Se enkelt indlæg
Gammel 27-06-2014, 12:16   #15
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.605
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Min sag står stille, manglende handleplan, brev/mail til sagsbehandler.

Til xxxxxxx kommune.

ATT.: SB xxxxxxxx

CC.: Her vælger du selv XXXXXXX

VEDR.: personnr navn adresse
Min sag om XXXXXXXXXXX


Jeg fornemmer, at min sociale sag ligger stille og jeg fornemmer at der ikke findes en handleplan for min fremtid. Dermed forventer jeg, at kommunen og jeg, fremover i samarbejde, får fjerner min fornemmelse af min sag står stille ved at følgende regler efterkommet og tilrettes i min sociale sag, tilsendt mig af Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.dk/om-os/...elsens-mission

Jeg ser frem til en reaktion.

En kort beskrivelse af dine synspunkter XXXXXXXXX

Med venlig hilsen

Navn og adresse.
XXXXXXXXX

Jeg ønsker med denne min henvendelse at gøre opmærksom på følgende fra Socialstyrelsen.

http://www.socialstyrelsen.dk/handic...og-paragraffer

Handleplanen - Begreber og paragraffer

Pædagogisk handleplan


Efter kommunalreformen i 2007 ligger ansvaret for at udarbejde § 141-handleplanen mere entydigt hos den kommunale sagsbehandler, hvor den før ofte blev udarbejdet på udfører-niveau. I dag laver det udførende led de pædagogiske handleplaner, som er en udmøntning af § 141-handleplanen i praksis. Den pædagogiske plan kaldes også ofte for individuel plan, delplan, indsatsplan osv.

§ 141 handleplanen

Når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til

personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Stk. 3. Handleplanen skal angive

formålet med indsatsen,
hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet,
den forventede varighed af indsatsen og
andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

BUM

Efter kommunalreformen i 2007 er det blevet almindeligt, at kommunerne har organiseret sig efter den såkaldte BUM-model. Tænkningen i modellen er, at en bestiller, dvs. sagsbehandler, træffer afgørelse om, hvad borgeren skal have hjælp til, og vælger den udfører, dvs. botilbud eller bostøtteordning, der skal levere hjælpen til modtageren, dvs. borgeren.
Retssikkerhedsloven

§ 1. Formålet med denne lov er at

sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager,
fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale område,
fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp,
forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager.

Handleplansansvar

Fra 1. januar 2011 er det den kommune, som borgeren oprindeligt kommer fra, og som satte hjælp efter Serviceloven i værk, der har forpligtelsen til at udarbejde handleplaner, og som afholder statusmøder. Det er, uanset hvor i landet borgeren nu bor. Før skulle oprindelseskommunen kun betale, mens bopælskommunen stod for handleplansarbejdet. Det er resultatet af en ændring i lov om retssikkerhed, der trådte i kraft for nye sager fra 1. august 2010, men for eksisterende sager altså fra i år. Ændringen betyder, at to kommuner skal arbejde i samme sag. Retsikkerhedsloven, Kapitel 3, § 9
Opfølgning

Servicelovens § 148, stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 27-06-2014 kl. 12:18.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat