K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Lægekonsulenternes Rolle

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Lægekonsulenternes Rolle Her vil vi sætte fokus på lægekonsulenters rolle i de kommunale sager.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 15-05-2014, 20:39   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
K10 skal være opdateret om kommunale lægekonsulenter maj 2014

Kære venner.

I denne periode, har vi haft 2 tilfældige "kollegaer" hvis sager har været alvorlige, interessante og dybt irriterende.

Jojan`s sag: Morbus Meniere og piskesmæld
http://www.k10.dk/showthread.php?t=30016

Hvor også Lgkh62 har erfaring og viden, som skal kendes i samme tråd #20:

"Du har evt. mulighed for at få sagen forelagt ny Lægekonsulent, hvilket jeg gjorde, hvis du kan få dokumenteret fejl i Lægekonsulentens erklæring.

Lægekonsulenten gav mig en anden diagnose og tilsidesatte en Overlæges erklæring.

Jeg sendte Lægekonsulentens vurdering/udtalelse til Overlægen, som modsagde Lægekonsulentens vurdering som komplet uforståelig og fejlagtig.
Han beskrev hvorfor.

Brevet fra Overlægen blev tilføjet min sag som "partsindlæg" og afstedkom at min sag blev forelagt anden lægekonsulent
."


Frk F`s sag: Parkinson

http://www.k10.dk/showthread.php?t=29955

Irriterende sager, fordi det ser ud til, at vores viden omkring de kommunal lægekonsulenter ikke er opdateret, således at vores svar ikke er 100% sikker, således at "spørgere" kan få det korrekte svar og dermed muligheden for at kunne, dels klage, dels forstå hvad lovgivningen siger præcis om hvilke beføjelser lægekonsulenten har ifølge LOVGIVNINGEN.

Jeg fornemmer, at udviklingen er gået modsat af, hvad der tidligere er blevet sat befolkningen i udsigt, om at kommunale lægekonsulenters indflydelse skulle reduceres og den praktiserende læges beføjelser styrkes.

Nu oplever vi også at klinisk funktion Rehabiliteringsteam, fra Regionerne, er begyndt at ringe til praktiserende læger, for derigennem at få borgeren til at ændre indstilling.

Derfor denne tråd, hvor vi i fællesskab hjælpes ad for at få indsigt i præcis, hvilke beføjelser en kommunal lægekonsulent har ifølge lovgivningen og ikke Vejledninger, som kommunerne ikke er pligtige til at følge.

Jeg begynder med dette "Forslag til folketingsbeslutning"

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=140921

Hvordan gik det med det, mon?

"Her erkendte ministeren mundtligt og skriftligt, at der faktisk aldrig har været lovhjemmel for de vejledninger, som skiftende ministre har sendt ud."

Som viser, at selv ministre udsender Vejledninger , som der ikke er grundlag for. Så tror da Fanden, at borgerne er så lette at blive kørt rundt i manegen.

"Vi har dermed en uholdbar retstilstand, hvor Folketinget er fuldt ud klar over, at regeringen udsender vejledninger på et meget omdiskuteret område, som kommunerne ikke behøver at følge.

Formålet med beslutningsforslaget er derfor at gøre en ende på denne uholdbare situation ved at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag, der bemyndiger ministeren til at fastsætte bindende retningslinjer for lægekonsulenternes arbejde på baggrund af de hidtidige vejledninger.

Retningslinjerne for lægekonsulenternes arbejde findes i følgende skrivelser og vejledninger
:"

Håber, at mange kompetente k10èr vil hjælpe til med at få den faktuelle viden om præcis, hvilke beføjelser en kommunal lægekonsulent har, ifølge LOVGIVNINGEN

Eksempel:

Vi har tilfælde, hvor en borger gennem lang tid, 1 - 2 og flere år, gennemgår arbejdsprøvninger, sygemeldinger etc, hvor speciallæger skriver til journalen, at en specifik diagnoser er udredt og stationær. Hvorefter, efter års sagsbehandling, finder lægekonsulenten på at nu skal vi til psykolog, tabe sig eller til udredning for funktionel lidelse. ALTID på et sent tidspunk med billigelse af sagsbehandleren. HVORFOR igangsætter man ikke det tidligere i forløbet, som befolkningen og Folketinget mener? Det er da ikke rimeligt, derfor skal vi have den fulde viden, så vi kan hjælpe bedre imod disse urimligheder.

Derfor undgå almindelig debat, men kom med dokumenterbar viden, som vi kan videregive i fremtiden.

Bedste hilsner

Peter

Sidst redigeret af phhmw; 15-05-2014 kl. 23:24.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 21:16   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ombudsmanden, Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde 2012

http://www.ombudsmanden.dk/find/udta...er/2012-7/pdf/

"Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke – uden udtrykkelig lovhjemmel – kunne fastsætte retligt bindende retningslinjer for, hvilke arbejdsopgaver kommunale lægekonsulenter måtte beskæftige sig med. Det var kommunalbestyrelserne, der bestemte arbejdsopgaverne og havde instruktionsbeføjelse over for lægekonsulenterne på samme måde som for andet kommunalt ansat administrativt personale."

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 21:28   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Skrivelse med orientering om lægers rolle i sager om førtidspension

https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=19809

"Som bekendt er førtidspensionsreformen trådt i kraft den 1. januar 2003 og dermed arbejdsevnekriteriet for tilkendelse af førtidspension. I anledning af førtidspensionsreformen udsendes hermed en orientering om lægers rolle i sager om førtidspension.

Efter reformen skal kommunen benytte arbejdsevnemetoden til udvikling og vurdering af borgerens arbejdsevne i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. Kernen i arbejdsevnemetoden er borgerens ressourceprofil, som består af 12 elementer, hvoraf helbred er et element. Kommunen skal gå i dialog med borgeren om pågældendes ressourcer, barrierer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet.

Retningslinjerne om lægekonsulenter og lægers rolle i sociale sager er ikke ændret med førtidspensionsreformen. Retningslinjerne fremgår af følgende tekster, som kan findes på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk
"

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 21:40   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Fælleserklæringen mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Socialministeriet om

http://www.socialjura.dk/content-sto...-af-2311-1998/

"Af fælleserklæringen fremgår således tydeligt, at kommunen har ansvaret for sagen, at lægen skal give oplysninger, og at de lægelige oplysninger udgør en delmængde af de oplysninger, der skal træffes afgørelse på baggrund af. Bemærk at lægen ikke skal udtale sig om, hvorvidt borgeren er berettiget til pension og ej heller om borgerens eventuelle erhvervsevnenedsættelse (men gerne om borgerens funktionsniveau i forhold til eventuelle sygdomme), da dette er kommunens ansvar på baggrund af sagens samlede informationsgrundlag."

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 21:55   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Førtidspensionsvejledningen nr. 54 af 31. august 2007 pkt 202 206

http://www.sm.dk/data/Dokumentertill...31-08-2007.pdf

punkt 202-206

Læs side 60 - 61.

"Lægekonsulenten er en administrativ medar-
bejder ansat af kommunen og er hermed under-
lagt borgmesterens øverste ledelsesansvar. Læ-
gekonsulenten har bl.a. til opgave at bistå myn-
digheden med at klarlægge indholdet af andre
lægers udtalelser. Lægekonsulenten kan desuden
pege på, hvilke helbredsmæssige oplysninger
der mangler. Lægekonsulenten må ikke efterprø-
ve andre lægers oplysninger ved at undersøge
borgeren selv. Lægekonsulenten kan også bistå
kommunen med at afdække eventuelle skånebe-
hov, der skal tages hensyn til ved borgerens
eventuelle tilbagevenden til arbejdsmarkedet
."


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2014, 22:04   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Skrivelse med orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension

http://www.laeger.dk/portal/pls/port...me=8450870.PDF

"På baggrund af den seneste tids fokus på lægers og lægekonsulenters rolle i sager om tilkendelse af bl.a. førtidspension er der konstateret et behov for at præcisere rollefordelingen mellem borgerens egenlæge/speciallæge, lægekonsulenten og de kommunale sagsbehandlere.

Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der skal iværksættes fire initiativer med henblik på at skabe klarhed over lægekonsulenternes rolle og arbejde samt kommunernes brug af lægekonsulenter
."

De fire initiativer er:
1)
Udsendelse af (denne) orienteringsskrivelse med præcisering af lægekonsulenternes rolle i sager om førtidspension,hvor formålet er at tydeliggøre selve rollefordelingen.
2)
Iværksættelse af en undersøgelse af kommunernes brug
af lægekonsulenter, hvor Ankestyrelsen skal undersøge brugen af lægekonsulenter og samarbejdet med kommunernes sagsbehandlere, herunder om der er nedskrevet retningslinjer for samarbejdet. Undersøgelsen skal være færdig i efteråret 2011.
3)
Iværksættelse af undersøgelse af lægekonsulenternes arbejde, hvor Ankestyrelsen skal undersøge konkrete kommunale sager for at beskrive best practise for lægekonsulenternes arbejde i den kommunale sagsbehandling. Undersøgelsen forventes færdig i starten af 2012.
4)
Styrket samarbejde med lægerne, hvor beskæftigelsesministeren vil kontakte Lægeforeningen med henblik på at styrke samarbejdet med lægerne og skabe klarhed over lægernes rolle i sociale sager på beskæftigelsesområdet

"Disse skrivelser og vejledninger indeholder de samme retningslinjer, som er blevet gentaget, hver gang der er udsendt en ny skrivelse. Der er således ikke noget nyt i den seneste skrivelse fra 4. juli 2011. Indholdet i retningslinjerne er"


Jeg eller andre må finde resultatet af disse undersøgelser!

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 15-05-2014 kl. 22:07.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-05-2014, 10:35   #7
FlemmingLeer
Afhængigheds tegn af K10
 
FlemmingLeers avatar
 
Tilmeldingsdato: 12-06 2007
Lokation: Vejle, Sydjylland, Enhedslisten, Sind
Indlæg: 385
Styrke: 14
FlemmingLeer er ny på vejen
Hej,

Der er kommet et spørgsmål i Folketinget om lægekonsulenten, hvor vedkommende faktisk ikke er en del af lovgivningen.

Det er i Folketingets Sundhedsudvalg, som stiller det spørgsmål. Det kom frem på samråd den 20. maj 2014 i Sundhedsudvalget om Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser:
http://www.ft.dk/webtv/video/20131/s...05-20T15:41:10

Spørgsmålet er her:
Citat:
Vil ministeren redegøre for lægekonsulenternes rolle i kommunerne efter den nye reform, herunder for om lægekonsulenter kan stille diagnoser eller kan bestemme, at der skal ses bort fra f.eks. speciallægers erklæringer og diagnoser?
http://www.ft.dk/samling/20131/almde.../820/index.htm
__________________
Når lovgivere får mindre at lovgive om, så udvikler de sig til krontrollanter. - Flemming Leer Jakobsen
Træk vejret - tæl til 10. Tænk selv, det er demokrati - Flemming Leer Jakobsen
FlemmingLeer er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-05-2014, 11:39   #8
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Øzlem SF: Jeg forstår simpelthen ikke hvad ministeren siger!

Kære Flemming.

Tak, for din information og i håb om at du vil fortsætte med at deltage i denne tråd med fakta.

Jeg bemærker, i forbindelse med ministerens svar om funktionelle lidelser, at Øzlem fra SF, ikke forstår hvad ministeren svarer.

Spol frem til 15:55 hvilket indikerer at der er os imod dem.

Det er simpelthen ikke godt nok, når vi kender konsekvenserne af deres "uld i mund" og skjulte dagsordner.

Bedste hilsner

Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-06-2014, 09:14   #9
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Lægekonsulenter går for vidt over for syge

http://www.avisen.dk/laegekonsulente...ge_164499.aspx

Ankestyrelsen har undersøgt sager om fleksjob og førtidspension og peger på en række udfordringerne. De tre første udfordringer er:

Kommunen skal være opmærksom på, at spørgsmålene til lægekonsulenten kun tager sigte på helbredsmæssige forhold. Ellers kan lægekonsulenten komme til at tage stilling til mere end de helbredsmæssige forhold.

Lægekonsulenten har udtalt sig om, hvorvidt borgeren har ret til sociale ydelser, eller udtalt sig på en måde, der kan give anledning til, at udtalelsen opfattes som om, lægekonsulenten har forholdt sig til retten til sociale ydelser som for eksempel fleksjob eller førtidspension. Derved går lægekonsulenten ud over den lægelige vurdering.

Lægekonsulenten udtaler sig om et præcist antal timer, som borgeren vil være i stand til at arbejde ugentligt. Derved kommer lægekonsulenten indirekte til at forholde sig til retten til for eksempel fleksjob eller førtidspension.

Kilde: Ankestyrelsens undersøgelse af Lægekonsulenternes arbejde.


Ankestyrelsen`s undersøgelse findes her:

Titel Lægekonsulenternes arbejde Udgiver Ankestyrelsen, april 2012 ISBN nr 978-87-7811-171-5 Layout Identitet & Design AS

https://www.google.dk/#q=ankestyrels...ternes+arbejde

som er i PDF og kan ikke henvises direkte, men brug Google.

Hvis andre kan finde den med direkte henvisning er du velkommen.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-06-2014, 09:25   #10
sortepigen
Skal snart betale husleje på K10
 
Tilmeldingsdato: 19-02 2014
Lokation: Guldborgsund
Indlæg: 945
Styrke: 7
sortepigen er rigtig godt på vej
Peter du er guld værd

Så du får lige en

Det du lige har postet er vigtigt iforhold til en evt. anke af min sag.

Rehab.teamet lagde nemlig vægt på at "lægekonsulenten har vurderet at jeg kan arbejde 3 timer, og at min arbejdsprøvning var retvisende for min arbejdsevne".
I øvrigt til trods for at jeg fik det værre, større medicinforbrug bla.
Det er med andre ord udover lægekonsulentens beføjelser det vedk. har skrevet, iforbindelse med min pensionsansøgning.

Tak kære Peter
vh sortepigen
sortepigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 17:20.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension