Se enkelt indlæg
Gammel 15-12-2009, 00:50   #1
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 26
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Exclamation Førtidspension - også den nye ordning kan gøres hvilende

Også den nye førtidspensionsordning kan gøres hvilende, hvis man vil afprøve sin arbejdsevne.

Det har Beskæftigelsesministeren netop skrevet her:

Citat:
Spørgsmål nr. 58:
”Ministeren bedes udtømmende gøre rede for, hvilke forudsætninger der skal væretil stede, for at en person på førtidspension kan gives støtte til erhvervsrettede akti-viteter eller anden form for økonomisk hjælp til at forbedre sine kompetencer i re-lation til beskæftigelse på fuld tid, i fleksjob, i job med løntilskud eller på deltid?”


Endeligt svar:

Indledningsvis skal det bemærkes, at kriteriet for tilkendelse af førtidspension er, atborgerens arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikkevil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunderfor eksempel i et fleksjob.

Borgerens arbejdsevne skal således være varigt nedsat iforhold til ethvert erhverv, inden der kan tilkendes førtidspension.Når kommunen træffer afgørelse om førtidspension, sker det ud fra en helhedsvur-dering af, hvilket forsørgelsesgrundlag der er det rigtige i den konkrete sag.

Hvisborgeren kan arbejde på fuld tid eller i et fleksjob, kan der ikke tilkendes førtids-pension.Der kan ikke udtømmende gøres rede for hvilke forudsætninger, der skal være tilstede for, at en førtidspensionist kan tilbydes erhvervsrettede aktiviteter eller andenform for økonomisk hjælp, da det altid vil bero på en konkret vurdering af den en-keltes situation.

Det er kommunen, der vurderer, om en person på førtidspension kan få støtte til er-hvervsrettede aktiviteter eller anden form for økonomisk hjælp.

I denne vurderingvil bl.a. indgå, om personen har evne og vilje til at deltage i beskæftigelsesfrem-mende aktiviteter, eller om der er sket ændringer i personens forhold, der bevirker,at personen nu kan have gavn af sådanne aktiviteter.

En person på førtidspension kan få tilbud om ansættelse med løntilskud, når perso-nen ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normalevilkår på arbejdsmarkedet.

Derudover kan en førtidspensionist få tilbud om fleksjob eller revalidering, hvispågældende opfylder betingelserne herfor

Det bemærkes i øvrigt, at der, med de nuværende regler, er gode muligheder for atafprøve en eventuel resterhvervsevne og at have et indtægtsgivende arbejde ved si-den af førtidspensionen.

Førtidspensionister på den gamle ordning har sikkerhedfor retten til førtidspension, og kommunen kan ved større arbejdsindtægter vurdere,om pensionen skal gøres hvilende. Reglen om hvilende pension er en beskyttelses-foranstaltning, og dens formål er at støtte pensionistens forsøg på at gå i arbejde.Ved ordningen skabes der tryghed for, at der er et stabilt forsørgelsesgrundlag atfalde tilbage på, hvis bestræbelserne mislykkes.

Hvis en førtidspensionist på den nye ordning oplever en væsentlig forbedring af ar-bejdsevnen, der medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgendeved indtægtsgivende arbejde, kan kommunen træffe afgørelse om frakendelse afførtidspensionen.

Kommunen kan også træffe afgørelse om, at førtidspensionen gøres hvilende forførtidspensionister på den nye ordning, som derved også har et stabilt forsørgelses-grundlag at falde tilbage på.
Venlig hilsen
Inger Støjberg


http://www.ft.dk/samling/20091/almde...1088/index.htm

__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat