Se enkelt indlæg
Gammel 19-06-2019, 18:01   #359
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.489
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Svar fra Ankestyrelsen Principafgørelse 108-13 bliver stadig "Gældende" slettes ej.

Ankestyrelsens svar.

Kære Peter Hansen,

Jeg vedhæfter hermed lovforslaget om ”Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser”. Jeg tænker, at det særligt er s. 16-18, der har relevans for dig.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til os på telefon 33 41 12 00, så kan du blive henvist til vores vagttelefon.

Venlig hilsen

XXXX XXXX XXXXX
Fuldmægtig
Beskæftigelse 1
På følgende spørgsmål: Patienter kan i dag 2019 frasige sig bla lumbale operationer for diskusprolaps, uden økonomiske konsekvenser, her sygedagpenge.
Før, under det 5 årige forsøgsvise forbud, har man ikke ret til at sige nej til genoptræning, samtale med psykolog og skadeligt for patienten sag, hvis ikke denne giver tilladelse til at Sundhedskoordinatoren bliver forespurgt om eventuelle behandlingstilbud, som patienten også kan frasige sig, uden økonomisk konsekvens, her sygedagpengestop.


SPØRGSMÅL til Ankestyrelsen:

Efter Folketingets vedtagelse af ny lov L180 https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm skal Principafgørelse vel fjernes, slettes, gøres “Historisk”? S.U.

Folketingethar vedtaget ved lov, at tvang i den sociale sagsbehandling er forbudt, i forhold til Sygedagpengeloven.

Ingen patient får fremover stoppet sine sygedagpenge, hvis man bla siger nej tak til en lægefagligt foreslået operation for lumbale diskusprolaps etc

Ankestyrelsen har i Principafgørelse 108-13 “Gældende” erklæret disse operationer for risikofrie.


https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

SVAR fra Ankestyrelsen:

Principafgørelse vil ikke blive fjernet, slettet eller gjort “Historisk” men stadig “Gældende”

Det skyldes bla side 16 - 18 Ref
https://www.ft.dk/samling/20181/almd...94/2008218.pdf

"Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til nr. 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til § 1

Efter de gældende regler i § 21, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge, bortfalder retten til sygedagpenge, så længe den sygemeldte mod lægens opfordring afviser at modtage nødvendig lægebehandling, jf. dog § 21 a. Bestemmelsen omfatter også situationer, hvor den ordinerede behandling ikke er lægebehandling i snæver forstand, f.eks. behandling ved fysioterapeut.

Kravet om deltagelse i lægebehandling kan medføre, at personer, der ikke ønsker at deltage i behandling, kan føle sig tvunget til at tage imod behandlingen for ikke at miste retten til sygedagpenge.

Efter de gældende regler i § 21 a, stk. 1, i lov om sygedagpenge, indhenter kommunen – i en treårig forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019 – en udtalelse fra en sundhedskoordinator, hvis en sygemeldt afviser at modtage lægebehandling.

Forsøgsordningen vedrører alene retten til at afvise lægebehandling i snæver forstand og omfatter eksempelvis ikke genoptræning efter operation eller behandling hos en fysioterapeut, uanset at det er en læge, der har anbefalet eller ordineret behandlingen, idet borgeren som hidtil skal bidrage og medvirke til egen helbredelse. Endvidere omfatter forslaget ikke samtaleforløb og behandling hos psykolog, da disse behandlingstyper ikke betragtes som lægebehandling i snæver forstand.

Hvis den sygemeldte heller ikke ønsker at modtage den lægebehandling, som sundhedskoordinatoren anbefaler, får det i forsøgsperioden ikke konsekvenser for den sygemeldtes ret til sygedagpenge.

Hvis den sygemeldte ikke ønsker, at der indhentes en udtalelse fra en sundhedskoordinator på baggrund af sygemeldtes afvisning af lægebehandling, får dette betydning for sygemeldtes ret til sygedagpenge. Kommunen træffer på denne baggrund afgørelse om, at den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling efter § 21, stk. 1, nr. 2.

Sundhedskoordinatoren er ansat i regionens kliniske funktion og kan i forbindelse med udtalelsen trække på den lægelige ekspertise, som er til rådighed i den kliniske funktion. Borgeren har således ret til en ekstra lægefaglig vurdering af, om der findes en anden behandlingsmulighed.

Hvis en sygemeldt i forsøgsperioden, som løber til og med den 30. juni 2019, afviser at tage imod lægebehandling, kan det få konsekvenser for retten til sygedagpenge i de tilfælde, hvor en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27 – på grund af afvisning af lægebehandling – ikke er opfyldt.

PHHMW. Hvilket vil sige genoptræning (fysioterapi, psykolog samtale, forslag fra Sundhedskoordinator) som har været gældende før under og efter L180.

J.nr. 18/03048

16

Hvis der f.eks. ikke kan ske en afklaring af pågældendes arbejdsevne inden for 69 uger efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2, kan sygedagpengeperioden ikke forlænges efter denne bestemmelse. Det gælder uanset årsagen til, at afklaringen ikke kan ske og derfor også, hvis det er fordi, den sygemeldte ikke ønsker lægelig behandling. Tilsvarende kan sygedagpengeperioden ikke forlænges efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, om, at den sygemeldte er under lægelig behandling og skønnes at kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet inden for 134 uger, hvis den sygemeldte ikke er under lægelig behandling, eller den sygemeldte ikke skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger. Hvis det vurderes, at pågældende i de omhandlede tilfælde ikke opfylder betingelserne for at få sygedagpengeperioden forlænget, vil den sygemeldte skulle overgå til jobafklaringsforløb, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 24, stk. 2.

Det følger af den forslåede bestemmelse, at retten til sygedagpenge ikke bortfalder, hvis den sygemeldte afviser at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter.

Baggrunden for forslaget er, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at deltage i lægebehandling, herunder lade sig operere eller modtage medicinsk behandling, som borgeren ikke er tryg ved.

Med forslaget gøres den treårige forsøgsordning permanent, men justeres dog, således at det ikke længere er et krav, at kommunen indhenter en udtalelse fra sundhedskoordinatoren om, hvorvidt sundhedskoordinatoren kan anbefale en anden behandling. Borgeren får derfor ret til at afvise lægebehandling, uden det får ydelsesmæssige konsekvenser.

Forslaget omfatter – som i den nuværende forsøgsordning – alene lægebehandling i snæver forstand.
Forslaget omfatter derfor operationer og behandling med lægeordineret medicin samt lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, eksempelvis ECT-behandling (elektrochokbehandling).

Derimod omfatter forslaget eksempelvis ikke genoptræning efter operation, eller behandling hos en fysioterapeut, uanset at det er en læge, der har anbefalet behandlingen, idet borgeren som hidtil skal bidrage til egen helbredelse. Endvidere omfatter forslaget ikke samtaleforløb og behandling hos psykolog, da disse behandlingstyper ikke betragtes som lægebehandling i snæver forstand.

Borgeren har fortsat pligt til at medvirke og deltage i sagens oplysning, herunder lade sig undersøge, jf. sygedagpengelovens § 21 og § 11, stk. 1, nr. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Borgeren har ligeledes fortsat pligt til at medvirke til, at borgerens egen læge udarbejder en lægeattest til brug for den første opfølgning, hvis kommunen beder om dette. Manglende medvirken til udarbejdelse af øvrige lægeattester kan sanktioneres i henhold til sygedagpengelovens regler herom.

J.nr. 18/03048

17

Hvis en sygemeldt afviser at tage imod lægebehandling, kan det fortsat få konsekvenser for retten til sygedagpenge i de tilfælde, hvor en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27 – på grund af afvisning af lægebehandling – ikke er opfyldt.

Til § 2

Til nr. 1

Efter de gældende regler i § 11, stk. 1, nr. 2, i retssikkerhedsloven, kan en person miste retten til ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvis personen ikke medvirker til at lade sig undersøge hos en læge eller at blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.

Det følger af den gældende regel i § 11 b i retssikkerhedsloven, at hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.

Det følger af § 69 e i lov om aktiv socialpolitik, at hvis personen gentagne gange uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning eller på anden vis ikke medvirker i ressourceforløbet, som fremgår af rehabiliteringsplanen, jf. kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunen træffe afgørelse om, at ressourceforløbsydelsen ophører.

Det foreslås, at der i § 69 indsættes et nyt stykke 2 om, at hvis en person afviser at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for kommunens vurdering af, om personen har ret til ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

Med bestemmelsen i stk. 2, sker der en fravigelse af retssikkerhedslovens § 11, stk. 1, nr. 2. Baggrunden for forslaget er, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at deltage i lægebehandling,

herunder lade sig operere eller modtage medicinsk behandling, som borgeren ikke er tryg ved.

Med forslaget gøres den treårige forsøgsordning permanent, men justeres, så det ikke længere er et krav, at kommunen indhenter en udtalelse fra sundhedskoordinatoren om, hvorvidt sundhedskoordinatoren kan anbefale en anden behandling. Borgeren får derfor ret til at afvise lægebehandling, uden det får ydelsesmæssige konsekvenser.

Forslaget omfatter – som i den nuværende forsøgsordning – alene lægebehandling i snæver forstand. Forslaget omfatter derfor operationer og behandling med lægeordineret medicin samt lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, eksempelvis ECT-behandling (elektrochokbehandling).

J.nr. 18/03048

18

Forslaget omfatter eksempelvis ikke genoptræning efter operation, eller behandling hos en fysioterapeut, uanset at det er en læge, der har anbefalet behandlingen, idet borgeren som hidtil skal bidrage til egen helbredelse. Endvidere omfatter forslaget ikke samtaleforløb og behandling hos psykolog, da disse behandlingstyper ikke betragtes som lægebehandling i snæver forstand.

Borgeren har fortsat pligt til at medvirke og deltage i sagens oplysning, herunder lade sig undersøge, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, i retssikkerhedsloven.

Borgeren har ligeledes fortsat pligt til at medvirke til, at borgerens egen læge udarbejder en lægeattest til brug for opfølgning, hvis kommunen beder om dette.

Hvis en borger afviser at tage imod lægebehandling, kan det fortsat få konsekvenser for retten til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb.

Til nr. 2

Efter de gældende regler i § 11, stk. 1, nr. 2, i retssikkerhedsloven, kan en person miste retten til ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvis personen ikke medvirker til at lade sig undersøge hos en læge eller bliver indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.


PHHMW Konklusion:

Vi har en “Gældende” Principafgørelse 108-13 som kræver sygedagpengestop, hvis ikke man ønsker en foreslået lumbal operation for diskusprolaps.

Vi har en lov L180 som tillader, at patienten frasiger sig lumbal operation for diskusprolaps, uden sygedagpengestop under de nævnte forhold.

Hvis borgeren ikke bliver vejledt om L180 men kun bliver præsenteret for Principafgørelse 108-13 “Gældende” kan patienten trues til operation, ellers stoppes sygedagpengene ind til patienten bliver mør, som før vedtagelse af L180.

Det er efter min mening ikke acceptable retssikkerhedsmæssige forhold at blive socialbehandlet på.

Principafgørelse 108-13 burde slettes gøres "Historisk"

Hilsen Peter

Bilag

Borgerne må ikke glemme, at tvang i behandlingen er kompliceret og forholdende skal kendes:

Ankestyrelsens “Gældende” Principafgørelser, som trods et 5 årigt forsøgsvis forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling er “Gældende”


https://finans.dk/artikel/ECE4563306...ne/?ctxref=ext

Tabe sig under tvang
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153728

Fedmeoperation vs ansøgning af invalidebil
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160413

Indtagelse af Lykkepiller, psykofarmaka.
https://www.etik.dk/sundhed-og-forsk...på-lykkepiller

Elektrochok for at bevilges fleksjob.
https://www.etik.dk/politik-og-moral...k-få-fleks-job

Tvinge børn 0 - 17 år til sovemedicin FØR der bevilges kugledyne.
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=176752

Lumbale operationer for diskusprolaps, som Ankestyrelsen har erklæret risikofrie.
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat