K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 25-03-2018, 22:54   #31
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Væsentlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med ugyldighed!

Processen i sagsbehandlingen er ikke uden betydning, når en afgørelses gyldighed skal afprøves. Særligt vejledningsforpligtelsen, partshøring og afgørelsens indhold kan få betydning. Dette JURABOOST vil kort gennemgå de 3 facts.

Vejledningsforpligtelsen:

Ankestyrelsen har i flere sammenhænge taget stilling til, hvordan manglende vejledning kan betyde, at en afgørelse om et materielt indhold erklæres ugyldig og dermed annulleres. Som eksempel kan nævnes manglende vejledning om konsekvenser ved udeblivelser i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge eller kontanthjælp og hvor afgørelsen om stop af ydelse blev erklæret ugyldig, fordi kommunen ikke i tilstrækkelig omfang havde ydet skriftlig vejledning om muligheder for forløb samt sanktioner i nærværende sammenhæng.
Det bør endvidere bemærkes at Ankestyrelsen i 2017 har truffet afgørelse om, at manglende råd og vejledning efter forvaltningslovens regler kan påklages direkte til Ankestyrelsen. Denne afgørelse kan skabe særlig præcedens, da klager til Ankestyrelsen som overordnet hovedreglen indgives på baggrund af et materielt indhold. Men modtager du ikke råd og vejledning af forvaltningen generelt, kan du således indgive en klage direkte til Ankestyrelsen, også selvom der endnu ikke er truffet en materiel afgørelse.

Partshøring:

Kriterierne for partshøring kan ligeledes have afgørende betydning for en afgørelses gyldighed. Selve processen omkring partshøring stiller store krav til forvaltningens arbejde med at sammenfatte oplysninger for derefter at give den enkelte part mulighed for at forholde sig til sagens relevante dokumentationsgrundlag og udtale sig eller fremsende bemærkninger. Forvaltningens pligt giver således omvendt parten en ret. Manglende partshøring betyder at en afgørelse erklæres ugyldig. Det bør i den forbindelse bemærkes, at partshøring er en forpligtelse, der påhviler enhver forvaltning. Herunder også Udbetaling Danmark. En manglende partshøring om nedsættelse af en ydelse, eller fx som minimum en agterskrivelse, betyder at afgørelsen er ugyldig og dermed udsættes eller helt bortfalder.

Afgørelsens karakter:

Flere elementer i en afgørelse kan have betydning for afgørelsens gyldighed. Ankestyrelsen har i flere sammenhænge truffet afgørelse om, at en sagsfremstilling processuelt skal overholde gældende retningslinjer for ikke at blive erklæret ugyldig. Særligt reglerne om forelæggelse for rehabiliteringsteamet kan få afgørende betydning, ligesom borgerens inddragelse eller mangel på samme kan have væsentlig betydning for udfaldet af en sag.
Når der skal meddeles afslag på en materiel ansøgning stilles der i øvrigt store krav til begrundelsen for netop dette afslag. Såfremt begrundelsen ikke er fyldestgørende eller hvis der kan konstateres manglende sammenhæng til dokumentationsgrundlaget kan en afgørelse ligeledes erklæres ugyldig.

phhmw

Retssikkerhed opdeles traditionelt i materiel og processuel retssikkerhed:

Materiel retssikkerhed handler om indholdet i retsreglerne – altså det forhold at en myndighed træffer afgørelse om en ydelse/rettighed på et materielt korrekt grundlag / i overensstemmelse med gældende ret. Det handler bl.a. om, at myndighedens afgørelse skal svare til indholdet i loven og være i overensstemmelse med grundlæggende retsprincipper. Myndigheden har således ansvaret for, at de nødvendige oplysninger foreligger, inden der træffes afgørelse i sagen, og afgørelsen skal bl.a. være truffet på et sagligt grundlag og ud fra princippet om lighed for loven.

Den processuelle retssikkerhed handler om, hvordan en sag skal behandles fra ansøgning til afgørelse. Den processuelle retssikkerhed sikres ved forskellige sagsbehandlingsregler, som fx forvaltningslovens regler om partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt samt borgerens ret til at klage. Sagsbehandlingsreglerne medvirker til, at der træffes afgørelser, der indholdsmæssigt er i overensstemmelse med lovgivningen. Manglende overholdelse af sagsbehandlingsreglerne medfører en formodning for ugyldighed.

eller

Borgeren får det lovgivningen giver ret til (materiel retssikkerhed)

Sagsbehandlingsreglerne overholdes (processuel retssikkerhed)


DUKH

Når kommunen træffer afgørelse.


https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...ffer-afgorelse

Hvad er konsekvensen, når en borger ikke vil medvirke til sin sags oplysning?

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...gens-oplysning

Den gode sagsbehandling

http://www.socialraadgiverne.dk/wp-c...ssikkerhed.pdf

Hilsen Peter

Kilde.

https://mailchi.mp/fd459cca573c/jura...r?e=5a24302447

1.371

Sidst redigeret af phhmw; 25-03-2018 kl. 23:22.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-04-2018, 22:35   #32
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvordan skal lægelige oplysninger inddrages?

Lægelige oplysninger skal, som andre relevante oplysninger, inddrages i sagsbehandlingen. Det er oplysninger, der indhentes eller videregives ud fra et specifikt ønske og behov og dermed har til hensigt at tilgå det samlede dokumentationsgrundlag til brug for sagens afgørelse.

Inden en forvaltning anmoder om lægelige oplysninger har den således gjort sig overvejelser om, hvilke oplysninger der kan belyse en sag tilstrækkelig frem mod en saglig afgørelse. Det er dermed ikke tilfældigt, hvordan en sag belyses, men bør være nøje overvejet, da forvaltningen skal forholde sig til samtlige indkomne oplysninger og benytte dem i sagsbehandlingen.

Lovhjemmel til at indhente og videregive oplysninger fremgår af retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. Der er tale om et formel regelsæt, som gælder for samtlige forvaltningsenheder, uanset materiel sagsområde.

Både retssikkerhedsloven og forvaltningsloven giver mulighed for at indhente og videregive oplysninger til brug for ansøgninger og i afgørelsessager. I den forbindelse gør relevans begrebet sig gældende, hvilket forvaltningen læner sig op ad, når det skal vurderes, hvilke oplysninger der er brug for. Når en forvaltning modtager oplysninger har den pligt til at notere og ikke mindst journalisere de oplysninger, som forvaltningen nu skal forholde sig til.

Hvordan forholder forvaltningen sig?

Oplysningerne som forvaltningen modtager skal efter modtagelse vurderes ind i en materiel kontekst. Er der tale om en sygedagpengeafdeling, vil de lægelige oplysninger skulle vurderes ind i den materielle kontekst, der hedder sygedagpengeloven. Kan der fx på baggrund af de lægelige oplysninger træffes afgørelse om forlængelse af sygedagpenge.

Er der tale om en afdeling for ledige fleksjobbere skal oplysningerne holdes op imod rådigheden for fleksjobbere og om rådighed på baggrund af de lægelige oplysninger fortsat er realistisk eller om en sag om førtidspension kan påbegyndes.

Kan de lægelige oplysninger ignoreres?

Nej med begrundelse i ovenstående gennemgang. En forvaltning skal forholde sig til oplysningerne eller som minimum aktivt tage stilling til, hvorfor de ikke finder oplysningerne relevant for processen eller til brug for afgørelsen. Som part i en sag vil din holdning have betydning i den sammenhæng. Flere forvaltninger benytter sig derfor af løbende partshøring i forbindelse med modtagelse af nye oplysninger. Løbende partshøring sikrer borgerens udtaleret og ikke mindst sagsprogression. (Jeg kan henvise til tidligere JURABOOST om løbende partshøring)

Det skal i øvrigt bemærkes, at et jobcenter, som er en del af beskæftigelsesforvaltningen, er underlagt et afgrænset kompetenceområde. De kan udelukkende forholde sig til den lovgivning de er omfattet af. Til brug for saglige afgørelser er de derfor afhængige af andre fagprofessionelle vurderinger - fx fra eksterne og interne samarbejdspartnere. Det kan også være oplysninger du selv fremskaffer, som fx eksterne vurderinger. Sådanne oplysninger skal der ligeledes aktivt tages stilling til.

Tjek op på din sag:

- Tjek op på, om din sagsbehandler har forholdt sig til de lægelige oplysninger - og andre oplysninger på din sag.
- Tjek op på om din sagsbehandler benytter sig af løbende partshøring - ellers anmod herom, så i sammen kan tage aktivt stilling til de oplysninger, der bliver tilgængelig på din sag.


Hilsen Peter

Kilde.

https://mailchi.mp/fa6a270244cc/jura...s?e=5a24302447

phhmw.

Bemærk, at vi kender til 2 begreber:

Løbende aktindsigt.

&

Løbende Partshøring. ( når der kommernye lægelige oplysninger )
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 02-04-2018, 22:37   #33
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Den øverste myndighed er Ankestyrelsens Principafgørelser, som alle skal følge.

https://fsoa.dk/1999-2/

Øv dig i at søge, finde en Principafgørelse etc

https://ast.dk/afgorelser/principafg...incipafgorelse

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2018, 19:41   #34
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Har et byrådsmedlem og borgmester pligt til at handle?

http://handicapbarn.dk/index.php/nyh...-til-at-handle

Hvilket ansvar og hvilken pligt har en borgmester og en kommunalbestyrelse – herunder det pågældende udvalg – til at reagere, når de bliver orienteret om lovovertrædelser i en forvaltning?, sådan lyder spørgsmålet som Karina Adsbøl (DF) har stillet til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Ministersvar:

http://www.ft.dk/samling/20171/almde...62/1840610.pdf

Kommunalbestyrelsens ansvar for hele den kommunale virksomhed sammenholdt med kommunalbestyrelsens generelle pligt til at overholde lovgivningen indebærer, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at ulovligheden bringes til ophør, hvis kommunalbestyrelsen får viden om en lovovertrædelse i forvaltningen. Hvis kommu- nalbestyrelsen bliver bekendt med en mulig lovovertrædelse i forvaltningen, vil kom- munalbestyrelsen i en række tilfælde være forpligtet til at afdække forholdet med hen- blik på at sikre, at en eventuel ulovlighed bringes til ophør. En løst begrundet mistanke vil dog ikke udeløse en reaktionspligt.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-04-2018, 12:17   #35
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Når vi skal forstå meningen med en lovgivningen.......

Når vi skal forstå meningen med en lovgivning er det vigtigt at dykke ned i lovens forarbejder. Hvorfor?
Fordi vi skal arbejde ud fra den juridiske kontekst, som lovgiver havde til hensigt og formål.

Men hvad er lovens forarbejder?


Beskrevet kort er lovens forarbejder lovforslag, bemærkninger til lovforslag fra interessenter, spørgsmål til den ansvarlige minister og svar fra den ansvarlige minister. Alt det der sker fra lovforslagets 1. behandling til vedtagelse i 3 behandling.

Hvordan bruger vi lovens forarbejder helt konkret?

Vi bruger det til fortolkning. Fortolkning af, hvor de juridiske retningslinjer skal placeres og hvordan en sag skal afgøres. Ankestyrelsen og domstolene benytter lovens forarbejder, når de skal afgøre sager eller afsige dom. Der er også flere kommuner, der bevidst indarbejder lovforarbejdere i deres fortolkning og praksis.

Et par eksempler på, hvordan reformen om fleksjob og førtidspension skal fortolkes.

Konkret svar fra ministeren:

”Der er ikke fastsat et bestemt antal timer for, hvornår man kan få bevilliget et fleksjob og dermed heller ikke for, hvornår man kan bevilges førtidspension. En person, hvis arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og hvor det vurderes, at personen aktuelt har en meget lille arbejdsevne, kan blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles, således at personen kan øge sin arbejdsindsats inden for en rimelig periode. Hvis arbejdsevnen ikke vurderes at kunne forbedres, og den pågældende kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension. Personer, hvis arbejdsevne permanent er meget begrænset, eller personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at arbejdsevnen ikke vil kunne forbedres, vil således stadig kunne tilkendes førtidspension”

Ud fra ovenstående er der bl.a. flere kommuner, der har indført en valgmulighed for borgeren i forbindelse med visitering til fleksjob eller førtidspension. Er arbejdsevnen fx nedsat til 4 timer eller derunder, får borgeren mulighed for at vælge imellem et såkaldt mini-fleksjob eller førtidspension. Andre kommuner har praksis på 2, 3, 5 og 6 timer ugentligt. Uanset grænse, tager disse kommuner med grænsen netop aktivt stilling til den varige og væsentlige nedsættelse, herunder også den aktuelle nedsættelse og eventuelle udviklingsmuligheder og inddrager borgeren i et realistisk perspektiv.

Kommuner, hvor borgeren af flere omgange har udvist en arbejdsevne på fx 40 minutters ugentligt effektiv arbejdstid og lægerne har konstateret stationær tilstand uden behandlingsmuligheder, har næppe taget stilling til forarbejder, et realistisk arbejdsmarked eller lovgivning i det hele taget.

phhmw
Eksempler fra k10 med fleksjob ned til sekunder om ugen:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30224


Et andet eksempel på, hvordan lovforarbejder kan anvendes til fortolkning.

Konkret svar fra ministeren:

"Borgere, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og skal stadig kunne tilkendes førtidspension. Det kan fx være personer med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende. Der vil således fortsat være borgere, også borgere under 40 år, der ikke skal visiteres til ressourceforløb."

Jeg skal i ovenstående sammenhæng igen anføre, at pension med genvurdering i henhold til pensionslovens § 20 stk. 1, 3. pkt. har været en mulighed siden 2003 og dermed ligeledes kan kombineres med ministerens svar om, at unge ikke nødvendigvis skal igennem ressourceforløb, men kan bevilges førtidspension. Tilkendelser af førtidspension har lovhjemmel i pensionslovens § 16. For personer over 40 år i § 16, stk. 1 og for personer i alderen 18-39 år i § 16, stk. 2.
Førtidspension med genvurdering er i flere sager - særligt for unge - nærliggende, så kommunen undgår at skulle spå 50 år frem i tiden.

Hilsen Peter

Kilde.

https://mailchi.mp/53903e06fdff/jura...n?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-04-2018, 22:24   #36
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvordan i alverden endte du der? Praktikforløb.

Sådan skal du sikre dig et godt praktikforløb

Det hører desværre ikke til sjældenhederne, at jeg møder syge, som er sendt i arbejdsprøvning hvor skånehensynene langt fra er blevet tilgodeset, eller praktikker som slet ikke giver mening.

Det får mig til at spørge; hvor hoppede kæden af, så de endte i et absurd og meningsløst praktikforløb?

Hvorfor er de dog blevet sendt i praktik, hvor skånehensynene ikke er blevet tilgodeset – på for mange timer, eller fået tildelt forkerte og uhensigtsmæssige arbejdsopgaver osv.?

Eller hvorfor er de overhovedet i en praktik, hvor de ikke selv ønsker at være?

Det er der på ingen måde "førertrøje" eller lederskab over.

Så hvad kan du selv gøre for ikke at ende der?

Du skal selvfølgelig iføre dig den "Gule Førertrøje" – det er jo dig, som skal have udviklet din arbejdsevne, dig som skal afklares til det ordinære arbejdsmarked, fleksjob eller førtidspension, så det er DIT liv, det handler om.

Derfor skal du først og fremmest være helt skarp på, hvad der er DINE skånehensyn, og de skal være beskrevet tydeligt ift. praktik

Dernæst skal du selvfølgelig SELV være opsøgende, og se på muligheder for et praktiksted.

Hvor kan du se dig selv – hvis det ikke længere kan være inden for eget fagområde ( smal vurdering) – hvad kunne så være DIN drøm? Drøft dine tanker, drømme og overvejelser med din job/virksomhedskonsulent, så du kan få din praktik og arbejdsevne afklaret og dokumenteret (efter en bred vurdering).

Kontakter i dit netværk

Find dine kontakter og afsøg dit netværk. Dit netværk kan vise sig at være guld værd. Tidligere kollegaer, skolekammerater – for ikke at glemme Facebook mv.

Jeg kan fortælle, at jeg selv tog kontakt til en tidligere skolekammerat fra folkeskolen, som jeg ikke havde haft kontakt med i over 20 år! Det var meget grænseoverskridende, men han åbnede døren for mig til sin advokatvirksomhed. Så i 2 x 13 uger var jeg i praktik fire timer om ugen. Det var jo ikke alverden, jeg kunne bidrage med, men de manglede lidt hjælp ved frokosttid til pasning af telefon og arkivering af dokumenter – og jeg manglede at blive afklaret ift. arbejdsevne og mit videre arbejdsliv. De var glade for mit bidrag – og jeg endte med at blive afklaret til fleksjob. Det var jo en ren win/win.

Alle mine praktikker blev skabt via mit eget netværk - et netværk som via mine praktikker tilmed blev udvidet, og som også har haft betydning for mit arbejde den dag i dag. Jeg har blandt andet fået et samarbejde med det pågældende advokatkontor.

Istedet for at sige til mig selv, at arbejdspladsen udnyttede mig, vendte jeg den rundt til, hvordan kunne jeg "udnytte" arbejdspladsen...

Jeg kunne godt have valgt at sige, at de bare udnyttede mig - og blive et offer for systemet. Jeg var jo gratis arbejdskraft for dem, og jeg modtog ikke engang en ydelse fra kommunen. Jeg mødte altså op fire timer hver uge uden at få noget for det. Men jeg valgte at fokusere på noget andet – at jeg ”udnyttede” mine muligheder for at komme videre med mit liv. Og det kom jeg.

Så vent ikke på at job/virksomhedskonsulenten finder noget til dig. Du risikerer nemlig, at det bliver en praktik, hvor du føler, det er kommuens plan og en sur pligt - frem for nye muligheder for DIG.

Du skal selvfølgelig ikke sige ja, til en praktik, som ikke giver mening for dig, eller ikke tilgodeser dine skånehensyn! Du må ALDRIG få det værre af at være tilknyttet jobcentret.
Derfor skal du heller ALDRIG lade dig presse til flere timer, end du kan. Praktikken skal give et REALISTISK bilede af din arbejdsevne, og ikke hvad du kan holde til i 13 uger.
Sørg for at føre dagbog over dit praktikforløb, og hvordan du mærker bedring kontra belastninger.


Husk der er kun én, som kan mærke, hvad din krop kan klare og ikke klare – og det er DIG. Det er derfor også vigtigt at have din læge med ind over dit praktikforløb, for at dokumentere evt. belastninger, forværringer og for hvornår du rammer "muren".

Kommunen stiller krav til dig - og du skal ikke være bange for også at stille krav til kommunen. De skal sikre dig gode og ordentlige forhold i den praktik, der netop skal udvikle din arbejdsevne.


Hilsen Peter

Kilde.

https://www.mariannestein.dk

Man kan samtidig melde sig til “kærlige indspark” som er ganske gratis.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-04-2018, 11:10   #37
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Aktindsigt skal du kende til, samme dag som du bliver syg.

Aktindsigt, fra vores forside:

http://www.k10.dk/index.php?pageid=aktindsigt

Kammeradvokaten, om aktindsigt:

http://kammeradvokaten.dk/nyheder/20...andbogendk-20/

Fakta om aktindsigt

Retten til aktindsigt er en lovfæstet ret og et vigtigt led i bestræbelserne på at sikre åbenhed omkring de offentlige myndigheders arbejde. Reglerne om aktindsigt er forankret i offentlighedsloven og forvaltningsloven. Udgangspunktet er, at der er ret til aktindsigt i alle dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling. Den, der er part i en afgørelsessag, har herudover efter reglerne en mere vidtgående adgang.

https://aktindsigtshaandbogen.dk

phhmw.

Alle autoriserede sundhedspersoner har pligt til at fører journal, herunder fysioterapien.

Ingen kan alene kører sin sociale sag, uden at have viden og forståelse for hvad andre skriver om en.

Alt hvad der skriftligt findes i din kommunale sag danner baggrund for en senere AFGØRELSE, fra hvad alle andre der INDSTILLER og mener om din sygdom og arbejdsevne.

Derfor skal du forstå, hvad aktindsigt er og bruge din rettighed:

http://www.k10.dk/showpost.php?p=361701&postcount=13

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-04-2018, 17:08   #38
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Sidder du fast i afklaring?

- Har du gjort status?
- Hvor mange år har du været i afklaring?
- Og ved du hvad du er i afklaring til?
- Hvor mange virksomhedspraktikker, særlige tilrettelagte forløb og arbejdsprøvninger har du deltaget i?


Først skal det understreges at alle dine forløb tæller for enten opkvalificering eller afklaring - også selvom det ikke decideret benævnes som sådan. Dine forløb indgår således også som arbejdsprøvning, selvom ordet isoleret set ikke anvendes.

Kommunen har pligt til at belyse din sag tilstrækkelig ved at indhente og videregive oplysninger, hvilket dine forløb uanset, hvordan de benævnes er en del af.
Hvorfor? Fordi der udelukkende er lovhjemmel til at tilbyde og iværksætte opkvalificerende og afklarende forløb. (Flere bestemmelser fra lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan anvendes her.)

I forbindelse med dine forløb har kommunen pligt til aktivt at forholde sig til udtalelser fra dig, læger og arbejdsgiver/forløbsansvarlig. Og senest 2 uger inden forløbet afsluttes skal der foretages en helhedsvurdering af, hvor forløbet har bragt dig hen - eller mangel på samme.

Hvad betyder mangel på samme?

Det er ikke sikkert forløbet fører dig til opkvalificering fordi det fx på grund af helbredsmæssige udfordringer har vist sig ikke at være realistisk. Det faktum skal kommunen forholde sig til. Mangel på opkvalificering kan dermed være status for en konkret afklaring - og netop dette kræver aktiv stillingtagen til det faktuelle oplysningsgrundlag.

Hvor meget afklaring er nødvendig?

Ikke nødvendigvis meget. En sag skal afklares hurtigst mulig, som det fremgår af retssikerhedsloven. Selve princippet gør os ikke klogere på konkrete tidsfrister, men kommunen har til gengæld pligt til at offentliggøre tidsfrister for sagsbehandling. Du skal således kunne finde oplysninger om sagsbehandlingsfrister i forbindelse med afklaring til fx fleksjob, revalidering, ressourceforløb eller førtidspension i din bopælskommune. En sag om fx førtidspension er dog reguleret i den materielle ret - nærmere betegnet pensionsloven - og har en sagsbehandlingstid på 3 måneder fra sagen rejses af enten borger eller myndighed.

Der er kommuner, der tager stilling til sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet og offentliggører tidsfrister i henhold til gældende ret. Fx at du som borger i kommunen kan forvente dig afklaring af fleksjob indenfor 26 uger og revalidering indenfor 13 uger. Det behøver heller ikke at tage længere tid. Man kan nå rigtig meget sagsbehandling på 26 uger. Normering som nævnt her kan fx være hovedreglen, hvor undtagelsen selvsagt kan være sager, hvor de lægelige forhold er uafklaret, eller hvor en genoptræning forventes at have en længere uforudsigelig periode.

phhmw OBS!

Bemærk venligst at der er politikerne i din personlige kommune, som vedtager og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister, IKKE din sagsbehandler eller jobkonsulent. Hvis den politisk vedtagne frist ikke kan overholdes SKAL du skriftligt modtage en ny frist til afgørelsen skal falde.

Udfordringer......

I sager, hvor afklaringen ikke har været konkret defineret eller, hvor målene ikke har været målbare, har jeg været vidne til flere sager, hvor kommunen benævner et afklaringsforløb for ikke retsvisende. Forløbet har således ikke været klart defineret og kan derfor ikke evalueres, hvilket der bør tages ansvar for. Under alle omstændigheder er forløbet unægtelig en del af det faktiske dokumentationsgrundlag og skal inddrages i de faglige vurderinger.

Det afgørende er dog, at dit opkvalificerende forløb eller din afklaring gøres målbart. Det er en umulighed at evaluere på noget, der ikke er målbart.

Dagens opfordring er derfor at opstille helt klare mål til din afklaring, så din sag kan afklares indenfor ganske kort tid og i henhold til gældende regler om hurtighed og saglighed.

Der findes en række metoder på beskæftigelsesområdet til klar målsætning og evaluering.

Hilsen Peter

Kilde.

https://mailchi.mp/5c681a03eea8/jura...g?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-04-2018, 18:14   #39
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kend spillets regler.

https://angstforeningen.dk/uploads/t...lereglerne.pdf

Om sagsbehandling på det sociale område

13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-04-2018, 14:55   #40
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.355
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Men min konklusion er, at ledelsen står i kø ved håndvasken

VI ER JO NØDT TIL AT FØLGE LOVGIVNINGEN, KAN DU JO NOK FORSTÅ....

DET ER FOR AT SIKRE EN ENSARTET PRAKSIS....KAN DU JO NOK FORSTÅ

DERFOR FASTHOLDER VI VORES AFGØRELSE.....KAN DU NOK FORSTÅ


Når disse statements falder, går jeg til angreb - og jeg lægger ikke skjul på min holdning.

Jeg har af samme årsag derfor drukket “dialogkaffe/vand” med ledelsen i flere forskellige kommuner( nogle kommuner har vist ikke længere råd til kaffe), og jeg har lagt øre til lidt af hvert som bisidder og partsrepræsentant.

Men min konklusion er, at ledelsen står i kø ved håndvasken, for der er selvfølgelig ikke noget de hellere vil i den her verden end at hjælpe - men det handler jo om lovgivningen, kan DU nok forstå.

Sagen er bare, at det IKKE er lovgivningen, der forhindrer dem i at hjælpe deres borgere videre .... det er ALENE økonomien, menneskesynet og manglende vilje til overhovedet at ville hjælpe.

Forleden var jeg ved at blive kvalt i kaffen, (som denne kommune trods alt stadig har råd til - kommunen har nemlig opnået STOR besparelse på netop beskæftigelsesområdet) da en afdelingsleder forklarede min klient, at hun jo bare havde brug for ro, hvorfor de vurderede, at et ressourceforløb ikke var det rigtige tilbud ( og ignorerede dermed alle de faktuelle oplysninger i sagen) Derfor fastholder afdelingslederen kommunens afgørelse om afslag - for min klient kan jo sagtens få deres hjælp, selvom hun er placeret i kategori 2.10 ( ikke berettiget til ydelse/kontanthjælp).
Hurraaaa for kommunen, som nu har opnået endnu en besparelse på beskæftigelsesområde!

Og TAK for kaffe...

Nu ligger sagen så til behandling i Ankestyrelsen og samler støv.

Forvaltningsdomstol - nej, sådan en har vi ikke...

Og ensartet praksis.... Nej, der er jo forskel på høns, som I ved.
Er du godt uddannet, så kan du få.....altså et fleksjob eller pension langt hurtigere
Har du ingen uddannelse eller “status”, så må du gå.... for lud og koldt vand i mindst 10 år...

Var der nogen som sagde klassesamfund og klasseskel i 2018

Marianne Stein, Socialrådgiver

Kilde

https://www.facebook.com/soc.mariannestein/

phhmw.

Kære alle medborgere. Mit ønske for Jer, er at I skal følge vores råd her på k10 fra starten af Jeres sociale sag.

Hvis I/du er nervøs for at blive en besværlig klient ved kommunen, er det en stor fejlfortolkning.

Kend bare lidt til lovgivningen, vær høflig, udvis respekt men kræv din ret.

Søg aktindsigt fra første dag, du bliver syg, med mere en en flækket lårben.

Lyt til os og ikke først, når en Jobkonsulent raskmelder dig få uger, før de første 22 uger. Ja, jeg skrev RASKMELDE dig.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:23.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension