Se enkelt indlæg
Gammel 14-09-2022, 22:48   #85
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.202
Styrke: 32
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fejl i sagsbehandlingen af byrådsmedlems sag – men ikke særbehandling

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...agsbehandling/

14. september 2022 | Nyhed

Egedal Kommune begik fejl i behandlingen af en sag om et byrådsmedlem, der fik tilladelse til at opføre en medhjælperbolig på sin landbrugsejendom. Det viser ombudsmandens undersøgelse af sagen.

Men undersøgelsen har ikke givet ombudsmanden grundlag for at antage, at der skulle være sket særbehandling, eller at regler om habilitet er blevet overtrådt.

Ombudsmanden gik efter omtale af sagen i medierne ind i sagen. Det centra*le tema har været, om reglerne om habilitet blev overholdt, og om byrådsmedlemmet fik særbehandling af kommunen. Som led i undersøgelsen har ombudsmanden ikke kun gennemgået den konkrete sag, men også de øvrige sager om medhjælperboliger, som Egedal Kommune har behandlet inden for de sidste 10 år.

Ombudsmandens undersøgelse har vist, at kommunen har begået fejl i byrådsmedlemmets sag med hensyn til sagens oplysning samt notat- og journaliseringspligten.

”Sagen understreger, hvor vigtigt det er, at en myndighed har styr på de relevante oplysninger for en sag og kan dokumentere, hvad der er sket og lagt vægt på i sagen. Både for at den enkelte afgørelse bliver korrekt og for at sikre, at der helt generelt kan være tillid til, at alt går rigtigt til”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Egedal Kommune har som følge af sagen indskærpet den almindelige notat- og journaliseringspligt og vil fremover foretage en mere detaljeret undersøgelse i sager om medhjælperboliger.

Læs ombudsmandens afsluttende brev i sagen.

Den 31. marts 2022 bad jeg Egedal Kommune om en udtalelse på baggrund af medieomtale af en sag om opførsel af en medhjælperbolig uden landzone- tilladelse på byrådsmedlem A’s ejendom.
Det centrale tema for min undersøgelse har været, om A i den forbindelse blev særbehandlet af Egedal Kommune, og om der skete overtrædelse af reglerne om habilitet i forbindelse med behandlingen af sagen. Det har til gengæld ligget uden for sigtet med min gennemgang af sagen at foretage en nærmere vurdering af kommunens afgørelse i sagen.

Til brug for min undersøgelse har jeg indhentet to udtalelser fra Egedal Kom- mune og gennemgået sagens akter. Jeg har endvidere indhentet og gen- nemgået akterne i de øvrige sager om medhjælperboliger, som Egedal Kom- mune efter det oplyste har behandlet inden for de seneste 10 år.
Egedal Kommune har beklaget, at der er begået fejl i A’s sag. Kommunen har således ikke taget notat om en række mundtlige oplysninger af væsentlig betydning, der blev afgivet af A, ligesom kommunen ikke har journaliseret alle relevante akter på sagen, herunder en mail med oplysninger fra A.

Dette har bl.a. betydet, at kommunen efterfølgende har været nødt til at rekonstruere oplysninger ud fra sagsbehandlernes hukommelse samt indhente yderligere oplysninger fra A. Egedal Kommune har som følge af sagen indskærpet den almindelige notat- og journaliseringspligt, ligesom kommunen fremover vil fo- retage en mere detaljeret undersøgelse i sager om medhjælperboliger.
Jeg er enig i, at Egedal Kommune har begået fejl med hensyn til sagsoplys- ning, notatpligt og journaliseringspligt, og jeg finder samlet set Egedal Kom- munes sagsbehandling i sagen kritisabel. Jeg bemærker i den forbindelse, at regler om notatpligt og journalisering ikke gælder ”for deres egen skyld”, men at de understøtter vigtige hensyn til korrekte afgørelser, tillid til forvaltningens ageren og mulighed for efterfølgende ansvar.

Min undersøgelse af A’s sag og de øvrige indhentede sager har derimod ikke givet mig anledning til at antage, at Egedal Kommune skulle have foretaget en usaglig særbehandling af A’s sag.

Jeg har ved min gennemgang af de modtagne oplysninger således kunnet konstatere, at kommunens sager om medhjælperboliger i den angivne peri- ode adskiller sig væsentligt fra hinanden, både for så vidt angår sagernes konkrete omstændigheder og de (forskellige) retsgrundlag, de er afgjort efter. En række af de andre sager, som Egedal Kommune har haft om medhjælper- boliger, har således vedrørt andre bestemmelser i planloven end den be- stemmelse, som A’s sag er afgjort efter, herunder en mere restriktiv bestem- melse i planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, hvorefter det er et krav for at indrette el- ler opføre en medhjælperbolig, at boligen er erhvervsmæssig nødvendig for driften af landbrugsejendommen. Dette er ikke et krav i den foreliggende sag.

For så vidt angår spørgsmålet om habilitet har Egedal Kommune oplyst, at ansøgninger fra borgere i sager reguleret af planloven behandles af kommu- nens administration, og at A ikke har haft indseende med eller indflydelse på sagen i kraft af sine udvalgsposter. Der er desuden ikke i forbindelse med min gennemgang af sagen fremkommet oplysninger, der giver mig grundlag for at antage, at der er sket overtrædelse af reglerne om habilitet i forbindelse med behandlingen af sagen.

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning af sagen. ...
Jeg har sendt en kopi af dette brev til A til orientering.

Med venlig hilsen


Læs eventuelt også artiklen ”Tørre regler giver kvalitet i forvaltningen” fra Folketingets Ombudsmands beretning for 2018.
https://www.ombudsmanden.dk/findvide...forvaltningen/

Flere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat