K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Politik og Samfund (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Retspraksis vidensbank, domme (https://www.k10.dk/showthread.php?t=26515)

phhmw 05-04-2013 11:45

Retspraksis vidensbank, domme
 
Her vil jeg samle viden om retspraksis fra Elmer & Partnere

http://www.elmer-adv.dk/

Ny dom for langsom sagsbehandling OBS!

http://www.elmer-adv.dk/solrod-kommu...ortidspension/

Manglende korsbånd, anke til Landsretten

http://www.elmer-adv.dk/dom-om-det-m...l-landsretten/

Skal Ankestyrelsen betale sagsomkostninger for arbejdet med stævningsudkast, når borgeren får ret?

http://www.elmer-adv.dk/skal-ankesty...geren-far-ret/

Venligst debater IKKE i denne tråd, som kun er en vidensbank

Hilsen Peter ;)

phhmw 11-04-2013 14:55

Langvarigt syge er sikret mod fyring
 
Ny EU-dom


http://www.avisen.dk/stor-sejr-til-l...ge_213505.aspx

"Et af de store principielle spørgsmål, som HK tog med til EU er, hvordan man definerer og afgrænser begrebet handicap. Handicappede er nemlig sikret en særlig beskyttelse på arbejdsmarkedet."

Hilsen Peter ;)

Venligst ingen debat her, kun vidensbank

phhmw 12-04-2013 08:34

Dommen kan læses her...
 
http://www.elmer-adv.dk/eu-domstolen...medhold/Dommen

"HK har i dag af EU domstolen fået fuldt medhold i de spørgsmål, som var stillet Domstolen om forståelsen af handicapbegrebet og de foranstaltninger, som en arbejdsgiver skal træffe for, at handicappede ikke diskrimineres."


Dommen.

http://curia.europa.eu/juris/documen...t=1&cid=188869

Hilsen Peter ;)

phhmw 12-04-2013 09:06

Patientskadeankenævnet dømt til at ændre sin afgørelse
 
http://www.elmer-adv.dk/patientskade...sin-afgorelse/

"Ved dom af 26. marts 2013 gav Retten i Næstved en ca. 40-årig mand medhold i, at han som følge af en patientskade var berettiget til erstatning efter ”tålereglen” i klage- og erstatningsansvarslovens § 20, stk. 1, nr. 4, selv om han inden patientskaden led af dødelig modermærkekræft."

Hilsen Peter ;)

phhmw 16-04-2013 20:21

Højesterets domme vs Ankestyrelsen
 
http://www.ast.dk/nyheder/hoejesteretdomme/

Her kan du se dommene i de sager mod Ankestyrelsen, der har været forelagt højesteret.

Højesteretdomme fra 2005 og frem

Ny dom fra Højesteret om revalidering

Højesteret fandt, at en yngre kvinde ikke havde ret til revalidering, selvom hun var afskåret fra at opnå beskæftigelse inden for sit fag Sagen angik, hvorvidt en yngre kvinde ..
16. april 2013

Højesteretsdom om anerkendelse af en knælidelse
Den 15. maj 2012 har Højesteret afsagt dom, hvorefter Ankestyrelsen skal anerkende en forværring af en knælidelse som en erhvervssygdom. Østre Landsret havde frifundet ..
16. maj 2012

Højesteretsdom om merudgifter til tandbehandling
Højesteret har den 18. oktober 2011 afsagt dom i en sag om merudgifter til tandbehandling til en kvinde med en sjælden lidelse. Kvindens sygdom medførte blandt andet, at hendes ..
18. oktober 2011

Højesteretsdom om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 21. juni 2011 afsagt dom om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne som følge af en arbejdsulykke, hvor skadelidte fik en strømstyrke gennem ..
22. juni 2011

Højesteretsdom om anerkendelse af en skulder-nakkelidelse som en erhvervssygdom
Højesteret har den 6. april 2011 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en skulder-nakkelidelse i form af et højresidigt rotator cuff syndrom og nakkemyoser kunne anerkendes som en arbejdsskade. Der var ..
6. april 2011

Højesteretdomme fra 2005 og frem

Højesteretsdom om tab af erhvervsevne og om genoptagelse af spørgsmål om méngodtgørelse efter 5 år

Højesteret har den 10. februar 2011 afsagt dom i en sag om udmåling af erstatning for tab af erhvervsevne. Sagen blev ført af boet efter en bygningskonstruktør, som i 1991 fik en rygskade i ..
10. februar 2011

Højesteretsdom om beregning af folkepensionens grundbeløb
Højesteret har den 3. december 2010 afsagt dom om beregning af folkepension. Ved dommen har Ankestyrelsen fået medhold i, at genvundne afskrivninger var "indtægt ved personligt arbejde" og ..
8. december 2010

Højesteretsdom om dispensation for anmeldelsesfristen i en arbejdsskadesag
Højesteret har den 26. august 2010 afsagt dom i en sag om anerkendelse af en arbejdsulykke, som var anmeldt for sent. Dommen bestemmer, at der var en rimelig grund til den sene anmeldelse, og at Ankestyrelsen ..
26. august 2010

Højesteretsdom om skuldersygdomme hos slagteriarbejder
Højesteret har den 25. august 2010 afsagt dom i en sag om anerkendelse af dobbeltsidige skulderlidelser (rotatorcuff syndrom og slidgigt) som erhvervssygdomme. Dommen bestemmer, at Ankestyrelsen skal anerkende ..
25. august 2010

Højesteretsdom om beregning af erhvervsevnetabserstatning til deltidsansat
Højesteret har den 16. august 2010 afsagt dom i en sag om erstatning for tab af erhvervsevne til en kvinde, der blev udsat for en arbejdsulykke, og som på ulykkestidspunktet arbejdede på ..
17. august 2010

Højesterets dom om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 13. august 2010 stadfæstet Ankestyrelsens afgørelse i en sag om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Sagen drejer sig ..
13. august 2010

Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 21. april 2010 frifundet Ankestyrelsen i en sag om erstatning for tab af erhvervsevne. Sagen drejer sig om en borger, som i 1990 kom til ..
22. april 2010

Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 29. januar 2010 med en flertalsafgørelse dømt Ankestyrelsen i en sag om erstatning for tab af ..
29. januar 2010

Højesteretsdom om beregning af folkepensionens grundbeløb
Højesteret har den 29. januar 2010 afgjort en sag om beregning af folkepensionens grundbeløb. Højesteret var enig med Ankestyrelsen i, at en fratrædelsesgodtgørelse måtte ..
29. januar 2010

Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 7. december 2009 hjemvist en sag til fornyet behandling i Ankestyrelsen. Sagen omhandler en serviceassistent, der blev udsat for et strømstød under sit arbejde. Han overgik mere ..
7. december 2009

ETC 12 sider med domme.

Hilsen Peter ;)

Venligst ingen debat på denne side.

phhmw 02-05-2013 18:37

DOM.En forværring af forudbestående ryggener var en arbejdsskade
 
http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=1828

"Den 19. april 2013 har Vestre Landsret afsagt dom, hvorefter Ankestyrelsen skal anerkende en forværring af forudbestående ryggener som en ulykke omfattet arbejdsskadesikringsloven."

Dom.:
http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/Vestr...2013_15_29.pdf

Hilsen Peter ;)

Venligst ingen debat her.

phhmw 21-06-2013 07:23

Første dom fra Højesteret vedrørende handicap
 
http://www.elmer-adv.dk/forste-dom-f...de-handicap-2/

Dommen slår fast for det første, at handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven skal fortolkes på samme måde, som EU-Domstolen slog fast i dom af 11. april 2013 i Ring/Werge sagen.

Højesteret anfører, at begrebet “handicap” omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægelig diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb.

For det andet slår Højesteret fast, at udmålingen af godtgørelser til handicappede bør tage udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9. Det betyder, at godtgørelsesniveauet for opsigelse af gravide skal være udgangspunktet også vedrørende handicappede.

I den konkrete sag led den opsagte advokatsekretær af ADHD. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at advokatsekretæren led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet. Videre lagde Højesteret til grund, at hun blev bortvist af arbejdsgiveren med henvisning til hendes ADHD lidelse, og at der derfor var tale om direkte forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven.

Hilsen Peter ;)

phhmw 03-07-2013 15:44

Tabt arbejdsfortjeneste for en 6 årig periode FOA
 
http://www.elmer-adv.dk/tabt-arbejds...-arig-periode/

"Retten i Hillerød har tilkendt en på skadetidspunktet 22 årig diætiststuderende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en periode på 6 år, indtil Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab fik virkning fra.

Ansvaret:
En ung kvindelig diætiststuderende havde et afløserjob på et plejehjem, og havde haft dette gennem nogle år, da hun i efteråret 2004 var udsat for en tilskadekomst, da en beboer, hun skulle hjælpe med påklædning, og som var gangbesværet, gled og faldt, hvorefter afløseren greb ud efter hende og pådrog sig en skade.

Hendes arbejdsgiver, Plejehjemmet, ved Kommunen, afviste at være erstatningsansvarlig, og der blev herefter udtaget stævning, og spørgsmålet om ansvar blev udskilt til delafgørelse. I april 2011 traf Retten afgørelse om, at Kommunen var ansvarlig. Denne delafgørelse blev påkæret af Kommunen til Landsretten, der et år efter – i maj 2012 – tiltrådte, at Kommunen var erstatningsansvarlig.

Sagen drejede sig herefter om opgørelse af erstatningskravet."

Hilsen Peter ;)

Vidensbank, venligst ingen debat her, tak. :cool:

phhmw 04-07-2013 20:52

Patientskadeankenævnet dømt til at ændre sin afgørelse
 
http://www.elmer-adv.dk/patientskade...n-afgorelse-2/

"Ved dom af 27. juni 2013 gav Retten i Nykøbing Falster en 34 årig mand medhold i, at han som følge af en patientskade var berettiget til erstatning efter ”tålereglen” i Klage- og Erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 4."

Når man læser præmisserne for den civilretslige dom, skulle man mene at Patientklagenævnet i dag har, eller burde have, røde ører.

Forfærdelig konsekvens, for en ung mand.

Triste hilsner.
Peter :eek:

Venligst ingen debat, vidensbank.

phhmw 24-08-2013 13:33

Uberettiget beskyldning mod plejehjemsansat for tyveri førte til udløsning af psykisk
 
http://www.elmer-adv.dk/uberettiget-...hvervsevnetab/

"Også denne afgørelse blev påklaget. Elmer & Partnere påstod, at skadelidte havde ret til fuld erstatning for det påviste varige mén på 20% og det påviste erhvervsevnetab på 70%. Det blev gjort gældende, at kvinden 8 måneder før arbejdsskaden havde afsluttet et behandlingsforløb, og at hun indtil arbejdsskaden havde været psykisk fuldstændig velbefindende. Der var derfor ikke grundlag for at antage, at kvinden – hvis ikke de uberettigede beskyldninger var fremkommet og deraf følgende politianmeldelse – ville have udviklet tilsvarende svære kroniske psykiske gener. Kvinden havde ligeledes efter endt behandling i marts 2009 fuldt ud genoptaget sit arbejde. Der var derfor ikke grundlag for at antage, at hun – hvis ikke de uberettigede beskyldninger var fremkommet og deraf følgende politianmeldelse – ville have været nødsaget til at forlade arbejdsmarkedet og blive førtidspensionist."


Hilsen Peter ;)

Venligst ingen debat på denne tråd,som bruges til vidensbank.


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 22:05.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension