en person på 47 år og 3 måneder. Ole fik udbetalt 177.304 kroner til dækning af sine fremtidige udskiftninger af underbensprotesen.

Permanente udgifter til tandbehandling
Frederik kom til skade med tænderne. Han var 36 år og 11 måneder gammel, da vi traf en afgørelse. Mens vi behandlede sagen fik Frederik dækket udgifterne til en tandprotese. Frederiks tandprotese skulle udskiftes hvert 15. år til en pris af 25.000 kroner. Vi beregnede Frederiks fremtidige gennemsnitlige udgift til en tandprotese til 1.667 kroner per år (25.000 kroner/15 år). Det beløb gangede vi med kapitaliseringsfaktoren 15,642 (per 1. marts 2015) for en person på 36 år og 11 måneder. Frederik fik derfor udbetalt 26.076 kroner til dækning af sine fremtidige udgifter til tandbehandling.

Undersøgelse af fremtidigt behandlingsbehov
Når vi skal vurdere det fremtidige behandlingsbehov, vil vi oftest hente oplysninger hos de følgende:

Arbejdsgivers forsikringsselskab vil vi spørge hvilke og hvor mange udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler forsikringsselskabet har betalt eller givet tilsagn om at betale

Vi vil spørge tilskadekomne, om han eller hun har haft udgifter til behandling, medicin eller hjælpemidler

Vi vil spørge tilskadekomnes læge eller andre, der har undersøgt tilskadekomne, om det fremtidige behandlingsbehov


Udgifter i forbindelse med sagens behandling
Mens en sag bliver behandlet, betaler arbejdsgivers forsikringsselskab nogle af de udgifter, tilskadekomne har som følge af en skade.
Det kan for eksempel være udgifter til transport, måltider eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse en lægeundersøgelse, vi har bedt tilskadekomne om at tage til.

Læs mere - Udgifter i forbindelse med sagens behandling

Denne side er senest ændret den 02. januar 2017

phhmw

Derudover skal du kende til Servicelovens § 102 i forbindelse med genoptræning efterfølgende, hvor du har mulighed for at få dækket dine 60% af regningen under bestemte forhold.

Læs indlæg # 102 her https://www.k10.dk/showthread.php?p=349069

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd, som er indsamling af viden, tak!

Sidst redigeret af phhmw; 23-08-2017 kl. 09:42.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat