K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Alt det andet (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=30)
-   -   retssikkerhed i sagsbehandling (http://www.k10.dk/showthread.php?t=16573)

østerbro 05-02-2011 15:29

retssikkerhed i sagsbehandling
 
flere har spurgt om kommunerne må nægte en ydelse
lov om retssikkerhed
www.dch.dk/publ/retssikkerhed

KOMMUNALT SELVSTYRE
I Danmark har vi kommunalt selvstyre, hvilket indebærer, at hver kommune og amt selv prioriterer mellem forskellige indsatsområder. Men det betyder ikke, at kommuner og amter har fuldstændig frit valg i prioriteringen af de midler, der er til rådighed. Lovgivningen sætter grænser for råderummet, men denne grænsedragning kan ikke være skarp, når lovgivningen ikke er klar og præcis. Sammenfald af kommunalt selvstyre og skønsmæssig lovgivning giver derfor problemer i forhold til den enkelte borgers retssikkerhed.

Det kommunale selvstyre giver adgang til et politisk skøn, og kommunernes ret til at udøve politiske skøn skal naturligvis respekteres. Det politiske skøn må imidlertid ikke forveksles med det retlige skøn, som lovgivningen lægger op til. Det er to helt forskellige skøn, og de må ikke blandes sammen. Når en kommune optræder som forvaltningsmyndighed skal den som andre offentlige myndigheder overholde lovens regler, herunder forvaltningsloven, udøve lovmæssig forvaltning og følge god forvaltningsskik. Kommunen har budgetmyndigheden og dermed retten til at fastsætte et vist niveau for de kommunale serviceydelser som f.eks. daginstitutioner, skoler, biblioteker og hjemmehjælp. Men retten til at fastsætte det kommunale serviceniveau er ikke en fuldstændig frihed.

En kommune kan ikke nægte at yde en social ydelse med den begrundelse, at der ikke er flere midler på kontoen det år. Så vidt rækker det politiske skøn ikke, her må loven respekteres.


Det er især de bestemmelser, der pålægger kommunen eller amtet pligt til at have forskellige tilbud, som kan føre til forskellige serviceniveauer. Ifølge loven skal tilbudene udbydes, men der findes sjældent noget klart svar på, hvor længe en borger skal finde sig i at vente på at få det enkelte tilbud.

Inden for sociallovgivningen har serviceniveauet f.eks. betydning for ydelser som fleksjob, botilbud, hjemmehjælp, dagtilbud m.m.

phhmw 05-02-2011 16:07

Præcis......
 
Kære Østerbro.

Det er sådan, vi der har overskuddet, skal arbejde!

Vi skal vide hvad vi taler om og skelne imellem eksempelvis serviceniveau, der kan være forskelligt fra kommune til kommune. Men også, at der findes nogle fælles regler/love/vejledninger/bekendtgørelser som Folketinget har beslutte, ved et flertal over 90.

Vi skal være dygtige til at finde og skelne, når embedsmænd/kvinder/politikere tager deres private holdninger, med på arbejde.

Eller når der findes kriser, som nogle påstår vi har pt. Så kan og må private holdninger ikke være fremtrædende.

Her har vi jo, på det sidste, set politikere der tilsidesætter love som Serviceloven med begrundelsen økonomisk krise.

Dit indlæg her skal huskes og fremføres mange gange.

Hilsen Peter ;)

østerbro 11-02-2011 11:07

Vigtig principafgørelse-


Fleksjob - kompetence - helhedsvurdering - erhvervsrettede foranstaltninger - sygedagpenge - ophør

(Principafgørelse 214-10 fra Ankestyrelsen om retssikkerhedsloven)

Resumé

Den helhedsvurdering, et jobcenter foretog i forbindelse med ophør af en erhvervsrettet foranstaltning, indeholdt en selvstændig afgørelse, der kunne påklages til Beskæftigelsesankenævnet.

Jobcenteret traf afgørelse om at stoppe en borgers sygedagpenge. Samtidig tog jobcenteret stilling til, om der var behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

Borgerens retsstilling efter, at han ikke længere kunne få sygedagpenge, var afhængig af resultatet af jobcenterets helhedsvurdering. Der var derfor tale om en selvstændig afgørelse, som Beskæftigelsesankenævnet havde kompetence til at tage stilling til.1)

Afgørelse truffet af:

Ankestyrelsen
J.nr.:

2100259-09
Afgørelsesdato:

30-09-2010
Udsendelsesdato:

30-10-2010

Lovgivning, afgørelsen vedrører:
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 1054 af 7. september 2010 - § 5 og § 7a

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt Jobcentrets vurdering om, at der ikke var grundlag for visitation til fleksjob samtidig med standsningen af sygedagpenge, indeholder en selvstændig afgørelse om fleksjob, som nævnet havde kompetence til at behandle.

Resultatet er

– Beskæftigelsesankenævnet skal behandle din klage over, at Jobcenter A ikke har fundet grundlag for at give dig tilbud om fleksjob samtidig med standsningen af sygedagpenge.


Vi hjemviser således sagen til Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY med henblik på at tage stilling til den helhedsvurdering, som Jobcenter A foretog, da udbetalingen af sygedagpenge ophørte.

Beskæftigelsesankenævnet vil kontakte dig.

Det betyder, at afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet ikke gælder.

Nævnet skal træffe ny afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke havde hjemmel til at afvise at behandle klagen over, at Jobcentret ikke havde givet dig tilbud om fleksjob samtidig med, at det standsede udbetalingen af sygedagpenge.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke må afvise at behandle klagen over, at Jobcentret ikke havde givet dig tilbud om fleksjob samtidig med, at det standsede udbetalingen af sygedagpenge.
Vi har lagt vægt på, at afgørelsen om standsning af sygedagpenge også omfatter en helhedsvurdering af, om der var grundlag for anden ydelse, herunder for tilbud om fleksjob. Det gælder, uanset at du ikke selv har søgt om ydelsen.Vi har lagt vægt på, at afgørelsen også omfatter en helhedsvurdering af, om der var grundlag for anden ydelse, herunder for tilbud om fleksjob. Det gælder, uanset at du ikke selv har søgt om ydelsen.


Beskæftigelsesankenævnet skal derfor vurdere, om kommunens helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 7a er korrekt. Efter denne regel skal det vurderes, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet, herunder om der skal gives tilbud om revalidering, fleksjob eller eventuelt indstilles til påbegyndelse af sag om førtidspension.

ER kommunens helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 7a er korrekt


Beskæftigelsesankenævnet skal således tage stilling til, om der var grundlag for anden ydelse, herunder ret til fleksjob, uanset at Jobcentret ikke har truffet udtrykkelig afgørelse om afslag på andre ydelser. Det afhænger af den sygemeldtes ønsker og øvrige konkrete oplysninger i sagen, hvorvidt der ved standsningen af sygedagpenge er anledning til at træffe udtrykkelig afgørelse om retten til specifikke ydelser.

Efter ophøret af sygedagpenge er din retsstilling afhængig af resultatet af Jobcenterets helhedsvurdering. Derfor er resultatet af helhedsvurderingen en afgørelse, du kan klage over.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

– De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

– Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 22. juli 2009

– Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 18. august 2009 og efterfølgende uddybende breve

– Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Jobcenter A traf den 27. januar 2009 afgørelse om ophør af sygedagpenge. Jobcentret har vurderet, at ingen af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27 kunne anvendes. Jobcentret har samtidig foretaget en vurdering af, om der var behov for yderligere initiativer, herunder revalidering, fleksjob og sag om førtidspension og kom frem til, at der ikke var behov herfor.

Jobcentret vejledte dig om at søge kommunen om kontanthjælp, hvis du ikke kunne opnå tilstrækkelig arbejdsindtægt eller arbejdsløshedsdagpenge.

X Forbund har klaget over kommunens afgørelse. Forbundet mener, at du er berettiget til fleksjob.

Beskæftigelsesankenævnet traf den 22. juli 2009 afgørelse om, at A Kommune havde ret til at standse dine sygedagpenge. Nævnet tilføjede til sin afgørelse om sygedagpengestop, at retssikkerhedslovens § 7a ikke indebærer, at kommunen alene af den grund skal træffe afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til at blive visiteret til et fleksjob i forbindelse med dagpengeophøret. Kommunen kan ikke træffe afgørelse om afslag på fleksjob efter retssikkerhedslovens § 7a. Nævnet henviste til, at betingelserne for at blive visiteret til et fleksjob er reguleret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Nævnet afviste derfor at forholde sig til, hvorvidt du er berettiget til et fleksjob på det foreliggende grundlag.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at klagen ikke vedrører ophøret af sygedagpenge. Der er klaget over, at A kommune ikke finder dig berettiget til et fleksjob på det tidspunkt, hvor sygedagpengene ophører.

Beskæftigelsesankenævnet har ved genvurdering bemærket, at det fastholder sin afvisning af spørgsmålet om fleksjob, fordi det er uvist, om du har søgt om et fleksjob, og at A Kommune ikke kan træffe afgørelse om afslag på fleksjob efter retssikkerhedslovens § 7a.

Officielle noter

1) Principafgørelserne P-17-99 og P-18-99 ophæves, da nærværende Principafgørelse træder i stedet for disse.

buster 11-02-2011 12:29

tak for den østerbro -og så er det jeg fatsvage som vanligt spør:
Kan den oversættes til almindeligt dansk?

-Jeg mener, hvad kommer den til at betyde for den syge borger fx?

På forhånd tak ;)

(tilgiv, men min knold kan simpelthen ikke rumme disse laaaange tekster/afgørelser i disse dage :()


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 16:17.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension