Se enkelt indlæg
Gammel 26-03-2018, 18:24   #98
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsen retssikkerhed, hjemkaldte anker

Ankestyrelsens omgørelser

I 2016 afgjorde Ankestyrelsen 8.140 klagesager på det sociale område. I gennemsnit blev 37 procent af sagerne omgjort.
De bedste kommuner fik kun omgjort seks procent, andre over halvdelen af deres sager. Der er ingen sammenhæng med kommunernes størrelse.
På børnehandicapområdet er forskelle og fejl endnu større. Ankestyrelsens omgørelsesprocent var her 46, og i mange kommuner ligger procenten over 50. Assens og Ishøj ligger højest.

http://www.advokatsamfundet.dk/Servi...0svageste.aspx

Folketinget er begyndt at stille krav til Ankestyrelsen vedr sagsbehandlingstider

http://www.k10.dk/showpost.php?p=361783&postcount=634

https://ast.dk/social/hjaelp/artikel...andicapomradet

Artikel: Hurtigere behandling af nogle sager på handicapområdet

Borgerne skal have hurtigere svar, når Ankestyrelsen genbehandler sager, som vi før har hjemvist til kommunen. Det kaldes en fast track-ordning.

Ankestyrelsen skal behandle nogle sager på handicap- og ældreområdet og området for socialt udsatte inden for otte uger; det er en del af en generel styrkelse af kvaliteten på området.


Hvilke sager bliver hurtigere behandlet?

Den nye ordning gælder særlige typer af sager indenfor handicap- og ældreområdet og socialt udsatte. Der er tale om sager, hvor borgen har klaget til Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen så har bedt kommunen om at behandle sagen igen (hjemvist den), og hvor borgeren så klager over afgørelsen, efter at kommunen har genbehandlet sagen.

Vi har flest sager, der handler om dækning af merudgifter, og i slutningen af artiklen her, kan du se en liste over alle de sager, som – hvis de har været hjemvist tidligere – er omfattet af den nye fast track-ordning.

Hjemvisning og genbehandling

Når vi hjemviser en sag, sender vi den tilbage til kommunen, der skal behandle sagen i sin helhed igen. I afgørelsen giver vi kommunen retningslinjer for, hvordan sagen skal behandles.

Vi hjemviser en sag, hvis der for eksempel ikke er oplysninger nok til, at vi kan stadfæste kommunens afgørelse (give kommunen ret) eller sætte vores egen afgørelse i stedet for kommunens afgørelse. Når vi hjemviser sagen til kommunen fortæller vi, at kommunen skal skaffe flere oplysninger, og vi giver kommunen retningslinjer for, hvilke oplysninger, vi mener, der mangler i sagen. Det vil være oplysninger, som vi ikke umiddelbart selv har mulighed for at indhente.

Kommunen skal indhente de manglende oplysninger, før den kan afgøre sagen igen. Når kommunen vurderer, at sagen er tilstrækkelig oplyst, skal den genbehandle sagen og sende en ny afgørelse til borgeren.

Fast track-ordningen

Vi vil behandle tidligere hjemviste sager hurtigere.

Kommunen skal følge vores retningslinjer i hjemvisningen. Det kan alligevel godt betyde, at kommunen fortsat vurderer, at borgeren ikke har ret til den hjælp, vedkommende har søgt om. Så giver kommunen et nyt afslag.

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, skal borgeren sende en klage til kommunen, som så skal genvurdere og sende sagen til os - hvis den fastholder sin afgørelse efter genvurderingen. Vi vil så behandle den nye sag inden otte uger, fra vi har modtaget den fra kommunen.

Når kommunen sender sagen til os, skal det ske via det digitale ankeskema. Kommunen skal udfylde ankeskemaet som ved en almindelig sag, men huske at markere sagen som en tidligere hjemvist sag og skrive journalnummer på den tidligere hjemviste sag.

En del af handlingsplanen

Fast track-ordningen er en del af en handlingsplan, der skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Satspuljen finansierer handlingsplanen, som også betyder, at taskforcen på handicapområdet bliver permanent og kan gennemføre flere forløb i flere kommuner. Andre dele af handleplanen er en opfølgning på danmarkskortet over omgørelsesprocenter og en styrket ankestatistik I tilknytning til fast track-ordningen er der fremsat forslag til ændring af retssikkerhedsloven. om at kommunen skal offentliggøre de nye sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden, så de fremgår tydeligt.

Det er tanken med fast track-ordningen, at den skal være med til at løse problemer med forskelle mellem kommuner i antallet af omgjorte sager.

TIDLIGERE HJEMVISTE SAGER, DER ER EN DEL AF FAST TRACK-ORDNINGEN

Sager om handicappede børn, der modtager hjælp til:
Betaling for dagtilbud og klubtilbud m.v. til børn
Merudgiftsydelse § 41 + tilbagebetaling
Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42, 43 + tilbagebetaling
Personlig hjælp og ledsagelse
Hjælpemidler - § 112
Forbrugsgoder - § 113
Biler - §§ 114 og 115
Boligindretning - § 116.

Sager om handicappede voksne, der modtager hjælp i form af:
Hjemmehjælp § 83
Voksne – rehabilitering - § 83a
Voksne – afløsning og aflastning - § 84
Voksne – socialpædagogisk bistand - § 85
Voksne – genoptræning - § 86
Voksne – kontante tilskud til §§ 83 og 84 hjælp - § 95
Voksne – selvudpeget hjælp - §§ 94-94b
Voksne – borgerstyret personlig assistance - § 96
Voksne – ledsageordning - § 97
Voksne – støtte- og kontaktperson §§ 98 og 99
Voksne – merudgifter - § 100
Voksne – behandling - §§ 101 og 102
Voksne – beskyttet beskæftigelse §§ 103-106
Voksne – botilbud §§ 107 til 111
Hjælpemidler - § 112
Forbrugsgoder - § 113
Biler - §§ 114 og 115
Boligindretning - § 116
Pasning ad nærtstående (handicappede eller døende m.v.) - §§ 118-122.
Sager om socialt udsatte børn, der modtager hjælp i form af:
Børn – foranstaltninger - §§ 52, stk. 3, nr. 1-9, 55, 69, stk. 1
Børn – samvær - § 71
Børn - økonomisk hjælp - § 52a
Efterværn - §§ 68 og 76
Børn – andre bestemmelser
Børn – økonomisk hjælp - § 11.

LOVÆNDRINGEN

Følgende ændring til retssikkerhedsloven er fremsat af børne- og socialministeren den 28. februar 2018.

’’§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.’’

Forslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

phhmw

I de 13 år k10 har kæmpet for at få de 98 kommuner til at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 kan vi konstaterer, at i denne tid er der foretaget flere stramninger af §3 stk.2

Vedtaget 1998 af Folketinget men som helt bevidst og særdeles kreativt blevet misfortolket af embedsmænd og enkelte kommunalpolitikere.

Hvis viljen havde været til stede, havde ingen af de efterfølgende stramninger af Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 været nødvendige, hvilket denne mangeårige tråd dokumenterer til fulde.

Skærpet på k10`s foranledning 2009

2018 af Folketinget som kræver at fristerne SKAL offentliggøres på kommunens hjemmeside

2018 nu denne skærpels for kommunernes pligt til at vedtage og offentliggøre frister for hjemkaldte ankesager.

Langsom men sikkert vil vi nå vores mål.

Hilsen Peter

Bilag

Lovforslaget
http://www.ft.dk/samling/20171/lovfo...l162/index.htm
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat