K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 01-07-2020, 19:23   #171
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Elmer Advokaters anbefalinger vedrørende forsikringsselskabers brug af overvågning, l

Elmer Advokaters anbefalinger vedrørende forsikringsselskabers brug af overvågning, lægekonsulenter mv.

https://elmer-adv.dk/nyheder/elmer-a...-overvaagning/

Elmer Advokater har fulgt debatten i medierne om forsikringsselskabernes overvågning af sine forsikringstagere og om selskabernes anvendelse af speciallæger og interne lægekonsulenter.

Som advokater for en lang række forsikringstagere har vi stor erfaring med disse sager, og vi genkender mediernes beskrivelse af de udfordringer, som selskabernes overvågning og anvendelse af læger giver. Problemstillingerne er ikke nye, og Elmer Advokater satte allerede i 2017 fokus på overvågningssagerne i vores forsikringsretlige magasin, Perspektiv. https://elmer-adv.dk/wp-content/uplo...dvokater-1.pdf Omfanget af sagerne er dog kun taget til, og problemstillingerne er aktuelle som aldrig før.

På baggrund af vores erfaring med området har vi opstillet følgende 9 anbefalinger til, hvordan forsikringsbranchen kan håndtere udfordringerne med henblik på at mindske antallet af tvister og opretholde kundernes tillid til selskaberne:

Perspektiv:

Af det omtalte Kodeks fremgår det blandt andet, at selskaberne kan iværksætte en nærmere under- søgelse, hvis der under sagsbehandlingen opstår mistanke om forsøg på forsikringssvindel.
Selskaberne skal anvende undersøgelsesmetoder af mindst mulig indgribende karakter, og observation, foto- og videooptagelse af kunder bør kun benyttes, hvor der er bestyrket mistanke om svindel, og hvor mindre indgribende undersøgelsesmetoder er udtømte uden resultat.
Selskabet kan således være berettiget til
• at kontakte tredjemand vedrørende sagen,
• at indhente oplysninger fra o entligt tilgængelige hjemmesider, herunder fra private blogs,
som ikke kræver kodeord,
• at a ytte lokaler, hvori den a yttende selv be nder sig,
• at a ytte telefonsamtaler, som den a yttende selv deltager i,
• at fotografere og videooptage personer på o entligt tilgængelige steder og private steder, der
er o entligt tilgængelige og,
• at observere personer på frit tilgængelige steder.
Ved indsamling af personlige oplysninger skal kunden orienteres i overensstemmelse med person- datalovens regler om oplysningspligt. Det har ingen betydning for oplysningspligten, om selskabet efterfølgende sletter oplysningerne, eller om kunden opnår dækning eller ej.
Selskaberne har altså rig mulighed for at efterforske sagen på egen hånd, hvis der er mistanke om forsikringssvindel.1. Overvågning skal kun anvendes ved bestyrket mistanke om svindel


På baggrund af vores erfaring med området har vi opstillet følgende 9 anbefalinger til, hvordan forsikringsbranchen kan håndtere udfordringerne med henblik på at mindske antallet af tvister og opretholde kundernes tillid til selskaberne:1. Overvågning skal kun anvendes ved bestyrket mistanke om svindel
Elmer Advokater anbefaler, at der skelnes skarpt imellem sager om forsikringssvindel og sager, hvor parterne blot vurderer forskelligt, om betingelserne for dækning ved tab af erhvervsevne er opfyldt. Vurderingen af forsikringstagerens erhvervsevnetab er skønsmæssig, og efter vores erfaring hører det til sjældenhederne, at forsikringstageren har til hensigt at besvige selskabet. Det er problematisk og afsporer debatten, at helt almindelige forsikringskunder omtales som svindlere.2. Overvågning skal indberettes
Selskaberne bør forpligtes til at indberette sin overvågning af forsikringstagere til Finanstilsynet. Indberetningspligten skal sikre, at overvågning kun etableres i tilfælde, hvor der er bestyrket mistanke om svindel, og hvor mindre indgribende undersøgelsesmetoder er udtømte uden resultat. Pligten vil endvidere skabe transparens på området og vil gøre det muligt at føre et reelt tilsyn med overvågningssagerne, hvilket er påkrævet.3. Finanstilsynet skal sikre viden og transparens
Der bør indhentes mere viden om og skabes mere transparens på området for overvågning i forsikringssager. Til eksempel er Finanstilsynets rapport fra 2019 (om 2018 forhold) foretaget uden inddragelse af tre pensionsselskaber med en samlet markedsandel for individuelle pensioner på ca. 42 %. Alle tre selskaber anvender overvågning i betydeligt omfang, og rapporten er derfor ikke retvisende.

Oplysningen i den aktuelle debat om, at der i 2019 kun blev foretaget overvågning i 58 tilfælde, forekommer med vores erfaring og indblik at være for lavt. I det hele taget er det reelle omfang af selskabernes anvendelse af overvågning uklart, hvilket gør det vanskeligt at føre en saglig debat om emnet.4. Ankenævnet for Forsikring bør afvise flere sager med overvågning
Ankenævnet for Forsikring bør i højere grad anvende muligheden i vedtægterne for at afvise sager, hvor der er usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger. På denne måde gives forsikringstageren mulighed for at indbringe sagen for domstolene med retshjælp og fri proces — og domstolsbehandling forbedrer muligheden for, at sagerne afgøres korrekt på et fuldt oplyst grundlag.

Overvågningssager har i flere tilfælde vist sig at være for komplicerede til skriftlig ankenævnsbehandling, og det er hverken rimeligt eller forsvarligt at lade den hermed forbundne bevismæssige usikkerhed komme forsikringstageren til skade. Dertil kommer det udtalte misforhold mellem selskabernes og forsikringstagernes ressourcer og mulighed for at varetage egne interesser under sagen.5. Telefonisk ”afhøring” skal reguleres eller forbydes
Der bør indføres retningslinjer for selskabernes telefoniske ”afhøring” af forsikringstageren.

Elmer Advokater er bekendt med, at mindst ét stort selskab har som fast procedure i overvågningssager at foretage en uvarslet opringning til forsikringstageren for at afhøre denne om overvågningsrapporten, som forsikringstageren endnu ikke selv har fået kendskab til.

Afhøringen optages af selskabet og bruges som bevis for, at forsikringstageren under samtalen har afgivet sådanne urigtige oplysninger, at selskabet er berettiget til at ophæve forsikringsaftalen på grund af forsikringstagerens svig.

Metoden er efter vores opfattelse kritisabel og på kant med kravene til loyal og redelig behandling af forsikringstageren, der f.eks. på grund af misforståelser, sygdom, søvndrukkenhed, ledende spørgsmål eller andre forhold besvarer selskabets spørgsmål på en sådan måde, at selskabet ser sig berettiget til at ophæve forsikringen, selvom der ikke er grundlag for det. Dette har vi allerede set flere eksempler på i praksis.6. Funktionsskemaerne er utilstrækkelige
Selskaberne bør præcisere sine spørgsmål i funktionsskemaerne, så de rettes mod den konkrete sag. Standardiserede spørgsmål og svarmuligheder øger i betydeligt omfang risikoen for misforståelser og utilsigtede ”forkerte” svar.

Hvis selskaberne vurderer, at der er væsentlig uoverensstemmelse imellem forsikringstagerens oplysninger i funktionsskemaet og forsikringstagerens observerede aktiviteter, skal selskabet give forsikringstageren mulighed for at fremkomme med en udtalelse. Er der herefter fortsat berettiget tvivl om forsikringstagerens funktionsevne, bør selskabet tilbyde forsikringstageren at blive arbejdsmæssigt afklaret i privat regi.7. Uvildigt valg af speciallæger
Elmer Advokater anbefaler fortsat, at der indføres et uvildigt organ til udpegning af speciallæger i sager, hvor forsikringsselskabet og forsikringstageren ikke kan blive enige om lægevalget.

Det er uhensigtsmæssigt, at der endnu ikke er fundet en løsning på denne problemstilling. Forsikring & Pension har efter dialog med blandt andre Danske Advokater i maj 2020 offentliggjort ”nye og udvidede principper” for indhentelse af speciallægeerklæring herunder valg af speciallæge. Det er et skridt i den rigtige retning, men det løser ikke alle problemstillinger.8. Lægekonsulentudtalelser skal forelægges forsikringstageren
Selskaberne skal forpligtes til på eget initiativ at forelægge interne lægekonsulentudtalelser for forsikringstageren under sagens behandling.

Lægekonsulentudtalelserne skal fremlægges i sin helhed med oplysning om lægens navn og lægefaglige speciale, så forsikringstageren får mulighed for at bedømme lægens habilitet samt udtalelsens relevans og kvalitet.9. Lægekonsulenters habilitet
Endelig anbefaler Elmer Advokater, at der foretages regulering af lægers tilknytning til forsikringsselskaber som faste lægekonsulenter. Reguleringen skal sikre, at den lægefaglige vurdering foretages uafhængigt at lægens personlige tilknytning til selskabet. Til eksempel kan der indføres begrænsninger af den tidsperiode, en lægekonsulent må være tilknyttet et forsikringsselskab, ligesom der kan der indføres begrænsninger af, i hvilket omfang lægekonsulenten samtidig må bestride andre hverv, udfærdige speciallægeerklæringer for andre selskaber etc.Elmer Advokater står til rådighed for en uddybelse af ovenstående synspunkter og anbefalinger. Hvis dette ønskes, kan henvendelse rettes til undertegnede advokater.Med venlig hilsenGert Willerslev Karsten Høj Christian Skovgaard


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 01-07-2020 kl. 19:45.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-08-2020, 07:26   #172
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Mistede 311.556 kroner årligt efter en detektiv skyggede ham

Syge skal svare på spørgeskemaer, der er svære at forstå, lyder kritikken fra eksperter og advokater.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/ki...v-skyggede-ham

Kim Bertil Strange føler sig fanget i en fælde.
Først bad hans pensionsselskab, PFA Pension, ham om at svare på en række spørgsmål om, hvad han kunne som førtidspensionist.
Dernæst overvågede én eller flere detektiver ham i ni dage og kontrollerede, om han kunne mere, end han havde fortalt.
PFA Pension nåede frem til, at Kim Bertil Strange havde ´udvist svig´ og givet ´urigtige oplysninger ´ om, hvad han kunne klare. Med seks dages varsel stoppede de med at udbetale 311.556 kroner om året.
Sammenlagt mister han over fire millioner kroner, for Kim Bertil Strange ville have fået pengene hvert år frem til pensionsalderen, fordi han som mange danskere har tegnet en forsikring, der dækker tabt arbejdsfortjeneste, hvis han bliver for syg til at arbejde.

Kim Bertil Strange afviser, at han har løjet om sit helbred som førtidspensionist. Han mener, der er tale om en misforståelse.
- Jeg kan godt se, at jeg har lavet en eklatant fejl i det skema. Jeg har fuldstændigt misforstået det! Men jeg kan ikke forstå, hvis PFA ser et skema, der er helt hen i skoven, hvorfor kommer de ikke og spørger. Hvordan er det, du ikke kan det her, siger han.

Spørgsmål er tågede

Kim Bertil Strange er langt fra den eneste, som synes, at spørgeskemaerne fra pensionsselskaberne er svære at forstå.

40 erstatningsadvokater fortæller til DR, at syge og førtidspensionister har svært eller meget svært ved at udfylde skemaerne korrekt og fyldestgørende. Blot én advokat synes, at skemaet er let at svare på. I alt har 65 erstatningsadvokater, der repræsenterer kunder, svaret på DR´s rundspørge.

Seniorforsker Finn Breinholdt Larsen fra konsulenthuset Defactum under Region Midtjylland har set spørgeskemaer fra flere pensionsselskaber. Han forstår godt, at kunder kan have svært ved at svare på dem:

- Man kan bringe folk i en situation, hvor de ikke ved, om de svarer sandt, fordi spørgsmålene er lidt tågede og vævende. På den måde ender man i en situation, hvor man ikke kan stole på, hvad folk siger. Det er ikke, fordi folk lyver, men fordi de får stillet nogle spørgsmål, som er svære at svare på, siger forskeren, der selv står bag store spørgeskemaer om danskernes sundhed.


phhmw


Det kan ikke siges ofte nok, hvis du har en social sag med kommunen eller arbejdsskade ved AES eller private forsikringsselskaber.

Du skal ikke tro, men vide.

Alt hvad du foretager dig skal du have overblik over.

Du skal have 100% aktindsigt i alt hvad andre skriver om dig.

Du underskriver aldrig noget, som du ikke forstår.

Følger du ikke disse få, men lette regler, går din sag dig af hænde.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-08-2020, 09:00   #173
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Syge havner i klemme: Skal svare på uigennemskuelige skemaer fra pensionsselskaber

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/...ewsletter&nb=1

Danskere, der bliver ramt af sygdom, skal ofte svare på spørgeskemaer fra pensionsselskaberne, der er svære at forstå, lyder kritikken fra eksperter og advokater.


Hvis du bliver syg, kan dit pensionsselskab bede dig udfylde et skema, hvori du gør rede for, hvordan du er begrænset i forhold til din sygdom. Men ofte er disse skemaer så svære at forstå, at flere danskere havner i klemme, når de har besvaret skemaerne.

Det vækker nu kritik hos en lang række eksperter og advokater.

Man kan bringe folk i en situation, hvor de ikke ved, om de svarer sandt, fordi spørgsmålene er lidt tågede og vævende. På den måde ender man i en situation, hvor man ikke kan stole på, hvad folk siger. Det er ikke, fordi folk lyver, men fordi de får stillet nogle spørgsmål, som er svære at svare på, siger forskeren, der selv står bag store spørgeskemaer om danskernes sundhed.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/gu...ensionsselskab

Guide til syge: Sådan udfylder du svært skema fra dit pensionsselskab
Det kan blive meget dyrt, hvis syge misforstår eller svarer unøjagtigt, når de skal udfylde spørgeskema fra deres pensionselskab.

Hvert år bliver tusindvis af syge og førtidspensionister bedt om at udfylde et spørgeskema, så deres pensionsselskaber kan vurdere, om de stadig er syge eller raske.

Men ifølge 40 erstatningsadvokater, der repræsenterer kunderne, er spørgsmålene svære at forstå og svare på. Og det kan i værste fald koste de sygdomsramte millioner af kroner.

Pensionsselskaberne kan nemlig nægte at udbetale pension, hvis de efterfølgende kontrollerer kunden og finder bevis for, at svarene i spørgeskemaet ikke stemmer overens med virkeligheden. For eksempel hvis den syge kan mere, end vedkommende har oplyst i spørgeskemaet.

Men hvordan udfylder du skemaet korrekt, og hvilke faldgruber skal du være opmærksom på?

Her kommer nogle råd fra erstatningsadvokat Marianne Fruensgaard fra HjulmandKaptain og Forsikring & Pension.

Advokatens råd: Svar ikke firkantet

Det kan ske for mange, at de svarer forkert, uden at de vil snyde og lave svindel, mener advokat Marianne Fruensgaard.
For eksempel når syge blive bedt om at svare ja eller nej til spørgsmål. Det er nemlig et problem, fordi detaljerne forsvinder, forklarer hun.
- Man skal være forsigtig med at være kategorisk og blot svare ja eller nej til, om man har smerter, kan løfte og så videre, siger advokaten.
Er svarene for kategoriske, kan en kunde nemlig risikere at blive fanget med et kamera, hvor den syge måske en enkelt gang løfter en pose med tre liter mælk, selvom vedkommende i spørgeskemaet har oplyst, at man blot kan bære et kilo.
Marianne Fruensgaard siger, at syge har gode og dårlige dage og også gør ting, der kan gøre ondt. Derfor er det en god idé at uddybe sit svar og for eksempel fortælle:
- Jeg løfter nogle gange mit barnebarn, selvom jeg ikke altid kan. Jeg luger af og til min have, selvom jeg får smerter, men ellers bliver man skør, siger Marianne Fruensgaard.

I det hele taget fraråder hun blot at udfylde skemaet, som det er. Der er for lidt plads til at svare detaljeret:
- Man risikerer at svare for kort og upræcist, siger hun og råder derfor pensions- og forsikringskunder til at skrive mere grundigt i et bilag. Her kan man for eksempel uddybe, hvad man kan på gode og dårlige dage.
Spørger pensionsselskabet, om syge og førtidspensionister har fået det bedre eller værre, kan det være en god idé at henvise til dokumenter i sagen i stedet for selv at rode sig ud i dårlige formuleringer.
For eksempel kan man sige til sit pensionsselskab, at de selv kan se, hvordan det går med helbredet i journaler fra speciallægen og oplysninger fra kommunen.

Branchens råd: Få hjælp, hvis du er i tvivl

Ifølge Brancheforeningen Forsikring & Pension kan dit pensionsselskab også vejlede dig i at udfylde spørgeskemaet korrekt.
- Man skal kontakte sit pensionsselskab, hvis man er i tvivl om, hvordan spørgeskemaet skal bruges, eller hvad det kan bruges til. Det gælder også, hvis man er i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, og om man svarer ud fra en god dag, dårlig dag eller et gennemsnit, siger Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension.

Det er vigtigt at udfylde skemaet grundigt, understreger vicedirektøren.
- Man mister ikke penge på grund af sjusk. Det kan komme for en dag, men man kan godt miste penge, når man lyver. Man må have tillid til, at skemaet bliver besvaret korrekt, siger Thomas Brenøe.
Folks smertegrænser er forskellige. Kan der være situationer, hvor folk ikke lyver om, hvad de kan, men blot siger, det gør ondt, fordi de har en anden smertegrænse?
- Normalt kan pensionsselskaber ikke påvise, at folk har løjet om smerter, men man kan vise, hvis folk kan løfte og bære tunge ting, som de har sagt, de ikke kan, siger Thomas Brenøe.

Det er forskelligt, om folk er gode til at formulere sig. Hvis man har svært ved at svare skriftligt, kan det ifølge Forsikring & Pension være en god idé at få hjælp fra et familiemedlem eller en ven.
- Men det er ikke en betingelse for at få erstatning, at man er god til at formulere sig skriftligt. Det er muligt at tage fat i sit pensionsselskab og sige, hvis man ikke kan finde ud af at udfylde skemaet, fortæller Thomas Brenøe.

Her kan du se eksempler på nogle af problemerne med spørgsmål. Kommentarerne stammer fra seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra Region Midtjylland, der har set på skemaer fra fire selskaber.

FAKTA

Tusindvis af syge svarer på spørgsmål

Hvert år svarer tusindvis af syge og førtidspensionister på spørgeskemaer om deres sygdom og får blandt andet spørgsmål om, hvorvidt de kan gå, cykle eller køre i bil. Det sker, så pensionsselskaberne kan følge med i, om de stadig er syge eller raske. Har folk fået det bedre, kan de måske igen arbejde i stedet for at få penge fra deres forsikring for tabt erhvervsevne.

Sidste år blev 58 personer overvåget af pensionsselskaber alene i sager om tabt erhvervsevne og livsforsikringer, viser en rundspørge. Oveni kommer sager om overvågning på nettet.

I langt de fleste sager om overvågning indgår svar fra spørgeskemaer fra pensionsselskaberne. Det viser DR´s gennemgang af sager fra Ankenævnet for Forsikring.

https://www.dr.dk/nyheder/kritik-fra...kke-retvisende

Kritik fra læger: Detektivers overvågning af syge er ikke retvisende

Mange syge med 'usynlige' skader kan komme i klemme ved overvågning, advarer læger og patientforening.

Læger og patientforening er bekymret for, at pensionsselskaberne har en blind vinkel, når de overvåger.
DR har i løbet af sommeren fortalt, hvordan detektiver i dagevis fulgte efter Kim Bertil Strange, Rie Seliger Carlsen og overvågede Keld Buhl Jensen på nettet.
Sidste år overvågede pensionsselskaber 58 danskere med detektiver for at se, om syge snyder sig til millioner af kroner i tabt arbejdsfortjeneste.
Seks selskaber overvåger kunder
Mange danskere har en forsikring, der dækker, hvis sygdom eller ulykke gør, at de kan arbejde under halv tid. Knap 47.000 personer modtager hvert år erstatning for tab af erhvervsevne, oplyser Forsikring & Pension. En del af dem er førtidspensionister.

Sidste år overvågede seks pensionsselskaber kunder, som de mistænkte for at snyde i sager om tabt erhvervsevne, fortæller selskaberne anonymt i en rundspørge.

Hver sag kan dreje sig om mange millioner af kroner. DR har set eksempler på syge, der får udbetalt over 300.000 kroner i tabt erhvervsevne om året. Pengene bliver udbetalt år efter år frem til pensionsalderen.

Men det er vanskeligt med det blotte øje at se, hvordan syge med smerter og for eksempel hjerneskader og piskesmæld har det i virkeligheden, siger Frank Humle, direktør og neuropsykolog på Center for Hjerneskade.

- Jeg tvivler på, at man kan få et retvisende billede af udtrætning og smerter ved at overvåge. Det er ikke til at se, hvis man overvåger folk, der handler ind, om de kommer hjem med det, de burde eller dobbelt så meget, eller om de er så udtrættede, at de ikke kan lave en middagsret af de varer, de har bakset sammen, siger direktøren.

FAKTA

Seks selskaber overvåger kunder

Mange danskere har en forsikring, der dækker, hvis sygdom eller ulykke gør, at de kan arbejde under halv tid. Knap 47.000 personer modtager hvert år erstatning for tab af erhvervsevne, oplyser Forsikring & Pension. En del af dem er førtidspensionister.

Sidste år overvågede seks pensionsselskaber kunder, som de mistænkte for at snyde i sager om tabt erhvervsevne, fortæller selskaberne anonymt i en rundspørge.

Hver sag kan dreje sig om mange millioner af kroner. DR har set eksempler på syge, der får udbetalt over 300.000 kroner i tabt erhvervsevne om året. Pengene bliver udbetalt år efter år frem til pensionsalderen.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-09-2020, 18:44   #174
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kvinde udspioneret i fitnesscenter. AP Pension

En tidligere dansk elitesportsudøver blev i syv dage udspioneret sønder og sammen

https://ekstrabladet.dk/kup/kvinde-u...70SeIkLFaz32Nk

Hun ’sås på løbebåndet, hvor hun skiftevis løb og gik. Det skønnedes, at der var tale om intervaltræning, hvor man får pulsen op ved løb og efterfølgende får den ned igen ved at gå.’

Efter en time gik hun mod omklædningen.

Hun ’forlod træningscenteret og gik mod den parkerede bil. Hun kiggede i sin mobiltelefon, som hun havde i højre hånd. Hun bar vandflaske i venstre hånd, ligesom hun havde sportstaske om venstre skulder.

Denne minutiøst beskrevne spionage blev optaget på video og stammer fra en lang observationsrapport udført af en privatdetektiv hyret af forsikringsselskabet AP Pension mod en dansk mor født i 1980'erne.

Efter hun kom ud af omklædningsrummet, blev hun fulgt hjem af detektiven.

Invalid eller rask?
Overvågningen stod på i syv dage i sommeren 2018. Det var selskabets ihærdige forsøg på at stoppe udbetalingerne af invalidepension til kvinden, der ifølge en række speciallæger og det uafhængige retslægeråd var blevet hårdt fysisk skadet og uarbejdsdygtig i en trafikulykke tre år tidligere.

AP Pension mente, at kvinden, der var forhenværende elitesportsudøver og havde arbejdet på kontor, var fuld af løgn og rask nok til at arbejde på halv tid eller mere.

’Hun sås blandt andet stå ved kiosk, samt ved kølemontre, hvor hun tog en chokolademælk med højre hånd løftet over skulderhøjde,’ skriver detektiven, som også udspionerede kvinden, når hun var sammen med sine børn og sin mand.

Modangreb
Men sammen med en advokat gik kvinden til modangreb med bl.a. argumenter om, at hun havde ’såvel gode som dårlige dage, men hun er på intet tidspunkt i stand til at arbejde i noget som helst væsentligt omfang.’

De anførte, at hun var stærkt medicineret og brugte ørepropper som høreværn for at kunne fungere.

Men så kom Ankenævnet for Forsikring og slog fast, at selskabet ikke var ’berettiget til at ophæve hendes forsikring ved tab af erhvervsevne.’

Læs hele sagen hos ankenævnet.

https://ankeforsikring.dk/adm-ankena....aspx?CN=94262

kendelse:
_________________

Forsikringstageren har forsikring ved tab af erhvervsevne. I klageskema af 3/10 2019 til nævnet har klageren bl.a. anført:
"Kort redegørelse for sagen
Klager har i flere år modtaget ydelser samt haft fritagelse for betaling af præmie på grund af tab af erhvervsevne. Dette er bragt til ophør pr. 30. juni 2019, og dækningen er ophævet.

Lægekonsulenten vurderer, at klager utvivlsomt ikke har givet korrekt beskrivelse af sine forhold i bl.a. de funktionsskemaer der er indsendt til selskabet.

Lægekonsulenten vurderer desuden, at klager overdriver. Lægekonsulenten vurdere, at de meget sparsomme objektive fund, (især er der fravær af fund, der understøtter de subjektive smertekla- ger), understøtter, at klager overdriver.

Lægekonsulenten vurdere, at de gener klager måtte lide af ikke medfører at klager skulle være ude af stand til at arbejde i dækningsberettigende omfang. Klager burde således kunne arbejde – bredt bedømt - 50 procent eller mere.

Som følge heraf
bestemmes:
___________________

Selskabet, AP Pension, skal anerkende, at ophævelsen af klagerens forsikringsdækning ved er- hvervsevnetab ikke er berettiget.
Klageren får i øvrigt ikke medhold.

SLUT

Der var altså ikke med spionagen ført ’fuldt tilstrækkeligt bevis for, at hendes adfærd har været af en sådan illoyal karakter, at selskabet er berettiget til at ophæve hendes forsikring ved tab af erhvervsevne.’

Forsikringsboss tavs
’Vi ønsker ikke at stille op til et interview, og vi udtaler os ikke om konkrete kundesager,’ afviser AP Pension, når Ekstra Bladet beder forsikringsboss Bo Normann Rasmussen om et interview.

Han har oplyst, at han arbejder benhårdt på at minimere selskabets underskud på sundhedsforsikringer.

Ekstra Bladet ville blandt andet gerne have spurgt Bo Normann Rasmussen, hvordan han, hans to døtre, søn og hustru ville have det med at blive udspioneret i privatsfæren som konsekvens af et forsikringsselskabs bestræbelser på at at nedbringe sine udgifter.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-09-2020, 07:54   #175
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
»Det er Stasi om igen«

Tidligere NSA-chefer bekræfter dansk aftale om dataovervågning:

»Det er Stasi om igen«

National Security Agency har siden 90erne suget data fra fiberoptiske kabler verden over gennem aftaler med allierede lande, siger to tidligere NSA-ledere. De bekræfter over for Berlingske, at også Danmark indgik en sådan aftale. Men de advarer mod at stole på amerikanerne – NSA er »besat af overvågning«, lyder det.

https://www.berlingske.dk/samfund/ti...aagning-det-er

phhmw

Jamen, Herre Gud. Folketing, den danske befolkning, journalister, politikere generelt, piver over lidt overvågning.

I årevis har syge og handicappede været udsat for værre overvågning end de nævnte medborgere kan forestille sig.

Kan I ikke lide den medicin, som tilbydes de syge og handicappede?

Sølle skrog, er hvad I er.

Læs denne tråd, så opdager I at "Stasi" er nævnt mange gange.

Men I ville ikke lytte. Det er jo bare de syge og handicappede.


Triste hilsner
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-09-2020, 21:11   #176
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Nu er det journalisternes tur: 180 journalister i register

https://journalisten.dk/180-journali...RLA474fkGkWtE#

Journalisterne Jens Anton Havskov Hansen og Jeppe Findalen er blandt de navngivne journalister, som uden deres vidende er markeret som vaccinekritiske i et register, som Primetime har lavet for Sundhedsstyrelsen. Ulovligt ikke at orientere journalisterne, vurderer eksperter. Styrelsen undersøger sagen, mens Primetime nægter at svare

”Overvejende negativ omtale – bl.a. portræt af syg pige.”
Sådan lyder beskrivelsen af B.T.-journalist Jens Anton Havskov Hansen i et register, som kommunikationsbureauet Primetime har lavet for Sundhedsstyrelsen. Registeret er lavet i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen hyrede Primetime til en stor kampagne, som i 2017 skulle få flere til at lade sig HPV-vaccinere.

Det er netmediet Complidia, som først har beskrevet registeret i sidste uge baseret på en aktindsigt. Den aktindsigt har Journalisten efterfølgende også fået.
Registeret oplister i alt 180 navngivne journalister med navn, mail, telefonnummer, arbejdsplads og for nogles vedkommende en beskrivelse af den enkeltes dækning af HPV-vaccinen. Derudover har en række af journalisterne fået en farve – enten rød, gul eller grøn. Det fremgår af sammenhængen, at de journalister, som er markeret med rød, har haft en negativ dækning og/eller holdning til HPV-vaccinen, mens de grønne har omtalt vaccinen overvejende positivt, og de gule har skrevet både for og imod.

Det er dybt kritisabelt at lave sådan en liste, hvor man markerer kritiske journalister. Jeg vil have en forklaring på, hvorfor jeg skal med på sådan en liste, og hvad i alverden de har tænkt sig at bruge det til,” siger Jens Anton Havskov Hansen.

I alt er seks navngivne journalister markeret med rød i registeret.
”Under al kritik, at jeg skal registreres for at gøre mit arbejde”


Primetime.

https://www.altinget.dk/person/thomas-juul-dam

Managing partner, Primetime, fhv. særlig rådgiver, Helle Thorning-Schmidt (S)

Uddannet: cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2007)

Født 19. maj 1980, Nuuk, Grønland

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-10-2020, 22:43   #177
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Tesfaye vil kigge i asylansøgeres mobiler.....

Tesfaye vil kigge i asylansøgeres mobiler
Afviste asylansøgeres telefoner skal "tappes" for information. Det er et »kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem«, mener Enhedslisten.


https://jyllands-posten.dk/indland/E...uK8dtxj3BAoLFI

Værsgo at aflevere!

Fremover kan afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge få deres mobiltelefoner ”tappet” for informationer, som skal bruges til at gennemføre deres udrejse.

Det er en del af en ny strammerpakke, som udlændingeminister Mattias Tesfaye retter mod de omtrent 1.100 personer, der er i Danmark trods afgørelser om at de skal rejse ud. Allerede i dag er der hjemmel til at hente informationerne, men nu ansættes der også personale svarende til fem årsværk til opgaven, ligesom der afsæ...


phhmw

Hvor mon grænsen for Socialdemokratiet går, for at overvåge og tvinge informationer ud af mennesker?

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-10-2020, 09:23   #178
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Flere klager over forsikringsselskabers overvågning

https://fagbladet3f.dk/artikel/flere...s-overvaagning

Pensions- og forsikringsselskaberne har intensiveret deres overvågning af kunder, som får udbetalt erstatninger, skriver Finanstilsynet. https://www.finanstilsynet.dk/tal-og...rskning_161219 Men en række kunder vil ikke finde sig i at få frataget erstatninger og klager til Ankenævnet for Forsikring.

Det gjorde Kristina Krabbe Brønager også, da hendes pensionsselskab filmede hende hemmeligt. Blandt andet mens hun handlede. Hun fik delvist medhold hos ankenævnet, men er nu gået til Københavns Byret for at få fuldt medhold.

I år har nævnet indtil nu afgjort og offentliggjort seks sager, hvor der indgår “observation” af kunder. I hele 2019 var der ni sager, og i hele 2018 otte.

Direktør Kim Sparlund kom til ankenævnet for seks år siden, og dengang var der næsten ingen klagesager, hvor selskaber havde foretaget den form for efterforskning.

- I dag tror jeg, at der er flere tilfælde, end hvad man kan finde ved en simpel søgning. Det er ikke alle efterforskningssagerne, man kan finde ved alene at søge på “observation”, fortæller Kim Sparlund.

Flere får medhold
En stor del af sagerne handler om personer, som er mere eller mindre invalide efter for eksempel en arbejdsulykke, og som får udbetalt erstatning for mistet erhvervsevne. Pludselig stopper selskaberne udbetalingerne til dem, fordi man mener, at deres helbred ikke længere er så dårligt. Måske har selskabet opdaget, at de løber motionsløb, eller der er foretaget hemmelige videooptagelser, som viser, at de træner eller køber ind uden problemer.

- Det kan have store økonomiske konsekvenser for de pågældende at miste de løbende ydelser fra forsikringen. Derfor kan det være nærliggende at klage over sådanne afgørelser, siger Kim Sparlund.

I det sidste halvandet år har der ud af 15 sager været to kunder, som har fået medhold, og andre fire delvist medhold. Selskaberne har vundet de andre sager.

Billigt for selskaberne
Advokat Brian W. Lassen fra Kolding har ført flere sager for personer, som er blevet efterforsket af deres pensions- eller forsikringsselskab. Han mener, det er nemt og billigt for selskaberne bare at forsøge at stoppe en udbetaling.

- Hvis de bliver dømt i ankenævnet eller i retten til at skulle fortsætte udbetalingen, så koster det dem kun nogle få renter til kunden. Det virker også, som om nogle advokater er blevet mere aggressive til at rådgive selskaberne om at stoppe udbetalinger, siger Brian W. Lassen.

Han tilføjer, at hvis de skadede følger deres lægers råd om at holde sig aktive, så risikerer de at miste udbetaling. Så bliver de måske filmet hemmeligt af pensionsselskabernes efterforskere under træning.

Selskab med seks observationer på et år
AP Pension oplyser, at de i 2019 benyttede fysisk observation i seks tilfælde. Selskabet fortæller, at i alle seks tilfælde blev mistanken bekræftet og udbetalingerne stoppet.

- Over de sidste fem år har vores brug af observation ført til, at vi har stoppet eller undgået uberettigede udbetalinger for knap 190 millioner kroner. Det er penge, som de andre kunder i fællesskabet ellers havde mistet, hvis vi ikke havde gjort den nødvendige indsats, siger direktør Sara Brinks Larsen fra AP Pension.

PFA Pension er et af de selskaber, som har haft flere sager i ankenævnet, hvori der indgår “observation”. PFA henviser til brancheorganisationen Forsikring & Pension, der for nylig har deltaget i en artikel, https://finanswatch.dk/Finansnyt/For...le12177480.ece som viser, at selskaberne bruger mere efterforskning.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-10-2020, 13:29   #179
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Minister vil have styr på kontrol af syge pensionskunder

Kvinde overvåget af mand i ( se bizar video) bagagerum: Minister vil have styr på kontrol af syge pensionskunder

Det bliver sværere at overvåge pensionskunder. Bryder selskaber regler, kan de få bøder.


https://www.dr.dk/nyheder/indland/kv...AhQEiJuK48U#!/

HVILKE REGLER ØNSKER MINISTEREN FOR OVERVÅGNING?

Erhvervsminister ønsker, at der bliver lovgivning om brugen af detektiver i stedet for, at det er frivilligt for selskaberne at følge branchens kodeks.

Finanstilsynet skal fremover give påbud til virksomheder, der bryder regler om overvågning og melde dem til politiet, som kan efterforske sagen og give bøder, hvis loven er overtrådt.

Ministeren ønsker, at der skal være bestyrket mistanke, før der bruges detektiver, og kun en direktør kan godkende overvågning.

Der skal være en høringsfase, hvor kunder, der er blevet overvåget, har mulighed for at give deres version af sagen, før selskabet stopper udbetalingerne.

Kilde: Erhversministeriet


Minister åbner for bøder, påbud og direktøransvar

Tidligere har branchen haft deres egne spilleregler for brug af detektiver, men der har ikke været sanktioner for at bryde det etiske kodeks, som også har været frivilligt.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) lægger op til lovgivning, så Finanstilsynet kan kontrollere, om overvågningen sker korrekt, og der er mulighed for bøder og påtaler, hvis loven ikke bliver fulgt.

- Vi skal stramme op for, hvornår man vil bruge det her vidtgående værktøj, der handler om overvågning, siger Simon Kollerup.
Erhvervsministeren mener, at overvågning er så indgribende, at han vil have indført i reglerne, at det kun er en direktør, der kan bestemme, om en kunde skal skygges med detektiver.

- Vi må have sager op på direktørens bord. Det skal ikke være almindelige medarbejdere, der skal tage den her sag. Der må direktøren selv have hånden på kogepladen, siger ministeren, som også foreslår en høringsperiode, hvor kunder, der er blevet overvåget, kan se materialet og fortælle om eventuelle fejl.
Branchen tog kritik af overvågning alvorligt

Brancheorganisationen Forsikring & Pension har allerede reageret på kritikken fra sommeren, hvor DR bragte historierne. Branchen er mødtes med flere af de kunder, der var blevet overvåget.

I efteråret lavede branchen et nyt kodeks, der skal sikre, at de rigtige personer bliver skygget.

- Der er nogle typer svindel, som man kun kan afsløre ved at bruge observation – og hvis vi ikke havde det værktøj, så gav man de her svindlere frit spil. Udfordringen er at have procedurer, der sikrer, at uskyldige kunder ikke kommer i klemme, siger Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension.

Det nye kodeks ligger på mange måder på linje med det udspil, som erhvervsministeren kommer med i dag.

For at undgå at en afdeling får tunnelsyn og på for tyndt grundlag ønsker at bruge en detektiv, så skal beslutningen træffes af en chef fra en anden afdeling. På den måde er der flere øjne på beslutningen, så uskyldige ikke burde komme i klemme.

Samtidig skal der være en bestyrket mistanke, før overvågningen sættes i gang. Bliver en kunde overvåget, skal vedkommende have mulighed for at se materialet igennem og rette eventuelle fejl, før selskabet siger, at der er tale om snyd.
Den regel kommer, efter at der var eksempler på selskaber, som standsede betalinger på flere hundredetusind kroner fra den ene dag til den anden og besluttede at smække kassen i, før kunden havde peget på fejl i undersøgelserne.

LÆS OGSÅ:Pensionsselskab påstod, at foto fra Kelds garage var fra tysk motorring

Rie roser strammere regler

Rie Seliger Carlsen har kaldt overvågningen for ”det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.” På få dage standsede hendes pensionsselskab med at betale 300.809 kroner om året. Økonomien var under pres, og hun tog i en periode sovepiller for at falde til ro.

Rie Seliger Carlsen er glad for, at reglerne for overvågning bliver strammet.
- Ministeren har taget hånd om det her og forstået alvoren af, hvad folk har været udsat for. Det kan hjælpe på, at man ikke overvåger gud og enhver, siger Rie Seliger Carlsen, som dog godt kan forstå, at det kan være nødvendigt at overvåge for at forhindre svindel.
Se et eksempel på hvad detektiven så, da han fulgte efter Rie Seliger Carlsen og se hendes kommentarer.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-11-2020, 10:00   #180
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.146
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Algoritmer, der vurderer borgeres risiko for at gå ledige, afprøves i kommunerne

Algoritmer, der vurderer borgeres risiko for at gå ledige, afprøves i øjeblikket i en række danske kommuner.

Forestil dig, at du er jobkonsulent. Du sidder over for en ledig og efter at have fundet vedkommende frem i systemet på computeren, popper følgende tekst op; ’forhøjet risiko for langtidsledighed’.

Vurderingen er lavet af en algoritme, der, via data om borgerens køn, alder, bopæl, uddannelse, indkomst, etnicitet, sygdomshistorik osv., giver et bud på, hvor længe denne person – sammenlignet med andre personer med lignende baggrunde – mon skal være i systemet og modtage ydelser.

Men er det rimeligt at stemple den enkelte borger på baggrund af, hvad andre med en lignende baggrund har formået i forhold til jobsøgning?

Nej lyder svaret i et nyt studie fra Københavns Universitet.


https://dl.acm.org/doi/10.1145/3419249.3420149

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2...-rigtige-maal/

Man skal forstå, at mennesker er mennesker. Vi bliver ældre, syge og oplever tragedier og sejre. Så i stedet for at prøve at forudsige den enkeltes risici, bør vi hellere kigge på at tilrettelægge nogle bedre og mere gennemsigtige forløb på jobcenterområdet,” siger Naja Holten Møller, der er adjunkt på Datalogisk Institut og en af forskerne bag studiet.

Sammen med to kolleger fra samme institut, professor Thomas Hildebrandt og professor Irina Shklovski, har hun undersøgt de mulige alternativer til at bruge algoritmer i forbindelse med at forudsige jobparathed for den enkelte ledige og de etiske aspekter, der kan opstå her.

Vi har undersøgt, hvordan man på en etisk og ansvarlig måde kan udvikle algoritmer, hvor de mål, som opstilles for algoritmen, også giver mening for jobkonsulenterne. Her er det afgørende at finde en balance, hvor den lediges situation både kan vurderes i nuet af jobkonsulenten samtidig med, at man kan lære af andre lignende forløb gennem algoritmen,” vurderer Naja Holten Møller.

Jobkonsulenterne skal være med til at skabe algoritmen

Brugen af algoritmer inden for jobsøgning er ikke et tænkt scenarie. Allerede nu har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering introduceret denne type algoritmer til at forudsige borgeres risiko for langtidsledighed - og det på trods af kritik fra flere eksperter i dataret.

Algoritmer, der bruges i det offentlige, må selvsagt ikke skade borgerne. Ved at udfordre scenariet og altså selve ideen om, at målet for en ledig i et jobcenter altid er et job, kan vi få bedre hold om de etiske udfordringer. Ledighed kan have mange årsager, og her kan en hurtig afklaring af tidsforløbet for de mest udsatte borgere være et bedre mål, viser dette studie. På den måde undgår vi, at algoritmer gør stor skade,” siger Naja Holten Møller.

De adspurgte jobkonsulenter i studiet udtrykker bekymring for, hvordan algoritmens vurdering vil påvirke deres egen dømmekraft netop i forhold til de udsatte borgere.

Der skal sættes en ramme, hvor jobkonsulenter kan få reel indflydelse på de bagvedliggende mål, som er styrende for algoritmen. Det er svært, og det tager tid, men det er afgørende for resultatet. Samtidig skal man huske på, at algoritmer, der skal hjælpe med at træffe beslutninger, kan ændre jobkonsulenters arbejde væsentligt og en etisk tilgang indebærer derfor, at de tages med på råd,” forklarer Naja Holten Møller.

Vi skal tænke på de etiske aspekter

For selvom algoritmerne også kan være gavnlige i eksempelvis at kunne give en ide om, hvor længe den enkelte borger kan forvente at gå ledig, betyder det ikke, at det uden videre er etisk forsvarligt at anvende sådanne forudsigelser lavet af algoritmer i jobcentret, påpeger Naja Holten Møller.

Der er en drøm om, at algoritmen kan se nogle mønstre, som andre ikke kan se. Måske kan den se, at for dem, der har oplevet en personlig tragedie, er denne vej gennem systemet den bedste. Algoritmen kunne eksempelvis sige, at fordi du har været ledig på grund af sygdom eller en skilsmisse, så er din mulighed for at undgå langtidsledighed afhængig af sådan og sådan,” siger hun og slutter:

Men hvad skal vi med de her oplysninger, og kan de bruges på en fornuftig måde til at træffe bedre beslutninger? Jobkonsulenter kan ofte selv vurdere om en person ser ud til at kunne gå ledig i lang tid. De er formet af det menneskelige møde, deres faglighed og erfaring - og det er i dette møde, at den etiske udvikling af nye typer systemer til det offentlige bedst kan spire.”


phhmw

Ganske uhyggelig læsning.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 13:34.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension