K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Nyt om loven (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=53)
-   -   Førtidspension - også den nye ordning kan gøres hvilende (http://www.k10.dk/showthread.php?t=10926)

zuza 15-12-2009 00:50

Førtidspension - også den nye ordning kan gøres hvilende
 
Også den nye førtidspensionsordning kan gøres hvilende, hvis man vil afprøve sin arbejdsevne. ;)

Det har Beskæftigelsesministeren netop skrevet her:

Citat:

Spørgsmål nr. 58:
”Ministeren bedes udtømmende gøre rede for, hvilke forudsætninger der skal væretil stede, for at en person på førtidspension kan gives støtte til erhvervsrettede akti-viteter eller anden form for økonomisk hjælp til at forbedre sine kompetencer i re-lation til beskæftigelse på fuld tid, i fleksjob, i job med løntilskud eller på deltid?”


Endeligt svar:

Indledningsvis skal det bemærkes, at kriteriet for tilkendelse af førtidspension er, atborgerens arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikkevil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunderfor eksempel i et fleksjob.

Borgerens arbejdsevne skal således være varigt nedsat iforhold til ethvert erhverv, inden der kan tilkendes førtidspension.Når kommunen træffer afgørelse om førtidspension, sker det ud fra en helhedsvur-dering af, hvilket forsørgelsesgrundlag der er det rigtige i den konkrete sag.

Hvisborgeren kan arbejde på fuld tid eller i et fleksjob, kan der ikke tilkendes førtids-pension.Der kan ikke udtømmende gøres rede for hvilke forudsætninger, der skal være tilstede for, at en førtidspensionist kan tilbydes erhvervsrettede aktiviteter eller andenform for økonomisk hjælp, da det altid vil bero på en konkret vurdering af den en-keltes situation.

Det er kommunen, der vurderer, om en person på førtidspension kan få støtte til er-hvervsrettede aktiviteter eller anden form for økonomisk hjælp.

I denne vurderingvil bl.a. indgå, om personen har evne og vilje til at deltage i beskæftigelsesfrem-mende aktiviteter, eller om der er sket ændringer i personens forhold, der bevirker,at personen nu kan have gavn af sådanne aktiviteter.

En person på førtidspension kan få tilbud om ansættelse med løntilskud, når perso-nen ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normalevilkår på arbejdsmarkedet.

Derudover kan en førtidspensionist få tilbud om fleksjob eller revalidering, hvispågældende opfylder betingelserne herfor

Det bemærkes i øvrigt, at der, med de nuværende regler, er gode muligheder for atafprøve en eventuel resterhvervsevne og at have et indtægtsgivende arbejde ved si-den af førtidspensionen.

Førtidspensionister på den gamle ordning har sikkerhedfor retten til førtidspension, og kommunen kan ved større arbejdsindtægter vurdere,om pensionen skal gøres hvilende. Reglen om hvilende pension er en beskyttelses-foranstaltning, og dens formål er at støtte pensionistens forsøg på at gå i arbejde.Ved ordningen skabes der tryghed for, at der er et stabilt forsørgelsesgrundlag atfalde tilbage på, hvis bestræbelserne mislykkes.

Hvis en førtidspensionist på den nye ordning oplever en væsentlig forbedring af ar-bejdsevnen, der medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgendeved indtægtsgivende arbejde, kan kommunen træffe afgørelse om frakendelse afførtidspensionen.

Kommunen kan også træffe afgørelse om, at førtidspensionen gøres hvilende forførtidspensionister på den nye ordning, som derved også har et stabilt forsørgelses-grundlag at falde tilbage på.
Venlig hilsen
Inger Støjberghttp://www.ft.dk/samling/20091/almde...1088/index.htm

:kram:

Ninja 15-12-2009 01:24

Hmmm, er det noget nyt????:confused:

Tænk, det informerede min sagsbehandler mig om allerede i Juli måned. Næsten ordret!:eek:

:kram:

zuza 15-12-2009 02:18

tja... det undrer jo, for dem på Borgen burde jo vide det. :p

Gad vide, hvorfor de så spørger Beskæftigelsesministeren? :eek:

Men der har jo været tvivl om det her, så nu har vi det på skrift (vi kan desværre ikke nøjes med, at din sagsbehandler har fortalt det. :p )

:kram:

Ninja 15-12-2009 15:17

Ja altid godt at få det hele på skrift...

Det undrede mig bare. Men ok, regeringen ved jo heller ikke altid hvad den selv laver...så måske er det slet ikke så underligt alligevel.:D

:kram:

Søsser 05-11-2010 10:32

Hvad hvis ens kommune nægter at behandle ens ansøgning om et flexjob, fordi man allerede har en pension på den nye ordning (fra dec 2003) og de mener at man ikke ville have fået den hvis man havde kunne arbejde! Og desuden ikke "laver flexjob under 20 timer" (har søgt om 12-13 timer).

Findes der andre "beviser" på at det også gælder førtidspensionister på den nye ordning? Er der fx nogle afgørelser?

popiae 05-11-2010 11:09

Du kan evt klage direkte til statsforvaltningen.

VH Popiae

L.S. 06-11-2010 17:54

Økon. støtte til at komme VÆK fra Pensionen??
 
Citat:

Oprindeligt indsendt af zuza (Send 84045)
tja... det undrer jo, for dem på Borgen burde jo vide det. :p
Gad vide, hvorfor de så spørger Beskæftigelsesministeren? :eek:
:kram:

Det kunne måske være en af de få folkevalgte, der rent faktisk arbejdede for borgernes bedste, og har et bestemt motiv til at stille spørgsmålet - nemlig at få belyst følgende:

Hvordan F***** får man (økonomisk/uddannelses-)hjælp til at komme UD af systemet/væk fra Pensionen, hvis man rent faktisk har fået det bedre af et par års fred og terapi?

På den ene side rasles der næsten dagligt med sablerne i medierne, overfor ftp'ere, så især de med angst osv virkelig får en god nattesøvn, af opskruet frygt for at pensionen bliver dem frataget.

Der himles fra politisk side op om, at der skal revideres og kontrolleres i sagerne, og at der må findes en gruppe der kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Når man så, med relevante fagfolk/behandlere i ryggen, bedyrer at være parat til at gøre forsøget, bliver man sendt tilbage i skammekrogen - "Der ydes ikke økonomisk støtte til direkte Erhvervrettede tiltag, da det er urimeligt overfor dem der tager uddannelser på SU og egenforsørgelse."

Rend mig et vist sted!

Med eksisterende gæld/dårlig kreditværdighed og nul flere arvestykker at sælge, samt nul familie, eller private folk der føler for at låne én et par hundrede tusinde, er man dermed effektivt 100% handlingslammet og kan blot sætte sig hjem og gå til grunde.

På trods af, at der kan være mange gode arbejdsår tilbage i én, indenfor et felt man har været i før, og måske endda, via sin nedtur, har oparbejdet nye kompetencer indenfor.

Og ikke mindst en vilje og lyst, til at gøre forsøget.

Et kassejob i Aldi, vil ikke nødvendigvis have den samme motivation eller tiltrækning, endsige passe til vedkommendes kompetencer, men er den slags forslag man kan få smidt i hovedet, hvis man spørger om ovennævnte hjælp.


Jeg kender til flere eksempler på ovenstående, så lad os for dævlen få LIGE PRÆCIS den type spørgsmål stillet i rette politiske fora - igen, og igen, og igen.

Og lad os få svarene at se på k10! ;)

ADHD- 08-11-2010 14:30

Jeg troede
 
At man kun kunne få pension hvis man har en varig nedsat funktion, - således kan man jo ikke med terapi og med tiden blive bedre,- så har ens funtkionsevne jo ikke været varigt nedsat
MEDMINDRE, der er kommet nye behandlingsmetoder

fx. nu vil de indoperere dimser i hovede på folk med depression det groteske scenarie kunne være, at behandlingsmulighederne ikke er udtømte før man ha lade sig operere...

L.S. 08-11-2010 19:14

Kvaliteten af de folk der (be)dømmer de "syge"
 
er lige så svingende, som kvaliteten på det der kan købes i supermarkeder landet over.

Ikke 2 behandlere vil nødvendigvis bedømme dig ( og dit mulige handicap) ens - det er derfor behandlingtiderne for f.eks pensionssager kan trække ud i det uendelige.

Man skal også huske, at de indikationer man fik pensionen tilkendt på, var det der var tilstede i DETTE ØJEBLIK.

Gudskelov KAN ting forandre sig til det bedre.

Og så er det da totalt dobbeltmoralsk og direkte IDIOTISK af systemet, at kalde ftp're for en stor økonomisk belastning, og så ikke at ville af med nogle af dem igen, ved f.eks at støtte en kortere uddannelse!?!


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:36.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension