Se enkelt indlæg
Gammel 17-06-2018, 22:51   #333
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvangsmedicinering af børn 0 - 17 år af sovemedicin Melatonin, vs afslag på kugledyne

Flere verbale afslag på udlån af kugledyne til børn, med krav om først at forsøge sig med sovemedicin Melatonin.

Kan en sagsbehandler kræve at barnet først forsøger sig med sovemedicin, før der bevilges en kugledyne?

Trods Folketinget har nedlagt 5 års forsøgsvis forbud, frem til juli 2019, imod tvang i den sociale sagsbehandling.

Hvad siger Ankestyrelsen?

Ankestyrelsens Principafgørelse 94-15 “Gældende”
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=176752

Børn
En kugle- eller kædedyne kan ikke bevilges som et hjælpemiddel alene med henblik på at undgå medicinsk behandling af barnet. Relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko må derfor være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kan bevilges af kommunen efter reglerne om hjælpemidler.

Vi henviser også til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser, hvorefter melatonin kan anvendes til børn og unge, der har problemer med at falde i søvn. Specielt børn og unge med betydelige neuropsykiatriske vanskeligheder har effekt af behandling med melatonin. Neuropsykiatriske forstyrrelser er fx ADHD, Tourettes Syndrom og autisme. Melatonin kan anvendes i kortere eller længere perioder, og bivirkninger er sjældne og lette.

VOKSEN patient.

På baggrund af omfanget af dine søvnproblemer kan det på det foreliggende grundlag ikke afvises, at du kan afhjælpes med eksempelvis Melatoninbehandling.

Vi vurderer derfor, at du ikke opfylder betingelserne for bevilling af en kugledyne som et hjælpemiddel, da behandlingsmulighederne på nuværende tidspunkt ikke er udtømte.

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=146409 “Gældende”

Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser.En læge er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed. Det fremgår af § 17 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

I akutte tilfælde kan andre læger end speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri starte den medikamentelle behandling. Dette må dog kun ske efter konference med en speciallæge i børne- eller ungdomspsykiatri. Lægen skal samtidig henvise barnet eller den unge til en vurdering af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Melatonin anvendes til udredning og behandling af søvnforstyrrelser.

7.2. Brug af melatonin

Før behandlingen med melatonin mod søvnforstyrrelser skal der være foretaget søvnregistrering i minimum 14 dage. De søvnhygiejniske principper skal være grundigt afprøvet.
Melatonin ser ud til at have en umiddelbart let søvninducerende effekt. Nogle børn og unge kan derfor nøjes med at bruge melatonin i en kortere periode, andre har behov for melatonin efter behov eller mere kontinuerligt. Bivirkninger er sjældne og lette.


Melatonin
https://www.sundhed.dk/borger/patien...ler/melatonin/

I Danmark er melatonin et receptpligtigt lægemiddel.

Langtidseffekter er heller ikke godt undersøgt.

Melatonin og kræft
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/d...kud/melatonin/

Lægemiddelstyrelsen
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/u...C23B14396.ashx

Brugere mellem 0 - 17 år af lægemidler med melatonin

For de resterende 14% af melatoninbrugerne er det undersøgt, om de har en anden psykia- trisk diagnose eller diagnoser som spasticitet, myopatier, søvnforstyrrelser eller forskellige for- mer for hovedpiner registreret i LPR. Disse diagnoser er ikke inkluderet i Sundhedsstyrelsens vejledning (1), men diagnoserne kan være en forklaring på, hvorfor der udskrives lægemidler med melatonin til disse børn og unge. 39% af de 14% har mindst én af disse diagnoser regi- streret.

Ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år er en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri. Den alment praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandling), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen (1).

Lægemiddelstyrelsen har modtaget i alt 11 bivirkningsindberetninger om lægemidler med mela- tonin for aldersgruppen 0-17 år. De fire er alvorlige, og for disse bivirkninger er det vurderet, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin.

Analysen indgår i vurderingen af, om der er et potentielt sikkerhedsproblem ved at anvende melatonin til børn og unge.

Da bivirkningsprofilen for lægemidler med melatonin ikke er velkendt for børn og unge, bør der vises tilbageholdenhed med ordination af melatonin med mindre, der er en relevant indi- kation.

Ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år er en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri. Den alment praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandling), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen (1).

Konklusion

I perioden 2011-2015 er antallet af melatoninbrugere i aldersgruppen 0-17 år steget fra 4.631 til 8.392. Antallet af brugere er steget både for drenge og piger, men relativt mest for piger.

5.3 Udskrivende læge

Som ovenfor beskrevet er ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri.

I Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase er der pr. 1. september 2016 registreret i alt 60 indberetninger om lægemidler med melatonin. Det fremgår, at 11 af indberetningerne vedrø- rer et barn mellem 0-17 år.

Fire af de 11 bivirkningsindberetninger om børn og unge under 18 år er klassificeret som al- vorlige. I en af indberetningerne er beskrevet, at patienten er død.

Den anden indberetning vedrører et barn, som fik selvmordstanker. Barnet var i øvrigt også i behandling med et antidepressivt lægemiddel. Den tredje indberetning vedrører et barn, som under behandling med melatonin udviklede svær aggressiv adfærd. Barnet var også i be- handling med medicin for ADHD. Lægemiddelstyrelsen har for de tre indberetninger vurderet, at en sammenhæng med melatonin er mindre sandsynligt.

Den sidste alvorlige indberetning omhandler en person, der var i behandling med psykofar- maka og har indberettet mange forskellige symptomer som bivirkninger til melatonin, bl.a. hal- lucinationer og vægtøgning. Nogle af bivirkninger er kendte bivirkninger til melatonin (fx vægt- øgning), men for det samlede sygdomsbillede vurderes det, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin.

De indberettede formodede ikke-alvorlige bivirkninger er hovedsagelig kendte bivirkninger ved melatonin, herunder bivirkninger som mareridt, irritabilitet, hovedpine og svimmelhed.

Overvejer du at købe Melatonin på nettet?

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/a...in-paa-nettet/

Melatonin produkter sælges, som kosttilskud fra mange udenlandske internetbutikker. Men i Danmark har vi vurderet, at produkter der indeholder melatonin er medicin. Der gælder derfor særlige regler for køb af disse produkter på internettet.

SPØRGSMÅL:

Ved kommunale krav om først at få ordineret sovemedicin Melatonin, før bevilling af kugledyne, har der været kontakt til en speciallæge? S.U.

Eller har den kommunale administrative lægekonsulent givet det som et “Behandlingstilbud”? S.U.

Eller er afslaget på kugledyne og krav om Melatonin udelukkende en sagsbehandlers vurdering og afgørelse med henvisning til Principafgørelse 94-15? S.U.

Hvor mange kommuner gør brug af afslag på kugledyne før sovemedicin Melatonin er forsøgt? S.U.

Folketinget har vedtaget et 5 årig forsøgsforbud imod tvang i behandlingen, herunder operation for lumbale operationer for diskusprolaps, Principafgørelse 108-13 “Gældende” https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588 hvor disse former for ryg-operationer er vurderet risikofrie, ETC Elektrochok, https://www.etik.dk/politik-og-moral...k-få-fleks-job indtagelse af psykofarmaka http://www.ft.dk/samling/20101/almde...3147/index.htm og tabe sig under tvang, http://www.co-sea.dk/files/CO-Søfart...2013/83-13.pdf uden konsekvens for fjernelse af ens sygedagpenge.

Er ordination af Melatonin, som sovemedicin til børn mellem 0 - 17 år underlagt dette forbud imod tvang i behandlingen, uden konsekvens for borgeren? S.U.

Væsentlige spørgsmål, at få svar på, når en forældre skal vurderer et kommunalt afslag på kugledyne og er utryg ved medicin behandling af børn mellem 0 - 17 år.

Disse afslag er det endnu et tilfælde, hvor økonomien bliver prioriteret højest i forhold til barnets retssikkerhed og sværhedsgraden, at kunne forstå det juridiske i problemstillingen? S.U.

Hvis en familie modtager verbalt eller skriftligt afslag på en kugledyne, skal rådet herfra lyde, at der omgående ansøge om aktindsigt for at få bekræftet, at det er en speciallæge der har været konsulteret for ordinering af sovemedicin Melatonin og ikke af den kommunale sagsbehandler, med eller uden hjælp af den kommunale lægekonsulent, som er administrativt ansat under borgmesteren.

Aktindsigt.

https://www.k10.dk/showpost.php?p=361701&postcount=13

Med venlig hilsen

Bilag

Dokumentation og historik om tvang i den sociale sagsbehandling
https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Mette Frederiksen.
https://www.avisen.dk/Pages/Guests/A...ticleID=161749

Mette Frederiksen & Principafgørelse 108-13 “Gældende”
http://www.ft.dk/samling/20121/almde...0834/index.htm

Mette Frederiksen
http://www.ft.dk/samling/20121/almde...33/1288801.pdf

Endeligt svar:

Jeg er optaget af, at det er borgeren og ikke systemet, der skal være i centrum i sy- gedagpengesystemet.

I regeringens udspil til en ny sygedagpengemodel indgår derfor et forslag om, at sygemeldte skal have mulighed for at afvise behandling uden risiko for, at de mi- ster deres forsørgelsesgrundlag. Forslaget er medtaget for netop at undgå, at en borger kan føle sig tvunget ud i en behandling, som pågældende er usikker på.

Forslaget går ud på, at borgeren får ret til at få forelagt sin sag for klinisk funktion i regionen i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i lægebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene eller beslutter ikke at tilken- de fleksjob eller førtidspension. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå anden behandling, men hvis borgeren ikke ønsker denne behandling, stilles der ikke krav om at deltage.

I første omgang foreslår vi, at muligheden for at sige nej til lægebehandling skal gælde som et treårigt forsøg. som Folketinget har forlænget yderligere 2 år, frem til juli 2019

Første kilde fra Facebook.
https://www.facebook.com/groups/1652...7943127257271/

119.787

Sidst redigeret af phhmw; 17-06-2018 kl. 23:54.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat