K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Lægekonsulenternes Rolle

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Lægekonsulenternes Rolle Her vil vi sætte fokus på lægekonsulenters rolle i de kommunale sager.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 11-01-2008, 00:42   #1
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 25
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Exclamation KL om lægekonsulenter - fakta mv.

Citat:
Lægeattester og -erklæringerKommunen kan anmode den sygemeldte om en lægeerklæring, når det er nødvendigt.

Det er kommunen som afgør, om der skal indhentes en lægeerklæring, eller om der foreligger en egnet erklæring eller andre oplysninger. Det er også kommunen som afgører hvilke erklæringer, der skal indhentes.

Her på siden finder du link til de forskellige blanketter, den socialtlægelige samarbejdsaftale og gældende takster.Nyt om lægeattester og -erklæringer
28.06.07
Revideret LÆ 251/255 - attest om mulighed for at varetage et arbejde
KL og Lægeforeningens attestudvalg har foretaget en revision af den 2 år gamle attest "Attest om mulighed for at varetage et arbejde”, LÆ 255. Blanketten ”Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde”, LÆ 251, er i samme forbindelse ligeledes blevet ændret.

21.03.07
Det socialt – lægelige samarbejde. Nye honorarer pr. 1. april 2007.
Der sker en regulering af satserne for de honorarbelagte LÆ- attester pr. 1. april 2007. Det skriver KL i denne Administrative information til Social- og sundhedsforvaltningen, Sygedagpengeafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen.(2021)

02.02.07
Elektronisk afregning af lægeattester
Lægerne skal pr. 1. juni sende elektroniske fakturaer til kommunerne.


Læs mere om attester og erklæringer
http://www.kl.dk/ncms.aspx?id=7dac2d...e-97d8efd0375e
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-01-2008, 01:50   #2
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 25
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Socialt-lægeligt samarbejde

Citat:
Ved socialt-lægeligt samarbejde formidles relevante sociale og lægelige oplysninger mellem kommuner og
læger med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for borgerne. Formålet med denne vejledning er
at fremme dialogen og samarbejdet mellem kommuner og læger.
Den hidtil gældende vejledning om det socialt-lægelige samarbejde mellem kommunerne og lægerne blev
udarbejdet i 1998. Der kom en mindre ajourføring af vejledningen i 2002 som var nødvendiggjort af
lovændringer, der havde medført ændringer vedrørende kommunernes hjemmel til indhentning af
oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Desuden var der i 2000 ændret på anvendelsen af
Speciallægeattesten og dens honorering, hvilket også måtte beskrives.
Der er siden sket meget på området.
Førtidspensionsreformen kom 1. januar 2003. Fra samme tidspunkt har den kommunale sagsbehandling
anvendt arbejdsevnemetoden i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. Det er kommunen, der har
kompetencen med hensyn til vurdering af borgerens arbejdsevne.

På grund af disse betydelige ændringer gik Lægeforeningens Attestudvalg og KL i gang med at revidere den
Socialt-lægelige samarbejdsaftale. Der var enighed om, at der ikke skulle ske større ændringer med hensyn
til de enkelte attestblanketter, men indsatsen skulle koncentreres om at ajourføre vejledningen.
Revisionsarbejdet måtte imidlertid afbrydes i en periode, idet der i forbindelse med den styrkede indsats for
at nedbringe sygefraværet var blevet nedsat nogle arbejdsgrupper under Beskæftigelsesministeriet, og én af
disse arbejdsgrupper fik til opgave at komme med forslag til bedre lægeerklæringer.
På baggrund af denne arbejdsgruppes forslag har Lægeforeningens Attestudvalg og KL efteråret 2004
udarbejdet en ny LÆ-attest med betegnelsen LÆ 255 - Attest om mulighed for at varetage et arbejde. Der
var enighed om, at denne attest skulle afløse LÆ 205 og LÆ 215.
LÆ 255 blev efterfølgende godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Med ændring af Dagpengeloven pr. 1. juli
2005 blev attesten taget i brug. Med virkning fra samme dato blev der af Lægeforeningens Attestudvalg og
KL underskrevet en ny samarbejdsaftale.
Citat:
Den praktiserende læge vil ofte have et mangeårigt kendskab til den enkelte patient, til familie- og
arbejdsforhold og til patientens livsforløb
i øvrigt.
Hospitalslæger har oftere et kortvarigt kendskab til enkelte
sygdomsforløb
, men i visse tilfælde med langvarige ambulante kontrolforløb kan en speciallæge have et
særdeles grundigt kendskab til patientens hverdag foruden kendskabet til selve sygdommen
.
Citat:
Beslutningskompetencen er formelt hos
kommunalbestyrelsen
, men den er i praksis uddelegeret til forvaltningens ansatte. Der er forskellig grad af
udlægning af kompetence til medarbejderne i den enkelte kommune. Forvaltningen består at mange
forskellige personalekategorier, herunder socialrådgivere/socialformidlere, lægekonsulenter, jurister,
psykologer, personlige rådgivere, administrativt personale m.m.
Citat:
Fra den 1. januar 2003 skal arbejdsevnemetoden og ressourceprofilen anvendes ved afgørelser om
revalidering, fleksjob og førtidspension efter de nye regler. Metoden kan også med fordel anvendes i forhold
til kontanthjælpssager til personer med andre problemer end ledighed, ved opfølgningen af langvarige
sygedagpengesager og i forbindelse med kontrol og forhøjelse af førtidspension efter de gamle regler
.
Citat:
Det er væsentligt, at kommunerne får konkrete og relevante oplysninger. Jo bedre kommunerne målretter
deres anmodning om oplysninger, jo mere præcis vil lægens besvarelse blive.
Samarbejdet bør tage udgangspunkt i gensidig respekt og forståelse af arbejdsområderne til gavn for den
fælles borger/patient
.
Citat:
Lægernes opgave er at afgive relevante lægelige oplysninger, mens forvaltningens opgave er, at vurdere
disse i forhold til lovgivningen og sociale forhold i øvrigt
.
Kommunerne ansætter derfor egne læger, som blandt andet med udgangspunkt i kendskab til
sociallovgivningen og centrale og lokale holdninger kan vurdere sagerne. Forvaltningens læger er i
enkeltsager konsulenter, mens bevillingskompetencen ligger hos forvaltningen. Derudover er lægerne
konsulenter i forhold til forvaltningen generelt og varetager ofte samarbejdet mellem forvaltningen og de
praktiserende læger.
Kommunerne kan ansætte lægekonsulenter på timebasis, hvilket er tilfældet i de mindre kommuner. De
større kommuner har ofte fuldtidsansatte læger, og de største af kommunerne har socialoverlæger, som er
speciallæger i samfundsmedicin, samt yngre læger ansat.
Samarbejdet mellem lægerne og forvaltningen kan foretages pr. telefon, ved møder i praksis eller forvaltning
samt ved LÆ-blanketterne. Henvendelsen kan ske direkte ved sagsbehandler i forvaltningen, men ofte vil
det, især i vanskelige sager, være hensigtsmæssigt at inddrage forvaltningens læge. Telefoniske kontakter
er alene egnede til enkle socialmedicinske problemstillinger.
Citat:
Læger på privathospitaler har som andre læger pligt til at føre journal. Patientens egen læge modtager ikke
altid meddelelse om foretagne undersøgelser og behandlinger på privathospitaler
, men normalt kan
oplysningerne rekvireres med patientens samtykke.
Citat:
Journaler skal opbevares i mindst 10 år efter det seneste notat, eller indtil lægen/sygehuset ophører med
virksomheden
.
Citat:
Når læger skal give oplysninger til sociale myndigheder, må disse i attestform afgives specielt til formålet
efter en skriftlig fremsat anmodning, der indeholder en præcis beskrivelse af, hvad oplysningerne skal
bruges til. Lægen vil herefter på baggrund af sin journal kunne lave en målrettet besvarelse, hvor lægens
øvrige kendskab til patientens helbredsmæssige situation vil indgå. Det er derfor aftalt, at kommunerne
indhenter lægelige oplysninger via attester og ikke ved brug af Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger.
Citat:
Kravene til kommunens journalføring tager udgangspunkt i Offentlighedslovens og Forvaltningslovens
bestemmelser om notatpligt og begrundelser, samt behov for at leve op til kommunernes
regnskabsaflæggelse og refusion. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.5.
Kommunernes journal afspejler også den mangfoldighed, der er i kommunernes størrelse og struktur.
Journalerne kan være elektroniske uden opdeling efter sagstyper, men kan også være opdelt efter
sagstyper, eksempelvis førtidspension, sygedagpenge og lægejournal, således at der for hver person findes
flere sager, som kan være aktive på samme tid.
Kommunerne har mulighed for at oprette en egentlig lægejournal, hvori alle de indhentede oplysninger
opbevares, og hvori forvaltningens læge kan lave notater og vurderinger
.
En sådan lægemappe vil kunne anvendes i andre afdelinger/forvaltninger inden for den samme kommune
under forudsætning af, at man som offentlig ansat kun skaffer sig de oplysninger, man har behov for ved
udførelsen af arbejdet
, og under forudsætning af det sker i forbindelse med varetagelse af kommunens rolle
som myndighedsudøver.
Citat:
I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtlig
modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens
afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af
oplysningerne
. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Lægen
kan efter anmodning gøres bekendt med forvaltningens notat om lægens oplysninger - eventuelt i form af en
kopi.
Citat:
Da mange sociale ydelser gives som kompensation ved sygdom, svækket
helbredstilstand og lignende, er det vigtigt, at forvaltningerne får adgang til helbredsoplysninger om
enkeltpersoner til brug for deres vurdering af, om betingelserne for at få tildelt ydelserne er opfyldt.
De dele af sociallovgivningen, som giver mulighed for kompensation ved sygdom, helbredsmæssig
svækkelse m.v., indeholder derfor en række bestemmelser, som fastslår, at kommunerne kan forlange at få
udleveret/tilsendt oplysninger fra andre, - herunder ikke mindst fra andre myndigheder og læger. Tilsvarende
fastslår Lægeloven en direkte pligt for læger til at imødekomme kommuners anmodninger om attester
vedrørende sociale borgeres helbredstilstand. Denne udlevering skal imidlertid ske under respekt for
patienternes lovmæssige krav på diskretion om, hvad de i fortrolighed har meddelt deres læge
.
Citat:
Persondataloven bygger på et EU-direktiv fra 1995. Persondataloven medfører en række ændringer i forhold
til de tidligere registerlove.
Vigtige er:
1) Den gamle registerlov indeholdt regler om edb-registre, men den nye lov regulerer enhver form for
behandling af persondata, blot edb anvendes delvis, fx til tekstbehandling. Persondataloven gælder ved
indsamling, registrering, ændring, videregivelse, samkøring og al anden håndtering af data. På det sociale
område, får loven stor betydning.
2) Der skal angives et klart og sagligt formål ved enhver indsamling af persondata, jf. Persondataloven § 5,
stk. 2. En myndighed kan ikke nøjes med at sige, at den indsamler data til "administrative formål". De sociale
myndigheder skal skriftligt formulere, hvilke typer persondata, der indsamles, og hvad de må bruges til,
herunder om de må videregives til andre formål eller myndigheder. Der skal angives formål ved de enkelte
opgaver, fx "sundhedspleje", "sag om førtidspension" og "dagpengesager". Oplysninger skal behandles i
overensstemmelse med det angivne formål. Det gælder også ved intern brug af oplysninger, fx inden for
kommunen. Formålet erstatter myndighedsbegrebet som det grundlæggende kriterium for videregivelse af
oplysninger.
3) Persondataloven indfører et nyt krav om direkte orientering til borgeren. Som hovedregel skal kommunen
aktivt informere, når der indsamles oplysninger
. Når oplysninger indsamles hos borgeren selv, skal han have
at vide, om det er frivilligt eller obligatorisk at svare. Når oplysninger indsamles hos andre kilder, skal
borgeren have besked om, hvilke typer oplysninger, der indsamles. Borgeren skal i alle tilfælde have besked
om formålet med indsamling og om retten til indsigt i de konkrete oplysninger
.
Citat:
Det er nu som tidligere myndighedens ansvar, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang (officialprincippet),
hvilket nu fremgår af Retssikkerhedslovens § 10:
”Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til,
at myndigheden kan træffe afgørelse.”
Citat:
Hovedreglen er, at der er aktindsigt i alle lægeoplysninger men kommunen kan dog undtagelsesvis udtage
lægeligt materiale, hvis hensynet til ansøgeren afgørende taler for det. Dette kan være tilfældet ved alvorlige
fysiske lidelser med dødelig prognose eller visse psykiatriske oplysninger.
Citat:
Lægeskøn der udarbejdes af lægekonsulenter der er ansat i kommunerne betragtes som internt arbejdspapir
med mindre dette har afgørende betydning for sagens afgørelse, og er ikke omfattet af muligheden for
aktindsigt. Kommunerne har mulighed for, at udvide muligheden for aktindsigt.
Citat:
Det er således kommunen og ikke lægerne der skal vurdere borgerens arbejdsevne.For at sikre en systematisk beskrivelse og vurdering af arbejdsevnen samt en styrkelse af borgerens
retssikkerhed er der udviklet en særlig metode til socialfaglig beskrivelse, udvikling og vurdering af
arbejdsevnen kaldet arbejdsevnemetoden.
Citat:
Lægernes rolle er at beskrive borgerens funktionsniveau i forhold til de foreliggende sygdomme – herunder
også beskrive sygdomsreaktioner i forhold til forskellige arbejdsfunktioner.
Lægernes rolle er derfor at fremkomme med objektive helbredsoplysninger, der kan bidrage til afklaring af de
helbredsmæssige forhold og behandlingsmuligheder, og med lægefaglige vurderinger som kan indgå i
sagsbehandlerens samlede vurdering af borgerens arbejdsevne.
Lægerne skal foretage individuel vurdering af diagnosers og prognosers betydning for borgerens
funktionsevne og beskrive funktionsbegrænsninger og skånebehov samt udviklingsmuligheder
.
Citat:
Vurderingen af arbejdsevnen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder. Der skal
derfor sættes fokus på funktioner borgeren kan eller bringes til at kunne, set i lyset af de helbredsmæssige
forhold
.
Citat:
Den endelige vurdering og afgørelse om borgerens arbejdsevne er sagsbehandlerens ansvar.
Det indebærer, at det er sagsbehandleren der har ansvaret for at foretage de samlede vurderinger, der ligger
til grund for de forvaltningsmæssige afgørelser
.
Læs det hele her:

http://www.kl.dk/_bin/b5cc96c8-57e6-...2e3ab137d1.pdf
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-01-2008, 13:36   #3
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 25
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Boligsøgende og lægepapirers betydning

Der er p.t. en lov i høring om, at kommunalbestyrelsen kan indhente ALLE oplysninger til brug for sagsbehandling, når en borger er boligsøgende.

Disse oplysninger er OGSÅ vedrørende helbred.

Dvs. at en lægekonsulents/kommunes fejloplysninger i sagen kan indgå i sagsbehandlingen, når man søger en bolig.

Læs mere her:

http://www.k10.dk/showthread.php?p=18705#post18705
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-01-2008, 20:23   #4
@PerChr
Udmeldt Bruger
 
Tilmeldingsdato: 06-08 2007
Indlæg: 565
Styrke: 11
@PerChr er ny på vejen
Post En forespørgsel i 2004 om lægekonsulenter (Forskel) til Socialminister

Jeg tilsendte et Åbent spørgsmål til amterne og socialministeren, om forskellen på disse lægekonsulenter i Reva og i forv. og fik svar fra daværende socialminister Henriette Kjær

Og dette viser jeg så frem her.

Hvad er forskellen på en Lægekonsulent ansat i lokalforvaltningerne? Og en Lægekonsulent ansat på revacentrene?

Emne: Åbent spørgsmål og skrivelse til Socialministeren m.fl.
Dato: 13. april 2004 01:06


Hvad er forskellen på en Lægekonsulent ansat i lokalforvaltningerne? Og en Lægekonsulent ansat på revacentrene?

En konsulent er vel en konsulent! Eller hvad? - De er jo ansat for det sammen. Nemlig at oversætte og bedømme de lægelige erklæringer / arbejdsevne vedr. klienterne. Og der er vel en god grund til at man kommer på arbejdsprøvning i Reva via lokalforvaltningen.

For det er jo forvaltningen der indstiller/anbefaler til en nærmere arbejdsprøvning af borgeren, når der er tvivl om klienters evne til at kunne arbejde.

Og her har forvaltningens lægekonsulent ofte kommet med sit i så henseende. At de anbefaler nærmere undersøgelse. Det ved jeg fra min egen sag.

Og til på trods af denne afprøvning i Reva, ja så kommer forvaltningens Lægekonsulent med sit skøn og underkender Revacentret konsulent. (Læs nedenstående citat) - For mig tyder det på at forvaltningernes Lægekonsulenter alene vide bedst (Især Jens R. Bang) for hvad der er bedst for borgeren.

Og så undres man jo meget over, at man sender folk til den bekostelige arbejdsprøvning, og ikke tager revacenteres Lægekonsulent udtaelser for pålydende, men mere retter sig efter deres egen lægekonsulent.

Så hvad skal vi reelt med denne arbejdsprøvning? Især når den ej tages alvorligt og til efterretning af de sociale pensionsteam.

Læs her citat der blev bragt ( i JP )og Offentliggjort 18. december 2003
Læges rolle i pensionssager skal undersøges


Citat fra Artiklen som bl.a kan læses på depweb.dk
Andre læger underkendt
I en konkret sag, hvor en i dag 43-årige palæstinenser med dansk statsborgerskab har søgt om førtidspension, skriver lægekonsulent Jens Bang i sit skøn i februar i år til sagsbehandleren:
»Mon ikke hovedproblemet i denne sag er, at klienten ganske enkelt ikke ønsker at arbejde?«

På trods af, at klienten allerede i 2001 blev undersøgt af en læge på Revacentret i København. Her var konklusionen, at mandens erhvervsevne var varigt reduceret af fysiske og psykiske årsager. Og det var uden perspektiv at prøve at få ham tilbage på arbejdsmarkedet. Citat slut

Læs mere i artiklen på: http://www.depweb.dk/laegekonsulent_info

Mit bud er at de ansatte Lægekonsulenter i forvaltningerne afskaffes (Som Bent Johannesen http://www.vagthunden-forloven.dk/ også anbefaler), og at man så bruger spc. lægers erklæringer samt revacentrenes vurderinger om klienternes arbejdsevner. Det vil være mere retfærdigt og retssikkerheden for borgeren er genoprettet.

Hvad mener Ministeren? Og hvad mener I der sidder i amterne?

Med venlig hilsen
Per Christensen
www.depweb.dk

Svar på ovenstående:

Fra: "Kt. for Kontantydelser, Socialministeriet" <ktkontant@socialministeriet.dk>
Til: <depweb.dk>
Emne: Svar på henvendelse til socialministeriet
Dato: 25. maj 2004 14:09

Med venlig hilsen

Annette Lomholt Nielsen
Centeret for Pensioner, Familieydelser og Økonomi
Tlf.nr. 33 92 73 93 Fax nr. 33 92 93 18 E-mail dpaln@sm.dk

Fra:
Socialministeriet E-mail sm@sm.dk J.nr. 042-1546

Til:
Per Christensen depweb.dk

Kære Per Christensen

Jeg har modtaget Deres e-mail af 13. april 2004. I e-mailen spørger De, hvad forskellen er på en lægekonsulent ansat på revalideringscentrene og en læge-konsulent ansat i kommunerne. De undrer Dem over, at kommunens læge-konsulent kan have en anden vurdering end revalideringscentrets lægekonsulent.

De foreslår derfor, at lægekonsulenterne i kommunerne afskaffes og at man i stedet bruger speciallægeerklæringers og revalideringscentrenes vurdering af arbejdsevnen.

For at tage det sidste først, så synes jeg ikke at det er et brugbart forslag. Kommunen har brug for lægefaglig rådgivning om forståelsen af de foreliggende lægelige oplysninger, men også om der bør indhentes yderligere lægelige oplysninger. Desuden kan der jo være forskel på vurderingen i fx en speciallægeerklæring og vurderingen i en udtalelse fra et revalideringscenter.

Særligt i en sådan situation, har kommunen brug for selvstændig lægefaglig rådgivning.

En lægekonsulent ansat på et revalideringscentercenter og en lægekonsulent ansat i kommunen, har forskellige roller.

Kommunens lægekonsulent har som opgave at rådgive kommunens sagsbehandler i lægelige spørgsmål, herunder særligt at forklare betydningen af lægelige undersøgelser m.v. Den kommunale lægekonsulents rolle i sager om førtidspension, er nærmere beskrevet i Socialministeriets skrivelser af 28. januar 1998 og 21. marts 2003. (Nyrevideret og genudsendt senere)

Lovgivningen vedrørende revalideringscentre hører under Beskæftigelses-ministerens område.

Jeg har modtaget følgende udtalelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen:

"En lægekonsulent på et amtskommunalt revalideringscenter har sammen med centrets øvrige ekspertise til opgave at give en faglig vurdering af personens arbejdsevne til brug for kommunens videre behandling af pågældendes revalideringssag". Jeg kan tilslutte mig denne udtalelse, og tilføje at det heller ikke er revalideringscentrets lægekonsulents opgave at vurdere om grundlaget for tilkendelse af førtidspension er til stede.

Det er efter loven kommunen, som foretager en helhedsvurdering og træffer den endelige afgørelse.

Med venlig hilsen

Henriette Kjær

Kildested: http://www.depweb.dk/laegekonsulent_...krivelser.html


Og der er ikke ændret en tødel siden.


Tidligere kunne man læse nedenstående:

Ugeskrift for Læger • 2. februar 2004, nr. 6 Lægekonsulenternes rolle i sociale sager.

En kritisk analyse af Socialministeriets udmeldinger DEBAT/KRONIK
Læge Jens Røhling Bang, e-mail: jerba@dadlnet.dk

Citat fra analysen hvori Jens R. Bang udtaler om hvor:
Citat. lægekonsulenterne enten udtaler sig mundtligt eller formulerer sig i et kodesprog:

Afsnit citat: Situationen er altså den, at lægekonsulenterne har en vare, som kommunerne efterspørger, men alligevel ikke - ifølge ministeriet - må bede om. Hvad mon der så sker?

Ikke uventet forvandles den hidtidige åbenhed til et fordækt mummespil, hvor lægekonsulenterne enten udtaler sig mundtligt eller formulerer sig i et kodesprog, hvor der siges det samme uden paragrafhenvisninger.

Med andre ord har ministeriets indgriben i et ikke ubetydeligt omfang svækket princippet om åbenhed i forvaltningen. Citat slut

Kan læses i helhed:
http://www.depweb.dk/laegekonsulent_...b_16-Feb04.zip

Kildesiden http://www.depweb.dk/laegekonsulent_..._artikler.html

Denne såkaldte fordækthed foregår sikkert i stor omfang? Og så ingen kan læse sig frem til hvad en lægekonsulent udtaler sig om en borger.

Fremtiden kan jo så kun vise om vi får sandheden frem om dette mummiespil m.v.
@PerChr er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-01-2008, 20:55   #5
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 25
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Det kan undre, da kommunens HOVEDFORMÅL er at få borgerne hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet.

Så er en lægekonsulent jo ansat til at manipulere, ikke til hjælpe med noget som helst.

Det sparer muligvis kommunen penge på kort sigt, men da ikke på længere sigt, når man misbruger lægekonsulenter på den måde.

Skatteyderne tror jo, at kommunerne hjælper borgerne. Det gør de slet ikke.

Det er jo som et forsikringsselskab, som ikke vil betale, når skaden sker.
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2008, 01:15   #6
Fussen
Hvor skulle jeg ellers være
 
Fussens avatar
 
Tilmeldingsdato: 15-10 2007
Lokation: odense
Indlæg: 176
Styrke: 11
Fussen er rigtig godt på vej
Ja de er bare så "dygtige" de lægekonsulenter. Det tog en lægekonsulent i Odense kommune 7 min. at erklærer mig rask. Jeg så lige Operation-X med Morten Spiegelhauer, og tænkte om det ikke lige var noget for ham at kulegrave lægekonsulenternes virke samt deres fantastiske evner til at ugyldiggøre eksisterende speciallægeerklæringer. Der plejer altid at ske noget positivt når Morten Spiegelhauer har gravet et par sandheder frem og konfronteret de ansvarlige med situationen. Vi skal jo nok være nogle stykker der skriver om vores problemer vedr manipulation/forfalskning fra den offentlige myndigheds virke med lægekonsulenter - det kunne nu være sjovt - så skulle det også lige frem i dagens lys, hvad de "dygtige" lægekonsulenter tjener på at tilsidesætte borgernes retsikkerhed - betalt af borgerens skattebillet. Bare en sjov idè.
Hilsen
Fussen
Fussen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2008, 01:43   #7
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 25
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Angry Fodbehandling bevilget til kvinde med amputerede ben???!!!

Det tænkte jeg også på, Fussen.

Hvad med Politiken? De har den her i nu.

Jeg både grinede og græd, da jeg læste det.

Det er bare så uhyggeligt, og synd for den dame, at hun er spærret inde de sidste år, hun lever. Hun kan jo slet ikke komme ud!!!

Min første tanke var, at lægekonsulenten havde skrevet, at de amputerede ben var en midlertidig lidelse, dokumenteret ved, at hun jo netop har fået bevilget fodpleje. Ergo må borgeren ifølge kommunen være "fuld af løgn".

Formålet er jo at spare penge på el-scooteren.

Det ligner jo alle de sager, vi ser på k10, ikke?

Stakkels kvinde. Det er jo som et fængsel for hende. Umenneskelig behandling, og så føler hun sig ikke engang sikker på, at hun får den om halvanden måned. Hun har totalt mistet tilliden til kommunen. Hvilket er forståeligt. Det får åbenbart ingen ende... heller ikke for en på 82.

Deprimerende tanke, hvis man skal kæmpe resten af livet.

Tænk, at de ikke kan skynde sig noget mere.

Læs her:


Siden marts i fjor har 82-årige Ursula Lundqvist ventet på at få en kommunal el-scooter.

Citat:
Uden den kan hun ikke transportere sig fra sin lejlighed i Dragør, efter at hun sidste år fik amputeret begge ben på grund af sukkersyge.
Citat:
»Hul i hovedet«
Oven i fortvivlelsen over ventetiden fik hun så brev om, at kommunen har forlænget hendes bevilling til fodpleje:

»Jeg fatter ikke, at de sender sådan et kort ud. Det er jo helt hul i hovedet«.

Ursula Lundqvist bor i Dragør Kommune, der har sendt fodkortet ud, og her oplyser kommunen, at hun selv skulle have fortalt dem, at hun fik sine ben amputeret.
Citat:
El-scooter køres rundt mellem kommuner
Efter Politikens henvendelser i sagen har Dragør Kommune aftalt et møde med Ursula Lundqvist, og borgmester Allan Holst forventer, at Dragør er færdig med sagsbehandlingen om halvanden måned. Ursula Lundqvist fyldte i går 82 og er glad for, at der nu sker noget.

»Det var ligesom at få en rigtig god fødselsdagsgave«, siger hun – der dog ikke kan være sikker på, at gaven ankommer om halvanden måned.

Når Dragør er færdig med sagsbehandlingen, går sagen til Tårnby, der skal bestemme, om ansøgningen om en el-scooter skal afvises eller bevilliges. Når den beslutning er truffet, går sagen tilbage til Dragør, der så tager sig af det praktiske.
Læs resten her. Bl.a. dårlige undskyldninger om sagsbehandlingen.

http://politiken.dk/indland/article458295.ece
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-01-2008, 17:06   #8
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 25
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Exclamation Ikke alle kommuner har lægekonsulenter

Citat:
De fleste kommuner har tilknyttet en lægekonsulent, der inddrages efter lokale procedurer.

Dvs. IKKE ALLE kommuner har tilknyttet lægekonsulent.

Hertil kommer, at der står "lokale procedurer".

Disse "lokale procedurer" må vel ikke stride imod loven.

Hvad betyder denne bemærkning her? Har I nogle bud på det?

Citat:
Overvej, hvordan lægekonsulenten kan inddrages mere aktivt i forhold til tilrettelæggelsen af opfølgningsindsatsen uden at træffe afgørelse i sagen.


Som jeg læser det, opfordrer det til at SYLTE borgerens sag og undgå klagemulighed, da der IKKE er truffet en afgørelse, der kan klages over.

Citat:
Lægekonsulent


Formål og beskrivelse

Lægekonsulenten er tilknyttet kommunen og skal yde lægefaglig rådgivning til sagsbehandleren.
Lægekonsulentens primære opgave er at bistå sagsbehandleren med at klarlægge og tolke indholdet af andre lægers udtalelser, herunder lægeerklæringer, og vurdere sygdoms- og behandlingsforløbet i forhold til mulighederne for tilknytningen til arbejdsmarkedet på kort og langt sigt.
Opmærksomhedspunkter
Det er vigtigt at inddrage lægekonsulenten, når det skal afgøres, hvilke lægeerklæringer som skal indhentes, og når indholdet af disse erklæringer skal klarlægges og tolkes.
Lægekonsulenten kan også inddrages i en bredere vurdering af lægesamarbejdet, og hvilke lægefaglige kompetencer og andre aktører som skal inddrages i opfølgningen.
Inddrag eventuelt lægekonsulenten ved eksempelvis rundbordssamtaler, hvis der er usikkerhed om sygdoms- eller behandlingsforløbet – det kan ofte være en god idé i forhold til arbejdsgiveren.
Overvej, hvordan lægekonsulenten kan inddrages mere aktivt i forhold til tilrettelæggelsen af opfølgningsindsatsen uden at træffe afgørelse i sagen. Hvordan?
De fleste kommuner har tilknyttet en lægekonsulent, der inddrages efter lokale procedurer.
http://sdpguide.ams.dk/Akt%C3%B8rer/...konsulent.aspx
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-02-2008, 16:46   #9
@PerChr
Udmeldt Bruger
 
Tilmeldingsdato: 06-08 2007
Indlæg: 565
Styrke: 11
@PerChr er ny på vejen
Post Svar fra Folketinget vedr. lægeloven / Lægeløftet

Der forelægger nu svar på spørgsmålet:
MFU spm. om det kun er lægelovens undtagelser der kan begrunde, at en læge i bestemte situationer kan være undtaget fra at overholde lægeløftet, til ministeren for sundhed og forebyggelse 10/12 07

Læs svar her
http://www.folketinget.dk/samling/20...225/529811.HTM

Sidst redigeret af @PerChr; 27-02-2008 kl. 16:48. Årsag: Stavefejl
@PerChr er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-02-2008, 22:41   #10
lena
Mit andet hjem K10
 
lenas avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-08 2007
Indlæg: 612
Styrke: 12
lena er ved at flytte ind på K10lena er ved at flytte ind på K10
Nyt spørgsmål fra Line Barfod

I forlængelse af svar på spørgsmål 59 bedes ministeren redegøre for, hvor der er hjemmel til, at læger der virker som lægekonsulenter ikke har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i dette arbejde, hvis de bare sørger for kun at forholde sig til papirer, hvorimod at pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed først indtræder, i det øjeblik de møder en patient.
lena er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fakta om min vej til førtidspension med k10´s hjælp:-) Linuzmor Din historie 72 04-04-2012 11:16
Fakta om personlighedsforstyrrelser gunvor Den nyttige viden vi alle har 18 17-11-2011 12:21
Fup eller fakta? zuza Politik og Samfund 2 01-05-2010 23:33
Fakta om fleksjob - pjece til arbejdsgivere zuza Et godt link! 0 18-04-2009 02:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 07:49.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension