Se enkelt indlæg
Gammel 08-05-2019, 22:04   #661
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.650
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Tiden mod kommunernes ulovligheder skal åbenbart genoptages påny.

Ulf Baldrian Kudsk Harbo Kommunalpolitiker
8.maj 2019
Hold da op hvor er jeg sej 😃

Med en enkelt mail har jeg fået Ankestyrelsen til at hjælpe Vejle kommune med at lave offentliggjorte sagsbehandlingsfrister hvor fristerne løber fra den dag der ansøges og hvor det anerkendes at man kan søge om ressourceforløb og fleksjob på det på foreliggende grundlag.

Tak til Peter Hansen, som i over 10 år er det vist har vundet ca 30 lignende sager.
Alle kan gøre noget og der er brug for flere som gider bruge tid på at få kommunerne til at overholde retssikkerhedsloven hvor der højt og tydeligt står at
§ 3. Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Her kan man se hvad Ankestyrelsen har skrevet til mig.

Du har skrevet til Ankestyrelsen den 30. januar 2019 vedrørende Vejle Kommunes manglende fastsættelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om ressourceforløb og fleksjob.

Du har vedlagt din forudgående korrespondance med Vejle Kommune om sagen, hvoraf det fremgår, at Vejle Kommune ikke har fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om ressourceforløb og fleksjob med henvisning til Ankestyrelsens principafgørelser 6-14 og 83-15


Principafgørelse 6-14
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183686

(Information og baggrundsviden: Rettelse til principafgørelse 6-14

Ankestyrelsen brugte i principafgørelse 6-14 fejlagtigt formuleringen ”Det følger af Ankestyrelsens praksis, at arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen, for at man kan være berettiget til fleksjob.” Denne formulering er nu fjernet fra principafgørelsen i erkendelse af, at den kunne give anledning til misfortolkning. indsat af Phhmw)

Principafgørelse 83-15
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=175957

Sagens oplysninger

På baggrund af din henvendelse bad vi den 29. marts 2019 Vejle Kommune om at redegøre for sagen.

I den forbindelse bad vi også kommunen om at redegøre for, hvordan kommunen beregner de sagsbehandlingsfrister, som er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Vejle Kommune har den 26. april 2019 redegjort for sagen.

Vejle kommunes redegørelse.
Jeres j.nr. 19-6575

Vejle Kommune har modtaget Ankestyrelsens skrivelse af 29. marts 2019, hvori I beder om en redegørelse på baggrund af Ulf Harbos henvendelse om Vejle Kommunes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på beskæftigelses- området. I beder os desuden redegøre for, hvordan kommunen beregner sagsbehandlingsfristerne i medfør af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Vejle Kommunes beregning af sagsbehandlingsfristerne

På baggrund af Ankestyrelsens offentliggørelse af sin udtalelse af 18. december 2018 om beregning af sagsbehandlingsfrister, er vi blevet opmærksomme på, at Vejle Kommunes nuværende praksis, hvorefter tidsfristen på beskæftigelsesområdet regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst, ikke er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Forvaltningen fremlægger derfor indstilling til reviderede sagsbehandlingsfrister, som regnes fra modtagelse af ansøgningen. Indstillingen til reviderede sagsbehandlingsfrister forventes behandlet på møde den 20. juni 2019 i Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, som har kompetencen til at fastsætte sagsbehandlingsfrister, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, på beskæftigelsesområdet.

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsens henvendelse har givet Vejle Kommune anledning til fornyet overvejelse om rækkevidden af de omhandlede principafgørelser fra Anke- styrelsen. Det er på baggrund heraf vores vurdering, at sagsbehandlingsfristerne på beskæftigelsesområdet også bør omfatte ansøgninger om ressourceforløb samt ansøgninger om fleksjob.

Indstillingen til reviderede sagsbehandlingsfrister, som forventes behandlet på møde den 20. juni 2019 i kommunens Arbejdsmarkedsudvalg, vil derfor også omfatte ansøgninger om ressourceforløb samt ansøgninger om fleksjob.

Venlig hilsen

Klaus H. Nielsen Stabschef
Økonomi-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Staben Vejle kommune.


phhmw.

Ulf Baldrian Kudsk Harbo Kommunalpolitiker opslag på Facebook viser med al tydelighed at den enkelte borger skal bruge store ressourcer imod kommunernes, embedsmænd som kommunalbestyrelser, helt bevidste ulovligheder.

Gennem 13 år har jeg kæmpet imod denne vigtige §3 stk.2 og aldrig har jeg set større kreativitet og udenomssnak for at undgå, at borgerne får viden om hvornår deres sag skal afgøres.

Det må aldrig være sagsbehandlere, jobkonsulenter der bestemmer en kommunes politisk vedtagne serviceniveau, men udelukkende de 98 kommunalbestyrelserne.

Jeg har fået skærpet Retssikkerhedslovens § 3 stk 2 i 2009 som blev vedtaget i 1998 af Folketinget. 2 x i 20018 sidst med hjemvise sager fra Ankestyrelsen som nu kræver at sagsbehandlingstider skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat