Se enkelt indlæg
Gammel 01-09-2022, 22:42   #6
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.

https://www.ft.dk/ripdf/samling/2021...Se9hGQhgRkgBY8

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2022
Forslag
til

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.)

§1 juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter
I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022, foretages følgende ændringer:
1. I § 79 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Ankestyrelsen kan beslutte, at kommunalbesty- relsen skal behandle resultatet af andre af Ankestyrelsens undersøgelser og aktiviteter efter kapitel 11 og 12, der ved-
rører kommunen, på et møde.« Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
2. I § 79 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., æn- dres »undersøgelsens resultater har givet anledning til« til: »kommunalbestyrelsen har besluttet at iværksætte«.
3. I § 79 b indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med be-
handlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er be- hov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den
kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en hand- lingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrel- sen herom.
Stk. 3. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenter- ne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af handlingsplanen.«
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2022.
Stk. 2. § 79 a, stk. 2, og § 79 b, stk. 2 og 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 3, ophæves den 1. januar 2026.
Folketinget, den 2. juni 2022
Henrik Dam Kristensen
/ Erling Bonnesen
AX027795
Social- og Ældremin., j.nr. 2020-7608


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat